Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie realizacji inwestycji w produkty geoturystyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie realizacji inwestycji w produkty geoturystyczne"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie realizacji inwestycji w produkty geoturystyczne
Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Kielce, 24 października 2013r. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

2 Uwarunkowania rozwojowe Województwa Świętokrzyskiego
Realizacja wizji nakreślonej w Strategii wymaga prowadzenia intensywnych działań (w tym w ramach krajowych programów operacyjnych) w zakresie: poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej – kolejowej i drogowej, lotniczej, wzmocnienia potencjału B + R oraz wyższych uczelni, poprawy jakości kapitału ludzkiego, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy i gospodarki, zwiększenia dostępności i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych zabezpieczenia przed powodzią i innymi klęskami żywiołowymi zaspokojenia potrzeb w sektorze ochrony środowiska m.in. gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

3 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
Uwarunkowania unijne Do głównych uwarunkowań unijnych należy: objęcie Wspólnymi Ramami Strategicznymi (WRS), tj. przepisami dotyczącymi m.in. programowania i monitorowania polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybackiej. ukierunkowanie wsparcia z funduszy WRS na cele rekomendowane w strategii „Europa 2020”. Narzędziem jest m.in. wskazanie w projektach rozporządzeń 11 celów tematycznych, w ramach których mogą być realizowane interwencje funduszy WRS zwiększenie znaczenia wymiaru terytorialnego, aby w lepszy sposób wykorzystać potencjały i specjalizacje poszczególnych obszarów ukierunkowanie na rezultaty, czyli uzależnienie przekazywania środków finansowych od spełnienia określonych warunków (tzw. ex ante) oraz realizacji podjętych zobowiązań (realizacji właściwych wskaźników). … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

4 System krajowych i europejskich dokumentów strategicznych
Strategia EU 2020 Strategia rozwoju kraju 2020 Krajowy Program Reform CSR – Zalecenia Rady Europejskiej 9 strategii zintegrowanych Założenia do umowy partnerstwa Pakiet rozporządzeń dot. polityki spójności KPZK Umowa Partnerstwa

5 Koncentracja celów tematycznych funduszy 2014 - 2020
EFRR EFS FS Cel tematyczny 1. Wspieranie badań, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolniczego (F. Rolny) oraz rybactwa i akwakultury (F. Rybacki) 4. Wspieranie przejścia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatycznych, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego wykorzystywania zasobów Promowanie transportu zrównoważonego i usuwanie „wąskich gardeł” w kluczowej sieci infrastruktury 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9. Wspieranie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i kształcenie ustawiczne 11. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

6 Układ Programów Operacyjnych
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

7 Trwają prace nad kolejną wersją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Program po zmianach, składa się z 10 osi priorytetowych. Główne kierunki interwencji: konkurencyjna gospodarka, efektywna i zielona energia, dziedzictwo naturalne i kulturowe, nowoczesna komunikacja, rozwój miast, sprawne usługi publiczne, edukacja i nauka, otwarty rynek pracy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. RPOWŚ jak każdy z regionalnych programów operacyjnych (RPO) ma być dwufunduszowy: EFS + EFRR. (EFS - projekty społeczne, EFRR - projekty inwestycje). RPO – dwufunduszowy Osie priorytetowe – jednofunduszowe … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

8 Osie priorytetowe RPOWŚ 2014-2020
Innowacje i nauka - EFRR Konkurencyjna gospodarka - EFRR Efektywna i zielona energia - EFRR Dziedzictwo naturalne i kulturowe - EFRR Nowoczesne komunikacja - EFRR Rozwój miast - EFRR Sprawne usługi publiczne - EFRR Rozwój edukacji, aktywne społeczeństwo - EFS Włączenie społeczne i walka z ubóstwem -EFS Otwarty rynek pracy - EFS Pomoc Techniczna - EFS … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

