Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak."— Zapis prezentacji:

1 Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak

2 Podsumowanie z badania Gmina Grodzisko Dolne

3 Cele i metodologia badania Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej Przeprowadzono n= 18 ankiet dotyczących jakości zarządzania w urzędach Przeprowadzono n= 200 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane W badaniu wzięli udział mieszkańcy gminy oraz pracownicy i kadra kierownicza Urzędu Gminy Grodzisko Dolne Czas realizacji Badania przeprowadzone w okresie: kwiecień – maj 2013 r.

4 Część I JAKOŚĆ ŻYCIA

5 Charakterystyka próby Płeć Wiek

6 Wykształcenie Miejsce zamieszkania Charakterystyka próby

7 Status związku Dzieci Charakterystyka próby

8 Miejsce zatrudnienia Charakterystyka próby

9 Ocena sytuacji materialnej Charakterystyka próby

10 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny – PRACA 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny – ZDROWIE 5. Obszar oceny – KULTURA 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA 8. Obszar oceny – EDUKACJA 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny – DOBROBYT 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

11 Wyniki badań W ramach badania obszaru wolny rynek zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom.

12 ……… ….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

13 W ramach badania obszaru praca zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W mojej miejscowości ososby pracujące spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję z pracy. W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości możliwa jest zmiana kwalifikacji w oparciu o edukację / kształcenie ustawiczne. W mojej miesjcowości uczniowie nie mają problemów z odbyciem stażów i praktyk zawodowych. W mojej miejscowości istnieje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. W mojej miejscowości pracodawcy są oceniani jako rzetelni i profesjonalni. W mojej miejscowości pracownicy i poszukujący pracy są osobami o wysokich kwalifikacjach. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom młodszym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę kobietom. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom starszym.

14 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

15 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

16 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

17 W ramach badania obszaru bezpieczeństwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne bawiąc się na placu zabaw. Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. Zwiększenie patroli policyjnych lub straży miejskiej poprawiłoby stan bezpieczeństwa w mojej miejscowości. W mojej miejscowości jest bezpiecznie pod względem wypadków drogowych. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne idąc do szkoły. Istotne dla poprawy bezpieczeństwa w mojej miejscowości jest skuteczne egzekwowanie prawa przez policję i straż miejską. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mojej miejscowości miałoby ograniczenie prędkości pojazdów. W mojej miejscowości ważnym dla bezpieczeństwa byłoby założenie kamer/monitoringu. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. Wyjeżdżając z mojej miejscowości czuję, że pozostawione przeze mnie mienie jest bezpieczne. W mojej miejscowości nie występuje problem chuligaństwa. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. W mojej miejscowości nie ma miejsc obok których boje się przejść.

18 ……… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

19 …… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

20 ……. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

21 W ramach badania obszaru zdrowie zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W mojej miejscowości mieszkańcy mają dostęp do ośrodków opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz żłobków. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający.

22 ……. …….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

23 W ramach badania obszaru kultura zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

24 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

25 W ramach badania obszaru środowisko zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty mające na celu ochronę środowiska np.budowa kanalizacji sanitarnej, selektywna zbiórka śmieci. W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowa. W mojej miejscowości pojemniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub podrzucania śmieci. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego.

26 ………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

27 ……. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

28 ……………….. ……………… Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

29 W ramach badania obszaru demokracja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje władze samorządowe podejmują po konsultacjach społecznych.

30 …….. ………….. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

31 W ramach badania obszaru edukacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA W mojej okolicy są szkoły publiczne. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Mam dostęp do Internetu. W mojej okolicy rodzice maja łatwy kontakt z władzami szkoły i nauczycielami. W mojej okolicy dzieci mają dostęp do infrastruktury szkolnej (boisko, sala gimnastyczna, sale komputerowe, biblioteka) w dni wolne od zajęć. W mojej okolicy rodzice i dzieci mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego. Dzieci pochodzące z rodzin o niskich dochodach mogą korzystać ze wsparcia mojej gminy. W mojej okolicy po zakończeniu kształcenia podstawowego uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych. W szkole (szkołach) w mojej miejscowości dzieci są bezpieczne. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju. W mojej okolicy szkoła prowadzi zajęcia wyrównujące dla uczniów osiągających gorsze wyniki. W szkole w mojej okolicy odbywają się zajęcia pozaszkolne dla uczniów o różnych zainteresowaniach. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. W mojej okolicy są szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. W mojej okolicy są szkoły niepubliczne.

