Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 7 września 2014 r. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " 7 września 2014 r. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu."— Zapis prezentacji:

1  7 września 2014 r. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie Informatyków Rybnik - 21 sierpnia 2014 r.

2  do 19.07.2014 r.rejestracja komitetów wyborczych przez PKW,  do 29.07.2014 r.rejestracja kandydatów na senatorów przez OKW w Katowicach,  do 18.08.2014 r. powołanie obwodowych komisji wyborczych,

3  do 18.08.2014 r. sporządzenie spisów wyborców - aktualizacja meldunku przedwyborczego - stan po wydruku spisów wyborczych na 18 sierpnia,  do 19.08.2013 r.wprowadzanie danych o operatorach obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej

4  od 02.09.2014 r.wytworzenie i dystrybucja loginów i haseł dla przewodniczących (po pierwszych posiedzeniach komisji obwodowych) oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych na dzień 7 września 2014 r.

5  do 5.09.2014 r. godz. 15:00 zakończenie meldunku przedwyborczego, dane za całą gminę - aktualizacja liczb uprawnionych (stan po wydruku spisów wyborczych na 18 sierpnia z uwzględnieniem aktualizacji spisu na 5 września)  5.09.2014 r. do godz. 12 00 w piątek wystąpienie o licencje (termin ostateczny)

6  6.09.2014 r. generowanie plików klk ( po zakończeniu prac przed wyborami dane gotowe do pobrania )  7.09.2014 r. po godz. 21.00rejestracja protokołów obwodowych komisji wyborczych w systemie informatycznym.

7  Stanowisko komputerowe w obwodzie głosowania  Kalkulator wyborczy (nowa wersja wykonana przez firmę Nabino)  Licencje operatorów i przewodniczących

8  Z delegatury KBW w Katowicach należy pozyskać loginy i hasła do licencji  Złożyć żądanie wydania licencji:  z kalkulatora,  przez stronę internetową której adres podamy później  oczekiwać na wydanie licencji: 2 godziny (pod warunkiem że licencje będą zatwierdzane w delegaturze)

9  Pobrać licencje  Wczytać do kalkulatora licencję uzyskaną poprzez stronę internetową  Wykonać kopię bezpieczeństwa licencji

10  Czy to moje licencje:  uruchomić kalkulator z licencją operatora, operator zna hasło  uruchomić kalkulator z licencją przewodniczącego, przewodniczący zna hasło  uruchomić kalkulator z licencją zastępcy przewodniczącego, zastępca zna hasło  przeczytać linię certyfikatu

11  Czy to moje licencje  Poprzednio  C = PL  L = 247301-0001  O = Krajowe Biuro Wyborcze  OU = 20140907/000000/SNTU-przewodniczacy_okw  SN = Test1 (nazwisko)  G = Imie1 (imię)  CN = Imie1 Test1 (imię nazwisko)  Obecnie nazwisko, imię funkcja, wybory

12  Link do aplikacji internetowej : …………………………………………  Link do kalkulatora: …………………………………..

13  utworzona jest warstwa testowa  Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 7 września 2014 r. - okręg nr 73 – TEST 20140907/000000/SNTU  przygotowaliśmy testowe licencje przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dla tej warstwy oraz testowego operatora (na nośniku CD)  pliki KLK będą dostępne we wtorek (26 sierpnia 2014r. oraz 2 września 2014r.),  kalkulator w wersji na test

14  zmiana filozofii dot. plików klk  „online’owość” – te same dane w kalkulatorze i w internecie,  przechowywanie protokołów w sieci,  podgląd dla wyższego organu

15  pokażemy, omówimy …

16  wymagania:.net, win7, win8, win XP  Zgłaszać:  problemy z instalacją,  problemy ze znakami narodowymi na wydrukach  uwagi do wyglądu, funkcjonalności pod różnymi wersjami systemu operacyjnego  problemy komunikacyjne

17  Kontakt do Delegatury:  kat-barbara.sobczyk@kbw.gov.pl, kat-barbara.sobczyk@kbw.gov.pl  tel. 608 058 049  kat-janusz.pytel@kbw.gov.pl, kat-janusz.pytel@kbw.gov.pl  tel. 795 515 743  katowice@kbw.gov.pl, katowice@kbw.gov.pl

18

19 Druki protokołów z wpisanymi nazwiskami kandydatów, będą drukowane przez koordynatorów gminnych z uprzednio pobranych plików *klk. „Ślepe” protokoły można wydrukować w opcjach: - z naniesionym numerem obwodu oraz siedzibą obw. kom. wyb. lub - w wersji uniwersalnej z „pustymi” rubrykami określającymi nr obwodu oraz jego siedzibę. W każdej z powyższych opcji wydrukowane będą listy zawierające nazwiska kandydatów. Nakład po 4 sztuki dla każdej komisji obwodowej

20 Komisja pracuje zawsze w co najmniej 3-osobowym składzie. Komisje zostały powołany w składach minimalnych tzn. 5-cio osobowych. Zawsze w składzie komisji musi znajdować się jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego. Liczba członków komisji przebywających jednocześnie w lokalu wyborczym powinna być dostosowana do tradycyjnie zwiększonej frekwencji w określonych lokalnie porach dnia.

