Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na lata"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na lata 2014 - 2020
Konin, 25 listopada 2014 r. Beata Frontczak

2 Na co fundusze ? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. „celach tematycznych”, czyli priorytetowych obszarach, wyznaczonych dla całej Unii Europejskiej. Wyznaczono 11 celów tematycznych: Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne (ICT) Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP – finansowanie inwestycji) Energia (Efektywność energetyczna) Klimat Środowisko (w tym również zasoby kulturalne) Transport (większa koncentracja na drogach wyższego rzędu) Rynek pracy Integracja Edukacja (w tym projekty inwestycyjne) Administracja („dobre rządzenie”)

3 Programy Operacyjne 2014-2020 w Polsce:
PO Infrastruktura i Środowisko - 27,5 mld euro PO Inteligentny Rozwój - 8,6 mld euro PO Wiedza, Edukacja, Rozwój - 4,7 mld euro PO Polska Wschodnia - 2,0 mld euro PO Polska Cyfrowa - 2,2 mld euro PO Pomoc Techniczna - 0,7 mld euro Programy Regionalne - 31,3 mld euro Europ. Współpraca Terytorialna PROW i PRiM

4 Źródło:

5 Krajowe i regionalne programy
PO Inteligentny Rozwój - wzrost innowacyjności kraju, podniesienie jakości badań naukowych i poprawa współpracy nauki i gospodarki PO Infrastruktura i Środowisko – finansowanie infrastruktury, np. drogi i koleje. Wsparcie inwestycji, które przyczynią się do efektywnego wykorzystania energii, ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego PO Wiedza Edukacja Rozwój – szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy dzięki m.in. inwestycjom w edukację. Skierowany będzie również na walkę z ubóstwem oraz poprawę efektywności administracji publicznej.

6 Krajowe i regionalne programy – c.d.
PO Polska Cyfrowa – stworzy warunki do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych. Dzięki niemu Internet wysokiej jakości będzie łatwiej dostępny PO Polska Wschodnia – pięć wschodnich województw wymagających nadal szczególnego wzmocnienia otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe na przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój miast i inwestycje transportowe PO Europejska Współpraca Terytorialna – pozwoli wzmocnić powiązania gospodarcze, społeczne, kulturowe i komunikacyjne między Polską i jej sąsiadami

7 Krajowe i regionalne programy – c.d.
PO Pomoc Techniczna – pomoże administracji sprawnie zarządzać Funduszami Europejskimi i informować o nich Regionalne Programy Operacyjne programami w 16 województwach będą zarządzać Zarządy Wojewódzkie. Regiony będą mogły przeznaczyć środki na cele, które wskazały w swoich strategiach rozwoju, m.in. na przedsiębiorczość, edukację, technologie informacyjno-komunikacyjne, infrastrukturę ochrony środowiska, energetykę i transport.

8 Co dla firm? Obszary wsparcia w odniesieniu do przedsiębiorstw:
Badania, rozwój, innowacje Współpraca nauka-biznes (szczególnie wspierane będą konsorcja naukowo-przemysłowe) Nowe rynki zbytu Powiązania kooperacyjne firm Informatyzacja Rozwój działalności Szkolenia i doradztwo Inwestycje środowiskowe

9 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Dlaczego taki zakres wsparcia w ramach PO IR? W polskiej gospodarce konieczne są zmiany, abyśmy mogli skutecznie konkurować na rynku europejskim i światowym. W tym celu powinniśmy: Zwiększyć zaangażowanie biznesu w prowadzenie i finansowanie działalności badawczo-rozwojowej Zachęcać do współpracy sferę biznesu i nauki Rozwijać potencjał, istniejący w sektorze MSP Zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac B+R Zachęcać przedsiębiorców do tworzenia własnych, innowacyjnych rozwiązań.

10 Założenia PO Inteligentny Rozwój:
Wsparcie kompleksowych projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, realizowanych na zasadzie „od pomysłu do rynku” (także wspólne projekty biznesu i nauki), Preferencje dla sektora MSP Koncentracja na obszarach tzw. „inteligentnych specjalizacji” (krajowych i regionalnych) Zwiększenie udziału finansowania zwrotnego (pożyczek i kredytów) Preferencje dla ekoinnowacji Preferencje dla projektów realizowanych przez tzw. „klastry kluczowe”

11 Inteligentne specjalizacje
Każde państwo członkowskie i każdy region wybiera określone priorytety, biorąc pod uwagę swoje mocne strony i atuty, oraz obszary rokujące szanse na uzyskanie przewag konkurencyjnych. Na tych obszarach koncentrować się będą instrumenty wsparcia, przy czym inteligentne specjalizacje będą cyklicznie aktualizowane w całym okresie programowania , aby możliwe było elastyczne reagowanie w zmieniających się warunkach gospodarczych.

