Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory do Parlamentu Europejskiego- 25 maja 2014 r. 8-9 maja 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory do Parlamentu Europejskiego- 25 maja 2014 r. 8-9 maja 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Wybory do Parlamentu Europejskiego- 25 maja 2014 r. 8-9 maja 2014 r.
Platforma wyborcza Wybory do Parlamentu Europejskiego- 25 maja 2014 r. 8-9 maja 2014 r.

2 Licencje użytkowników
Licencja to wystawiony na akcję wyborczą osobisty certyfikat każdego użytkownika dopuszczający do pracy z systemem wyborczym (Kalkulator Wyborczy). Licencję otrzymują: koordynator gminny operator „kalkulatora” w obwodzie przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej Licencja jest chroniona osobistym hasłem użytkownika. Licencja

3 Centrum Wydawania Licencji: https://wybory.kbw.gov.pl/certyfikaty
Licencje-Uwagi Podany login i hasło umożliwiają jednokrotne złożenie żądania wydania licencji. Licencje operatorów będą wykorzystywane w trakcie „Testów” oraz w „Noc wyborczą”. Wymagane jest wpisanie długiego hasła zabezpieczającego (przynajmniej 6 znaków), z użyciem minimum jednej dużej litery, jednej małej litery i jednej cyfry. Hasło nie może zawierać polskich znaków. Centrum Wydawania Licencji: Sugeruję wygenerowanie licencji przez przeglądarkę, poza aplikacją kalkulatora co ułatwi jej archiwizację przy wielokrotnych instalacjach i usuwaniach kalkulatora i danych wyborczych Pamiętajmy o najnowszej wersji Javy (obecnie wersja 7 upd. 55) Do wytworzenia licencji niezbędne jest posiadanie zainstalowanego aktualnego komponentu Sun Java-Plugin oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą javy i apletów.

4 Pobieranie certyfikatu jest możliwe wielokrotnie, dopóki nie potwierdzimy pobrania.
Nowość: zabezpieczenie „captha"

5 Licencje-Sytuacje awaryjne
W przypadku utraty/zdyskredytowania loginu i hasła do pobrania licencji bądź hasła zabezpieczającego samą licencję a także utraty samej licencji, koordynator gminny kontaktuje się niezwłocznie z pracownikiem Delegatury, który generuje nową parę: login + hasło i przesyła ją koordynatorowi gminnemu – plik z loginem i hasłem będzie formatu PDF i spakowany (zabezpieczony hasłem koordynatora z dzisiejszych kopert).

6 Przeznaczenie programu Kalkulator Wyborczy:
 Przekazanie danych o frekwencji,  sprawdzenie poprawności arytmetycznej wprowadzanych danych, Kalkulator wyborczy  sygnalizowanie błędów w rozliczeniach,  wydrukowanie poprawnie sporządzonego protokołu głosowania w określonej liczbie egzemplarzy wraz z raportem, Nowość w tym roku – wprowadzenie frekwencji. W szczególnym przypadku zablokowanie możliwości wysłania protokołu przy niektórych ostrzeżeniach(!)  przesłanie za pośrednictwem sieci Internet elektronicznej wersji protokołu głosowania,  wygenerowanie elektronicznej wersji protokołu głosowania na nośnik zewnętrzny.

7 Przygotowanie do pracy
Wygenerowanie certyfikatu operatora ( Pobranie i instalacja programu „Kalkulatora” ( Wczytanie licencji Załadowanie danych wyborczych (.klk) Utworzenie protokołów – należy uważnie wybierać instytucję i nr obwodu – ostatnia czynność jest nieodwracalna.

8 Uwaga. „Kalkulatory” bezpośrednio podłączone do Internetu (tzw
Uwaga! „Kalkulatory” bezpośrednio podłączone do Internetu (tzw. „Kalkulatory on-line”) powinny pobrać właściwe dane same. W przypadku „Kalkulatorów” nie podłączonych do Internetu (tzw. „Kalkulatory off-line”) oraz tych „Kalkulatorów on-line”, którym nie udało się pobrać danych, właściwy plik klk. należy wczytać z nośnika zewnętrznego dostarczonego przez koordynatora gminnego.

