Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego został podzielony na 11 Osi priorytetowych. Wsparcie Unii Europejskiej na realizacje zaplanowanych działań wynosi euro.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Fundusz Wstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE EFRR Oś priorytetowa 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE Oś priorytetowa 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Oś priorytetowa ŚRODOWISKO I ZASOBY Oś priorytetowa 5 TRANSPORT Oś priorytetowa INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Oś priorytetowa 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Oś priorytetowa 8 RYNEK PRACY EFS Oś priorytetowa 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Oś priorytetowa 10 EDUKACJA POMOC TECHNICZNA RAZEM Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego został podzielony na 11 Osi priorytetowych. Wsparcie Unii Europejskiej na realizacje zaplanowanych działań wynosi euro.

3 Przedsiębiorstwa i innowacje
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (PI 1.a) euro Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.b) euro Rozwój przedsiębiorczości (PI 3.a) euro Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3.b) euro Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3.c) euro 415,5 mln euro Pierwsza oś priorytetowa zawiera 5 priorytetów inwestycyjnych. Na realizacje działań w jej ramach przeznaczono najwięcej środków finansowych w ramach RPO WD

4 Przedsiębiorstwa i innowacje
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych –zakup aparatury naukowo-badawczej i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych. Realizacja przez przedsiębiorstwa projektów badawczych, samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami (jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, podmiotami leczniczymi). Rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności B+R. Projekty dotyczące terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej, parków biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości. Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP. 6. Działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycyjne (dotacyjne) i instrumenty finansowe. Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 1 osi priorytetowej. Dotyczy to wszystkich pozostały osi i wspieranych w ich ramach działań.

5 Technologie informacyjno-komunikacyjne
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD 66,4 mln euro Oś 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne E-usługi publiczne (PI 2.c) euro Druga oś priorytetowa zawiera 1 priorytet inwestycyjny. Jest jedną z najmniej dofinansowanych osi w ramach RPO WD

6 Technologie informacyjno-komunikacyjne
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Rozwój e-usług publicznych oraz wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostępu do informacji publicznej, zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government). Projekty z zakresu e-administracji, e-kultury, e-zdrowia, e-usługi w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, bezpieczeństwa kryzysowego. Wsparcie w zakresie e-zdrowia będzie ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów, w tym gromadzenia oraz udostępniania danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta. Planowane kierunki wsparcia przewidują zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej, wyłącznie jako jeden z elementów projektu służący osiągnięciu celów projektu dot. rozwoju technologicznego. Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 1 osi priorytetowej. Dotyczy to wszystkich pozostały osi i wspieranych w ich ramach działań.

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (PI 4.a) euro Efektywność energetyczna w MŚP (PI 4.b) euro Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (PI 4.c) euro Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (PI 4.e) euro Wysokosprawna kogeneracja (PI 4.g) euro 392,3 mln euro Trzecia oś priorytetowa zawiera 5 priorytetów inwestycyjnych. Jest drugą co do wielkości osią pod względem nakładów finansowych w ramach RPO WD

8 Gospodarka niskoemisyjna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna Budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii. Wspierane będą działania związane z modernizacją energetyczną budynków (użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych). Inwestycje w niskoemisyjny transport miejski i podmiejski. Projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej –z godnie z Programem Ochrony Powietrza będą to głównie: wymiana i dostosowanie źródeł ciepła w bud. jednorodzinnych. Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. Wspierane będą inwestycje, których zastosowanie pozwoli uzyskać redukcję emisji CO2 na poziomie co najmniej 30% w stosunku do stanu przed inwestycją. Realizowane przedsięwzięcia powinny wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej. Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej.

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 4 Środowisko i zasoby Gospodarka odpadami (PI 6.a) euro Gospodarka wodno-ściekowa (PI 6.b) euro Dziedzictwo kulturowe (PI 6.c) euro Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych (PI 6.d) euro Bezpieczeństwo (PI 5.b) euro 180 mln euro Czwarta oś priorytetowa zawiera 5 priorytetów inwestycyjnych. Jest piątą pod względem wielkości nakładów finansowych osią w ramach RPO WD

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 4 Środowisko i zasoby Projekty obejmujące infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, zgodnej z hierarchią postępowania z odpadami (m.in. selektywna zbiórka i przetwarzanie, recykling, sortowanie i kompostowanie). Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub rozbudowy zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego przynoszące trwały efekt socjoekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej, wsparciem będą objęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru wraz z otoczeniem, a także zabytki ruchome znajdujące się w nich; Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej. Wsparcie przeznaczone będzie na wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz na ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk. Wspierane będą kompleksowe projekty związane z budową lub rozbudową systemów i urządzeń małej retencji. Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 4 osi priorytetowej.

