Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory do Sejmu RP i Senatu RP-"— Zapis prezentacji:

1 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP-
Platforma wyborcza Wybory do Sejmu RP i Senatu RP- 9 października 2011 r. 21 września 2011 r.

2 Licencje użytkowników
Licencja to wystawiony na akcję wyborczą osobisty certyfikat każdego użytkownika dopuszczający do pracy z systemem wyborczym (Kalkulator Wyborczy). Licencję otrzymują: koordynator gminny operator „kalkulatora” w obwodzie przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej Licencja jest chroniona osobistym hasłem użytkownika. Licencja

3 Licencje-Uwagi Podany login i hasło umożliwiają jednokrotne złożenie żądania wydania licencji. Licencje operatorów będą wykorzystywane w trakcie „Testów” oraz w „Noc wyborczą”. Wymagane jest wpisanie długiego hasła zabezpieczającego (przynajmniej 6 znaków), z użyciem minimum jednej dużej litery, jednej małej litery i jednej cyfry. Hasło nie może zawierać polskich znaków. Centrum Wydawania Licencji: Do wytworzenia licencji niezbędne jest posiadanie zainstalowanego komponentu Sun Java-Plugin w wersji 1.6 (6.0) lub nowszej oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą javy i apletów.

4

5 Licencje-Sytuacje awaryjne
W przypadku utraty/zdyskredytowania loginu i hasła do pobrania licencji bądź hasła zabezpieczającego samą licencję a także utraty samej licencji, koordynator gminny kontaktuje się niezwłocznie z pracownikiem Delegatury, który generuje nową parę: login + hasło i przesyła ją koordynatorowi gminnemu – plik z loginem i hasłem będzie formatu PDF i spakowany (zabezpieczony hasłem koordynatora).

6 Przeznaczenie programu Kalkulator Wyborczy:
 sprawdzenie poprawności arytmetycznej wprowadzanych danych,  sygnalizowanie błędów w rozliczeniach, Kalkulator wyborczy  wydrukowanie poprawnie sporządzonych protokołów głosowania w określonej liczbie egzemplarzy wraz z raportami,  przesłanie za pośrednictwem sieci Internet elektronicznej wersji protokołu głosowania,  wygenerowanie elektronicznej wersji protokołu głosowania na nośnik zewnętrzny.

7 Przygotowanie do pracy
Wygenerowanie certyfikatu operatora (www) Pobranie i instalacja programu „Kalkulatora” Wczytanie licencji Załadowanie danych wyborczych (.klk) Utworzenie protokołów – należy uważnie wybierać instytucję i nr obwodu – te czynności są nieodwracalne.

8

9 Uwaga. „Kalkulatory” bezpośrednio podłączone do Internetu (tzw
Uwaga! „Kalkulatory” bezpośrednio podłączone do Internetu (tzw. „Kalkulatory on-line”) powinny pobrać właściwe dane same. W przypadku „Kalkulatorów” nie podłączonych do Internetu (tzw. „Kalkulatory off-line”) oraz tych „Kalkulatorów on-line”, którym nie udało się pobrać danych, właściwy plik klk. należy wczytać z nośnika zewnętrznego dostarczonego przez koordynatora gminnego.

10

11 Gdy aplikacja sygnalizuje błędy lub błędy i ostrzeżenia operator drukuje zestawienie błędów i ostrzeżeń (funkcja „Wydruk raportu”). Komisja zobowiązana jest szczegółowo przeanalizować zestawienie błędów i ostrzeżeń oraz skonfrontować z ustaleniami (arkusz pomocniczy, karty do głosowania) obliczenia wyników głosowania. Obowiązkiem komisji jest zlokalizowanie błędu i jego usunięcie przez wprowadzenie w odpowiednich rubrykach projektu protokołu prawidłowych danych liczbowych. Po wpisaniu poprawek operator zapisuje wprowadzone zmiany (funkcja „Sprawdź i zapisz”). Następnie operator dokonuje drugiego wprowadzenia protokołu (funkcja „Przejdź do potwierdzenia danych”), Wydrukowane zestawienie błędów i ostrzeżeń podpisują wszyscy członkowie OKW uczestniczący w ustalaniu wyników głosowania. Zestawienie pozostaje w dokumentacji komisji!

12

13

14 Operator zwraca uwagę komisji na występowanie ewentualnych ostrzeżeń
Operator zwraca uwagę komisji na występowanie ewentualnych ostrzeżeń. W tym celu operator drukuje zestawienie błędów i ostrzeżeń (funkcja „Zestawienie błędów i ostrzeżeń-wydruk roboczy”). Wydrukowane zestawienie błędów i ostrzeżeń podpisują wszyscy członkowie OKW uczestniczący w ustalaniu wyników głosowania. Zestawienie pozostaje w dokumentacji komisji! Obwodowa komisja wyborcza jest zobowiązana szczegółowo przeanalizować występujące ostrzeżenia. W razie stwierdzenia ich zasadności dokonuje korekty danych liczbowych a operator zmiany te wprowadza i zapisuje (funkcja „Sprawdź i zapisz”).

