Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 RPO WD Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

2 FunduszWstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE EFRR Oś priorytetowa 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE EFRR Oś priorytetowa 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA EFRR Oś priorytetowa 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY EFRR Oś priorytetowa 5 TRANSPORT EFRR Oś priorytetowa 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ EFRR Oś priorytetowa 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA EFRR Oś priorytetowa 8 RYNEK PRACY EFS Oś priorytetowa 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE EFS Oś priorytetowa 10 EDUKACJA EFS POMOC TECHNICZNAEFS RAZEM

3 RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (PI 1.a) euro Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.b) euro Rozwój przedsiębiorczości (PI 3.a) euro Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3.b) euro Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3.c) euro 415,5 mln euro

4 RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 1.Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych –zakup aparatury naukowo-badawczej i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych. 2.Realizacja przez przedsiębiorstwa projektów badawczych, samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami (jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, podmiotami leczniczymi). 3.Rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności B+R. 4.Projekty dotyczące terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej, parków biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości. 5.Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP. 6. Działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycyjne (dotacyjne) i instrumenty finansowe.

5 RPO WD Oś 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne E-usługi publiczne (PI 2.c) euro 66,4 mln euro

6 RPO WD Oś 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne 1.Rozwój e-usług publicznych oraz wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostępu do informacji publicznej, zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government). 2.Projekty z zakresu e-administracji, e-kultury, e-zdrowia, e-usługi w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, bezpieczeństwa kryzysowego. 3.Wsparcie w zakresie e-zdrowia będzie ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów, w tym gromadzenia oraz udostępniania danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta. 4.Planowane kierunki wsparcia przewidują zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej, wyłącznie jako jeden z elementów projektu służący osiągnięciu celów projektu dot. rozwoju technologicznego.

7 RPO WD Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (PI 4.a) euro Efektywność energetyczna w MŚP (PI 4.b) euro Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (PI 4.c) euro Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (PI 4.e) euro Wysokosprawna kogeneracja (PI 4.g) euro 392,3 mln euro

8 RPO WD Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna 1.Budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 2. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii. 3.Wspierane będą działania związane z modernizacją energetyczną budynków (użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych). 4.Inwestycje w niskoemisyjny transport miejski i podmiejski. 5.Projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej –z godnie z Programem Ochrony Powietrza będą to głównie: wymiana i dostosowanie źródeł ciepła w bud. jednorodzinnych. 6. Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. 7.Wspierane będą inwestycje, których zastosowanie pozwoli uzyskać redukcję emisji CO 2 na poziomie co najmniej 30% w stosunku do stanu przed inwestycją. Realizowane przedsięwzięcia powinny wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej.

9 RPO WD Oś 4 Środowisko i zasoby Gospodarka odpadami (PI 6.a) euro Gospodarka wodno-ściekowa (PI 6.b) euro Dziedzictwo kulturowe (PI 6.c) euro Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych (PI 6.d) euro Bezpieczeństwo (PI 5.b) euro 180 mln euro

10 RPO WD Oś 4 Środowisko i zasoby 1.Projekty obejmujące infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, zgodnej z hierarchią postępowania z odpadami (m.in. selektywna zbiórka i przetwarzanie, recykling, sortowanie i kompostowanie). 2.Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub rozbudowy zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM. 3.Przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego przynoszące trwały efekt socjoekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej, wsparciem będą objęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru wraz z otoczeniem, a także zabytki ruchome znajdujące się w nich; 4.Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej. Wsparcie przeznaczone będzie na wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz na ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk. 5.Wspierane będą kompleksowe projekty związane z budową lub rozbudową systemów i urządzeń małej retencji.

11 RPO WD Oś 5 Transport Drogowa dostępność transportowa (PI 7.b) euro System transportu kolejowego (PI 7.d) euro 340,6 mln euro

12 RPO WD Oś 5 Transport 1.Przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy dróg publicznych. Inwestycje będą skoncentrowane na drogach wojewódzkich, poprawiających dostępność transportową ośrodków regionalnych i subregionalnych do infrastruktury sieciowej i węzłowej TEN-T. Ponadto realizowane będą również inwestycje służące wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości, polegające na budowie obwodnic lub obejść miejscowości. 2.Projekty dotyczące przebudowy, modernizacji, rewitalizacji a także, w uzasadnionych przypadkach - budowy sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym, doprowadzających ruch w kierunku sieci TEN-T i poprawiających na nich bezpieczeństwo.

13 RPO WD Oś 6 Infrastruktura spójności społecznej Inwestycje w infrastrukturę społeczną (PI 9.a) euro Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (PI 9.a) euro Rewitalizacja zdegradowanych obszarów (PI 9.b) euro 163 mln euro

14 RPO WD Oś 6 Infrastruktura spójności społecznej 1.Inwestycje polegające na przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. 2.Kompleksowe działania w zakresie rewitalizacji obejmą m.in. przebudowę lub adaptację zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni do przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. 3.W ramach infrastruktury zdrowotnej głównym narzędziem koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE jest Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia działający pod przewodnictwem ministra właściwego ds. zdrowia. Działania rewitalizacyjne powinny wynikać z lokalnych planów rewitalizacji. Powinny być także komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach interwencji EFS.