32 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

33 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

34 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

35 W ramach badania obszaru transport i komunikacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Mam łatwy dojazd do pracy. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. Nibezpieczne miejsca w mojej okolicy sa dobrze oznaczone. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane. Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe.

36 ……………… ………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

37 ……….. …………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

38 ……………. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

39 W ramach badania obszaru dostęp do usług i sieci handlowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje.

40 ……….. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

41 W ramach badania obszaru dostęp do infrastruktury sportowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.)

42 ………….. ……………… Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

43 W ramach badania obszaru wsparcie społeczne zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy. Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (GOPR, PCPR, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.).

44 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

45 W ramach badania obszaru dobrobyt zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Korzystam z prywatnej służby zdrowia. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się. Co roku wyjeżdżam na wakacje.

46 ……………… ……………….. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

47 W ramach badania obszaru mieszkalnictwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Mieszkam w przyjaznym otoczeniu(niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej, np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane. W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych.

48 ……………… …………….. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

49 W ramach badania obszaru jakość administracji zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze. Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie.

50 ……………. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

51 Część II JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

52 Staż pracy w administracji w latach Zajmowane stanowisko Charakterystyka próby

53 Zakres wykonywanych obowiązków Charakterystyka próby

54 PłećWiek Charakterystyka próby

55 WykształcenieMiejsce pracy Wszyscy respondenci pracowali w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne Charakterystyka próby

56 1. Obszar oceny- WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny- PRACA 3. Obszar oceny- BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny - ZDROWIE 5. Obszar oceny - KULTURA 6. Obszar oceny - ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny - DEMOKRACJA 8. Obszar oceny - EDUKACJA 9. Obszar oceny - TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny - DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny - DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny - WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny - DOBROBYT 14. Obszar oceny - MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny - JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

57 W ramach badania obszaru wolny rynek zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK Samorząd dba o rozwój infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej i komunikacyjnej. Samorząd stwarza dogodne warunki dla inwestorów (tereny pod inwestycje, zwolnienia podatkowe, parki technologiczne i przemysłowe). Samorząd stara się pozyskać inwestorów (promocja i informacja gospodarcza). Urząd wspiera przedsiębiorców przy pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój firmy. Samorząd realizuje przedsięwzięcia i inwestycje prorozwojowe (np. targi).

58 …………………. ……………….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

59 W ramach badania obszaru praca zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA Realizowane są projekty ze środków unijnych mające wpływ na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników. Aktywność Samorządu w pozyskiwaniu inwestorów jest pomocna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Urząd realizuje projekty (samodzielnie lub partnerskie) służące aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W sposób efektywny wydawane są środki na zwalczanie bezrobocia (aktywne formy zwalczania bezrobocia). Samorząd regularnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz zwalczania bezrobocia. Samorząd wykazuje dużą aktywność w zakresie tworzenia miejsc pracy. Samorząd regularnie współpracuje z przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. Samorząd posiada strategię bądź inny dokument mówiący o zwalczaniu bezrobocia. Samorząd współpracuje z uczelniami i przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. Urząd realizuje przedsięwzięcia mające na celu wsparcie osób poszukujących pracy (np. targi pracy). Mieszkańcy mają łatwy dostęp do nowych form i metod pacy(np. praca przez Internet, na odległość). Urzędy pracy skutecznie wspierają bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Samorząd tworzy partnerstwa lokalne na rzecz walki z bezrobociem. Samorząd dokonuje rozeznania rynku w celu dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku. Bezrobocie nie stanowi głównego problemu społecznego.

60 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

61 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

62 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

63 W ramach badania obszaru bezpieczeństwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Straż pożarna wyposażona jest w odpowiednie środki do walki z żywiołem i ratownictwa. Miejscowość, w której mieszkamy można polecić turystom, inwestorom, osobom odwiedzającym jako bezpieczną. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby zainstalowanie monitoringu w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Urząd posiada wiedzę o najbardziej niebezpiecznych miejscach komunikacyjnych oraz związanych z przestępczością pospolitą. Prowadzone są analizy stanu bezpieczeństwa i jego zmiany. Samorząd organizuje szkolenia i akcje informacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa. Samorząd dobrze wykonuje swoje zadania związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły jest zapewnione w wystarczającym stopniu. Współpraca samorządu z policją w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców jest zadawalająca. Samorząd uczestniczy w tworzeniu i realizacji, wspólnie z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa. Ilość patroli ponadnormatywnych jest wystarczająca. Moim zdaniem prawo jest skutecznie egzekwowane w stosunku do osób je naruszających. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby ograniczenie prędkości na terenie całej miejscowości do 50 km/h. W miejscowości jest powołana straż gminna/miejska. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby zainstalowanie większej ilości radarów.