12 Inteligentne specjalizacje – poziom krajowy
Na poziomie krajowym wyznaczono 18 inteligentnych specjalizacji, podzielonych na 5 obszarów: Zdrowe społeczeństwo Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa Zrównoważona energetyka Surowce naturalne i gospodarka odpadami Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu „horyzontalnym” czyli mogące mieć zastosowanie w różnych sektorach gospodarki)

13 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – osie priorytetowe
I OŚ PRIORYTETOWA: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe” II OŚ PRIORYTETOWA: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” III OŚ PRIORYTETOWA: „Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw” IV OŚ PRIORYTETOWA: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”

14 PO IR – I Oś priorytetowa – typy projektów:
Projekty B+R przedsiębiorstw Finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych (konstrukcyjnych, technologiczno-projektowych i doświadczalnych), polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego. Prace B+R mają służyć do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań (wraz z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. „Szybka ścieżka” – przyspieszona procedura oceny projektów, przetestowana w ramach konkursu pilotażowego w działaniu 1.4 PO IG w 2013 r Beneficjenci - przedsiębiorstwa (MSP oraz firmy duże), realizujące projekty samodzielnie lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych (nie będzie to warunek obligatoryjny do uzyskania wsparcia) Tryb wyboru projektów - konkursowy

15 PO IR – I Oś priorytetowa – typy projektów:
2. Sektorowe programy B+R Finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (konstrukcyjnych, technologiczno-projektowych i doświadczalnych), polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego. Prace B+R mają służyć do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań (wraz z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Instrument służy realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Istotnym elementem wyróżniającym będzie oddolny proces określania programu sektorowego – będzie opierał się na doświadczeniach 2 programów sektorowych – Innolot oraz Innomed Beneficjenci – przedsiębiorcy, konsorcja przemysłowe i przemysłowo-naukowe (w tym klastry) Tryb wyboru projektów - konkursowy

16 PO IR – I Oś priorytetowa – typy projektów:
3. Prace B+R realizowane z udziałem funduszy kapitałowych Finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz innych kosztów związanych z przygotowaniem wyników prac B+R do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu. Przewiduje się tworzenie partnerstw instytucji publicznych oraz funduszy typu Venture capital, które będą wspólnie angażować się we wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Wsparcie kierowane do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii. Beneficjenci – przedsiębiorcy

17 PO IR – II Oś priorytetowa – typy projektów:
1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Finansowanie wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorstwo lub nabytych w celu uruchomienia produkcji towarów lub świadczenia usług. Wsparcie wdrożenia zakupionych wyników prac B+R będzie możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia koniecznych, dodatkowych prac rozwojowych. Wsparcie przewidziane jest w formie dotacji; częściowej spłaty kredytu przez bank państwowy, gwarancji. Ten typ wsparcia będzie korzystał z doświadczeń działania 4.3 P IG „Kredyt technologiczny” Beneficjenci – przedsiębiorcy (MSP oraz duże firmy), konsorcja przedsiębiorstw, członkowie klastrów, fundusz funduszy Tryb wyboru projektów – konkursowy oraz pozakonkursowy.

18 PO IR – II Oś priorytetowa – typy projektów:
2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Ten typ projektów nie ma swojego odpowiednika w PO IG. Celem jest stworzenie platformy innowacji, umożliwiającej kojarzenie firm (najczęściej dużych) będących „dawcami” technologii (patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej) z firmami zainteresowanymi pozyskaniem nowych rozwiązań („biorcami” technologii). Będzie to także swoisty „bank technologii”. Finansowane będzie kompleksowe wsparcie MSP w procesie pozyskania nowych technologii o wysokim potencjale innowacyjnym (etap I), oraz wdrożenie nowego rozwiązania w MSP w modelu z udziałem funduszu koinwestycyjnego. Finansowane będą inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, gdzie będzie udział prywatnych inwestorów - business angels, VC (II etap). Beneficjenci – przedsiębiorstwa MSP, konsorcja przedsiębiorstw, członkowie klastrów. Tryb wyboru projektów – konkursowy.

19 PO IR – II Oś priorytetowa – typy projektów:
3. Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego Tworzenie przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (preinkubacja) oraz zasilenie kapitałowe nowopowstałych firm (pożyczki dla start-upów). Beneficjenci – przedsiębiorstwa MSP, fundusze VC, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki, IOB (działające jak seed capital funds), fundusz dunduszy.

