Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Gmina Świdnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Gmina Świdnik."— Zapis prezentacji:

1 Moderator ………….. Moderator …………..

2 Podsumowanie z badania Gmina Świdnik

3 Cele i metodologia badania Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej Przeprowadzono n= 24 ankiet dotyczących jakości zarządzania w urzędach Przeprowadzono n= 200 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane W badaniu wzięli udział mieszkańcy Gminy Świdnik oraz pracownicy i kadra kierownicza Urzędu Miasta Świdnik Czas realizacji Badania przeprowadzone w okresie kwiecień – maj 2014 r.

4 Część I JAKOŚĆ ŻYCIA

5 Charakterystyka próby Płeć Wiek

6 Wykształcenie Miejsce zamieszkania Charakterystyka próby

7 Status związku Dzieci Charakterystyka próby

8 Miejsce zatrudnienia Charakterystyka próby

9 Ocena sytuacji materialnej Charakterystyka próby

10 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny – PRACA 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny – ZDROWIE 5. Obszar oceny – KULTURA 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA 8. Obszar oceny – EDUKACJA 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny – DOBROBYT 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

11 Wyniki badań W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom.

12 ……… ….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

13 W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W mojej miejscowości pracownicy i poszukujący pracy są osobami o wysokich kwalifikacjach. W mojej miesjcowości uczniowie nie mają problemów z odbyciem stażów i praktyk zawodowych. W mojej miejscowości możliwa jest zmiana kwalifikacji w oparciu o edukację / kształcenie ustawiczne. W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W mojej miejscowości ososby pracujące spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję z pracy. W mojej miejscowości pracodawcy są oceniani jako rzetelni i profesjonalni. W mojej miejscowości istnieje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom młodym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę kobietom. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom starszym. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji.

14 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

15 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

16 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

17 W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie.

18 ……… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

19 W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W mojej miejscowości jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości w szkołach dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską w wystarczającym stopniu. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków prywatnych. Opieka w publicznych placówkach ochrony zdrowia w mojej miejscowości jest zadawalająca. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W mojej miejscowości dostęp do badań diagnostycznych jest zadawalający. W mojej miejscowości dostęp do opieki lekarskiej nocą jest zadawalający. Jakość usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia w mojej miejscowości jest na wysokim poziomie. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości informacje na temat nocnej opieki lekarskiej są dobrze rozpowszechnione. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość ośrodków opieki nad osobami starszymi. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków publicznych. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość placówek opieki nad osobami przewlekle chorymi.

20 ……. …….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

21 …………….. ……………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

22 ………………. ……………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

23 W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

24 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

25 W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowej. W mojej miejscowości zbiorniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty służące ochronie środowiska np. ekrany chroniące przed hałasem, selektywna zbiórka śmieci. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego.

26 ………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

27 ……. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

28 ……………….. ……………… Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

29 W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych.

30 …….. ………….. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

31 W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA W mojej okolicy są szkoły publiczne. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Mam dostęp do Internetu. W mojej okolicy rodzice maja łatwy kontakt z władzami szkoły i nauczycielami. W mojej okolicy dzieci mają dostęp do infrastruktury szkolnej (boisko, sala gimnastyczna, sale komputerowe, biblioteka) w dni wolne od zajęć. W mojej okolicy po zakończeniu kształcenia podstawowego uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych. W mojej okolicy rodzice i dzieci mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego. W szkole w mojej okolicy odbywają się zajęcia pozaszkolne dla uczniów o różnych zainteresowaniach. W mojej okolicy szkoła prowadzi zajęcia wyrównujące dla uczniów osiągających gorsze wyniki. W szkole (szkołach) w mojej miejscowości dzieci są bezpieczne. Dzieci pochodzące z rodzin o niskich dochodach mogą korzystać ze wsparcia mojej gminy. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. W mojej okolicy są szkoły niepubliczne. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju. W mojej okolicy są szkoły prowadzone przez stowarzyszenia.

32 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

33 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

34 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

35 W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. Mam łatwy dojazd do pracy. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. Jakość dróg i chodników w mojej miejscowości jest zadawalająca. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości.

36 ……………… ………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

37 W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy. Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje.

38 ……….. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

39 W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (np. boiska, basen, itp.). Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport.

40 ………….. ……………… Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

41 W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPR, OPS, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.). W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy.