21 Protokół głosowania sporządza się w dwóch egzemplarzach Podpisują go wszyscy obecni przy jego sporządzaniu członkowie komisji. Sporządzana jest także kopia protokołu głosowania, którą wywiesza się w widocznym po zamknięciu lokalu miejscu. Wywieszenie kopii protokołu głosowania winno nastąpić niezwłocznie po jego sporządzeniu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 21.00 W przypadku dokonania sprostowań w treści protokołu głosowania, komisja jest zobowiązana do niezwłocznego podania treści sprostowania do publicznej wiadomości. Nie jest wymagane parafowanie kolejnych stron protokołu przez członków komisji. Pieczęć obwodowej komisji wyborczej winna być umieszczona na tej samej stronie, na której znajdują się podpisy członków komisji.

22 Kolejną kopię protokołu sporządza się tylko w przypadku, gdy komisja obwodowa nie miała możliwości transmisji danych liczbowych z protokołu głosowania do okręgowej komisji wyborczej Tę kopię dostarcza się pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej w celu sprawdzenia poprawności sporządzenia protokołu. Pełnomocnikowi doręcza się także: - nośnik z danymi z protokołu głosowania. -raport ostrzeżeń, jeżeli został sporządzony -zestawienie wyborców głosujących z zaświadczeniem o prawie do głosowania i korespondencyjnie (liczba zgłoszeń o chęci głosowania korespondencyjnego w całym okręgu nr 73 wynosi „0”)

23 W przypadku gdy system sygnalizuje błędy i ostrzeżenia, należy wydrukować Zestawienie błędów i ostrzeżeń. Dokument ten, po usunięciu błędów, przeanalizowaniu wskazanych ostrzeżeń (ich usunięciu) podpisują wszyscy członkowie komisji. UWAGA !!! Bez usunięcia sygnalizowanych błędów, wydruk protokołu nie jest możliwy. Dokument ten nie jest przesyłany do okręgowej komisji wyborczej. Pozostaje w dokumentach komisji zdeponowanych u wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).

24 -Oryginał protokołu głosowania (z ewentualnymi wniesionymi uwagami mężów zaufania i uwagami członków komisji). Odrębnie, pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej doręcza się za potwierdzeniem: - Nośnik z danymi z protokołu głosowania - podpisany wydruk Raportu ostrzeżeń (Pod warunkiem, że system informatyczny sygnalizował ostrzeżenia a obwodowa komisja wyborcza aprobowała protokół głosowania bez wprowadzania zmian w zakresie sygnalizowanym raportem ostrzeżeń) - Informację o liczbie wyborców głosujących przy pomocy zaświadczenia o prawie do głosowania oraz korespondencyjnie. Formularz będzie generowany automatycznie. Uwaga!!! Nie mylić Zestawienia błędów i ostrzeżeń z Raportem ostrzeżeń.

25 Wytyczne PKW – pkt 54 wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych Po otrzymaniu informacji o przyjęciu protokołu głosowania przez okręgową komisję wyborczą przewodniczący obwodowej komisji przekazuje w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wszystkie paczki z dokumentami oraz odpowiednio zabezpieczony spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami o prawie do głosowania i aktami pełnomocnictwa oraz pieczęć komisji.

26 Aby zapewnić prawidłową pracę systemu informatycznego w dniu wyborów należy: zakończyć meldunek przedwyborczy w dniu 5 września 2014 r. do godz. 15 00 (meldunek w wersji ostatecznej ma być uruchomiony 2 września 2014 r.) wprowadzić prawidłowe wartości dotyczące:  liczby uprawnionych do głosowania w gminie  liczby mieszkańców  liczby wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania  liczby osób skreślonych ze spisu wyborców  liczby osób dopisanych do spisu  liczba wydanych pełnomocnictw  liczby wysłanych pakietów korespondencyjnych  liczba obwodów z obsługą informatyczną  liczby wysłanych pakietów korespondencyjnych (dotyczy danych zbiorczych za gminę i poszczególnych obwodów wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego)  liczba obwodów z obsługą informatyczną  liczby uprawnionych do głosowania w każdym obwodzie

27  udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,  prowadzenie dziennika zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem uwag do nowego oprogramowania,  przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obwodowych,  prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej komisji obwodowych,  zarządzanie licencjami operatorów, przewodniczących i zastępców przewodniczących,  udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch testów,  dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definicyjnych,  przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia,  udzielenie wsparcia pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej w gminie,  zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu.

