Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory Samorządowe- 16 listopada 2014 r. 27 października 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory Samorządowe- 16 listopada 2014 r. 27 października 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Wybory Samorządowe- 16 listopada 2014 r. 27 października 2014 r.

2 Aplikacje dotyczące „Nocy Wyborczej” Aplikacja „Kalkulator obwodowy” Aplikacja webowa dla TKW „Syswyb”

3 Licencje użytkowników Licencja/Certyfikat to wystawiony na akcję wyborczą osobisty certyfikat każdego użytkownika dopuszczający do pracy z systemem wyborczym (Kalkulator Wyborczy). Licencję otrzymują: operator „kalkulatora” w obwodzie Przewodniczący (awaryjnie Zastępca Przewodniczącego) Obwodowej Komisji Wyborczej Licencja jest chroniona osobistym hasłem użytkownika. Licencja

4 Są 2 możliwości pobierania licencji: bezpośrednio w kalkulatorze oraz ze strony https://syswyb.kbw.gov.pl Za dystrybucję loginów i haseł do pobrania licencji odpowiedzialny jest Pełnomocnik TKW w gminie/mieście. Aby wytworzyć loginy i hasła dla operatorów/testowych przewodniczących/następnie właściwych przewodniczących należy zalogować się na powyższy adres za pomocą loginu i hasła do NPW (Nowej Platformy Wyborczej). https://syswyb.kbw.gov.pl

5

6

7

8

9 Przewodniczących można znaleźć w Syswybie za pomocą wyszukiwarki i tam wygenerować dla nich login i hasło

10

11

12 Następnie operator/przewodniczący za pomocą otrzymanego loginu i hasła występuje z żądaniem wytworzenia licencji. Przez stronę Syswyb wygląda to następująco:

13

14

15

16

17

18 Aby zatwierdzić licencję operatora/przewodniczącego okw, Pełnomocnik TKW loguje się do Syswyba

19

20

21

22 Po kolejnym zalogowaniu się operatora/przewodniczącego do Syswybu, może on pobrać licencję

23

24

25

26

27

28

29

30 W kalkulatorze zaś wytwarzanie licencji wygląda następująco

31

32

33

34

35

36 Pełnomocnik TKW musi w Syswybie zatwierdzić licencję

37

38

39 Należy pamiętać, aby licencję pobraną za pomocą kalkulatora niezwłocznie zapisać na dysku/nośniku!!!

40 Licencje-Sytuacje awaryjne W przypadku utraty/zdyskredytowania loginu i hasła do pobrania licencji bądź hasła zabezpieczającego samą licencję a także utraty samej licencji, operatorzy/przewodniczący kontaktują się z Wami-Pełnomocnikami TKW, a wtedy Wy w Syswybie unieważniacie licencje i wytwarzacie nowy komplet loginu i hasła, pozwalające raz jeszcze złożyć żądanie wydania licencji.

41 Przeznaczenie Programu „Kalkulator obwodowy” Sprawdza poprawność arytmetyczną wprowadzanych danych sygnalizując błędy w rozliczeniach (błędy i/lub ostrzeżenia) Pozwala na sporządzenie wydruków protokołów obwodowych Umożliwia przekazanie wersji elektronicznej protokołu do odpowiedniej TKW (przesłanie za pośrednictwem internetu bądź wygenerowanie na nośniku zewnętrznym)

42 CZYNNOŚCI I PROCEDURY ZWIĄZANE ZE WSPOMAGANIEM INFORMATYCZNYM OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (OKW) Przed dniem głosowania: Pełnomocnicy TKW (Koordynatorzy gminni) zapewnią możliwość złożenia żądania wydania licencji, a następnie pobrania licencji dla przewodniczących OKW. Pełnomocnik TKW wytwarza w Syswybie login i hasło i przekazuje je za potwierdzeniem odbioru (po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości) przewodniczącemu OKW i wspólnie z nim „tworzą” licencję. Następnie Pełnomocnik TKW zapisuje licencję na nośniku zewnętrznym (pendrive, CD- rom) i przekazuje przewodniczącemu OKW, awaryjnie dotyczy to także zastępców przewodniczących OKW, Pełnomocnicy TKW muszą dopilnować zainstalowania w okw aktualnej wersji kalkulatora oraz posiadania w programie „Kalkulator wyborczy” właściwych dla danej gminy/miasta plików inicjujących (plik klk.)- off-line, Operator i Przewodniczący OKW ustalają miejsce i harmonogram pracy operatora.

