Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"— Zapis prezentacji:

1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD R. DO R.

2 Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Przedłożona taryfa zawiera jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat.  

3 Podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki na rok stanowiły dane z ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886). 

4 Przyjęto następujące okresy rozliczeniowe:
rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – okres od r. – do r., rok obowiązywania nowych taryf – od r. – do r.

5 Przyjęto następujące wskaźniki wzrostu kosztów:
Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011 – 2016 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2013 rok). Prognozowana średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 2,3% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011 – 2016 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2013 rok). Średnioroczny wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń na 2013 rok na poziomie 2,7% - zgodnie z porozumieniem zawartym r.

6 Amortyzacja wyliczona została wg planu amortyzacji i przewidywanych zwiększeń majątku trwałego.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”. Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Remonty przyjęto zgodnie z planem określającym niezbędne zadania do wykonania w 2013 roku w wysokości zł. Podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o wskaźnik 4% oraz zwolnień w zakresie obowiązującym w 2012r. Podatek od środków transportu – stawki podatkowe wyliczono zakładając wzrost stawek obowiązujących w 2012 r. o 4%.

7 Odsetki od pożyczek z NFOŚiGW (płatniczej i inwestycyjnej) zostały uwzględnione zgodnie z wyliczeniem w wysokości zł. W niezbędnych przychodach zostały ujęte należności nieregularne (wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków) w wysokości łącznie zł. 7

8 Założono zysk na sprzedaży wody w kwocie zł, oraz zysk na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków w kwocie zł. Jest to niezbędne minimum zabezpieczające utrzymanie płynności finansowej w przypadku ryzyka związanego z ewentualnym niedoszacowaniem planu kosztów. 8

9 Sprzedaż Planowana ilość m3 wody i ścieków przyjęta do kalkulacji taryfy została ustalona na bazie faktycznej sprzedaży I – IX 2012 r. Poniżej przedstawiamy wykresy obrazujące ceny 1 m3 wody i ścieków, a także sprzedaż wody i usług odprowadzania ścieków począwszy od 2003 roku.

10

11

12 Taryfowa grupa odbiorców Taryfowa grupa odbiorców
Woda Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2013 r. 3,25 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2012 r. 3,15 zł różnica 0,10 zł wzrost % 1 m3 wody 3,17 % Ścieki Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2013 r. 4,86 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2012 r. 4,77 zł różnica 0,09 zł wzrost % 1 m3 ścieków 1,89 %

13 Przedstawione we wniosku taryfowym ceny (netto) kształtują się następująco:
2012 r. 2013 r. zmiana % Cena 1 m3 wody 3,15 zł 3,25 zł 103,17% Cena 1 m3 ścieków 4,77 zł 4,86 zł 101,89% Razem cena 1 m3 wody i ścieków 7,92 zł 8,11 zł 102,40% 13 13

14 Przedstawione we wniosku taryfowym ceny (brutto) kształtują się następująco:
2012 r. 2013 r. zmiana % Cena 1 m3 wody 3,40 zł 3,51 zł 103,24% Cena 1 m3 ścieków 5,15 zł 5,25 zł 101,94% Razem cena 1 m3 wody i ścieków 8,55 zł 8,76 zł 102,46 %

15 Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków (NETTO). 2012 r. 2013 r. zmiana % Stawka opłaty abonamentowej (woda) w zł / okres rozliczeniowy 3,80 3,87 101,84% Stawka opłaty abonamentowej (ścieki) w zł / okres rozliczeniowy 4,45 4,56 102,47% Razem opłata abonamentowa w zł / okres rozliczeniowy 8,25 8,43 102,18%

16 Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków (BRUTTO). 2012 r. 2013 r. zmiana % Stawka opłaty abonamentowej (woda) w zł / okres rozliczeniowy 4,10 4,18 101,95% Stawka opłaty abonamentowej (ścieki) w zł / okres rozliczeniowy 4,81 4,92 102,29% Razem opłata abonamentowa w zł / okres rozliczeniowy 8,91 9,10 102,13% 16 16

17

18 VAT 7% VAT 8% 18 18

19

20 VAT 7% VAT 8% 20 20

21

22

23 23 23

24

25

26 26 26

27 Ścieki 5,15 Woda 3,40 Mielec 27 27

28 Skutki podwyżki dla trzyosobowej rodziny w skali roku.
Zużycie wody przez 1 osobę (na bazie faktycznego wykonania 2011 r.) 2,86 m3 / m-c Zużycie wody przez 3 osobową rodzinę 102,96 m3 / rocznie Skutki proponowanej podwyżki cen i stawek opłat na 2013 r. dla trzyosobowej rodziny to: 21,13 zł brutto z tytułu zużycia wody i odprowadzonych ścieków, 1,14 zł brutto z tytułu opłaty abonamentowej. Razem: 22,27 zł w skali roku. 28

29 Oczyszczalnia ścieków - MIELEC
29 29

30 W 2010 r. zakończyła się realizacja Projektu Nr 2002/PL/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt na mocy porozumienia z Gminą Miejską Mielec był realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które jest również operatorem wytworzonego majątku. Była to największa inwestycja w dziedzinie ochrony środowiska w historii Mielca. Wydatki ogółem poniesione w ramach kosztów kwalifikowanych wyniosły ,52 EUR.

31 29 lutego 2012 r. Podsekretarz Stanu – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazał Deklarację Zamknięcia oraz Raport Zamknięcia dla zrealizowanego Projektu Funduszu Spójności „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” do Komisji Europejskiej. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej dokonał sprawdzenia wniosku o płatność końcową dla zrealizowanego przedsięwzięcia, przeprowadził czynności sprawdzające zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji. 31 31

32 Wniosek o płatność końcową opiewa na kwotę 1 662 485,00 EUR.
Według opinii Podsekretarza Stanu opartej na badaniu i wnioskach innych krajowych oraz wspólnotowych kontroli, wniosek o płatność końcowa oraz raport końcowy przedstawiają się rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach, poniesione wydatki i prace wykonano zgodnie z przepisami i warunkami decyzji w sprawie projektu i jego celami. Wniosek o płatność końcową opiewa na kwotę 1 662 485,00 EUR. 32 32

33 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie zgłosiło do Ministerstwa Finansów, zgodnie z przyjętym w Polsce dokumentem System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu Funduszu Spójności żadnych nieprawidłowości w realizacji projektu, które podlegałyby zgłoszeniu do Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia Komisji 1831/94. Pozytywna weryfikacja Raportu Końcowego przez Komisję Europejską będzie podstawą dokonania płatności kwoty zatrzymanej. 33 33

34 Dziękuję za uwagę 34 34


Pobierz ppt "DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google