42 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

43 W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Korzystam z prywatnej służby zdrowia. Jeżdżę do pracy własnym samochodem. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się. Stać mnie na spotkania towarzyskie w restauracji. Wspieram materialnie instytucje charytatywne. Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. Nie martwię się o byt materialny mojej rodziny. Stać mnie na pomoc materialną innym. Posiadam oszczędności w banku lub w innej formie. Stać mnie na kształcenie dzieci w ramach prywatnych zajęć pozalekcyjnych. Co roku wyjeżdżam na wakacje. Inwestuję w trwałe dobra (nieruchomość ziemska, mieszkanie, dom, lokal użytkowy). Mam nieruchomość do celów rekreacyjnych. Inwestuję w swoją emeryturę dodatkowe środki finansowe.

44 ……………… ……………….. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

45 ……………… ……………….. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

46 ……………… ……………….. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

47 W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej, np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. Mieszkam w przyjaznym otoczeniu (niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane. W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne. W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych.

48 ……………… …………….. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

49 W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze.

50 ……………. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

51 Część II JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

52 Staż pracy w administracji w latach Zajmowane stanowisko Charakterystyka próby

53 Zakres wykonywanych obowiązków Charakterystyka próby

54 PłećWiek Charakterystyka próby

55 WykształcenieMiejsce pracy Wszyscy respondenci pracowali w Urzędzie Miasta Świdnik Charakterystyka próby

56 1. Obszar oceny- WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny- PRACA 3. Obszar oceny- BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny - ZDROWIE 5. Obszar oceny - KULTURA 6. Obszar oceny - ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny - DEMOKRACJA 8. Obszar oceny - EDUKACJA 9. Obszar oceny - TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny - DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny - DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny - WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny - DOBROBYT 14. Obszar oceny - MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny - JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

57 W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK Samorząd stwarza dogodne warunki dla inwestorów (tereny pod inwestycje, zwolnienia podatkowe, parki technologiczne i przemysłowe). Samorząd dba o rozwój infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej i komunikacyjnej. Samorząd stara się pozyskać inwestorów (promocja i informacja gospodarcza). Urząd wspiera przedsiębiorców przy pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój firmy. Samorząd realizuje przedsięwzięcia i inwestycje prorozwojowe (np. targi).

58 …………………. ……………….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

59 W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA Aktywność Samorządu w pozyskiwaniu inwestorów jest pomocna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Realizowane są projekty ze środków unijnych mające wpływ na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników. Urzędy pracy skutecznie wspierają bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Samorząd regularnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz zwalczania bezrobocia. Samorząd posiada strategię bądź inny dokument mówiący o zwalczaniu bezrobocia. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do nowych form i metod pacy(np. praca przez Internet, na odległość). W sposób efektywny wydawane są środki na zwalczanie bezrobocia (aktywne formy zwalczania bezrobocia). Samorząd regularnie współpracuje z przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. Samorząd dokonuje rozeznania rynku w celu dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku. Urząd realizuje projekty (samodzielnie lub partnerskie) służące aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Samorząd wykazuje dużą aktywność w zakresie tworzenia miejsc pracy. Samorząd tworzy partnerstwa lokalne na rzecz walki z bezrobociem. Urząd realizuje przedsięwzięcia mające na celu wsparcie osób poszukujących pracy (np. targi pracy). Samorząd współpracuje z uczelniami i przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. Bezrobocie nie stanowi głównego problemu społecznego.

60 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

61 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

62 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

63 W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO W miejscowości jest powołana straż gminna/miejska. Straż pożarna wyposażona jest w odpowiednie środki do walki z żywiołem i ratownictwa. Urząd posiada wiedzę o najbardziej niebezpiecznych miejscach komunikacyjnych oraz związanych z przestępczością pospolitą. Prowadzone są analizy stanu bezpieczeństwa i jego zmiany. Samorząd uczestniczy w tworzeniu i realizacji, wspólnie z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa.