43 Uwaga! „Kalkulatory” bezpośrednio podłączone do Internetu (tzw. „Kalkulatory on-line”) pobierają właściwe dane automatycznie. W przypadku „Kalkulatorów” nie podłączonych do Internetu („Kalkulatory off-line”) oraz tych „Kalkulatorów on-line”, którym nie udało się pobrać danych, właściwe pliki klk należy wczytać z nośnika zewnętrznego dostarczonego przez Pełnomocnika TKW.

44 Aby uruchomić kalkulator wciskamy „przejdź” przy odpowiedniej licencji…

45

46

47 W przypadku zmian plików inicjujących (pliki klk) tuż przed dniem głosowania lub w dniu głosowania Pełnomocnicy TKW zobowiązani są do pobrania nowych plików (ze strony podanej przez pracownika Delegatury KBW w Toruniu- prawdopodobnie Syswyb) i przekazania na nośnikach operatorom (wszystkim off-line oraz tym on-line, które zgłosiły problem z pobraniem plików klk poprzez program „Kalkulator”). W przypadku pojawienia się nowej wersji „Kalkulatora” Pełnomocnicy TKW zostaną poinformowani o potrzebie pobrania go z sieci i przekazania do obwodów. Musi być zainstalowana ostatnia wersja dostępna, a przed zainstalowaniem kolejnej wersji „Kalkulatora” należy bezwzględnie odinstalować wersję poprzednią! Uwaga!

48 W dniu głosowania – przed godziną 21:00 Do godziny 12 30 oraz 18 00 za pośrednictwem Kalkulatora wyborczego, operator stałego obwodu (bez odrębnych) wprowadza dane o liczbie uprawnionych do głosowania i liczbie wydanych kart do głosowania w obwodach, wg stanu na godzinę „12:00” oraz „17:30”. Powyższe dane otrzymuje od Przewodniczącego OKW. W wypadku niewysłania frekwencji z obwodu, może ją wprowadzić Pełnomocnik TKW w Syswybie, nie później niż do godz. 12 50 oraz 18 20. Dodatkowo będzie przygotowany plik xls, który będzie należało przesłać drogą mailową w razie awarii na adres: tor-bartosz.haponiuk@kbw.gov.pl Operatorzy kalkulatora drukują szablony protokołów (po 4 egzemplarze wszystkich rodzajów)- funkcja „Drukuj ”. Do godz. 13 00 Pełnomocnicy TKW prześlą do Delegatury KBW w Toruniu meldunek zbiorczy o gotowości do akcji na adres: tor-bartosz.haponiuk@kbw.gov.pl

49

50 Wejście do frekwencji dla Pełnomocnika TKW udostępnia widok wszystkich obwodów należących do gminy/miasta.

51

52

53 W dniu głosowania – po godzinie 21:00 Po otrzymaniu projektu protokołu sporządzonego przez obwodową komisję wyborczą, operator dokonuje wprowadzenia danych do „Kalkulatora”- (funkcja „Edytuj” bądź „Nowy”). Uwaga!!! Operator (który widzi u siebie wszystkie obwody gminy/miasta) przed wprowadzeniem danych powinien zwrócić uwagę czy wybrał właściwy rodzaj protokołu (rada, w/b/p, sejmik), właściwy dla jego komisji numer obwodu a także w przypadku gdy w obwodzie jest kilka okręgów wyborczych, czy także numer okręgu wyborczego jest właściwy!!!