9

10 Zwrócić baczną uwagę na wartości podawane przez PrzeOKW (potrafią podawać liczby „z kosmosu”)

11 Pojawi się pole na nr OKW

12

13

14 Wprowadzamy dane do protokołu po raz pierwszy od góry do dołu (wartość + <Enter > lub <Tab>). Myszka tylko spowalnia pracę a w niczym nie pomaga. Jeśli aplikacja sygnalizuje błędy lub błędy i ostrzeżenia operator drukuje zestawienie błędów i ostrzeżeń (funkcja „Wydruk raportu”). Komisja zobowiązana jest szczegółowo przeanalizować zestawienie błędów i ostrzeżeń oraz skonfrontować z ustaleniami (arkusz pomocniczy, karty do głosowania) obliczenia wyników głosowania. Obowiązkiem komisji jest zlokalizowanie błędu i jego usunięcie przez wprowadzenie w odpowiednich rubrykach projektu protokołu prawidłowych danych liczbowych. Po wpisaniu poprawek operator zapisuje wprowadzone zmiany (funkcja „Sprawdź i zapisz”). pamiętajmy: ZESTAWIENIE to nie to samo co RAPORT Zestawienie zostaje w komisji jako materiał roboczy (jak projekt protokołu, notatki odręczne) Raport jest załącznikiem (częścią składową) protokołu

15

16

17

18 Po dwukrotnym wprowadzeniu projektu protokołu (jeśli nadal występują ostrzeżenia), w sytuacji, gdy komisja stwierdzi prawidłowość danych liczbowych, wyjaśnienie przyczyn wystąpienia ostrzeżeń związanych z punktem 15, 16 i 17 protokołu głosowania umieszcza (zapisuje) na zestawieniu błędów i ostrzeżeń (wydruku roboczym). Operator wpisuje wyjaśnienia podane przez komisję (w zakładce „Uwagi”) w nawiązaniu do tych punktów protokołu. W innym wypadku system uniemożliwi wydruk protokołu głosowania!

19 Wydrukowane zestawienie błędów i ostrzeżeń podpisują wszyscy członkowie OKW uczestniczący w ustalaniu wyników głosowania. Zestawienie pozostaje w dokumentacji komisji! Operator poprawia dane (w pierwszej zakładce) a następnie wprowadza dane po raz drugi (od dołu do góry). Operator w zakładce „Uwagi” (trzecia zakładka) wprowadza ewentualne dane opisane w punktach projektu protokołu, wyjaśnienia do ewentualnych innych ostrzeżeń i zatwierdza wszystkie uwagi za pomocą przycisku „Zapisz uwagi”. pamiętajmy: ZESTAWIENIE to nie to samo co RAPORT Zestawienie zostaje w komisji jako materiał roboczy (jak projekt protokołu, notatki odręczne) Raport jest załącznikiem (częścią składową) protokołu

20

21

22

23 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej
Operator w zakładce „Skład Komisji Obwodowej” dla składu pobranego przez Internet zaznacza pola check-box przy członkach OKW, którzy uczestniczyli w ustalaniu wyników głosowania (aby mogli znaleźć się na wydruku protokołu głosowania - domyślnie system zaznacza cały skład - i zapisuje przyciskiem „Sprawdź i zapisz skład”). Dla „Kalkulatorów off-linowych” należy w tej zakładce wprowadzić ręcznie skład OKW, zaznaczyć pola check-box przy osobach, które uczestniczyły w ustalaniu wyników głosowania i zapisać przyciskiem „Sprawdź i zapisz skład”. W przypadku braku składu OKW, system uniemożliwi wydruk protokołu głosowania!

24 Pytamy przewodniczącego czy nie było błędów w imionach i nazwiskach członków OKW
Zaznaczamy jedynie osoby obecne przy sporządzaniu i podpisywaniu protokołu

25 Operator drukuje 3 egzemplarze protokołu głosowania (funkcja „Drukuj” bądź „Drukuj protokół”) – wraz z ewentualnym raportem ostrzeżeń (jeśli jest) – raport ostrzeżeń jest drukowany jako załączniki do protokołu! Awaria drukarki lub inne przeszkody w wydrukowaniu protokołu głosowania nie zwalniają komisji posiadającej obsługę informatyczną z obowiązku wprowadzenia danych z protokołu do systemu informatycznego; Wydrukowane egzemplarze protokołu są weryfikowane przez komisję poprzez porównanie wydruku protokołu głosowania ze źródłem (projektem protokołu). Wszyscy obecni przy sporządzaniu protokołu członkowie komisji każdy egzemplarz na ostatniej stronie podpisują. Każdy egzemplarz wydrukowanego protokołu opatruje się także pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Podpisany RAPORT ostrzeżeń dołącza się do dokumentacji przekazywanej do RKW (w kopercie z nośnikiem). pamiętajmy: ZESTAWIENIE to nie to samo co RAPORT

