Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2 FunduszWstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE EFRR 415 546 718 Oś priorytetowa 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE EFRR 66 386 308 Oś priorytetowa 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA EFRR 392 347 048 Oś priorytetowa 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY EFRR 180 030 665 Oś priorytetowa 5 TRANSPORT EFRR 340 626 305 Oś priorytetowa 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ EFRR 163 026 832 Oś priorytetowa 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA EFRR 60 952 230 Oś priorytetowa 8 RYNEK PRACY EFS 254 323 171 Oś priorytetowa 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE EFS 143 926 219 Oś priorytetowa 10 EDUKACJA EFS 156 181 093 POMOC TECHNICZNAEFS 79 200 000 RAZEM 2 252 546 589

3 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (PI 1.a) - 32 800 000 euro Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.b) -130 703 787 euro Rozwój przedsiębiorczości (PI 3.a) - 62 650 419 euro Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3.b) - 19 156 670 euro Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3.c) - 170 235 842 euro 415,5 mln euro

4 RPO WD 2014-2020 Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 1.Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych –zakup aparatury naukowo-badawczej i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych. 2.Realizacja przez przedsiębiorstwa projektów badawczych, samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami (jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, podmiotami leczniczymi). 3.Rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności B+R. 4.Projekty dotyczące terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej, parków biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości. 5.Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP. 6. Działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycyjne (dotacyjne) i instrumenty finansowe.

5 RPO WD 2014-2020 Oś 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne E-usługi publiczne (PI 2.c) - 66 386 308 euro 66,4 mln euro

6 RPO WD 2014-2020 Oś 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne 1.Rozwój e-usług publicznych oraz wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostępu do informacji publicznej, zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government). 2.Projekty z zakresu e-administracji, e-kultury, e-zdrowia, e-usługi w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, bezpieczeństwa kryzysowego. 3.Wsparcie w zakresie e-zdrowia będzie ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów, w tym gromadzenia oraz udostępniania danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta. 4.Planowane kierunki wsparcia przewidują zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej, wyłącznie jako jeden z elementów projektu służący osiągnięciu celów projektu dot. rozwoju technologicznego.

7 RPO WD 2014-2020 Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (PI 4.a) - 55 608 280 euro Efektywność energetyczna w MŚP (PI 4.b) - 32 405 520 euro Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (PI 4.c) - 151 572 922 euro Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (PI 4.e) - 137 760 326 euro Wysokosprawna kogeneracja (PI 4.g) - 15 000 000 euro 392,3 mln euro

8 RPO WD 2014-2020 Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna 1.Budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 2. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii. 3.Wspierane będą działania związane z modernizacją energetyczną budynków (użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych). 4.Inwestycje w niskoemisyjny transport miejski i podmiejski. 5.Projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej –z godnie z Programem Ochrony Powietrza będą to głównie: wymiana i dostosowanie źródeł ciepła w bud. jednorodzinnych. 6. Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. 7.Wspierane będą inwestycje, których zastosowanie pozwoli uzyskać redukcję emisji CO 2 na poziomie co najmniej 30% w stosunku do stanu przed inwestycją. Realizowane przedsięwzięcia powinny wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej.

9 RPO WD 2014-2020 Oś 4 Środowisko i zasoby Gospodarka odpadami (PI 6.a) - 36 000 000 euro Gospodarka wodno-ściekowa (PI 6.b) - 61 630 665 euro Dziedzictwo kulturowe (PI 6.c) - 30 000 000 euro Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych (PI 6.d) - 26 400 000 euro Bezpieczeństwo (PI 5.b) - 26 000 000 euro 180 mln euro

10 RPO WD 2014-2020 Oś 4 Środowisko i zasoby 1.Projekty obejmujące infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, zgodnej z hierarchią postępowania z odpadami (m.in. selektywna zbiórka i przetwarzanie, recykling, sortowanie i kompostowanie). 2.Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub rozbudowy zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM. 3.Przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego przynoszące trwały efekt socjoekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej, wsparciem będą objęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru wraz z otoczeniem, a także zabytki ruchome znajdujące się w nich; 4.Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej. Wsparcie przeznaczone będzie na wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz na ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk. 5.Wspierane będą kompleksowe projekty związane z budową lub rozbudową systemów i urządzeń małej retencji.

11 RPO WD 2014-2020 Oś 5 Transport Drogowa dostępność transportowa (PI 7.b) - 190 075 661 euro System transportu kolejowego (PI 7.d) - 150 550 644 euro 340,6 mln euro

12 RPO WD 2014-2020 Oś 5 Transport 1.Przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy dróg publicznych. Inwestycje będą skoncentrowane na drogach wojewódzkich, poprawiających dostępność transportową ośrodków regionalnych i subregionalnych do infrastruktury sieciowej i węzłowej TEN-T. Ponadto realizowane będą również inwestycje służące wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości, polegające na budowie obwodnic lub obejść miejscowości. 2.Projekty dotyczące przebudowy, modernizacji, rewitalizacji a także, w uzasadnionych przypadkach - budowy sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym, doprowadzających ruch w kierunku sieci TEN-T i poprawiających na nich bezpieczeństwo.

13 RPO WD 2014-2020 Oś 6 Infrastruktura spójności społecznej Inwestycje w infrastrukturę społeczną (PI 9.a) - 33 006 900 euro Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (PI 9.a) - 56 608 280 euro Rewitalizacja zdegradowanych obszarów (PI 9.b) - 73 411 652 euro 163 mln euro

14 RPO WD 2014-2020 Oś 6 Infrastruktura spójności społecznej 1.Inwestycje polegające na przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. 2.Kompleksowe działania w zakresie rewitalizacji obejmą m.in. przebudowę lub adaptację zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni do przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. 3.W ramach infrastruktury zdrowotnej głównym narzędziem koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE jest Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia działający pod przewodnictwem ministra właściwego ds. zdrowia. Działania rewitalizacyjne powinny wynikać z lokalnych planów rewitalizacji. Powinny być także komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach interwencji EFS.