54 Aby wprowadzić dane do protokołu zaznaczamy właściwy rodzaj protokołu (RDA,RDP,RPW lub WBP), właściwy obwód oraz- w wypadku RDA właściwy okręg- i wciskamy Edytuj/Nowy

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Gdy brak połączenia z internetem…

68 Stany protokołu:

69

70 Operator drukuje 3 egzemplarze wszystkich protokołów głosowania - wraz z ewentualnym raportem ostrzeżeń (jeśli jest). Awaria drukarki lub inne przeszkody w wydrukowaniu protokołu głosowania nie zwalniają komisji posiadającej obsługę informatyczną z obowiązku wprowadzenia danych z protokołu do systemu informatycznego. Wydrukowane protokoły są weryfikowane przez komisję poprzez porównanie wydruków protokołu głosowania ze źródłem (projektem protokołu). Wszyscy obecni przy sporządzaniu protokołu członkowie komisji każdy egzemplarz na ostatniej stronie podpisują. Każdy egzemplarz wydrukowanego protokołu opatruje się także pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Podpisany raport ostrzeżeń dołącza się do dokumentacji przekazywanej TKW.

71 Uwaga! Jakiekolwiek zmiany protokołu elektronicznego (wycofanie protokołu) powodują konieczność powtórzenia wszystkich czynności i drukowania od nowa wszystkich egzemplarzy protokołu głosowania w całości! Na każdej stronie protokołu musi być ten sam symbol kontrolny, zgodny z wersją elektroniczną przesłaną na serwery.

72

73 Po wprowadzeniu danych ze wszystkich protokołów do wszystkich rad (sejmiku) i z wyborów w/b/p, system informatyczny będzie sygnalizował ewentualne niezgodności liczby uprawnionych do głosowania (ujętych w części A i B spisu); należy dokonać analizy sygnalizowanych niezgodności i (jeśli wystąpią) usunąć je.

74 Operatorzy pozostają na stanowiskach do momentu uzyskania informacji od Pełnomocnika TKW, że dane z obwodu zostały prawidłowo zaimplementowane w systemie TKW.

75 „Syswyb- System obsługi nocy wyborczej TKW”. Przeznaczenie: Umożliwia podgląd spływu protokołów obwodowych, Umożliwia weryfikację i zatwierdzenie protokołów obwodowych, Służy do ustalania wyników głosowania i wyborów oraz przekazywania tych danych do systemów centralnych KBW, Pozwala na sporządzenie wydruków z wynikami wyborów.

76 Kalkulator Wyborczy Osoba odpowiedzialna za obsługę informatyczną obwodowej komisji dokonuje zapisu danych z protokołów na dwóch nośnikach elektronicznych. Dla gminnej komisji wyborczej – jeden protokół z wyborów W/B/P oraz n protokołów do Rady Gminy gdzie n oznacza liczbę okręgów w wyborach do Rady Gminy „obsługiwanych” przez OKW Dla powiatowej komisji wyborczej – jeden protokół z wyborów do Rady Powiatu oraz jeden protokół z wyborów do Sejmiku Województwa A następnie umieszcza nośniki w odpowiednio opisanych kopertach oraz przekazuje Przewodniczącemu OKW.

77 A następnie umieszcza nośnik w odpowiednio opisanej kopercie oraz przekazuje Przewodniczącemu OKW. Kalkulator Wyborczy Dla komisji obwodowych utworzonych w miastach na prawach powiatu osoba odpowiedzialna za obsługę informatyczną obwodowej komisji dokonuje zapisu danych z protokołów na jednym nośniku. jeden protokół z wyborów Prezydenta, jeden protokół do Rady Miasta oraz jeden protokół z wyborów do Sejmiku Województwa