28  udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,  udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych  odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła do pobrania licencji operatora,  przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,  potwierdzenie wersji oprogramowania oraz plików klk (plików klk dla jednego obwodu będzie kilka – obwody, kandydaci, komisje, warunki poprawności protokołu), aktualności licencji  ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,  przygotowanie protokołu w Kalkulatorze, wyjaśnianie błędów i ostrzeżeń formalnych i merytorycznych w protokole,  przesłanie do okręgowej komisji wyborczej danych z protokołów głosowania w obwodzie podpisanych licencją przez przewodniczącego.

29  udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego,  sprawdzenie, pod względem zgodności arytmetycznej, poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach, w których nie stosowano wsparcia informatycznego, wykonanie wydruku raportu błędów i ostrzeżeń (jeżeli odpowiednio występują) oraz przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach,  nadzór nad wykonaniem transmisji (przez operatora pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej) do okręgowej komisji wyborczej danych o wynikach głosowania w obwodzie z nośnika dostarczonego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego komisji obwodowej oraz ponowne podpisanie wysyłanego protokołu przez przewodniczącego (dotyczy to obwodów, w których stosowano wsparcie informatyczne, a nie wykonano, z powodu braku możliwości technicznych, transmisji danych o wynikach głosowania w obwodzie do komisji okręgowej),

30  przekazanie okręgowej komisji wyborczej, wraz z kopertami zawierającymi protokoły głosowania w obwodzie oraz zestawienie, o którym mowa w pkt 34 załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, nośników z wynikami głosowania w obwodzie i raportów ostrzeżeń, jeśli wystąpiły (nośniki z wynikami głosowania w obwodzie należy traktować jako kopię bezpieczeństwa). W razie potrzeby pełnomocnik korzysta ze wsparcia operatorów.

31 Nie są przewidziane meldunki frekwencyjne Strona wizualizacyjna …………………………………………. Do 7 września 2014 r. r. do godz. 18.00 w przypadku istotnych zmian w „geografii wyborczej” lub skreślenia kandydata może czekać nas wymiana plików definicyjnych.klk. System będzie sprawdzała w momencie wysyłki czy pliki klk są w wersji ostatecznej (zła wersja plików klk uniemożliwi wysyłkę protokołu na serwery PKW)

32 Oprogramowanie wspomagające pracę obwodowej komisji wyborczej w zakresie –przygotowania i wydrukowania protokołu, –pierwszego wprowadzenia treści protokołu do systemu informatycznego Krajowego Biura Wyborczego, –zapewnienia bezpiecznej łączności z systemem KBW, –dbałości o spójność wersji papierowej i elektronicznej protokołów przygotowywanych w obwodowej komisji wyborczej.

33  jedynie w obwodach,  awaryjnie w gminach,  koordynator gminny przygotowuje stanowisko kalkulatora,  umożliwia wczytanie lub wprowadzenie danych z protokołu obwodowego,  podpisanie protokołu licencją przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego,  wysłanie protokołu do system KBW.

34  Drukuje protokoły obwodowe w wyborach uzupełniających do Senatu RP,  Drukuje zestawienie dotyczące liczb osób głosujących na podstawie zaświadczenia do głosowania,  Drukuje zestawienie dotyczące rozliczenia głosowania korespondencyjnego (dotyczy tylko obwodów zaznaczonych w meldunku jako „korespondencyjne” i drukuje się tylko wraz z protokołem senackim)

35 Zestawienie dotyczące liczby osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz rozliczenia głosowania korespondencyjnego Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 września 2014 r. 1. Obwód głosowania nr …. 2. Adres obwodowej komisji wyborczej: …………., gmina …., powiat ….., kod TERYT …. 3. Imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej lub zastępcy przewodniczącego: …. 4. Liczba osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła …. 5. Liczba otrzymanych przez komisje kopert zwrotnych wyniosła …. 6. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyniosła …. 7. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę wyniosła …. 8. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła …. 9. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania wyniosła …. 10. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny wyniosła …. Przewodniczący/zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej


Pobierz ppt " 7 września 2014 r. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google