Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R."— Zapis prezentacji:

1 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

2 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Przedłożona taryfa zawiera jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat. Przedłożona taryfa zawiera jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat.

3 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki na 2012 rok stanowiły dane z ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886). Podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki na 2012 rok stanowiły dane z ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886).

4 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Przyjęto następujące okresy rozliczeniowe: rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – okres od 01.09.2010 r. – do 31.08.2011 r., rok obowiązywania nowych taryf – rok obowiązywania nowych taryf – od 01.01.2012 r. – do 31.12.2012 r.

5 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Przyjęto następujące wskaźniki wzrostu kosztów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 – 2015 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2012 rok). Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 – 2015 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2012 rok). Prognozowana średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 2,3% Prognozowana średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 2,3% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 – 2015 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2012 rok). Średnioroczny wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń na 2012 rok na poziomie 6,1% - zgodnie z porozumieniem zawartym 27.09.2011 r. Średnioroczny wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń na 2012 rok na poziomie 6,1% - zgodnie z porozumieniem zawartym 27.09.2011 r.

6 6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Wskaźniki wzrostu cen energii i paliw: Wskaźniki wzrostu cen energii i paliw: - elektrycznej – 4%, - cieplnej – 6%, - gazowej – 10%, - paliw płynnych – 9%, według informacji uzyskanych z Zakładu Energetycznego w Rzeszowie, Podkarpackiej Spółki Gazowej oraz publikacji umieszczanych w prasie i internecie.

7 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Aport w 2012 roku oczyszczalni ścieków wytworzonej w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 29 619 247,18 zł. Aport w 2012 roku oczyszczalni ścieków wytworzonej w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 29 619 247,18 zł. Realizacja w/w przedsięwzięcia wymusza spełnienie warunków wynikających z Traktatu WE. Główną zasadą wspólnotowej polityki w zakresie środowiska naturalnego jest zasada zanieczyszczający płaci, która oznacza konieczność takiego systemu taryfikacji, dla którego wszystkie koszty zanieczyszczenia środowiska byłyby ponoszone przez tego, kto spowodował zanieczyszczenie.

8 8 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Przekładając tę zasadę na zrealizowany projekt, oznacza to, że wszystkie koszty eksploatacji i utrzymania powinny zostać uwzględnione dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Realizacja zapisów Porozumienia z dnia 08.10.2010 r., czyli wniesienie aportem majątku wytworzonego w ramach projektu, stanowiącego równowartość dotacji Unii Europejskiej, umożliwi naliczenie amortyzacji i w efekcie spełnienie zasady zanieczyszczający płaci.

9 9 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Remonty przyjęto zgodnie z planem określającym niezbędne zadania do wykonania w 2012 roku. Remonty przyjęto zgodnie z planem określającym niezbędne zadania do wykonania w 2012 roku. Podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o wskaźnik 4,2% oraz zwolnień w zakresie obowiązującym w 2011r. Podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o wskaźnik 4,2% oraz zwolnień w zakresie obowiązującym w 2011r. Podatek od środków transportu – stawki podatkowe wyliczono zakładając wzrost stawek obowiązujących w 2011 r. o 4%. Podatek od środków transportu – stawki podatkowe wyliczono zakładając wzrost stawek obowiązujących w 2011 r. o 4%.

10 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Prace przygotowawcze nad wnioskiem taryfowym 10

11 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Wariant I Założenia: Wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu w wysokości 714 855,59 zł (§8 ust. 3 Rozporządzenia) Wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu w wysokości 714 855,59 zł (§8 ust. 3 Rozporządzenia) Amortyzacja oczyszczalni - 2,5% Amortyzacja oczyszczalni - 2,5% Ilość m 3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r. Ilość m 3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r. 11

12 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Woda Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów 8 000 000,00 Planowana sprzedaż w m 3 2 500 000 cena za 1 m 3 planowana w 2012r.3,20 zł cena za 1 m 3 obowiązująca w 2011r.2,90 zł różnica0,30 zł wzrost % 1 m 3 wody10,34% Ścieki Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów 12 773 000,00 Planowana sprzedaż w m 3 2 410 000 cena za 1 m 3 planowana w 2012 r.5,30 zł cena za 1 m 3 obowiązująca w 2011 r.4,31 zł różnica0,99 zł wzrost % 1 m 3 ścieków22,97% w tym: podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w zł 0,30 zł podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w % 6,96% 12