78 Testy ogólnokrajowe: 30 października i 7 listopada 2014 r. - mają za zadanie przetestowanie sprzętu oraz przećwiczenie wszystkich czynności dla skutecznego przeprowadzenia wyborów Przekazanie za potwierdzeniem odbioru loginów i haseł dla operatorów „kalkulatora”, złożenie żądań wydania licencji, pobranie licencji dla operatorów „kalkulatora” oraz zapisanie ich na nośnikach, dodanie siebie jako operator i pobranie licencji operatora przez Pełnomocnika ds. informatyki TKW, Instalacja kalkulatorów w obwodach i zaimportowanie wcześniej pobranych licencji do kalkulatora, chyba że zostały one pobrane w kalkulatorze (kalkulatory testowe będą do pobrania ze strony internetowej), Pliki klk w kalkulatorze dla operatorów „kalkulatora” off-line- dostarczą je Pełnomocnicy TKW, W przeddzień testów do godziny 17:00 proszę o przesyłanie raportu z przygotowania do testu na adres: tor-bartosz.haponiuk@poczta.kbw.gov.pl Wpisanie testowych protokołów, zapisanie ich na nośniku a także wysłanie ich na serwery KBW (za operatorów „kalkulatora” off-line wysyłają Pełnomocnicy TKW). Przetestowanie drukarki poprzez całkowity wydruk protokołu. Wysyłka protokołów między godziną 12 a 14 (nasilenie wysyłki 12.45-13.15). 31.X i 8.XI do godziny 10:00 proszę o przesyłanie zbiorczego raportu z testu na adres: tor-bartosz.haponiuk@poczta.kbw.gov.pl

79 W dniach testów planowane jest także wprowadzanie frekwencji przez operatorów kalkulatora wg schematu: - liczba uprawnionych do głosowania w obwodzie (punkt 1 testowego protokołu głosowania) -liczba kart wydanych (50% uprawnionych) W zastępstwie operatora wysyłki frekwencji może dokonać Pełnomocnik TKW z Aplikacji Syswyb. Przekazanie frekwencji powinno się odbyć w godzinach wysyłki protokołu. Aby przetestować obciążenie serwerów wskazane jest aby odbyło się ono w krótkim przedziale czasowym (13.00). Monitorowanie spływu protokołów na serwer, weryfikacja protokołów, zatwierdzanie ich oraz ustalenie wyników wyborów: Aplikacja Syswyb.

80 Kalkulator wyborczy system microsoft :od windows xp z sp3 ….. wymagania środowiska:zainstalowany net Framework od wersji 4, użytkownik nie musi mieć uprawnień administratora, poprawna data systemowa, „otwarty” port 443 zalecanie :odinstalować lub dezaktywować oprogramowanie „czyszczące” takie jak ccleaner, odkurzacz … ze względu na fakt zapisywania danych przez Kalkulator w katalogu tymczasowym (temp) użytkownika Aplikacja „syswyb” wymagania środowiska:aktualna przeglądarka internetowa a w przypadku IE co najmniej wersja 8 Kilka uwag sprzętowo systemowych

81 Dane – sporządzenie i realizacja harmonogramu tworzenia kopii zapasowych Sprzęt – zapasowy Materiały eksploatacyjne Energia - znajomość sieci energetycznej w lokalu ZIW, znajomość tel do posterunku energerycznego Internet - znajomość sieci komputerowej w lokalu ZIW, znajomość tel do serwisu dostawcy internetu dodatkowo dla TKW zalecamy zestawienie zapasowego dostępu internetowego, oraz zainstalowania Kalkulatora wyborczego wraz ze swoimi licencjami celem „obsłużenia” aplikacji „off-line” oraz sytuacji awaryjnych Ciągłość działania

82 Obieg informacji związanej z informatyką wyborczą 3. Strona http://pliki.kbwdeltorun.pl Rezerwowy serwer plikówhttp://pliki.kbwdeltorun.pl


Pobierz ppt "Wybory Samorządowe- 16 listopada 2014 r. 27 października 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google