Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konrad Ołubiec Badania segmentacji i selektywności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konrad Ołubiec Badania segmentacji i selektywności."— Zapis prezentacji:

1 Konrad Ołubiec Badania segmentacji i selektywności

2 WPROWADZENIE

3 Badania rynku Badania rynku to badania polegaj ą ce na rozpoznaniu mechanizmu rynkowego, struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania trafnych i efektywnych decyzji.

4 Segmentacja rynku Segmentacja rynku to dokonanie podziału rynku w celu wyodr ę bnienia grup nabywców o podobnych cechach, dochodach, potrzebach, reakcji na reklam ę, preferencjach odno ś nie sposobu zakupu itp. Dzi ę ki takiemu wła ś nie wyselekcjonowaniu klientów, mo ż liwe jest skoncentrowanie działa ń firmy na wybranym segmencie, zgodnie z filozofi ą, misj ą i wizj ą firmy. Ponadto ułatwi ono przygotowanie usług lub produktów dostosowanych do wybranego segmentu nabywców, a tak ż e odpowiednie ukierunkowanie i efektywno ść działa ń marketingowych. Segmentacja rynku polega na jego podzieleniu na mniejsze cz ęś ci zwane segmentami, które ró ż ni ą si ę mi ę dzy sob ą oczekiwaniami klientów wzgl ę dem produktu, sposobem zakupu lub innymi kryteriami. Po dokonaniu segmentacji przedsi ę biorstwo musi wybra ć segment, w którym chce sprzedawa ć swoje towary.

5 Segmentacja rynku Głównym celem segmentacji jest analiza struktury rynku, czyli potrzeb klientów, które rynek tworz ą. Mo ż emy wyró ż ni ć rynki jednolite, pod wzgl ę dem struktury potrzeb i zró ż nicowane Bł ę dy spotykane podczas segmentacji: Dzielenie na segmenty rynku jednorodnego Traktowanie jako jednolity rynku zło ż onego z ró ż norodnych potrzeb klientów Niewła ś ciwy dobór kryterium segmentacji: wiek, poziom dochodu

6 METODYKA BADAŃ

7 Przedmiot, cel badań Celem bada ń rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu si ę mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, poda ż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzeda ż y itp. Celem bada ń segmentacyjnych jest okre ś lenie u ż ytkowników produktu / usługi i ich podział na segmenty. Proces badawczy jako ś wiadoma, celowa zmierzona czynno ść powinna si ę kierowa ć okre ś lonymi regułami i wskazaniami, które b ę d ą kontrolowały post ę powanie badacza. W zwi ą zku z tym po wcze ś niejszym okre ś leniu problemu ogólnego i hipotezy badawczej, zmiennej i wska ź ników, kolejnym krokiem jest ustalenie metody, technik i narz ę dzi badawczych.

8 Metody, techniki i narzędzia badawcze Do ogólnych metod bada ń marketingowych zaliczamy: Obserwacje (kontrolowane, niekontrolowane) Wywiady (bezpo ś rednie, telefoniczne, gł ę binowe, zogniskowane) Ankiety Kwestionariusze Panele Eksperymenty i par ę innych mniej popularnych metod.

9 Metody, techniki i narzędzia badawcze Do bada ń segmentacyjnych konsumentów najcz ęś ciej wykorzystywane s ą metody bada ń ilo ś ciowych - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz tradycyjne wywiady kwestionariuszowe face- to-face (PAPI). Badania ilo ś ciowe dziel ą si ę na podkategorie takie jak: *przyczynowe – okre ś laj ą ce powód lub zale ż no ś ci *przyczynowo skutkowe (eksperymentalne) prowadzone s ą w celu identyfikacji przyczyn wywołuj ą cych okre ś lone zjawiska na rynku *opisowe – prowadzone w celu scharakteryzowania m.in. populacji konsumentów, mo ż liwych do zdefiniowania segmentów konsumentów grupy docelowej, zebrania informacji dotycz ą cych wielko ś ci sprzeda ż y czy okre ś lenia udziału w rynku.

10 Techniki badań ilościowych PAPI (od ang. Paper and Pencil Interview) termin okre ś laj ą cy zbiorczo techniki bada ń ilo ś ciowych, bazuj ą ce na konwencjonalnej ‐ papierowej wersji kwestionariuszy badawczych, w których pisemnie zaznaczane s ą odpowiedzi respondentów. CAPI (od ang. Computer Assisted Personal Interviewing ‐ wywiad osobisty ze wspomaganiem komputerowym) technika bada ń ilo ś ciowych, w której bezpo ś redniemu kontaktowi ankietera z respondentem towarzyszy komputer (zwykle przeno ś ny), zaopatrzony w specjalistyczne oprogramowanie wspomagaj ą ce realizacj ę wywiadu. CASI (od ang. Computer Assisted Self Interviewing ‐ komputerowa ankieta wypełniana samodzielnie przez respondenta) technika bada ń ilo ś ciowych zbli ż ona do systemu CAPI. *CATI (od ang. Computer Assisted Telephone Interviewing ‐ wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym) technika bada ń ilo ś ciowych, w której pozyskiwanie informacji od respondentów, odbywa si ę za po ś rednictwem ł ą czy telefonicznych i przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. CAWI (od ang. Computer Assisted Web Interviewing ‐ ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy *Operat badawczy - spis wszystkich jednostek badanej zbiorowo ś ci (populacji), z którego dobierana jest, w sposób losowy, próba respondentów do badania reprezentatywnego.