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD 340,6 mln euro Oś 5 Transport Drogowa dostępność transportowa (PI 7.b) euro System transportu kolejowego (PI 7.d) euro Piąta oś priorytetowa zawiera 2 priorytety inwestycyjne. Jest trzecią co do wielkości osią pod względem nakładów finansowych w ramach RPO WD

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 5 Transport Przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy dróg publicznych. Inwestycje będą skoncentrowane na drogach wojewódzkich, poprawiających dostępność transportową ośrodków regionalnych i subregionalnych do infrastruktury sieciowej i węzłowej TEN-T. Ponadto realizowane będą również inwestycje służące wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości, polegające na budowie obwodnic lub obejść miejscowości. Projekty dotyczące przebudowy, modernizacji, rewitalizacji a także, w uzasadnionych przypadkach - budowy sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym, doprowadzających ruch w kierunku sieci TEN-T i poprawiających na nich bezpieczeństwo. Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 4 osi priorytetowej.

13 Infrastruktura spójności społecznej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD 163 mln euro Oś 6 Infrastruktura spójności społecznej Inwestycje w infrastrukturę społeczną (PI 9.a) euro Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (PI 9.a) euro Rewitalizacja zdegradowanych obszarów (PI 9.b) euro Szósta oś priorytetowa zawiera 3 priorytety inwestycyjne. Jest szóstą pod względem wielkości nakładów finansowych osią w ramach RPO WD

14 Infrastruktura spójności społecznej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 6 Infrastruktura spójności społecznej Inwestycje polegające na przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. Kompleksowe działania w zakresie rewitalizacji obejmą m.in. przebudowę lub adaptację zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni do przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. W ramach infrastruktury zdrowotnej głównym narzędziem koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE jest Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia działający pod przewodnictwem ministra właściwego ds. zdrowia. Działania rewitalizacyjne powinny wynikać z lokalnych planów rewitalizacji. Powinny być także komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach interwencji EFS. Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 6 osi priorytetowej.

15 Infrastruktura edukacyjna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 7 Infrastruktura edukacyjna Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (PI 10.iv) euro Inwestycje w edukację ponagimnazjalną, w tym zawodową (PI 10.iv) euro 61 mln euro Siódma oś priorytetowa zawiera 2 priorytety inwestycyjne. Jest najmniej dofinansowaną osią w ramach RPO WD Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, stanowią główne działania planowane do realizacji w ramach 7 osi priorytetowej.

16 Infrastruktura edukacyjna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD Oś 7 Infrastruktura edukacyjna Wsparcie infrastrukturalne zostanie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej. Wsparcie zostanie ukierunkowane także na rozwój szkół i placówek (przebudowa, rozbudowa lub adaptacja), prowadzący bezpośrednio do poprawy warunków nauczania. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój szkół ponadgimnazjalnych w tym zawodowych (przebudowa, rozbudowa lub adaptacja), prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania. Budowa nowych obiektów przedszkolnych oraz infrastruktury edukacji ogólnej (szkół) jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze. Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 6 osi priorytetowej.

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 8 Rynek pracy Zapewnienie dostępu do zatrudnienia (PI 8.i) euro Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.iii) euro Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.iv) euro Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8.v) euro Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.vi) euro 254,3 mln euro Ósma oś priorytetowa zawiera 5 priorytetów inwestycyjnych. Jest czwartą pod względem wielkości nakładów finansowych osią w ramach RPO WD

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 8 Rynek pracy Działania na rzecz zwiększenia aktywizacji oraz mobilności zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz niskowykwalifikowane) poprzez kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób. Wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i rozpoczynania działalności gospodarczej, powrotu na rynek pracy osób pozostających poza rynkiem pracy. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym alternatywnych form opieki jak klub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania. Wsparcie ukierunkowane na rzecz MŚP oraz ich pracowników – rozwój kompetencji pracowników oraz kompleksowe usługi rozwojowe. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Programy zdrowotne (profilaktyczne i rehabilitacyjne) kierowane do osób w wieku aktywności zawodowej służące wydłużeniu aktywności zawodowej Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 8 osi priorytetowej.

