Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVIII sesja SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY „Szkoła demokracji”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVIII sesja SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY „Szkoła demokracji”"— Zapis prezentacji:

1 XVIII sesja SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY „Szkoła demokracji”
Szkolna debata pt.: „Wybory do Samorządu Uczniowskiego świętem demokracji w naszej szkole”

2 JAK ZORGANIZOWAĆ WYBORY DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO???

3 Zgłaszanie kandydatur
1. Kandydatury powinny być składane do Opiekuna Samorządu w ciągu tygodnia przed datą wyborów. 2. Zgłaszający swoją kandydaturę powinien mieć przy sobie: kartę zgłoszenia ( imię, nazwisko i klasa), własny program wyborczy, podpisy 30 uczniów szkoły popierających jego kandydaturę.

4 Kampania wyborcza Kampania trwa od zamknięcia listy kandydatów do ostatniego dzwonka w dniu poprzedzającym głosowanie. Za prawidłowy przebieg kampanii wyborczej odpowiada Opiekun Samorządu. Za kampanię wyborczą kandydatów odpowiadają ich komitety wyborcze – (maksymalnie 5 osób z klasy.

5 Zasady realizacji kampanii wyborczej
DOZWOLONE SĄ: spotkania z wyborcami, rozdawanie ulotek rozwieszanie plakatów heppeningi wymyślanie chwytliwych haseł (jednakże nie mogą one obrażać pozostałych kandydatów)

6 Zasady realizacji kampanii wyborczej
NIE DOZWOLONE JEST: obrażanie kandydatów, korzystanie z obraźliwych haseł, zmuszanie do głosowania na kandydata (w jakikolwiek sposób), i inne łamanie przepisów ordynacji wyborczej.

7 JEŻELI KANDYDAT BĘDZIE ŁAMAŁ PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KAMPANII WYBORCZEJ AUTOMATYCZNIE ZOSTANIE WYKREŚLONY Z LISTY KANDYDATÓW W WYBORACH.

8 Działanie komisji wyborczej
SKŁAD: w skład komisji wyborczej wchodzi jako przewodniczący Opiekun Samorządu i sześciu przedstawicieli każdej z klas oraz ewentualnie wskazani przez kandydatów mężowie zaufania nadzorujący głosowanie. zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w prace komisji wyborczej. Jest ona bezstronna.

9 Przebieg głosowania Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, której odbiór jest zaznaczany znakiem + przy nazwisku osoby, która pobrała kartę. Osoba ta podpisuje się również na liście uprawnionych do głosowania. Karta do głosowania jest podstemplowana pieczątką Samorządu Uczniowskiego.

10 Przebieg głosowania Oddany głos jest ważny jeżeli wyborca zagłosował stawiając znak x w kratce po lewej stronie nazwiska kandydata. Po zakreśleniu nazwiska głosujący: składa kartę podwójnie po jej szerokości, wrzuca ją do urny wyborczej.

11 Głos jest nieważny, gdy:
wyborca nie zagłosował na nikogo, oddał głos na więcej niż jednego kandydata, głosujący dokonał innych zapisów na karcie do głosowania, wyborca zagłosował w inny sposób niż postawienie krzyżyka w kratce po lewej stronie nazwiska kandydata, na karcie głosowania są skreślenia lub poprawki.

12 Zliczanie głosów Z liczenia głosów sporządza się protokół, który zatwierdza podpisami komisja skrutacyjna i Opiekun Samorządu. W razie potrzeby zliczanie głosów może być fotografowane bądź filmowane, aby uniknąć fałszerstw wyborczych. Wyniki wyborów ogłasza się najpóźniej 2 dni po zakończeniu głosowania.

13 Stanowiska obsadzane po wyborach
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – kandydat z największym poparciem zastępca przewodniczącego Samorządu – kandydat z drugim poparciem dwóch sekretarzy Samorządu dwóch skarbników Samorządu przewodniczący sekcji (ilość sekcji jest dowolna)

14 Tryb wnoszenia skarg wyborczych
Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane do komisji wyborczej w terminie dwóch dni po ogłoszeniu wyników, lecz tylko w uzasadnionym przypadku. Komisja wyborcza rozpatruje zgłoszone uwagi i w przypadku słuszności skarg może unieważnić wybory w terminie tygodnia od wpłynięcia skargi. Decyzję o unieważnieniu wyborów podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii opiekuna Samorządu Uczniowskiego i komisji wyborczej.

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "XVIII sesja SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY „Szkoła demokracji”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google