20 PO IR – III Oś priorytetowa – typy projektów:
1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Finansowanie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, technologię i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. W ocenie projektów istotne znaczenie będzie miała tzw. „agenda badawcza”, jaką przedsiębiorca będzie realizował na wytworzonej / zakupionej infrastrukturze. Beneficjenci - przedsiębiorstwa duże i MSP, konsorcja przedsiębiorstw Tryb wyboru projektów - konkursowy

21 PO IR – III Oś priorytetowa – typy projektów:
2. Usługi dla MSP Finansowanie usług (w tym proinnowacyjnych) świadczonych przez różnego typu podmioty publiczne i prywatne na rzecz sektora MSP: Współfinansowanie kosztów proinnowacyjnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw przez akredytowane lub nieakredytowane IOB, prowadzących do wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie Bony na innowacje – zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, technologii, albo ich znaczącym ulepszeniem; Kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności przemysłowej, itp.. Beneficjenci - przedsiębiorstwa MSP, konsorcja przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki naukowe, IOB, jednostki administracji publicznej lub wyłonione podmioty (projekty systemowe).

22 PO IR – III Oś priorytetowa – typy projektów:
3. Zwiększenie narodowego potencjału innowacji Finansowanie projektów o charakterze pilotażowym, polegających na opracowaniu i testowaniu nowych instrumentów wsparcia w obszarze B+R+I, w tym innowacji nie technologicznych, popytowych, społecznych, otwartych. Działania na rzecz lepszej współpracy między przedsiębiorstwami, nauką, otoczeniem biznesu i administracją publiczną. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja (przedsiębiorstw, jednostek naukowych), jednostki naukowe, uczelnie, IOB, jednostki administracji publicznej lub ich podmioty.

23 PO IR – III Oś priorytetowa – typy projektów:
4. Wsparcie promocji gospodarczej oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Finansowanie: Specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji firm przez akredytowane lub nieakredytowane zagraniczne IOB, a także pomoc w poszukiwaniu zagranicznych kontrahentów Programów promocji polskich marek produktowych przedsiębiorstw wpisujących się w obszary KIS Internacjonalizacji Krajowych Klastrów Kluczowych oraz rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Beneficjenci: MSP; koordynatorzy KKK.

24 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na 29. 08
Na poziomie województwa wielkopolskiego zdefiniowano następujące obszary: Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów W ramach obszaru wspierane będą m.in.: produkcja bioproduktów, zdrowej żywności i żywności funkcjonalnej, bezpieczeństwo żywności, ekologiczne środki ochrony roślin, opakowania dla żywności i food design, nowoczesne technologie produkcji żywności, bio- i nanotechnologia, biologia molekularna i chemia spożywcza, wyspecjalizowane łańcuchy dostaw, usługi i technologie logistyczne oraz śledzenie, zarządzanie i konsolidowanie ładunków dla rolnictwa i branży spożywczej Innowacyjne łańcuchy produkcji i dystrybucji żywności Gospodarka paliwowo-energetyczna oparta na biomasie; itp

25 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na 29. 08
Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na ) c.d. 2. Wnętrza przyszłości Produkcja wyposażenia wnętrz odpowiadających potrzebom i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem W ramach obszaru wspierane będą m.in.: Specjalistyczne i spersonalizowane meble i artykuły wyposażenia wnętrz Nowe zastosowania technologii i materiałów Wzornictwo przemysłowe i innowacje oparte o design Meble tworzone z regionalnych surowców, komponentów i półproduktów Recykling i upcykling w produkcji mebli i wyposażenia wnętrz Specjalistyczne narzędzia i produkty ICT dla branży wyposażenia wnętrz Prototypowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem ICT Wyspecjalizowane łańcuchy dostaw, usługi i technologie logistyczne oraz śledzenie, zarządzanie i konsolidowanie ładunków dla branży wyposażenia wnętrz Wysokiej jakości surowce i komponenty do produkcji mebli Technologie energooszczędne Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji

26 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na 29. 08
Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na ) c.d. 3. Przemysł jutra Stosowanie zawansowanych procesów produkcyjnych i procesów specjalnych oraz wdrażanie produkcji zrównoważonej. W skład obszaru wchodzą: maszyny i elementy maszyn (w tym środki transportu) procesy specjalne nowe technologie i materiały wyspecjalizowane usługi logistyczne i produkty ICT dla branży profesjonalne kadry dla branży W ramach obszaru rozwijane będą m.in.: Wyspecjalizowane technologie, maszyny i ich komponenty dla przemysłu spożywczego, wyposażenia wnętrz i transportowego Ekoinnowacyjne środki transportu samochodowego i powietrznego Zautomatyzowane, zrównoważone i zoptymalizowane procesy produkcyjne oraz sterowania i monitorowania ICT dla przemysłu maszynowego - systemy osadzone oraz zautomatyzowane systemy dla biznesu