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 9 Włączenie społeczne Aktywna integracja (PI 9.i) euro Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych (PI 9.iv) euro Wspieranie gospodarki społecznej (PI 9.v) euro 144 mln euro Dziewiąta oś priorytetowa zawiera 3 priorytety inwestycyjne. Jest siódmą pod względem wielkości nakładów finansowych osią w ramach RPO WD

20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 9 Włączenie społeczne Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz integracji osób oraz rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez aktywizację zawodowo-społeczną. Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz świadczenia spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych). Wsparcie w ramach priorytetu ukierunkowane będzie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i wspomagania zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, inicjowania i wspomagania procesu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych wraz ze wsparciem towarzyszącym. Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 9 osi priorytetowej.

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 10 Edukacja Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (PI 10.i) euro Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (PI 10.iii) euro Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (PI 10.3iv) euro 156,2 mln euro Dziesiąta oś priorytetowa zawiera 3 priorytety inwestycyjne. Jest ósmą pod względem wielkości nakładów finansowych osią w ramach RPO WD Ostatnią, 11 oś stanowi pomoc techniczna, która ma na celu zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku   

22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD Oś 10 Edukacja Tworzenie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej, w tym również uruchamianie nowych ośrodków edukacji przedszkolnej i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Inicjatywy związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw. Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz indywidualnych osób dorosłych, w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kluczowe kompetencje. W ramach wsparcia będą realizowane działania na rzecz podniesienia jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania jego kierunków do regionalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki. Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 10 osi priorytetowej.

23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
RPO WD CSR -Country Specific Recommendations Priorytet Inwestycyjny KE alokacja przed negocjacjami alokacja po negocjacjach alokacja przeznaczona na CSR 8i Zapewnienie dostępu do zatrudnienia 8iii Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 8iv Godzenie życia zawodowego i prywatnego 8v Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 9i Aktywna integracja 9iv Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych 9v Wspieranie gospodarki społecznej 10i Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 10iii Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie 10iv Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Wykazane działania nie stanowią katalogu zamkniętego, są to główne działania planowane do realizacji w ramach 10 osi priorytetowej.

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podejście terytorialne - Instrumenty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT) to nowe narzędzie, za pomocą którego będą realizowane strategie terytorialne w nowym okresie programowania na lata Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oznaczają: łączenie działań finansowanych z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego; skierowanie wydzielonej puli środków do wskazanych obszarów w regionach – przede wszystkim miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych – charakteryzujących się wspólnymi cechami społeczno-gospodarczymi i uwarunkowaniami przestrzennymi (projekty muszą realizować wspólną wizję i cele rozwojowe dla wszystkich jednostek terytorialnych z obszaru realizacji) oraz obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oznaczają: łączenie działań finansowanych z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego; skierowanie wydzielonej puli środków do wskazanych obszarów w regionach – przede wszystkim miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych – charakteryzujących się wspólnymi cechami społeczno-gospodarczymi i uwarunkowaniami przestrzennymi (projekty muszą realizować wspólną wizję i cele rozwojowe dla wszystkich jednostek terytorialnych z obszaru realizacji) oraz obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podejście terytorialne - Instrumenty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na obszarach funkcjonalnych największych miast województwa: Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ,25 mln euro w tym 240,8 mln euro (EFRR) i 50,45 mln euro (EFS) Aglomeracji Wałbrzyskiej – 193,6 mln euro w tym 152,35 mln euro (EFRR) i 41,25 mln euro (EFS) Aglomeracji Jeleniogórskiej – 122,225 mln euro w tym 95,85 mln euro (EFRR) i 26,375 mln euro (EFS) Łączna alokacja na ZIT wynosi 607,075 mln euro. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oznaczają: łączenie działań finansowanych z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego; skierowanie wydzielonej puli środków do wskazanych obszarów w regionach – przede wszystkim miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych – charakteryzujących się wspólnymi cechami społeczno-gospodarczymi i uwarunkowaniami przestrzennymi (projekty muszą realizować wspólną wizję i cele rozwojowe dla wszystkich jednostek terytorialnych z obszaru realizacji) oraz obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google