Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: Monika Jamróz WFOŚiGW w Kielcach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: Monika Jamróz WFOŚiGW w Kielcach"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: Monika Jamróz WFOŚiGW w Kielcach
Stosowanie w obecnej oraz nowej perspektywie finansowej zasady „zanieczyszczający płaci” – na przykładzie projektów z gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami Przygotowała: Monika Jamróz WFOŚiGW w Kielcach

2 Zasada „zanieczyszczający płaci”
Zasada zanieczyszczający płaci oznacza, że pełne koszty działań mających na celu likwidację zanieczyszczenia powinien ponosić zanieczyszczający (sprawca, który spowodował szkodę w środowisku lub zagrożenie powstania szkody) chyba, że nie można zidentyfikować podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenia lub nie można go pociągnąć do odpowiedzialności.

3 Zasada „zanieczyszczający płaci”
Zasada „zanieczyszczający płaci” jest jedną z podstawowych zasad, na których opiera się polityka UE w dziedzinie środowiska, zgodnie z art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

4 Zasada „zanieczyszczający płaci”
Regulacje prawne UE: W prawie Unii Europejskiej obowiązują dwie regulacje, których zasadniczym celem jest wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci”. Regulacje te są jednocześnie narzędziem służącym wzmocnieniu przestrzegania przepisów środowiskowych.

5 Zasada „zanieczyszczający płaci”
Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu - ustanawia zasady odpowiedzialności administracyjnej za szkody w środowisku w oparciu o zasadę zanieczyszczający płaci.

6 Zasada „zanieczyszczający płaci”
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne - ustanawia zasady odpowiedzialności karnej za szkody w środowisku w celu skuteczniejszej ochrony środowiska.

7 Zasada „zanieczyszczający płaci”
Implementacja prawa UE do polskiego porządku prawnego Dyrektywa 2004/35/WE - Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U z 2007 r. Nr 75 z poźn. zm). Dyrektywa 2008/99/WE - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 94, poz. 549)

8 Zasada „zanieczyszczający płaci”
Fundamentalną zasadą dla ewaluacji projektów dofinansowywanych ze środków UE jest wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci”, która zgodnie z przepisami powinna być stosowana przy kształtowaniu stopy współfinansowania. Art. 52 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS stanowi: „Wkład funduszy może być kształtowany w świetle: (...) c) ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, przede wszystkim poprzez stosowanie zasady ostrożności, zasady działania zapobiegawczego oraz zasady „zanieczyszczający płaci”.

9 Zasada „zanieczyszczający płaci” w projekcie
Zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci do kalkulacji opłat/taryf muszą być wliczane wszystkie koszty eksploatacji i utrzymania, w tym roczna amortyzacja infrastruktury obejmująca: majątek obecny, majątek z realizowanych inwestycji oraz od odpowiadających im inwestycji odtworzeniowych. Ponadto do kalkulacji powinny być wliczone (jeśli występują) koszty finansowe, marża zysku, spłaty rat kapitałowych ponad poziom amortyzacji i należności nieregularne.

10 Zasada „zanieczyszczający płaci”
1) Gospodarka wodno-ściekowa - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127, poz. 886), Rozdział 2 §6. 2) Gospodarka odpadami – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628), Art. 61.

11 Dualizm cenowy w projektach PO IiŚ
Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez FS i EFRR w latach dopuszczają korygowanie taryf w analizie luki finansowej z uwzględnieniem tzw. dostępności cenowej (affordability): do 3 % dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego dla gospodarki wodno ściekowej, do 0,75 % dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego dla gospodarki odpadami.

12 Dualizm cenowy w projektach PO IiŚ
Zgodnie z ww. Wytycznymi w projektach współfinansowanych z FS i EFRR zastosowali w niektórych projektach różne taryfy: - w analizie trwałości finansowej projektu z uwzględnieniem wdrożenia pełnej zasady „zanieczyszczający płaci”, - w analizie luki finansowej z korektą przychodów do poziomu dostępności cenowej.

13 Dualizm cenowy w projektach PO IiŚ
Zastrzeżenia Komisji Europejskiej z 2011 r.: - systematyczne niedoszacowanie przychodów w projekcie stanowi nieprawidłowość, - warunek zatwierdzenia projektu – złożenie przez beneficjenta oświadczenia dotyczącego stosowania taryf stosowanych w fazie operacyjnej.

14 Dualizm cenowy w projektach PO IiŚ
Oświadczenie beneficjenta „Oświadczamy, że plany taryfowe zawarte w analizie finansowej załączonej do dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. ….. , są tymi, które planujemy wdrożyć w okresie operacyjnej projektu.” (oświadczenie dotyczy taryf uwzględnionych w analizie luki finansowej)

15 Dualizm cenowy w projektach PO IiŚ
Problemy: beneficjent powinien wykazać w jaki sposób zostanie pokryta różnica w przychodach (analiza zdolności budżetowych gmin do dotowania opłat za usługi), taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy (beneficjenci – spółki komunalne) .

16 Struktura kosztów w projektach PO IiŚ wdrażanych przez WFOŚiGW w Kielcach (gospodarka wodno-ściekowa) Koszty Udział procentowy w taryfie Amortyzacja 27,8% - 38,9% Zużycie materiałów i energii 9,0% - 29,4% Usługi obce 2,3% - 6,5% Podatki i opłaty 8,6% - 20,5% Wynagrodzenia i świadczenia 20,8% - 23,3% Koszty finansowe 1,9% - 10,2% Pozostałe 0,1% - 3,5%

17 Wpływ zastosowania dualizmu cenowego na poziom dotacji w projektach PO IiŚ wdrażanych przez WFOŚiGW w Kielcach (gospodarka wodno-ściekowa) Projekty Dofinansowanie z FS (zgodnie z umową o dofinansowanie z zastosowaniem dualizmu cenowego) w mln zł Dofinansowanie z FS ( z uwzględnieniem wdrożenia pełnej zasady zanieczyszczający) w mln zł Różnica w dotacji z FS Końskie 120,3 86,7 33,6 Busko 88,3 64,3 24,0 Nidzica 75,3 60,1 15,2 Morawica 22,7 1,3


Pobierz ppt "Przygotowała: Monika Jamróz WFOŚiGW w Kielcach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google