27 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na 29. 08
Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na ) c.d. 3. Przemysł jutra – c.d. Nowe technologie i materiały dla maszyn i środków transportu, w tym polimery i kompozyty do zabudowy przestrzeni ładunkowej oraz nanotechnologie i materiały nano- i mezoskopowe Procesy specjalne –m.in.: obróbka cieplna, termomechaniczna, galwaniczna, spawalnictwo, obróbka plastyczna oraz metalurgia proszków Narzędzia optymalizacji i wspomagania decyzji i procesów logistycznych, ICT dla transportu i logistyki: sensory i geolokalizacja, platformy wymiany danych logistycznych Wyspecjalizowane łańcuchy dostaw (w tym oparte na transporcie intermodalnym), oraz śledzenie, zarządzanie i konsolidowanie ładunków Usługi i technologie logistyczne oraz produkty dla logistyki (np. palety, kontenery i nadwozia wymienne) Innowacyjne procesy w przemyśle chemicznym (katalityczne, membranowe, niskoemisyjne i bezodpadowe) Materiały z recyclingu i odzysku Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji Prototypowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem ICT

28 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na 29. 08
Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na ) c.d. 4. Nowoczesne technologie medyczne Nowe technologie pomocne w walce z chorobami cywilizacyjnymi takimi jak choroby układu krążenia, układu nerwowego i choroby nowotworowe, a także technologie farmaceutyczne wykazujące potencjał komercjalizacji i odpowiadające na popyt ze strony przedsiębiorstw. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.: Medycyna spersonalizowana Produkty, usługi i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich ICT dla ochrony zdrowia

29 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na 29. 08
Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na ) c.d. 5. Rozwój oparty na ICT Technologie dla innowacyjnych społeczności, które służą rozwojowi inteligentnego otoczenia człowieka w sferze prywatnej i publicznej: zintegrowane systemy usług publicznych, np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe systemy oparte na wykorzystaniu Big Data, systemy zarządzania danymi, działania w obszarze Smart City W ramach obszaru rozwijane będą m.in.: nowe zastosowania, dedykowane produkty i usługi ICT dla innowacyjnych społeczności zintegrowane systemy usług publicznych (np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe, gospodarki odpadami z wykorzystaniem Big Data, systemów zarządzania danymi, działania w obszarze Smart City) aplikacje i urządzenia poprawiające jakość życia indywidualnych obywateli, w tym aplikacje mobilne e-usługi, systemy informatyczne do zarządzania złożoną infrastrukturą, systemy osadzone dla infrastruktury, przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji

30

31 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 +
Osie priorytetowe WRPO 2014+: 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2. Społeczeństwo informacyjne 3. Energia 4. Środowisko 5. Transport 6. Rynek Pracy 7. Włączenie społeczne 8. Edukacja 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 10. Pomoc techniczna

32 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
wsparcie działalności B+R, w szczególności związanej z rozwojem inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego), wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, wspieranie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach na wszystkich etapach powstawania i rozwoju nowych produktów i usług, wsparcie transferu technologii, szczególnie dla inteligentnych specjalizacji, wsparcie współpracy nauki i biznesu na rzecz wypracowania i wdrażania innowacji.

33 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
tworzenie przedsiębiorstw i wsparcie ich rozwoju w początkowym okresie działalności, rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji, tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych specjalizacji regionalnych. wsparcie potencjału instytucji otoczenia biznesu,

34 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw, zwiększające ich zdolność do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku, wzmacnianie zdolności MŚP do korzystania z usług IOB, wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich sieci, w tym klastrów, wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,

35 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
promocja przedsiębiorstw regionu na rynkach międzynarodowych, promocja gospodarcza i turystyczna regionu. inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług, wsparcie rozwoju klastrów, wsparcie inwestycyjne dla podmiotów ekonomii społecznej.

36 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Beneficjentami będą m.in. przedsiębiorcy Przewiduje się konkursowy tryb wyboru projektów. W ramach Priorytetu Inwestycyjnego nie przewiduje się możliwości wsparcia w postaci finansowania zwrotnego.

