Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2013."— Zapis prezentacji:

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R.

2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 2 Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Przedłożona taryfa zawiera jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat. Przedłożona taryfa zawiera jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat.

3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 3 Podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki na 2013 rok stanowiły dane z ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886). Podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki na 2013 rok stanowiły dane z ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886).

4 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 4 Przyjęto następujące okresy rozliczeniowe: rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – okres od 01.09.2011 r. – do 31.08.2012 r., rok obowiązywania nowych taryf – rok obowiązywania nowych taryf – od 01.01.2013 r. – do 31.12.2013 r.

5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 5 Przyjęto następujące wskaźniki wzrostu kosztów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011 – 2016 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2013 rok). Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011 – 2016 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2013 rok). Prognozowana średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 2,3% Prognozowana średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 2,3% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011 – 2016 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2013 rok). Średnioroczny wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń na 2013 rok na poziomie 2,7% - zgodnie z porozumieniem zawartym 10.10.2012 r. Średnioroczny wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń na 2013 rok na poziomie 2,7% - zgodnie z porozumieniem zawartym 10.10.2012 r.

6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 6 Amortyzacja wyliczona została wg planu amortyzacji i przewidywanych zwiększeń majątku trwałego. Amortyzacja wyliczona została wg planu amortyzacji i przewidywanych zwiększeń majątku trwałego. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Remonty przyjęto zgodnie z planem określającym niezbędne zadania do wykonania w 2013 roku w wysokości 586 200 zł. Remonty przyjęto zgodnie z planem określającym niezbędne zadania do wykonania w 2013 roku w wysokości 586 200 zł. Podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o wskaźnik 4% oraz zwolnień w zakresie obowiązującym w 2012r. Podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o wskaźnik 4% oraz zwolnień w zakresie obowiązującym w 2012r. Podatek od środków transportu – stawki podatkowe wyliczono zakładając wzrost stawek obowiązujących w 2012 r. o 4%. Podatek od środków transportu – stawki podatkowe wyliczono zakładając wzrost stawek obowiązujących w 2012 r. o 4%.

7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 7 Odsetki od pożyczek z NFOŚiGW (płatniczej i inwestycyjnej) zostały uwzględnione zgodnie z wyliczeniem w wysokości 364 000 zł. Odsetki od pożyczek z NFOŚiGW (płatniczej i inwestycyjnej) zostały uwzględnione zgodnie z wyliczeniem w wysokości 364 000 zł. W niezbędnych przychodach zostały ujęte należności nieregularne (wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków) w wysokości łącznie 84 400 zł. W niezbędnych przychodach zostały ujęte należności nieregularne (wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków) w wysokości łącznie 84 400 zł.

8 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 8 Założono zysk na sprzedaży wody w kwocie 76 500 zł, oraz zysk na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków w kwocie 106 100 zł. Założono zysk na sprzedaży wody w kwocie 76 500 zł, oraz zysk na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków w kwocie 106 100 zł. Jest to niezbędne minimum zabezpieczające utrzymanie płynności finansowej w przypadku ryzyka związanego z ewentualnym niedoszacowaniem planu kosztów.

9 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sprzedaż Planowana ilość m 3 wody i ścieków przyjęta do kalkulacji taryfy została ustalona na bazie faktycznej sprzedaży I – IX 2012 r. Planowana ilość m 3 wody i ścieków przyjęta do kalkulacji taryfy została ustalona na bazie faktycznej sprzedaży I – IX 2012 r. Poniżej przedstawiamy wykresy obrazujące ceny 1 m 3 wody i ścieków, a także sprzedaż wody i usług odprowadzania ścieków począwszy od 2003 roku. 9

10 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 10

11 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 11

12 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 12 Woda Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów 8 222 500,00 Planowana sprzedaż w m 3 2 530 000 cena za 1 m 3 planowana w 2013 r.3,25 zł cena za 1 m 3 obowiązująca w 2012 r. 3,15 zł różnica0,10 zł wzrost % 1 m 3 wody3,17 % Ścieki Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów 11 858 400,00 Planowana sprzedaż w m 3 2 440 000 cena za 1 m 3 planowana w 2013 r.4,86 zł cena za 1 m 3 obowiązująca w 2012 r. 4,77 zł różnica0,09 zł wzrost % 1 m 3 ścieków1,89 %

