Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w RPO WK-P 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, kwiecień 2014 r. Departament Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w RPO WK-P 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, kwiecień 2014 r. Departament Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w RPO WK-P 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, kwiecień 2014 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

2 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 FunduszZaangażowane środki (EUR) Udział funduszów w programie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 371 344 524,0072% Europejski Fundusz Społeczny530 367 664,0028% RAZEM1 901 712 188,00100%

3 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 FunduszZaangażowane środki (EUR) W tym polityka terytorialna Udział środków przeznaczonych na politykę terytorialną w alokacji na RPO Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 371 344 524,00301 695 395,3822,0 % Europejski Fundusz Społeczny 530 367 664,00137 365 224,9225,9 % RAZEM1 901 712 188,00439 060 620,3023,1 %

4 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Osie priorytetoweEFRR w euro EFS w euro% alokacji Polityka terytorialna % alokacji Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 445 686 970,00 23% Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region30 169 580,00 2% Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 271 526 216,00 14%174 160 354,619,2% Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku111 078 906,00 6%54 853 780,982,9% Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 216 672 435,00 11% Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 256 441 426,00 13%72 681 259,793,8% Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 39 768 991,00 2% Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy 168 126 550,009%7 425 147,290,4% Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo 124 636 401,007%45 611 619,092,4% Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 127 818 607,007%84 328 458,544,4% Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 49 854 560,003% Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna 59 931 546,003% 1 371 344 524,00530 367 664,00100%439 060 620,3023,1 %

5 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 – efektywność energetyczna PI 4.5 – transport publiczny i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej PI 6.2 – gospodarka wodno-ściekowa PI 6.3 - kultura PI 6.4 – zielona infrastruktura i różnorodność biologiczna PI 9.2 – rewitalizacja PI 10.4 – infrastruktura przedszkolna i szkolnictwa zawodowego EFS PI 8.8 – godzenie życia zawodowego i prywatnego PI 9.4 – aktywizacja społeczno-zawodowa PI 9.7 – usługi społeczne i zdrowotne PI 10.1 – edukacja ogólna i przedszkolna PI 10.3 BIS – szkolnictwo zawodowe

6 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4.3 – efektywność energetyczna Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych budynków na energooszczędne (tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości ubiegania się o środki w ramach POIiŚ 14-20, tzn.: projekty dot. budynków mieszkaniowych poniżej 2 mln zł wyd. kwalifikowalnych, projekty dot. budynków publicznych, dla których beneficjentem są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia). Wsparcie wyłącznie dla projektów realizujących plany gospodarki niskoemisyjnej dla danej gminy/gmin. 1) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych budynków na energooszczędne. Wsparcie wyłącznie dla projektów realizujących plany gospodarki niskoemisyjnej dla danej gminy/gmin. 1) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych budynków na energooszczędne. Wsparcie wyłącznie dla projektów realizujących plany gospodarki niskoemisyjnej dla danej gminy/gmin. 1) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących w zasobach samorządu województwa wraz z wymianą wyposażenia tych budynków na energooszczędne. Wsparcie wyłącznie dla projektów realizujących plany gospodarki niskoemisyjnej dla danej gminy/gmin.

7 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4.5 – transport publiczny i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) oświetlenie miejskie, 2) realizacja działań informacyjno- promocyjnych dotyczących np. oszczędności energii oraz promujących budownictwo zeroemisyjne, 3) zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru, 4) realizacja centrów przesiadkowych, 5) wsparcie inteligentnych systemów transportowych, 6) realizacja ścieżek rowerowych, 7) wsparcie różnego rodzaju inwestycji mających przyczynić się do zwiększenia znaczenia transportu publicznego. Realizacja projektów wyłącznie w przypadku, gdy stanowią one uzupełnienie projektów realizowanych w ramach POIiŚ 14-20 oraz nie ma możliwości ubiegania się o środki w ramach POIiŚ 14-20). Wsparcie wyłącznie dla projektów realizujących plany gospodarki niskoemisyjnej dla danej gminy/gmin. 1) oświetlenie miejskie, 2) realizacja działań informacyjno- promocyjnych dotyczących np. oszczędności energii oraz promujących budownictwo zeroemisyjne, 3) zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru, 4) realizacja centrów przesiadkowych, 5) wsparcie inteligentnych systemów transportowych, 6) realizacja ścieżek rowerowych, 7) wsparcie różnego rodzaju inwestycji mających przyczynić się do zwiększenia znaczenia transportu publicznego. Realizacja projektów wyłącznie w przypadku, gdy stanowią one uzupełnienie projektów realizowanych w ramach POIiŚ 14-20 oraz nie ma możliwości ubiegania się o środki w ramach POIiŚ 14-20). Wsparcie wyłącznie dla projektów realizujących plany gospodarki niskoemisyjnej dla danej gminy/gmin. 1) oświetlenie miejskie, 2) realizacja działań informacyjno- promocyjnych dotyczących np. oszczędności energii oraz promujących budownictwo zeroemisyjne, 3) realizacja centrów przesiadkowych, 4) realizacja ścieżek rowerowych, 5) wsparcie różnego rodzaju inwestycji mających przyczynić się do zwiększenia znaczenia transportu publicznego (z wyłączeniem infrastruktury transportu publicznego i zakupu mechanicznych środków transportu publicznego). Wsparcie wyłącznie dla projektów realizujących plany gospodarki niskoemisyjnej dla danej gminy/gmin. 1) zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru, 2) realizacja centrów przesiadkowych, 3) wsparcie inteligentnych systemów transportowych, 4) wsparcie różnego rodzaju inwestycji mających przyczynić się do zwiększenia znaczenia transportu publicznego. Wsparcie wyłącznie dla projektów realizujących plany gospodarki niskoemisyjnej dla danej gminy/gmin.