37 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwo informacyjne
dotacje na rzecz tworzenia i wdrażania nowych e-usług, wsparcie działalności on-line przedsiębiorstw, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej (w tym wsparcie systemu B2B). wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, szczególnie relacjach administracja-administracja, administracja-biznes oraz administracja-obywatel,

38 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwo informacyjne
dotacje na rzecz tworzenia i wdrażania nowych e-usług, wsparcie działalności on-line przedsiębiorstw, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej (w tym wsparcie systemu B2B). wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, szczególnie relacjach administracja-administracja, administracja-biznes oraz administracja-obywatel Beneficjenci: przedsiębiorcy, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry.

39 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 3 - Energia
budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, budowa, rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci, budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych w wysokosprawnej kogeneracji, produkcja urządzeń dla OZE oraz dla biokomponentów i biopaliw. działania ograniczające energochłonność, racjonalizacja produkcji w celu zmniejszenia strat energii, ciepła i wody, Wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa

40 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 4 - Środowisko
Cel: poprawa stanu środowiska przyrodniczego zmniejszenie zagrożenia zjawiskami przyrodniczymi i ograniczenie skutków katastrof; poprawa gospodarki odpadami; zaopatrzenie w wodę, kanalizację i oczyszczalnie ścieków; poprawa stanu dziedzictwa kulturowego; ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienie różnorodności biologicznej; zrównoważony rozwój miast. Beneficjenci: JST; państwowe jednostki budżetowe; osoby prawne; przedsiębiorcy

41 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 5 - Transport
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich oraz lokalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach, budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg (obiekty mostowe, wiadukty, estakady, tunele drogowe i inne). budowa, modernizacja, rehabilitacja kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T, infrastruktura obsługi i serwisowania taboru. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, zarządzające infrastrukturą kolejową, podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu przewozów regionalnych

42 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 6 – Rynek Pracy
wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowe wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, wsparcie rozwojowe udzielane na rzecz przedsiębiorstw pozwalające na dostosowanie do zmian w gospodarce,

43 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 6 – Rynek Pracy
wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących, w tym w wieku 50 lat i więcej, wsparcie typu outplacement’owego dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn zakładu pracy, wzmacnianie dialogu społecznego i lokalnych partnerstw na rzecz adaptacyjności , programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy, programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące w szczególności chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych, a także innych chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu,

44 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 6 – Rynek Pracy
przekwalifikowywanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych, poprawa ergonomii pracy i eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy,

45 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 6 – Rynek Pracy
Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, jednostki organizacyjne jst w zakresie aktywizacji zawodowej w trybie pozakonkursowym, jednostki organizacyjne jst oraz ochotnicze hufce pracy w zakresie działań EURES w trybie pozakonkursowym, podmioty, które uzyskały akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie działań EURES w trybie konkursowym, jednostka organizacyjna samorządu województwa w zakresie monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy w trybie pozakonkursowym.

46 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 7 – Włączenie społeczne
Na co wsparcie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin/grup/środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystująca instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, kulturalnej, działania na rzecz podnoszenia umiejętności społecznych, kwalifikacji zawodowych oraz wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych i pieczy zastępczej oraz opuszczającej te placówki, .

47 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 8 – Edukacja
Na co wsparcie: projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej, przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, w tym tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i TIK, wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie uczniów pochodzących z rodzin najuboższych, wsparcie działań profilaktyki rówieśniczej i na rzecz uczniów. projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej

48 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 8 – Edukacja
przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w placówkach kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego warunków do kształcenia zawodowego i egzaminowania, projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla osób dorosłych, projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków do kształcenia zawodu, projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży. Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

49 WRPO 2014+ OŚ PRIORYTETOWA 9 – Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego
Na co wsparcie: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, inwestycje w infrastrukturę społeczną, projekty wynikające z kompleksowych programów rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, wymagających odnowy, w tym rozwiązywania problemów społecznych; inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego, inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje Beneficjenci: placówki wychowania przedszkolnego, jst, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne oraz ich ograna prowadzące, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, pracodawcy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy,

50 Zmiany w obszarze pomocy publicznej
Pomoc de minimis – limit 200 tys. EUR na 3 lata, odnoszony nie do pojedynczego przedsiębiorstwa, ale do grupy podmiotów powiązanych. Pomoc horyzontalna na B+R – odstąpiono od konieczności zwrotu dofinansowania w przypadku wygospodarowywania przychodów z prototypów Pomoc horyzontalna na szkolenia – zrezygnowano z podziału na szkolenia specjalistyczne i ogólne Linia demarkacyjna – wstępnie zakłada się, że w WRPO projekty B+R do 3 mln zł, wdrożeniowe – do 10 mln zł

51 Beata Frontczak bf@i-laboratorium.pl Tel. 601 63 33 74 63 247 08 83
Dziękuję za uwagę Beata Frontczak Tel


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google