13 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Wariant II Założenia: Nie wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu w wysokości 714 855,59 zł Nie wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu w wysokości 714 855,59 zł Amortyzacja oczyszczalni 2,5% Amortyzacja oczyszczalni 2,5% Ilość m 3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r. Ilość m 3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r. 13

14 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu 14 Woda Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów 8 000 000,00 Planowana sprzedaż w m 3 2 500 000 cena za 1 m 3 planowana w 2012 r3,20 zł cena za 1 m 3 obowiązująca w 2011 r2,90 zł różnica0,30 zł wzrost % 1 m 3 wody10,34% Ścieki Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów 12 074 100,00 Planowana sprzedaż w m 3 2 410 000 cena za 1 m 3 planowana w 2012r5,01 zł cena za 1 m 3 obowiązująca w 2011r4,31 zł różnica0,70 zł wzrost % 1 m 3 ścieków16,24% w tym: podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w zł 0,30 zł podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w % 6,96%

15 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Wariant III Założenia: Nie wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu w wysokości 714 855,59 zł Nie wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu w wysokości 714 855,59 zł Amortyzacja oczyszczalni 2% Amortyzacja oczyszczalni 2% Ilość m 3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r. Ilość m 3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r. 15

16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu 16 Woda Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów 8 000 000,00 Planowana sprzedaż w m 3 2 500 000 cena za 1 m 3 planowana w 2012r3,20 zł cena za 1 m 3 obowiązująca w 2011r2,90 zł różnica0,30 zł wzrost % 1 m 3 wody10,34% Ścieki Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów 11 833 100,00 Planowana sprzedaż w m 3 2 410 000 cena za 1 m 3 planowana w 2012r4,91 zł cena za 1 m 3 obowiązująca w 2011r4,31 zł różnica0,60 zł wzrost % 1 m 3 ścieków13,92% w tym: podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w zł 0,24 zł podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w % 5,57%

17 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Dodatkowe założenia przyjęte dla przedstawionych powyżej wariantów (wersja A) Zmniejszone remonty sieci kanalizacyjnej (z 500 000 zł na 350 000 zł) Zmniejszone remonty sieci kanalizacyjnej (z 500 000 zł na 350 000 zł) Nie wykazane należności nieregularne Nie wykazane należności nieregularne (wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków) 17

18 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Dotychczasowa cena 1 m 3 wody Wariant IWariant IIWariant III w zł 2,903,20 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 10,34% Wariant IAWariant IIAWariant IIIA 2,903,18 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 9,66% 18 WODA

19 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 19 ŚCIEKI Dotychczasowa cena 1 m 3 ścieków Wariant IWariant IIWariant III w zł 4,315,305,014,91 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 22,97%16,24%13,92% Wariant IAWariant IIAWariant IIIA 4,315,224,924,83 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 21,11%14,15%12,06%

20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Dodatkowe założenia przyjęte dla przedstawionych powyżej wariantów (wersja B) Zmniejszone remonty sieci kanalizacyjnej (z 500 000 zł na 350 000 zł) Zmniejszone remonty sieci kanalizacyjnej (z 500 000 zł na 350 000 zł) Nie wykazane należności nieregularne Nie wykazane należności nieregularne (wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków) Ilość m 3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – IX 2011 r. Ilość m 3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – IX 2011 r. 20

21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 21 WODA Dotychczasowa cena 1 m 3 wody Wariant IWariant IIWariant III w zł 2,903,20 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 10,34% Wariant IAWariant IIAWariant IIIA 2,903,18 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 9,66% Wariant IBWariant IIBWariant IIIB 2,903,15 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 8,62%

22 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 22 ŚCIEKI Dotychczasowa cena 1 m 3 ścieków Wariant IWariant IIWariant III w zł 4,315,305,014,91 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 22,97%16,24%13,92% Wariant IAWariant IIAWariant IIIA 4,315,224,924,83 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 21,11%14,15%12,06% Wariant IBWariant IIBWariant IIIB 4,315,164,864,77 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 19,72%12,76%10,67%