26

27

28

29 Przewodniczący OKW uwierzytelnia (podpisuje) w „Kalkulatorze” protokół swoją licencją (funkcja „Podpisz protokół”). Po podpisaniu protokołów operator dokonuje zapisu danych z protokołów głosowania (funkcja „Zapisz protokół na dysku”). Jeżeli OKW posiada łącze internetowe, to operator dokonuje transmisji danych. W przypadku problemów z wysłaniem wyników drogą elektroniczną, dokonuje się 5–cio krotnej próby transmisji w odstępach 5–cio minutowych. Operator zapisuje protokoły (.prt) i kopię zapasową danych (OKW_321.kz) na dykietę/CD oraz wysyła mailem do Koordynatora. Operator umieszcza nośnik w odpowiednio opisanej kopercie np.: Gmina Toruń, Obwód głosowania nr 321 z siedzibą w Siedzibie, ul. Przy Ulicy 12/3 oraz przekazuje Przewodniczącemu OKW.

30 Podpisujemy protokół klikając prawym przyciskiem myszki przy konkretnym protokole.

31

32

33

34 Następnie zapisujemy i wysyłamy protokół.

35 Uwaga! Dla wybranych typów ostrzeżeń występujących w protokole obwodowym może zostać włączona blokada wydruku protokołu oraz podpisu. Aby dokonać wydruku lub podpisu protokołu należy poprawić występujące ostrzeżenia lub odblokować je za pomocą sześciocyfrowego kodu uzyskanego od Rejonowej Komisji Wyborczej w Toruniu.

36

37 W pierwszym etapie obwodowa komisja wyborcza powinna przeanalizować i poprawić występujące ostrzeżenie, jeżeli są do tego przesłanki. W drugim etapie analizę pozostawionych ostrzeżeń wykonuje pełnomocnik rejonowej komisji wyborczej i koordynator gminy. W przypadku stwierdzenia brak przesłanek do poprawienia ostrzeżenia, informację w tym zakresie pełnomocnik komisji przekazuje rejonowej komisji wyborczej, która, po przeanalizowaniu i potwierdzeniu braku przesłanek do poprawienia ostrzeżenia, udostępni kodu komisji obwodowej, po wprowadzeniu którego, protokół z istotnym ostrzeżeniem będzie można wydrukować, podpisać i przesłać elektronicznie.

38 Kod odblokowujący Przewodniczący otrzyma telefonicznie od pełnomocnika RKW.

39 Uwaga! Jakiekolwiek zmiany protokołu elektronicznego (wycofanie protokołu) powodują konieczność powtórzenia wszystkich czynności i drukowania od nowa wszystkich egzemplarzy protokołu głosowania w całości! Na każdej stronie protokołu musi być ten sam symbol kontrolny, zgodny z wersją elektroniczną przesłaną na serwery.

40

41

42 Możliwe stany protokołu:

43 Przewodniczący OKW dostarcza Pełnomocnikowi RKW w gminie/mieście (Toruń bezpośrednio do RKW):
- kopertę z protokołem głosowania w obwodzie, - kopertę z nośnikiem zawierającym kopię protokołu wraz z ew. raportem ostrzeżeń Operatorzy pozostają na stanowiskach do momentu uzyskania informacji od Koordynatora Gminnego, że dane z obwodu zostały prawidłowo zaimplementowane w systemach Rejonowej Komisji Wyborczej.

