Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dnia 4 marca 2008 roku odbyło się spotkanie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży Na spotkaniu była poruszana między innymi kwestia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dnia 4 marca 2008 roku odbyło się spotkanie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży Na spotkaniu była poruszana między innymi kwestia."— Zapis prezentacji:

1 Dnia 4 marca 2008 roku odbyło się spotkanie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży Na spotkaniu była poruszana między innymi kwestia możliwości wykorzystania środków unijnych w projektach Rady i projektach jednostek samorządu terytorialnego. Prezentacje na ten temat przedstawił Pan Cezary Rutko, prezes Fundacji MAGNUS. Wybrane informacje z ww. prezentacji zgodnie z postanowieniem Rady prezentujemy zainteresowanym.

2 Miejsca w których można występować o dotacje

3 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) www.pozytek.gov.pl PROGRAM OPERACYJNY FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2008 - 2013

4 5.1.Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Obszary wsparcia: 3.Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego – rzecznictwo interesów osób i rodzin wobec: instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki; inicjatywy skierowane do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w związku z niską świadomością prawną i niedostatkiem aktywności administracji publicznej w tym zakresie, zwiększające dostęp do tego rodzaju poradnictwa. 4.Ochrona i upowszechnianie praw dziecka – działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.

5 5.3.Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Obszary wsparcia: 2.Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży – w szczególności rozwijanie form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom, aktywizującym rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznemu. 3.Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych – m.in. poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup dyskryminowanych, zmarginalizowanych i społecznie naznaczonych, w tym działania na rzecz integracji osób bezdomnych ze społeczeństwem i ich powrotu do głównego nurtu życia społecznego, wspieranie autorskich pomysłów na rzecz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych.

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.pokl.dwup.pl

7 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy): osoby długotrwale bezrobotne osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+) młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym

8 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rodzaje kwalifikujących się projektów: poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy) rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej

9 7.3. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy): mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów

10 7.3. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI Rodzaje kwalifikujących się projektów: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publicznospołecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

11 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy): szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne poradnie psychologiczno – pedagogiczne uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty

12 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Rodzaje kwalifikujących się projektów: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)


Pobierz ppt "Dnia 4 marca 2008 roku odbyło się spotkanie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży Na spotkaniu była poruszana między innymi kwestia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google