64 ………….. …………. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

65 W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE Samorząd wdraża projekty badań profilaktycznych dla mieszkańców. Samorząd posiada i realizuje programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Samorząd posiada i realizuje programy przeciwdziałania narkomanii. W jednostkach oświatowych zapewniona jest opieka medyczna. Samorząd przeprowadza zdrowotne akcje społeczne – np. szczepienia. Samorząd posiada lokalne programy zdrowotne adekwatne do potrzeb mieszkańców. W okolicy jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. Samorząd prowadzi wystarczającą ilość działań w zakresie promocji zdrowia. Samorząd efektywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia. W okolicy jest wystarczająca ilość żłobków. Samorząd skutecznie i właściwie sprawuje nadzór nad podległymi jednostkami ochrony zdrowia. Samorząd przyznaje i dzieli racjonalne dotacje dla placówek służby zdrowia. Samorząd posiada wiedzę na temat stanu zdrowia mieszkańców. Urząd z wykorzystaniem narzędzi informatycznych monitoruje stan funkcjonowania placówek służby zdrowia. Samorząd posiada wiedzę na temat czasu oczekiwania na porady specjalistyczne.

66 ……………… …………….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

67 ……………. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

68 ……….. ………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

69 W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA Samorząd współpracuje z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadań z zakresu kultury. Domy kultury mają różnorodny repertuar, który jest uaktualniany i adresowany do wszystkich mieszkańców. Środki finansowe są wystarczające na realizację zadań z zakresu kultury. Urząd posiada informacje o preferencjach mieszkańców w zakresie potrzeb kulturalnych. Realizowane są projekty upowszechniające i promujące wartości kulturowe społeczności lokalnej w tym również ludowe.

70 ……………. …………… Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

71 W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO Samorząd nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi. Samorząd wdraża segregację odpadów. Samorząd organizuje akcje społeczne jak np. zbiórka elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. Samorząd w strategiach, koncepcjach i planach rozwoju zapewnia ochronę środowiska naturalnego. Samorząd sporządza plany gospodarki odpadami. Samorząd prowadzi działania informacyjno edukacyjne w zakresie ochrony środowiska m.in. gospodarka odpadami. Samorząd organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt. Samorząd przeciwdziała powstawianiu dzikich wysypisk śmieci. Samorząd pozyskuje środki finansowe z Unii oraz z innych źródeł na gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, poprawę jakości powietrza. Samorząd realizuje politykę rowerową. Samorząd dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Samorząd sporządza programy ochrony środowiska. Samorząd pozyskuje środki finansowe z UE oraz z innych źródeł na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii W urzędzie istnieje system informatyczny wspomagający zarządzanie procesowe z zakresu ochrony środowiska, aby najlepiej spełniał on potrzeby i oczekiwania Klienta oraz urzędu. Samorząd należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków dbania o czystość na placach, drogach, chodnikach, itp.

72 ………………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

73 ………………… …………………. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

74 ………………… ………………. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

75 W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Organizacje pozarządowe, społeczne, obywatele biorą udział w definiowaniu zadań realizowanych przez samorząd. Przed realizacją kluczowych zadań prowadzone są konsultacje społeczne i dialog obywatelski. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, obywatelami przynosi realne i wymierne korzyści dla samorządu. Przedstawiciele organizacji społecznych powoływani są do składów komisji, zespołów, doradczych, opiniotwórczych. Samorząd przeprowadza badania opinii publicznej.

76 ………………. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

77 W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Samorząd troszczy się o poziom nauczania dbając o kwalifikacje kadry (nabór, doskonalenie, motywacja) i, w ramach swoich kompetencji, programy kształcenia i wychowania. Samorząd wie jakie jest zapotrzebowanie społeczne w zakresie edukacji. Sieć placówek oświatowych jest dostosowana do potrzeb społecznych. Samorząd zapewnia środki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Samorząd przeznacza odpowiednie środki na infrastrukturę szkolną (wyposażenie, sprzęt sportowy, pomoce naukowe). Samorząd monitoruje sytuację demograficzną i jej wpływ na działalność oświatową. Samorząd właściwie nadzoruje funkcjonowanie placówek oświatowych w mojej okolicy. Samorząd organizuje wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży w ramach zawartych partnerstw zagranicznych. Dzieci korzystają ze wsparcia samorządu na pomoce szkolne i dożywianie. Samorząd inspiruje do działań, których celem jest utrzymanie szkoły w mojej okolicy. W mojej okolicy nie zamknięto żadnej szkoły podstawowej ani gimnazjum. Samorząd dofinansowuje wypoczynek dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wszystkie dzieci mają dostęp do opieki przedszkolnej. Samorząd zapewnia bezpieczny i wygodny dowóz dzieci do szkoły. Samorząd organizuje dla uczniów „lekcje wyjazdowe w urzędzie”.