8 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku PI 6.2 – gospodarka wodno-ściekowa Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) kompleksowa realizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM, w tym wyposażenie ich w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, 2) budowa lub poprawa parametrów istniejących już oczyszczalni ścieków, 3) poprawa gospodarki odpadami ściekowymi, 4) kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków, 5) budowa i modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody), 6) zakup urządzeń i aparatury służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody. brak1) kompleksowa realizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM, w tym wyposażenie ich w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, 2) budowa lub poprawa parametrów istniejących już oczyszczalni ścieków, 3) poprawa gospodarki odpadami ściekowymi, 4) kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków, 5) budowa i modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody), 6) zakup urządzeń i aparatury służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody. Brak

9 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku PI 6.3 – kultura Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury i obiektach zabytkowych, 2) konserwacja zabytków ruchomych, 3) promocja kultury pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego regionu (np. produkt regionalny). Wsparcie realizowane z zastrzeżeniem demarkacji kwotowej określonej w Linii demarkacyjnej. Wsparcie instytucji kultury najwyższej rangi (wzmocnienie BTOM jako głównych ośrodków kultury i sztuki w regionie) 1) projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury i obiektach zabytkowych, 2) konserwacja zabytków ruchomych, 3) promocja kultury pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego regionu (np. produkt regionalny). Wsparcie realizowane z zastrzeżeniem demarkacji kwotowej określonej w Linii demarkacyjnej. Wsparcie instytucji kultury o znaczeniu regionalnym. 1) projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury i obiektach zabytkowych, 2) konserwacja zabytków ruchomych, 3) promocja kultury pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego regionu (np. produkt regionalny). Wsparcie realizowane z zastrzeżeniem demarkacji kwotowej określonej w Linii demarkacyjnej. 1) projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury i obiektach zabytkowych, 2) konserwacja zabytków ruchomych, 3) promocja kultury pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego regionu (np. produkt regionalny). Wsparcie realizowane z zastrzeżeniem demarkacji kwotowej określonej w Linii demarkacyjnej. Wsparcie skierowane zostanie przede wszystkim na działania związane ze wsparciem wojewódzkich instytucji kultu ry oraz kompleksowe projekty dot. obiektów zabytkowych (zob. 2007-2013)

10 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku PI 6.4 – zielona infrastruktura i różnorodność biologiczna Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) projekty z zakresy realizacji zielonej infrastruktury i ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich (parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki, przywracanie terenów zielonych, itp.), 2) projekty dotyczące działalności wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz z promocją (np. stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne), 3) projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej gmin. 1) projekty z zakresy realizacji zielonej infrastruktury i ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich (parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki, przywracanie terenów zielonych, itp.), 2) projekty dotyczące działalności wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz z promocją (np. stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne), 3) projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej gmin. 3) projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej gmin. 1) projekty z zakresu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów, 2) opracowanie planów/programów ochrony dla ww. obszarów, 3) budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, 4) projekty dotyczące działalności wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz z promocją (np. stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne), 5) projekty z zakresu edukacji ekologicznej oraz prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań i kampanii informacyjno-edukacyjnych.

11 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry PI 9.2 – rewitalizacja Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) kompleksowa rewitalizacja społeczno-gospodarcza realizująca cele CT 9 służąca rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów. brak

12 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry PI 10.4 – infrastruktura przedszkolna i szkolnictwa zawodowego Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) infrastruktura szkolnictwa zawodowego, w tym wyposażenie (w oparciu o inteligentne specjalizacje regionu i zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy). 1) infrastruktura przedszkolna, w tym wyposażenia (wyłącznie dla wyrównania dostępu do usług) z preferowanym wykorzystaniem/adaptacji istniejących budynków, 2) infrastruktura szkolnictwa zawodowego, w tym wyposażenie (w oparciu o inteligentne specjalizacje regionu i zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy). 1) infrastruktura wyższego szkolnictwa zawodowego, w tym wyposażenie (w oparciu o inteligentne specjalizacje regionu i zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy), 2) działania związane z popularyzacją nauki i innowacji.