64 ………….. …………. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

65 ………….. …………….. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

66 ……………… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

67 W ramach badania obszaru zdrowie zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W jednostkach oświatowych zapewniona jest opieka medyczna. Samorząd wdraża projekty badań profilaktycznych dla mieszkańców. Urząd z wykorzystaniem narzędzi informatycznych monitoruje stan funkcjonowania placówek służby zdrowia. Samorząd przeprowadza zdrowotne akcje społeczne – np. szczepienia. Samorząd przyznaje i dzieli racjonalne dotacje dla placówek służby zdrowia.

68 ……………… …………….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

69 W ramach badania obszaru kultura zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA Realizowane są projekty upowszechniające i promujące wartości kulturowe społeczności lokalnej w tym również ludowe. Samorząd współpracuje z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadań z zakresu kultury. Domy kultury mają różnorodny repertuar, który jest uaktualniany i adresowany do wszystkich mieszkańców. Środki finansowe są wystarczające na realizację zadań z zakresu kultury. Urząd posiada informacje o preferencjach mieszkańców w zakresie potrzeb kulturalnych.

70 ……………. …………… Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

71 W ramach badania obszaru środowisko zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO Samorząd wdraża segregację odpadów. Samorząd organizuje akcje społeczne jak np. zbiórka elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. Samorząd prowadzi działania informacyjno edukacyjne w zakresie ochrony środowiska m.in. gospodarka odpadami. Samorząd pozyskuje środki finansowe z Unii oraz z innych źródeł na gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, poprawę jakości powietrza. Samorząd w strategiach, koncepcjach i planach rozwoju zapewnia ochronę środowiska naturalnego. Samorząd sporządza programy ochrony środowiska. Samorząd należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków dbania o czystość na placach, drogach, chodnikach, itp. Samorząd organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt. Samorząd przeciwdziała powstawianiu dzikich wysypisk śmieci. Samorząd nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi. Samorząd dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Samorząd sporządza plany gospodarki odpadami. Samorząd pozyskuje środki finansowe z UE oraz z innych źródeł na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Samorząd realizuje politykę rowerową. W urzędzie istnieje system informatyczny wspomagający zarządzanie procesowe z zakresu ochrony środowiska, aby najlepiej spełniał on potrzeby i oczekiwania Klienta oraz urzędu.

72 ………………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

73 ………………… …………………. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

74 ………………… ………………. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

75 W ramach badania obszaru demokracja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Przed realizacją kluczowych zadań prowadzone są konsultacje społeczne i dialog obywatelski. Przedstawiciele organizacji społecznych powoływani są do składów komisji, zespołów, doradczych, opiniotwórczych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, obywatelami przynosi realne i wymierne korzyści dla samorządu. Samorząd przeprowadza badania opinii publicznej. Organizacje pozarządowe, społeczne, obywatele biorą udział w definiowaniu zadań realizowanych przez samorząd.

76 ………………. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

77 W ramach badania obszaru edukacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Sieć placówek oświatowych jest dostosowana do potrzeb społecznych. Samorząd wie jakie jest zapotrzebowanie społeczne w zakresie edukacji. Samorząd zapewnia bezpieczny i wygodny dowóz dzieci do szkoły. Dzieci korzystają ze wsparcia samorządu na pomoce szkolne i dożywianie. Wszystkie dzieci mają dostęp do opieki przedszkolnej. Samorząd przeznacza odpowiednie środki na infrastrukturę szkolną (wyposażenie, sprzęt sportowy, pomoce naukowe). Samorząd właściwie nadzoruje funkcjonowanie placówek oświatowych w mojej okolicy. Samorząd troszczy się o poziom nauczania dbając o kwalifikacje kadry (nabór, doskonalenie, motywacja) i, w ramach swoich kompetencji, programy kształcenia i wychowania. Samorząd zapewnia środki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Samorząd inspiruje do działań, których celem jest utrzymanie szkoły w mojej okolicy. W mojej okolicy nie zamknięto żadnej szkoły podstawowej ani gimnazjum. Samorząd monitoruje sytuację demograficzną i jej wpływ na działalność oświatową. Samorząd dofinansowuje wypoczynek dzieci z rodzin o niskich dochodach. Samorząd organizuje dla uczniów lekcje wyjazdowe w urzędzie. Samorząd organizuje wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży w ramach zawartych partnerstw zagranicznych.