13 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przedstawione we wniosku taryfowym ceny (netto) kształtują się następująco: 13 2012 r.2013 r. zmiana % Cena 1 m 3 wody 3,15 zł3,25 zł103,17% Cena 1 m 3 ścieków4,77 zł4,86 zł101,89% Razem cena 1 m 3 wody i ścieków7,92 zł8,11 zł102,40%

14 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przedstawione we wniosku taryfowym ceny (brutto) kształtują się następująco: 14 2012 r.2013 r. zmiana % Cena 1 m 3 wody3,40 zł3,51 zł103,24% Cena 1 m 3 ścieków5,15 zł5,25 zł101,94% Razem cena 1 m 3 wody i ścieków8,55 zł8,76 zł102,46 %

15 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków (NETTO). Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków (NETTO). 15 2012 r.2013 r. zmiana % Stawka opłaty abonamentowej (woda) w zł / okres rozliczeniowy 3,803,87101,84% Stawka opłaty abonamentowej (ścieki) w zł / okres rozliczeniowy 4,454,56102,47% Razem opłata abonamentowa w zł / okres rozliczeniowy 8,258,43102,18%

16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków (BRUTTO). Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków (BRUTTO). 16 2012 r.2013 r. zmiana % Stawka opłaty abonamentowej (woda) w zł / okres rozliczeniowy 4,104,18101,95% Stawka opłaty abonamentowej (ścieki) w zł / okres rozliczeniowy 4,814,92102,29% Razem opłata abonamentowa w zł / okres rozliczeniowy 8,919,10102,13%

17 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 17

18 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 18 VAT 7% VAT 8%

19 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 19

20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 20 VAT 7% VAT 8%

21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21

22 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 22

23 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 23

24 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 24

25 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 25

26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 26

27 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 27 Woda 3,40 Ścieki 5,15 Mielec

28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Skutki podwyżki dla trzyosobowej rodziny w skali roku. Zużycie wody przez 1 osobę (na bazie faktycznego wykonania 2011 r.) 2,86 m 3 / m-c Zużycie wody przez 3 osobową rodzinę102,96 m 3 / rocznie Skutki proponowanej podwyżki cen i stawek opłat na 2013 r. dla trzyosobowej rodziny to: 21,13 zł brutto z tytułu zużycia wody i odprowadzonych ścieków, 1,14 zł brutto z tytułu opłaty abonamentowej. Razem: 22,27 zł w skali roku.

29 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 29 Mielec Oczyszczalnia ścieków - MIELEC

30 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W 2010 r. zakończyła się realizacja Projektu Nr 2002/PL/16/P/PE/036 Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt na mocy porozumienia z Gminą Miejską Mielec był realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które jest również operatorem wytworzonego majątku. Była to największa inwestycja w dziedzinie ochrony środowiska w historii Mielca. Wydatki ogółem poniesione w ramach kosztów kwalifikowanych wyniosły 23 860 533,52 EUR. 30

31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 29 lutego 2012 r. Podsekretarz Stanu – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazał Deklarację Zamknięcia oraz Raport Zamknięcia dla zrealizowanego Projektu Funduszu Spójności Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu do Komisji Europejskiej. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej dokonał sprawdzenia wniosku o płatność końcową dla zrealizowanego przedsięwzięcia, przeprowadził czynności sprawdzające zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji. 31

32 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Według opinii Podsekretarza Stanu opartej na badaniu i wnioskach innych krajowych oraz wspólnotowych kontroli, wniosek o płatność końcowa oraz raport końcowy przedstawiają się rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach, poniesione wydatki i prace wykonano zgodnie z przepisami i warunkami decyzji w sprawie projektu i jego celami. Wniosek o płatność końcową opiewa na kwotę 1 662 485,00 EUR. 32

33 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie zgłosiło do Ministerstwa Finansów, zgodnie z przyjętym w Polsce dokumentem System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu Funduszu Spójności żadnych nieprawidłowości w realizacji projektu, które podlegałyby zgłoszeniu do Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia Komisji 1831/94. Pozytywna weryfikacja Raportu Końcowego przez Komisję Europejską będzie podstawą dokonania płatności kwoty zatrzymanej. 33

34 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dziękuję za uwagę 34


Pobierz ppt "Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google