23 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Po szczegółowej analizie przedstawionych wyżej wariantów, zarząd spółki w dniu 21.10.2011 r. przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wersji III B. Przedstawione we wniosku taryfowym ceny są najniższe ze wszystkich prezentowanych powyżej wariantów. 23 2011 r.2012 r. zmiana % Cena 1 m 3 wody2,903,15108,62% Cena 1 m 3 ścieków4,314,77110,67% Razem cena 1 m 3 wody i ścieków7,217,92109,85%

24 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków. 24 2011 r.2012 r. zmiana % Stawka opłaty abonamentowej (woda) w zł / okres rozliczeniowy 3,763,80101,06% Stawka opłaty abonamentowej (ścieki) w zł / okres rozliczeniowy 3,994,45111,53% Razem opłata abonamentowa w zł / okres rozliczeniowy 7,758,25106,45%

25 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Aby osiągnąć zaproponowane ceny, musiały być podjęte następujące decyzje: nie wykazanie rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji w wysokości 714 855,59 zł, nie wykazanie rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji w wysokości 714 855,59 zł, spłata raty kapitałowej pożyczki inwestycyjnej w wysokości 2 691 042 zł z amortyzacji infrastruktury ściekowej, spłata raty kapitałowej pożyczki inwestycyjnej w wysokości 2 691 042 zł z amortyzacji infrastruktury ściekowej, zmiana stawki amortyzacji dla oczyszczalni ścieków z 2,5% na 2% (zmniejszenie kosztów o 219 459,52 zł), zmiana stawki amortyzacji dla oczyszczalni ścieków z 2,5% na 2% (zmniejszenie kosztów o 219 459,52 zł), ograniczenie remontów na sieci kanalizacyjnej ( zmniejszenie kosztów o 150 000 zł), ograniczenie remontów na sieci kanalizacyjnej ( zmniejszenie kosztów o 150 000 zł), nie wykazanie należności nieregularnych (zmniejszenie kosztów o 87 407,37 zł – łącznie dla wody i ścieków). nie wykazanie należności nieregularnych (zmniejszenie kosztów o 87 407,37 zł – łącznie dla wody i ścieków). Założono zysk na sprzedaży wody w kwocie 85 500 zł oraz zysk na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków w kwocie 119 400 zł. Jest to niezbędne minimum zabezpieczające utrzymanie płynności finansowej w przypadku ryzyka związanego z ewentualnym niedoszacowaniem planu kosztów. 25

26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Wpływ na cenę 1 m 3 ścieków aportu oczyszczalni ścieków wybudowanej w ramach Projektu nr 2002/PL/16/P/PE/036 Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu 26

27 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 27

28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Realizacja Projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu w ramach którego terminowo wybudowano oczyszczalnię ścieków, wykonano kanalizacje sanitarną, oraz poddano renowacji kanalizację ogólnospławną, to główny warunek, na podstawie którego Marszałek Województwa Podkarpackiego umorzył spółce opłaty podwyższone za wprowadzenie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno- prawnego naliczone przez Urząd Marszałkowski w latach 2002-2008 w kwocie 11 620 258,06 zł (Decyzja znak: RŚ.II.JB.7641-11/22/10- DU oop ). 28

29 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Na bazie planowanej na 2012 rok ilości m 3 ścieków wyliczyliśmy, w jakiej wysokości spółka musiałaby uiszczać opłaty podwyższone za wprowadzanie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno- prawnego (w skali roku). Jest to kwota 4 689 481,35 zł, co daje 1,92 zł / m 3 ścieków. 29

30 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Założona we wniosku taryfowym ilość m 3 wody i ścieków została wyliczona w oparciu o faktyczne wykonanie 9 m-cy 2011 roku. Poniżej przedstawiamy wykresy obrazujące ceny 1 m 3 wody i ścieków, a także sprzedaż wody i usług odprowadzania ścieków począwszy od 2003 roku. 30

31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 31

32 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 32

33 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 33

34 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 34

35 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 35

36 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 36

37 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 37

38 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 38

39 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Dziękuję za uwagę 39


Pobierz ppt "1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google