15

16

17

18 Po dwukrotnym wprowadzeniu projektu protokołu (jeśli nadal występują ostrzeżenia), w sytuacji, gdy komisja stwierdzi prawidłowość danych liczbowych, wyjaśnienie przyczyn wystąpienia ostrzeżeń związanych z punktem 11 i 12 protokołu głosowania umieszcza (zapisuje) na zestawieniu błędów i ostrzeżeń (wydruku roboczym). Operator wpisuje wyjaśnienia podane przez komisję (w zakładce „Uwagi”) w nawiązaniu do tych punktów protokołu. W innym wypadku system uniemożliwi wydruk protokołu głosowania! Operator wprowadza ewentualne dane opisane w punktach projektu protokołu (w zakładce „Uwagi”) i zatwierdza wszystkie uwagi za pomocą przycisku „Zapisz uwagi”.

19

20

21 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej
Operator w zakładce „Skład Komisji Obwodowej” dla składu pobranego via Internet zaznacza check-box przy członkach OKW, którzy uczestniczyli w ustalaniu wyników głosowania (aby mogli znaleźć się na wydruku protokołu głosowania - domyślnie system zaznacza cały skład - i zapisuje przyciskiem „Sprawdź i zapisz skład”). Dla „Kalkulatorów off-linowych” należy w tej zakładce wprowadzić ręcznie skład OKW, zaznaczyć pola check-box przy osobach, które uczestniczyły w ustalaniu wyników głosowania i zapisać przyciskiem „Sprawdź i zapisz skład”. W przypadku braku składu OKW, system uniemożliwi wydruk protokołu głosowania!

22

23 Operator drukuje po 3 egzemplarze protokołu głosowania (funkcja „Wydruk” bądź „Drukuj”) – wraz z zestawieniem oraz z ewentualnym raportem ostrzeżeń (jeśli jest) – zestawienie oraz raport ostrzeżeń są drukowane jako załączniki do protokołu! Awaria drukarki lub inne przeszkody w wydrukowaniu protokołu głosowania nie zwalniają komisji posiadającej obsługę informatyczną z obowiązku wprowadzenia danych z protokołu do systemu informatycznego; Wydrukowane protokoły są weryfikowane przez komisję poprzez porównanie wydruku protokołu głosowania ze źródłem (projektem protokołu). Wszyscy obecni przy sporządzaniu protokołu członkowie komisji każdy egzemplarz na ostatniej stronie podpisują. Każdy egzemplarz wydrukowanego protokołu opatruje się także pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Podpisane zestawienie dołącza się do dokumentacji przekazywanej OKW (w kopercie z protokołem głosowania). Podpisany raport ostrzeżeń dołącza się do dokumentacji przekazywanej OKW (w kopercie z protokołem głosowania).

24

25

26

27 Przewodniczący OKW uwierzytelnia (podpisuje) w „Kalkulatorze” protokół swoją licencją (funkcja „Podpisz protokół”). Po podpisaniu protokołów operator dokonuje zapisu danych z protokołów głosowania (funkcja „Zapisz protokół na dysku”). Jeżeli OKW posiada łącze internetowe, to operator dokonuje transmisji danych (dopiero po wprowadzeniu obu protokołów). W przypadku problemów z wysłaniem wyników drogą elektroniczną, dokonuje się 5–cio krotnej próby transmisji w odstępach 5–cio minutowych. Operator zapisuje protokoły (.prt) i kopię zapasową danych (OKW_321.kz) na dykietę/CD oraz wysyła mailem do Koordynatora. Operator umieszcza nośnik w odpowiednio opisanej kopercie np.: Gmina Toruń, Obwód głosowania nr 321 z siedzibą w Siedzibie, ul. Przy Ulicy 12/3 oraz przekazuje Przewodniczącemu OKW.

28 Podpisujemy, zapisujemy na nośnik oraz wysyłamy protokół klikając prawym przyciskiem myszki przy konkretnym protokole.

29 … możemy podpisać także zbiorczo.

30

31 Uwaga! Jakiekolwiek zmiany protokołu elektronicznego (wycofanie protokołu) powodują konieczność powtórzenia wszystkich czynności i drukowania od nowa wszystkich egzemplarzy protokołu głosowania w całości! Na każdej stronie protokołu musi być ten sam symbol kontrolny, zgodny z wersją elektroniczną przesłaną na serwery.

32

33

34

35 Należy pamiętać, że liczba uprawnionych do głosowania w obu protokołach (sejmowym i senackim) musi być taka sama! Podczas wprowadzania drugiego z protokołów, jeżeli taka rozbieżność wystąpi system będzie sygnalizował to jako błąd, który należy wyeliminować!