78 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

79 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

80 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

81 W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA Samorząd pozyskuje środki finansowe na modernizację dróg (UE, inne fundusze zewnętrzne). Istnieje sieć ścieżek rowerowych umożliwiająca swobodne przemieszczanie się. Urząd zna średnie dobowe natężenie ruchu w roku na obszarze swojego działania. Samorząd stara się zapewnić jak najszerszy dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom. Samorząd posiada symulacyjny model ruchu drogowego.

82 ………………. …………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

83 W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ Samorząd posiada plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zapotrzebowanie na usługi i handel. Urząd wydając zezwolenia na usługi przestrzega przepisów prawa. Urząd monitoruje zadowolenie mieszkańców ze świadczonych usług komunalnych. Samorząd przeciwdziała stosowaniu technik monopolizujących rynek. Sprawozdania rzecznika praw konsumenta mają wpływ na podejmowane działania przez samorząd.

84 ………………. ……………… Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

85 W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Samorząd posiada i właściwie zarządza infrastrukturą obiektu „Orlik”. Szkoły udostępniają młodzieży i mieszkańcom obiekty sportowe po zajęciach lekcyjnych. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę sportową. Samorząd organizuje zawody sportowe zarówno z udziałem drużyn i sportowców jaki i masowe zawody dla mieszkańców. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę turystyczną.

86 ………………….. …………. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

87 W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury ułatwiającej funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Samorząd opracowuje i wdraża programy mające na celu wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Samorząd przekazuje realizację zadań związanych z pomocą społeczną organizacjom pozarządowym. Samorząd realizuje strategię związaną z potrzebami wywołanymi zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Samorząd realizuje programy na rzecz osób poszukujących pracy (np. kluby pracy).

88 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

89 W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Mieszkańcy przeznaczają środki finansowe na uczestnictwo w życiu kulturalnym i towarzyskim. Samorząd dostosowuję politykę socjalną w zależności od zamożności mieszkańców. Samorząd monitoruje przypadki niedożywienia dzieci. Samorząd realizuje projekty na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia. Samorząd wspiera inwestorów zatrudniających mieszkańców gminy. Mieszkańcy inwestują środki finansowe w rozbudowę i modernizację swoich miejsc zamieszkania. Zmniejsza się ilość zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych. Samorząd monitoruje informacje dotyczące ilości osób przypadających na jedną izbę mieszkalną. Działania samorządu umożliwiają poprawę sytuacji materialnej mieszkańców. Samorząd monitoruje sytuacje materialną mieszkańców. Samorząd ustala podatki i opłaty lokalne w oparciu o stan dochodów mieszkańców. Samorząd dostosowuje infrastrukturę techniczną do zmian zamożności mieszkańców. Systematycznie wzrastają dochody na jednego mieszkańca w gminie. Mieszkańcy partycypują finansowo w zadaniach inwestycyjnych samorządu ( linie gazowe, kanalizacja, drogi). Mniej osób wymaga wsparcia przez samorządowe ośrodki pomocy społecznej z racji poprawy swojej kondycji finansowej.

90 ………………. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

91 ………………. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

92 ………………. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

93 W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Samorząd racjonalnie wykorzystuje mieszkalne obiekty komunalne, dba o ich stan techniczny. Samorząd dba o rozwój placów zabaw dla dzieci. Samorząd realizuje program budownictwa społecznego (TBS-y). Samorząd podejmuje działania na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Samorząd opracowuje plany zmierzające do zapewnienia racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej dla funkcjonowania obiektów użytkowych (przedszkola, sklepy, zakłady usługowe).

94 ………….. …………. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

95 W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Urząd wyznacza cele w oparciu o analizy strategiczne. Urząd opracowuje plany realizacji celów. Urząd mierzy jakość podejmowanych działań i poziom osiąganych rezultatów. Urząd korzysta z audytów zewnętrznych w celu poprawy efektywności zarządzania. Urząd porównuje własne działania z opisami najlepszych praktyk stosowanych przez wyróżniające się polskie i zagraniczne jednostki administracji.

96 …………… Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

97 Część III PODSUMOWANIE

98 Analiza wyników „jakość życia”

99 Analiza wyników „jakość zarządzania”

100 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Gmina Świdnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google