Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w RPO WK-P.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w RPO WK-P."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Nowa perspektywa finansowa Polityka terytorialna w RPO WK-P Propozycje przedsięwzięć Toruń, kwiecień 2014 r.   

2 Zaangażowane środki (EUR) Udział funduszów w programie
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO     Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Fundusz Zaangażowane środki (EUR) Udział funduszów w programie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1  ,00 72% Europejski Fundusz Społeczny ,00 28% RAZEM ,00 100%

3 Zaangażowane środki (EUR) W tym polityka terytorialna
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO     Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Fundusz Zaangażowane środki (EUR) W tym polityka terytorialna Udział środków przeznaczonych na politykę terytorialną w alokacji na RPO Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1  ,00 ,38 22,0 % Europejski Fundusz Społeczny ,00 ,92 25,9 % RAZEM ,00 ,30 23,1 %

4 Polityka terytorialna
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO         Osie priorytetowe EFRR w euro EFS w euro % alokacji Polityka terytorialna Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu ,00 23% Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region ,00 2% Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie ,00 14% ,61 9,2% Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku ,00 6% ,98 2,9% Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu ,00 11% Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry ,00 13% ,79 3,8% Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ,00 Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy ,00 9% ,29 0,4% Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo ,00 7% ,09 2,4% Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja ,00 ,54 4,4% Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ,00 3% Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna ,00 ,00 ,00 100% ,30 23,1 %

5 Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 – efektywność energetyczna PI 4.5 – transport publiczny i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej PI 6.2 – gospodarka wodno-ściekowa PI kultura PI 6.4 – zielona infrastruktura i różnorodność biologiczna PI 9.2 – rewitalizacja PI 10.4 – infrastruktura przedszkolna i szkolnictwa zawodowego EFS PI 8.8 – godzenie życia zawodowego i prywatnego PI 9.4 – aktywizacja społeczno-zawodowa PI 9.7 – usługi społeczne i zdrowotne PI 10.1 – edukacja ogólna i przedszkolna PI 10.3 BIS – szkolnictwo zawodowe

6 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4.3 – efektywność energetyczna Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych budynków na energooszczędne (tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości ubiegania się o środki w ramach POIiŚ 14-20, tzn.: • projekty dot. budynków mieszkaniowych poniżej 2 mln zł wyd. kwalifikowalnych, • projekty dot. budynków publicznych, dla których beneficjentem są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia). Wsparcie wyłącznie dla projektów realizujących plany gospodarki niskoemisyjnej dla danej gminy/gmin. 1) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych budynków na energooszczędne. 1) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących w zasobach samorządu województwa wraz z wymianą wyposażenia tych budynków na energooszczędne.

7 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4.5 – transport publiczny i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) oświetlenie miejskie, 2) realizacja działań informacyjno-promocyjnych dotyczących np. oszczędności energii oraz promujących budownictwo zeroemisyjne, 3) zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru, 4) realizacja centrów przesiadkowych, 5) wsparcie inteligentnych systemów transportowych, 6) realizacja ścieżek rowerowych, 7) wsparcie różnego rodzaju inwestycji mających przyczynić się do zwiększenia znaczenia transportu publicznego. Realizacja projektów wyłącznie w przypadku, gdy stanowią one uzupełnienie projektów realizowanych w ramach POIiŚ oraz nie ma możliwości ubiegania się o środki w ramach POIiŚ 14-20). Wsparcie wyłącznie dla projektów realizujących plany gospodarki niskoemisyjnej dla danej gminy/gmin. 3) realizacja centrów przesiadkowych, 4) realizacja ścieżek rowerowych, 5) wsparcie różnego rodzaju inwestycji mających przyczynić się do zwiększenia znaczenia transportu publicznego (z wyłączeniem infrastruktury transportu publicznego i zakupu mechanicznych środków transportu publicznego). 1) zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru, 2) realizacja centrów przesiadkowych, 3) wsparcie inteligentnych systemów transportowych, 4) wsparcie różnego rodzaju inwestycji mających przyczynić się do zwiększenia znaczenia transportu publicznego.