36 Dodatkową (nową) funkcjonalnością kalkulatora jest Zestawienie dotyczące liczby osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz rozliczenie głosowania korespondencyjnego, które (drukowane wraz z protokołem) będzie zawierało: - liczbę osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania (dla wszystkich obwodów) - rozliczenie kopert (dla obwodów wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego)

37

38 Przewodniczący OKW dostarcza do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej):
- koperty z protokołami głosowania w obwodzie wraz z załącznikami (osobno do Sejmu RP i Senatu RP), - kopertę z nośnikiem (z obydwoma zapisanymi protokołami i kopią zapasową) Operatorzy pozostają na stanowiskach do momentu uzyskania informacji od Koordynatora Gminnego, że dane z obwodu zostały prawidłowo zaimplementowane w systemie elektronicznym KBW.

39 Testy ogólnokrajowe: 27 września i 4 października
W dniu testów do godziny 11:00 proszę o przesyłanie raportu z przygotowania do testu na adres: Wysyłka protokołów powinna mieć miejsce między godziną a (ze wzmożoną wysyłką protokołów między a w celu sprawdzenia obciążenia serwerów). W uzasadnionych przypadkach można wysyłać protokoły testowe wcześniej, po uzyskaniu zgody Koordynatora Gminnego. Po co ten test? Sprawdzenie komputera w lokalu Sprawdzenie dostępu do internetu w lokalu Sprawdzenie działania drukarki: Poprawność drukowania polskich liter Poprawność drukowania kodu kreskowego u dołu strony Sprawdzenie „wytrzymałości” serwerów KBW Sprawdzenie nas samych

40 Kopie zapasowe (awaryjne)
Kalkulator przechowuje wszystkie dane wyborcze w katalogu wskazanym pod koniec instalacji (domyślnie C:\dane_wyborcze) aplikacja dysponuje funkcjami do tworzenia i odtwarzania z kopii zapasowej Kopie zapasowe mogą służyć do przenoszenia danych między kalkulatorami np. z kalkulatora off-line do kalkulatora on-line Kopia podpisanego protokołu po przeniesieniu na inny komputer nie wymaga ponownego podpisywania

41 Jak nie wiesz co zrobić to zawsze możesz do nas zadzwonić.
… i co wtedy … ? Problemy z licencją: jeśli nie przez stronę to przez program (kalkulator) uważne wprowadzanie identyfikatora użytkownika i hasła „zaginęła” licencja –> nie można wprowadzić/podpisać protokołu Udało się wprowadzić poprawne dane, ale: nie można wydrukować protokołu nie można wysłać przez internet po podpisaniu Nie można zapisać na dyskietkę/CD Jak nie wiesz co zrobić to zawsze możesz do nas zadzwonić. Na pewno pomożemy. 

42 Najczęstsze problemy Nieaktualne pliki kalkulatora lub danych (.klk)
Weryfikuj uważnie sumę kontrolną MD5 instalatora - zaraz po pobraniu z internetu Patrz na datę danych wyborczych Nie „dwuklikaj” na plik danych wyborczych (.klk) – to nie ma sensu. Pamiętaj o odinstalowaniu starego kalkulatora przed zainstalowaniem nowego oraz o usunięciu z dysku starych danych wyborczych. Sprawdź skład komisji – bez tego nie zapiszesz ani nie wydrukujesz protokołu. Zwróć uwagę jakie pliki będziesz nagrywał na CD i wysyłał mailem. Komunikaty są po polsku – przeczytaj zanim zadzwonisz. Dodatkowa karta (załącznik) do protokołu zawierająca zestawienie dot. osób głosujących na podstawie zaświadczenia. Komisja często nie rozróżnia kart ważnych i nieważnych od głosów ważnych i nieważnych – pomóżmy im 

43 Zasada liczenia kart/głosów
Karty wyjęte z urny (np. 100) Liczba kart wyjętych z urny (łączna) = liczba kart ważnych (np. 90) + liczba kart nieważnych (np. 10) Karty ważne (np. 90) Liczba kart ważnych = liczba głosów ważnych (np. 70) + liczba głosów nieważnych (np. 20) Karty nieważne (np. 10) (Odkładamy na bok) Głosy nieważne (np. 20) (Odkładamy na bok) Głosy ważne (np. 70) Liczba głosów ważnych = partia AAA (np. 30) + partia BBB (np. 20) + partia CCC (np. 10) + …. Może to komuś to pomoże …

44 Jeśli chcesz zobaczyć rozszerzenia nazw plików: w oknie eksploratora meny: Narzędzia -> Opcje folderów -> Widok (2’ga zakładka)

45 Sprawdzenie sumy kontrolnej
Temu plikowi trzeba policzyć sumę kontrolną … i już widzisz rozszerzenia 

46 Sprawdzenie sumy kontrolnej

47 Kontakty: Adresy i telefony wsparcia w UMT:
Zapasowy serwer: Koordynator Gminny: Piotr Konstanty tel.: tel.kom.: Wydział Informatyki UMT: tel.: Ewa Malinowska: Krzysztof Mikut: Seweryn Walentynowicz: tel.kom.: Adam Warejko: tel.kom.:


Pobierz ppt "Wybory do Sejmu RP i Senatu RP-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google