13 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy PI 8.8 – godzenie życia zawodowego i prywatnego Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, 2) wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczy ch, 3) wsparcie w zakresie wdrożenia elastycznych form zatrudnienia. 1) wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, 2) wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczy ch, 3) wsparcie w zakresie wdrożenia elastycznych form zatrudnienia. 1) wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, 2) wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczy ch, 3) wsparcie w zakresie wdrożenia elastycznych form zatrudnienia. 1) wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, 2) wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczy ch, 3) wsparcie w zakresie wdrożenia elastycznych form zatrudnienia.

14 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo PI 9.4 – aktywizacja społeczno-zawodowa Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) programy na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej osób i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej, 2) programy służące rozwijaniu umiejętności społecznych i nabywaniu kompetencji zawodowych ukierunkowane na wsparcie młodzieży opuszczającej formy pieczy rodzinnej i instytucjonalnej oraz młodzieży wobec której zastosowano środek wychowawczy w postaci kurateli sądowej, 3) wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania programów aktywnej integracji w regionie. 1) programy na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej osób i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej, 2) programy służące rozwijaniu umiejętności społecznych i nabywaniu kompetencji zawodowych ukierunkowane na wsparcie młodzieży opuszczającej formy pieczy rodzinnej i instytucjonalnej oraz młodzieży wobec której zastosowano środek wychowawczy w postaci kurateli sądowej, 3) wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania programów aktywnej integracji w regionie. 1) programy na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej osób i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej, 2) programy służące rozwijaniu umiejętności społecznych i nabywaniu kompetencji zawodowych ukierunkowane na wsparcie młodzieży opuszczającej formy pieczy rodzinnej i instytucjonalnej oraz młodzieży wobec której zastosowano środek wychowawczy w postaci kurateli sądowej, 3) wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania programów aktywnej integracji w regionie. 1) programy na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej osób i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej, 2) programy służące rozwijaniu umiejętności społecznych i nabywaniu kompetencji zawodowych ukierunkowane na wsparcie młodzieży opuszczającej formy pieczy rodzinnej i instytucjonalnej oraz młodzieży wobec której zastosowano środek wychowawczy w postaci kurateli sądowej, 3) wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania programów aktywnej integracji w regionie.

15 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo PI 9.7 – usługi społeczne i zdrowotne Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i zależnymi. 2) wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej służącej przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 3) inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 4) wspieranie rozwoju usług społecznych o charakterze środowiskowym dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem [usługi inne niż opiekuńcze i zdrowotne], 5) wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania usług społecznych i zdrowotnych w regionie. 1) wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i zależnymi. 2) wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej służącej przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 3) inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 4) wspieranie rozwoju usług społecznych o charakterze środowiskowym dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem [usługi inne niż opiekuńcze i zdrowotne], 5) wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania usług społecznych i zdrowotnych w regionie. 1) wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i zależnymi. 2) wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej służącej przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 3) inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 4) wspieranie rozwoju usług społecznych o charakterze środowiskowym dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem [usługi inne niż opiekuńcze i zdrowotne], 5) wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania usług społecznych i zdrowotnych w regionie. 1) wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i zależnymi. 2) wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej służącej przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 3) inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 4) wspieranie rozwoju usług społecznych o charakterze środowiskowym dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem [usługi inne niż opiekuńcze i zdrowotne], 5) wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania usług społecznych i zdrowotnych w regionie.

16 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja PI 10.1 – edukacja ogólna i przedszkolna Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) podnoszenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, 2) wsparcie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz placówek systemu oświaty. 1) podnoszenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, 2) wsparcie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz placówek systemu oświaty. 1) podnoszenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, 2) wsparcie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz placówek systemu oświaty. 1) podnoszenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, 2) wsparcie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz placówek systemu oświaty.

17 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja PI 10.3 BIS – szkolnictwo zawodowe Poziom wojewódzkiPoziom subregionalnyPoziom powiatowyTryb konkursowy 1) wsparcie szkół, centrów, placówek kształcenia zawodowego (praktycznego) i ustawicznego ukierunkowane na poprawę jakości oferty edukacyjnej, 2) rozwój współpracy szkół i placówek z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 1) wsparcie szkół, centrów, placówek kształcenia zawodowego (praktycznego) i ustawicznego ukierunkowane na poprawę jakości oferty edukacyjnej, 2) rozwój współpracy szkół i placówek z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 1) wsparcie szkół, centrów, placówek kształcenia zawodowego (praktycznego) i ustawicznego ukierunkowane na poprawę jakości oferty edukacyjnej, 2) rozwój współpracy szkół i placówek z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 1) wsparcie szkół, centrów, placówek kształcenia zawodowego (praktycznego) i ustawicznego ukierunkowane na poprawę jakości oferty edukacyjnej, 2) rozwój współpracy szkół i placówek z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

18 Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w RPO WK-P 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, kwiecień 2014 r. Departament Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google