78 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

79 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

80 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

81 W ramach badania obszaru transport i komunikacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA Samorząd pozyskuje środki finansowe na modernizację dróg (UE, inne fundusze zewnętrzne). Samorząd dba o czystość przystanków transportu publicznego. Samorząd prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Samorząd wspiera policję i szkoły w działaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ruchu drogowego. Samorząd dba o utrzyma nie dróg w okresie zimowym. Samorząd przeznacza środki na oświetlenie dróg gminnych. Urząd monitoruje informacje o stanie dróg. Samorząd konsultuje z mieszkańcami inwestycje z zakresu drogownictwa. Istnieje sieć ścieżek rowerowych umożliwiająca swobodne przemieszczanie się. Samorząd zachęca przewoźników do organizowania transportu publicznego w gminie. Samorząd umożliwia działanie różnych operatorów sieci telefonicznej. Urząd zna średnie dobowe natężenie ruchu w roku na obszarze swojego działania. Samorząd stara się zapewnić jak najszerszy dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom. W mojej miejscowości nie ma problemu z łącznością telefonii komórkowej. Samorząd posiada symulacyjny model ruchu drogowego.

82 ………………. …………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

83 ………….. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

84 ………….. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

85 W ramach badania obszaru dostęp do usług i sieci handlowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ Urząd wydając zezwolenia na niektóre usługi przestrzega przepisów prawa. Urząd monitoruje zadowolenie mieszkańców ze świadczonych usług komunalnych. Samorząd posiada plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zapotrzebowanie na usługi i handel. Samorząd przeciwdziała stosowaniu technik monopolizujących rynek. Sprawozdania rzecznika praw konsumenta mają wpływ na podejmowane działania przez samorząd.

86 ………………. ……………… Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

87 W ramach badania obszaru dostęp do infrastruktury sportowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Szkoły udostępniają młodzieży i mieszkańcom obiekty sportowe po zajęciach lekcyjnych. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę sportową. Samorząd posiada i właściwie zarządza infrastrukturą obiektu Orlik. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę turystyczną. Samorząd organizuje zawody sportowe zarówno z udziałem drużyn i sportowców jaki i masowe zawody dla mieszkańców.

88 ………………….. …………. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

89 W ramach badania obszaru wsparcie społeczne zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury ułatwiającej funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Samorząd opracowuje i wdraża programy mające na celu wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Samorząd przekazuje realizację zadań związanych z pomocą społeczną organizacjom pozarządowym. Samorząd realizuje strategię związaną z potrzebami wywołanymi zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Samorząd realizuje programy na rzecz osób poszukujących pracy (np. kluby pracy).

90 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

91 W ramach badania obszaru dobrobyt zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Działania samorządu umożliwiają poprawę sytuacji materialnej mieszkańców. Samorząd dostosowuje infrastrukturę techniczną do zmian zamożności mieszkańców. Samorząd wspiera inwestorów zatrudniających mieszkańców gminy. Samorząd monitoruje sytuacje materialną mieszkańców. Systematycznie wzrastają dochody na jednego mieszkańca w gminie.

92 ………………. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

93 W ramach badania obszaru mieszkalnictwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Samorząd dba o rozwój placów zabaw dla dzieci. Samorząd racjonalnie wykorzystuje mieszkalne obiekty komunalne, dba o ich stan techniczny. Samorząd opracowuje plany zmierzające do zapewnienia racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej dla funkcjonowania obiektów użytkowych (przedszkola, sklepy, zakłady usługowe). Samorząd podejmuje działania na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Samorząd realizuje program budownictwa społecznego (TBS-y).

94 ………….. …………. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

95 W ramach badania obszaru jakość administracji zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Urząd korzysta z audytów zewnętrznych w celu poprawy efektywności zarządzania. Urząd opracowuje plany realizacji celów. Urząd mierzy jakość podejmowanych działań i poziom osiąganych rezultatów. Urząd wyznacza cele w oparciu o analizy strategiczne. Urząd porównuje własne działania z opisami najlepszych praktyk stosowanych przez wyróżniające się polskie i zagraniczne jednostki administracji.

96 …………… Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

97 Część III PODSUMOWANIE

98 Analiza wyników jakość życia

99 Analiza wyników jakość zarządzania

100 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Moderator Robert Szlęzak Moderator Robert Szlęzak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google