15 RPO WD Oś 7 Infrastruktura edukacyjna Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (PI 10.iv) euro Inwestycje w edukację ponagimnazjalną, w tym zawodową (PI 10.iv) euro 61 mln euro

16 RPO WD Oś 7 Infrastruktura edukacyjna 1.Wsparcie infrastrukturalne zostanie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej. 2.Wsparcie zostanie ukierunkowane także na rozwój szkół i placówek (przebudowa, rozbudowa lub adaptacja), prowadzący bezpośrednio do poprawy warunków nauczania. 3.Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój szkół ponadgimnazjalnych w tym zawodowych (przebudowa, rozbudowa lub adaptacja), prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania. 4.Budowa nowych obiektów przedszkolnych oraz infrastruktury edukacji ogólnej (szkół) jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze.

17 RPO WD Oś 8 Rynek pracy Zapewnienie dostępu do zatrudnienia (PI 8.i) euro Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.iii) euro Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.iv) euro Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8.v) euro Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.vi) euro 254,3 mln euro

18 RPO WD Oś 8 Rynek pracy 1.Działania na rzecz zwiększenia aktywizacji oraz mobilności zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz niskowykwalifikowane) poprzez kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób. 2.Wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i rozpoczynania działalności gospodarczej, powrotu na rynek pracy osób pozostających poza rynkiem pracy. 3.Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym alternatywnych form opieki jak klub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania. 4.Wsparcie ukierunkowane na rzecz MŚP oraz ich pracowników – rozwój kompetencji pracowników oraz kompleksowe usługi rozwojowe. 5.Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 6.Programy zdrowotne (profilaktyczne i rehabilitacyjne) kierowane do osób w wieku aktywności zawodowej służące wydłużeniu aktywności zawodowej

19 RPO WD Oś 9 Włączenie społeczne Aktywna integracja (PI 9.i) euro Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych (PI 9.iv) euro Wspieranie gospodarki społecznej (PI 9.v) euro 144 mln euro

20 RPO WD Oś 9 Włączenie społeczne 1.Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz integracji osób oraz rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez aktywizację zawodowo-społeczną. 2.Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz świadczenia spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych). 3.Wsparcie w ramach priorytetu ukierunkowane będzie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i wspomagania zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, inicjowania i wspomagania procesu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych wraz ze wsparciem towarzyszącym.

21 RPO WD Oś 10 Edukacja Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (PI 10.i) euro Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (PI 10.iii) euro Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (PI 10.3iv) euro 156,2 mln euro

22 RPO WD Oś 10 Edukacja 1.Tworzenie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej, w tym również uruchamianie nowych ośrodków edukacji przedszkolnej i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. 2.Inicjatywy związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw. 3.Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz indywidualnych osób dorosłych, w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kluczowe kompetencje. 4.W ramach wsparcia będą realizowane działania na rzecz podniesienia jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania jego kierunków do regionalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki.

23 RPO WD CSR -Country Specific Recommendations Priorytet Inwestycyjny KEalokacja przed negocjacjamialokacja po negocjacjachalokacja przeznaczona na CSR 8i Zapewnienie dostępu do zatrudnienia iii Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy iv Godzenie życia zawodowego i prywatnego v Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian vi Aktywne i zdrowe starzenie się i Aktywna integracja iv Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych v Wspieranie gospodarki społecznej i Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej iii Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie iv Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

24 Podejście terytorialne - Instrumenty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT) to nowe narzędzie, za pomocą którego będą realizowane strategie terytorialne w nowym okresie programowania na lata Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oznaczają:  łączenie działań finansowanych z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;  skierowanie wydzielonej puli środków do wskazanych obszarów w regionach – przede wszystkim miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych – charakteryzujących się wspólnymi cechami społeczno- gospodarczymi i uwarunkowaniami przestrzennymi (projekty muszą realizować wspólną wizję i cele rozwojowe dla wszystkich jednostek terytorialnych z obszaru realizacji) oraz obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych.

25 Podejście terytorialne - Instrumenty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na obszarach funkcjonalnych największych miast województwa:  Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - 291,25 mln euro w tym 240,8 mln euro (EFRR) i 50,45 mln euro (EFS)  Aglomeracji Wałbrzyskiej – 193,6 mln euro w tym 152,35 mln euro (EFRR) i 41,25 mln euro (EFS)  Aglomeracji Jeleniogórskiej – 122,225 mln euro w tym 95,85 mln euro (EFRR) i 26,375 mln euro (EFS) Łączna alokacja na ZIT wynosi 607,075 mln euro.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google