9 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …
Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe EFRR Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia, służące m.in.: zachowaniu i zabezpieczeniu obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych dla celów rozwoju społeczno-gospodarczego, dostosowywanie obiektów dziedzictwa kulturowego do funkcji turystycznych lub kulturowych, promocji dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie szlaków kulturowych), rozwojowi zasobów kultury (w tym poprawa jakości funkcjonowania instytucji kultury) budowie, przebudowie i renowacji instytucji kultury oraz budowie, przebudowie, konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych wraz z ich dostosowaniem do działalności kulturalnej, i w uzasadnionych przypadkach, działalności komercyjnej, zakupowi wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, starodruków itp., wsparciu i rozwojowi centrów informacji turystycznej, kulturalnej i promocji kultury, promocji dziedzictwa naturalnego regionu oraz jego wykorzystanie do celów turystycznych, … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … 9

10 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …
Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe EFRR Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia, służące m.in.: podniesieniu standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000), wraz z opracowaniem planów lub programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, ochronie różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki, tworzeniu warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o zasoby przyrodnicze regionu, poprzez ich promocję i zagospodarowanie do celów zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju turystyki, budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych), budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … 10

11 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …
RPO ALOKACJA – 1 223,3 mln EUR Wstępny podział alokacji RPOWŚ na lata (w oparciu o założenia wynikające z zapisów dokumentów programowych tj. projektu Umowy Partnerstwa z 12 lipca 2013 oraz Linii demarkacyjnej z 18 czerwca 2013r.) Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 70% alokacji; Środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 30% alokacji. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

12 Priorytety PO Polska Wschodnia
I Innowacyjna Polska Wschodnia II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia III Nowoczesna Infrastruktura Transportowa IV Ponadregionalna infrastruktura kolejowa V Pomoc Techniczna Planowana alokacja na PO PW – 2 mld euro … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

13 OŚ II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.3 Cel: Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie Polski Wschodniej. Zakres wsparcia: wsparcie klastrów z Polski Wschodniej tworzenie i rozwój sieciowych produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym. Beneficjenci: przedsiębiorcy, inicjatywy klastrowe; ośrodki innowacji (typu parki naukowo - technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości) … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

14 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …
Wyzwania i kwestie do rozstrzygnięcia zastosowanie finansowania krzyżowego (cross financing) w Programach Operacyjnych – brak ostatecznego przyzwolenia Komisji Europejskiej na to rozwiązanie – zagrożenie dla jakości i kompleksowości wielu typów projektów, w tym w ramach EFS, Przewidywany brak wsparcia dla projektów wodno-ściekowych w PROW (poza aglomeracjami) – brak rozstrzygnięcia w tej sprawie – dylemat w jaki sposób zaplanować zakres wsparcia w RPOWŚ … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

15 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …
Wyzwania i kwestie do rozstrzygnięcia Brak przyzwolenia Komisji Europejskiej dla finansowania dróg lokalnych w RPO – możliwość finansowania projektów pro-gospodarczych, dot. uzbrojenia terenów inwestycyjnych i tworzenia stref gospodarczych, wraz z budową i modernizacją ich układu komunikacyjnego, Duży nacisk na realizację przez samorządy projektów, które będą silnie zorientowane na rozwój gospodarczy, przyczynią się w dalszej perspektywie do wzrostu przedsiębiorczości lub atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy. Zwraca się uwagę na konieczność zaangażowania środków prywatnych (nie do uniknięcia jest szersze niż dotychczas zastosowanie formuły ppp). … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

16 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …
Wyzwania i kwestie do rozstrzygnięcia Wsparcie przedsiębiorczości będzie prowadzone w większej skali w oparciu o środki zwrotne. Dotacje trafią do przedsięwzięć najbardziej innowacyjnych i efektywnych pod względem zatrudnienia. Koncentracja środków RPO w dziedzinie przedsiębiorczości na najlepiej rokujących branżach (inteligentne specjalizacje). … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

17 Dziękuję za uwagę Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …


Pobierz ppt "Finansowanie realizacji inwestycji w produkty geoturystyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google