44 Testy ogólnokrajowe: 12 i 19 maja 2014 r.
W dniu testów do godziny 11:00 proszę o przesyłanie raportu z przygotowania do testu na adres: Protokoły wysyłamy między godziną a (najlepiej między a 14.15) - w celu sprawdzenia obciążenia serwerów). Wysyłka danych o frekwencji w godz liczba uprawnionych: z protokołu, - liczba kart wydanych = 50% uprawnionych W uzasadnionych przypadkach można wysyłać protokoły testowe wcześniej, po uzyskaniu zgody Koordynatora Gminnego. Po co ten test? Sprawdzenie komputera w lokalu Sprawdzenie dostępu do Internetu w lokalu Sprawdzenie działania drukarki: Poprawność drukowania polskich liter Poprawność drukowania kodu kreskowego u dołu strony Sprawdzenie „wytrzymałości” serwerów KBW Sprawdzenie nas samych

45 Kopie zapasowe (awaryjne)
Kalkulator przechowuje wszystkie dane wyborcze w katalogu wskazanym pod koniec instalacji (domyślnie C:\dane_wyborcze) aplikacja dysponuje funkcjami do tworzenia i odtwarzania z kopii zapasowej Kopie zapasowe mogą służyć do przenoszenia danych między kalkulatorami np. z kalkulatora off-line do kalkulatora on-line Kopia podpisanego protokołu po przeniesieniu na inny komputer nie wymaga ponownego podpisywania Można eksportować (i importować) pojedyncze protokoły Zabezpieczajmy certyfikaty (swój i przewodniczącego)

46 … i co wtedy … ? Czego nam potrzeba? Licencję uzyskujemy za pomocą:
Prądu Komputera (z nagrywarką CD/DVD) Drukarki Internetu Materiałów eksploatacyjnych (toner/papier/CD) Licencję uzyskujemy za pomocą: Przeglądarki www ( Programu kalkulator wyborczy Najlepiej na tym samym komputerze Dlaczego nie można podpisać/wydrukować protokołu: błędy „twarde” „ostrzeżenia specyficzne” – rozwiązanie? Telefon do RKW: , ,

47 Najczęstsze problemy Pamiętaj o odinstalowaniu starego kalkulatora przed zainstalowaniem nowego oraz o usunięciu z dysku starych danych wyborczych. Stara wersja programu kalkulatora – weryfikuj sumę kontrolną przed instalacją. Nieaktualne pliki danych (.klk) – pobierz nowe z Internetu i patrz uważnie na datę i godzinę wydania. Nie „dwuklikaj” na plik danych wyborczych (.klk) – to nie ma sensu. Utwórz protokół dla właściwego OKW. Sprawdź skład komisji – musi być aktualny i poprawny. Komisja często nie rozróżnia kart ważnych i nieważnych od głosów ważnych i nieważnych – pomóżmy im 

48 Najczęstsze problemy c.d.
Zwróć uwagę na nazwę druku: Zestawienie to nie Raport o błędach. Oceń rozsądnie dane o frekwencji. Nie zgadzaj się na „podmianę tylko jednej strony” wydrukowanego protokołu po drobnej poprawce – oszczędzisz czasu sobie i komisji. Zwróć uwagę jakie pliki będziesz nagrywał na CD i wysyłał mailem. Trzymaj się procedury przygotowanej na dzień wyborów. Komunikaty są po polsku – przeczytaj zanim zadzwonisz.

49 Zasada liczenia kart/głosów
Karty wyjęte z urny (np. 100) Liczba kart wyjętych z urny (łączna) = liczba kart ważnych (np. 90) + liczba kart nieważnych (np. 10) Karty ważne (np. 90) Liczba kart ważnych = liczba głosów ważnych (np. 70) + liczba głosów nieważnych (np. 20) Karty nieważne (np. 10) (Odkładamy na bok) Głosy nieważne (np. 20) (Odkładamy na bok) Głosy ważne (np. 70) Liczba głosów ważnych = partia AAA (np. 30) + partia BBB (np. 20) + partia CCC (np. 10) + …. Może to komuś to pomoże …

50 Jeśli chcesz zobaczyć rozszerzenia nazw plików: w oknie eksploratora meny: Narzędzia -> Opcje folderów -> Widok (2’ga zakładka)

51 Sprawdzenie sumy kontrolnej
Temu plikowi trzeba policzyć sumę kontrolną … i już widzisz rozszerzenia 

52 Sprawdzenie sumy kontrolnej

53 Kontakty: Adresy i telefony wsparcia:
(Zapasowy serwer: ) Koordynator Gminny: Piotr Konstanty tel.: tel.kom.: Wydział Informatyki UMT: Aleksandra Pawenta: tel.: Seweryn Walentynowicz: tel.: tel.kom.: Odblokowanie protokołów: tel , tel. kom , tel. kom


Pobierz ppt "Wybory do Parlamentu Europejskiego- 25 maja 2014 r. 8-9 maja 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google