8 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku PI 6.2 – gospodarka wodno-ściekowa Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) kompleksowa realizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM, w tym wyposażenie ich w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, 2) budowa lub poprawa parametrów istniejących już oczyszczalni ścieków, 3) poprawa gospodarki odpadami ściekowymi, 4) kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków, 5) budowa i modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody), 6) zakup urządzeń i aparatury służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody. brak Brak

9 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku PI 6.3 – kultura Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury i obiektach zabytkowych, 2) konserwacja zabytków ruchomych, 3) promocja kultury pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego regionu (np. produkt regionalny). Wsparcie realizowane z zastrzeżeniem demarkacji kwotowej określonej w Linii demarkacyjnej . Wsparcie instytucji kultury najwyższej rangi (wzmocnienie BTOM jako głównych ośrodków kultury i sztuki w regionie) Wsparcie realizowane z zastrzeżeniem demarkacji kwotowej określonej w Linii demarkacyjnej. Wsparcie instytucji kultury o znaczeniu regionalnym. Wsparcie skierowane zostanie przede wszystkim na działania związane ze wsparciem wojewódzkich instytucji kultury oraz kompleksowe projekty dot. obiektów zabytkowych (zob )

10 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku PI 6.4 – zielona infrastruktura i różnorodność biologiczna Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) projekty z zakresy realizacji zielonej infrastruktury i ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich (parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki, przywracanie terenów zielonych, itp.), 2) projekty dotyczące działalności wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz z promocją (np. stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne), 3) projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej gmin. 1) projekty z zakresu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów, 2) opracowanie planów/programów ochrony dla ww. obszarów, 3) budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, 4) projekty dotyczące działalności wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz z promocją (np. stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne), 5) projekty z zakresu edukacji ekologicznej oraz prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań i kampanii informacyjno-edukacyjnych.

11 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry PI 9.2 – rewitalizacja Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) kompleksowa rewitalizacja społeczno-gospodarcza realizująca cele CT 9 służąca rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów. brak

12 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry PI 10.4 – infrastruktura przedszkolna i szkolnictwa zawodowego Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) infrastruktura szkolnictwa zawodowego, w tym wyposażenie (w oparciu o inteligentne specjalizacje regionu i zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy). 1) infrastruktura przedszkolna, w tym wyposażenia (wyłącznie dla wyrównania dostępu do usług) z preferowanym wykorzystaniem/adaptacji istniejących budynków, 2) infrastruktura szkolnictwa zawodowego, w tym wyposażenie (w oparciu o inteligentne specjalizacje regionu i zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy). 1) infrastruktura wyższego szkolnictwa zawodowego, w tym wyposażenie (w oparciu o inteligentne specjalizacje regionu i zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy), 2) działania związane z popularyzacją nauki i innowacji.

13 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy PI 8.8 – godzenie życia zawodowego i prywatnego Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, 2) wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych, 3) wsparcie w zakresie wdrożenia elastycznych form zatrudnienia.

14 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo PI 9.4 – aktywizacja społeczno-zawodowa Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) programy na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej osób i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej, 2) programy służące rozwijaniu umiejętności społecznych i nabywaniu kompetencji zawodowych ukierunkowane na wsparcie młodzieży opuszczającej formy pieczy rodzinnej i instytucjonalnej oraz młodzieży wobec której zastosowano środek wychowawczy w postaci kurateli sądowej, 3) wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania programów aktywnej integracji w regionie.

15 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo PI 9.7 – usługi społeczne i zdrowotne Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i zależnymi. 2) wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej służącej przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 3) inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 4) wspieranie rozwoju usług społecznych o charakterze środowiskowym dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem [usługi inne niż opiekuńcze i zdrowotne], 5) wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania usług społecznych i zdrowotnych w regionie.

16 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja PI 10.1 – edukacja ogólna i przedszkolna Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) podnoszenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, 2) wsparcie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz placówek systemu oświaty.

17 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja PI 10.3 BIS – szkolnictwo zawodowe Poziom wojewódzki Poziom subregionalny Poziom powiatowy Tryb konkursowy 1) wsparcie szkół, centrów, placówek kształcenia zawodowego (praktycznego) i ustawicznego ukierunkowane na poprawę jakości oferty edukacyjnej, 2) rozwój współpracy szkół i placówek z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

18 Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w RPO WK-P."

Podobne prezentacje


Reklamy Google