11 Techniki badań jakościowych Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) (z ang. Focus Group Interviews) jedna z najpopularniejszych metod bada ń jako ś ciowych, polegaj ą ca na wspólnej dyskusji grupy respondentów / uczestników wywiadu, na zadany z góry temat / grup ę tematów. Scenariusz wywiadu - szczegółowy plan przebiegu jako ś ciowego wywiadu grupowego lub indywidualnego, który opisuje tematyk ę kolejnych fragmentów rozmowy, precyzuje pytania problemy, które winny zosta ć postawione przed respondentami, wprowadza uporz ą dkowanie i nadaje logiczn ą struktur ę prowadzonemu wywiadowi. Indywidualne Wywiady Pogł ę bione (IDI) (z ang. Individual In Depth Interviews) jedna z bardziej popularnych metod bada ń jako ś ciowych, polegaj ą ca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z informatorem / respondentem, której celem jest dotarcie do jakich ś precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy zwi ą zanej z tematem badania. Obserwacja uczestnicz ą ca - technika charakterystyczna dla bada ń jako ś ciowych polegaj ą ca na ś ledzeniu / przygl ą daniu si ę okre ś lonym zachowaniom respondentów ujawnianym w naturalnych warunkach (w domu, w sklepie, w miejscu pracy).

12 STUDIA PRZYPADKÓW

13 Streszczenie Przypadkiem opisywanym prze zemnie b ę dzie siłownia która ma zamiar polepszy ć usługi w kierunku zach ę cenia do korzystania z usług wi ę kszej ilo ś ci kobiet. Wła ś ciciele siłowni zastanawia si ę nad kupnem nowego sprz ę tu którego funkcje b ę d ą dopasowane przede wszystkim pod płe ć ż e ń sk ą. Nale ż y przeprowadzi ć wła ś ciw ą segmentacj ę rynku i udowodni ć czy dana inwestycja si ę zwróci oraz czy b ę dzie popyt na dane usługi. Rozwi ą zanie tych problemów wymaga przeprowadzenia badania marketingowego

14 Słowa kluczowe badania marketingowe segmentacja rynku selektywno ść rynku Popyt Siłownia Klienci sprz ę t sportowy

15 Opis przypadku Siłownia "super gym" funkcjonuje od 2007 roku. Siłownia jest spółk ą partnersk ą i posiada swoj ą siedzib ę przy ul. Ko ś ciuszki 27 w D ą browie Górniczej

16 Super Gym. Klub w swoim wyposa ż eniu posiada wachlarz sprz ę tów w którego skład wchodz ą m.in. ławeczki, stojaki, por ę cze, hantle, sztangi ze stałym oraz ruchomym obci ąż eniem, maszyny na wolny ci ęż ar a tak ż e maszyny stacjonarne. W "super gym'ie" mo ż na skorzysta ć z usług trenera personalnego.

17 Super Gym Usługi siłowni s ą skierowane do osób fizycznych ró ż nej płci, cho ć przede wszystkim m ę skiej, w wieku od 15 - 60, zamieszkuj ą cych miasto D ą browa Górnicza a tak ż e miasta o ś cienne. Godziny otwarcia klubu wygl ą daj ą nast ę puj ą co: Poniedziałek – Pi ą tek: 7.00-22.00, Sobota: 10.00-18.00, Niedziela: 12.00-18.00 Formy płatno ś ci w super gymie s ą nast ę puj ą ce: gotówka, karta kredytowa, przelew bankowy.

18 Super Gym Wła ś ciciele siłowni maj ą w planach kupno sprz ę tu z którego korzystaj ą przede wszystkim kobiety (stepery, rowerki, eliptery, maty, du ż e piłki przeznaczone do pilatesu aerobiku itp.) oraz uruchomienie zaj ęć typu aerobik, pilates, joga prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów.

19 Super Gym Wniosek: z przeprowadzonych bada ń mo ż na stwierdzi ć i ż inwestycja ma przyszło ść, gdy ż coraz bardziej popularny staje si ę styl ż ycia "fit". Kobiety, zarówno młode jak i te troch ę starsze chc ą wygl ą da ć szczupło i zdrowo, dlatego jest du ż a szansa aby przyci ą gn ąć dany segment rynku planowanymi inwestycjami.

20 Pytania Kontrolne 1. Wyja ś nij poj ę cie segmentacji rynku. 2. Podaj kryteria segmentacji. 3. Przedstaw jak wygl ą da procedura segmentacji rynku oraz najcz ę stsze bł ę dy podczas jej dokonywania. 4. Dokonaj segmentacji rynku dla danej firmy na podstawie płci i zainteresowa ń

21 Bibliogrfia http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl/Segmentacja- rynku http://www.eit-centrum.waw.pl/badanie-rynku-i-analiza- rynkowa/ J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004 http://www.scritub.com/limba/poloneza/Metody- techniki-i-narzdzia-bad411713421.php

22 Dziękuje za Uwagę KONIEC


Pobierz ppt "Konrad Ołubiec Badania segmentacji i selektywności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google