15 RPO WD 2014-2020 Oś 7 Infrastruktura edukacyjna Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (PI 10.iv) - 36 452 230 euro Inwestycje w edukację ponagimnazjalną, w tym zawodową (PI 10.iv) -24 500 000 euro 61 mln euro

16 RPO WD 2014-2020 Oś 7 Infrastruktura edukacyjna 1.Wsparcie infrastrukturalne zostanie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej. 2.Wsparcie zostanie ukierunkowane także na rozwój szkół i placówek (przebudowa, rozbudowa lub adaptacja), prowadzący bezpośrednio do poprawy warunków nauczania. 3.Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój szkół ponadgimnazjalnych w tym zawodowych (przebudowa, rozbudowa lub adaptacja), prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania. 4.Budowa nowych obiektów przedszkolnych oraz infrastruktury edukacji ogólnej (szkół) jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze.

17 RPO WD 2014-2020 Oś 8 Rynek pracy Zapewnienie dostępu do zatrudnienia (PI 8.i) - 107 891 339 euro Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.iii) - 55 000 000 euro Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.iv) - 39 143 944 euro Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8.v) - 24 000 000 euro Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.vi) - 28 287 888 euro 254,3 mln euro

18 RPO WD 2014-2020 Oś 8 Rynek pracy 1.Działania na rzecz zwiększenia aktywizacji oraz mobilności zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz niskowykwalifikowane) poprzez kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób. 2.Wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i rozpoczynania działalności gospodarczej, powrotu na rynek pracy osób pozostających poza rynkiem pracy. 3.Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym alternatywnych form opieki jak klub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania. 4.Wsparcie ukierunkowane na rzecz MŚP oraz ich pracowników – rozwój kompetencji pracowników oraz kompleksowe usługi rozwojowe. 5.Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 6.Programy zdrowotne (profilaktyczne i rehabilitacyjne) kierowane do osób w wieku aktywności zawodowej służące wydłużeniu aktywności zawodowej

19 RPO WD 2014-2020 Oś 9 Włączenie społeczne Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 euro Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych (PI 9.iv) - 35 000 000 euro Wspieranie gospodarki społecznej (PI 9.v) - 8 000 000 euro 144 mln euro

20 RPO WD 2014-2020 Oś 9 Włączenie społeczne 1.Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz integracji osób oraz rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez aktywizację zawodowo-społeczną. 2.Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz świadczenia spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych). 3.Wsparcie w ramach priorytetu ukierunkowane będzie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i wspomagania zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, inicjowania i wspomagania procesu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych wraz ze wsparciem towarzyszącym.

21 RPO WD 2014-2020 Oś 10 Edukacja Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (PI 10.i) - 79 000 000 euro Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (PI 10.iii) - 17 899 897 euro Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (PI 10.3iv) - 59 281 196 euro 156,2 mln euro

22 RPO WD 2014-2020 Oś 10 Edukacja 1.Tworzenie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej, w tym również uruchamianie nowych ośrodków edukacji przedszkolnej i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. 2.Inicjatywy związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw. 3.Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz indywidualnych osób dorosłych, w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kluczowe kompetencje. 4.W ramach wsparcia będą realizowane działania na rzecz podniesienia jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania jego kierunków do regionalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki.

23 RPO WD 2014-2020 CSR -Country Specific Recommendations Priorytet Inwestycyjny KEalokacja przed negocjacjamialokacja po negocjacjachalokacja przeznaczona na CSR 8i Zapewnienie dostępu do zatrudnienia 82 891 339 107 891 339 8iii Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 109 899 897 55 000 0000 8iv Godzenie życia zawodowego i prywatnego 24 143 944 39 143 944 8v Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 24 143 944 24 000 0000 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 24 143 944 28 287 888 9i Aktywna integracja 98 926 219 100 926 219 9iv Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych 45 000 000 35 000 000 9v Wspieranie gospodarki społecznej 10 000 000 8 000 0000 10i Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 79 000 000 27 650 000 10iii Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie 7 000 000 17 899 897 10iv Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 49 281 196 59 281 196 554 430 483 475 430 483 416 080 483

24 Podejście terytorialne - Instrumenty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT) to nowe narzędzie, za pomocą którego będą realizowane strategie terytorialne w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oznaczają:  łączenie działań finansowanych z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;  skierowanie wydzielonej puli środków do wskazanych obszarów w regionach – przede wszystkim miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych – charakteryzujących się wspólnymi cechami społeczno- gospodarczymi i uwarunkowaniami przestrzennymi (projekty muszą realizować wspólną wizję i cele rozwojowe dla wszystkich jednostek terytorialnych z obszaru realizacji) oraz obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych.

25 Podejście terytorialne - Instrumenty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na obszarach funkcjonalnych największych miast województwa:  Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - 291,25 mln euro w tym 240,8 mln euro (EFRR) i 50,45 mln euro (EFS)  Aglomeracji Wałbrzyskiej – 193,6 mln euro w tym 152,35 mln euro (EFRR) i 41,25 mln euro (EFS)  Aglomeracji Jeleniogórskiej – 122,225 mln euro w tym 95,85 mln euro (EFRR) i 26,375 mln euro (EFS) Łączna alokacja na ZIT wynosi 607,075 mln euro.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "RPO WD 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google