Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na lata 2014 - 2020 Konin, 25 listopada 2014 r. Beata Frontczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na lata 2014 - 2020 Konin, 25 listopada 2014 r. Beata Frontczak."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na lata Konin, 25 listopada 2014 r. Beata Frontczak

2 Na co fundusze ? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. „celach tematycznych”, czyli priorytetowych obszarach, wyznaczonych dla całej Unii Europejskiej. Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1.Badania + Rozwój + Innowacje (B+R+I) 2.Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne (ICT) 3.Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP – finansowanie inwestycji) 4.Energia (Efektywność energetyczna) 5.Klimat 6.Środowisko (w tym również zasoby kulturalne) 7.Transport (większa koncentracja na drogach wyższego rzędu) 8.Rynek pracy 9.Integracja 10.Edukacja (w tym projekty inwestycyjne) 11.Administracja („dobre rządzenie”)

3 Programy Operacyjne w Polsce: PO Infrastruktura i Środowisko- 27,5 mld euro PO Inteligentny Rozwój- 8,6 mld euro PO Wiedza, Edukacja, Rozwój- 4,7 mld euro PO Polska Wschodnia- 2,0 mld euro PO Polska Cyfrowa- 2,2 mld euro PO Pomoc Techniczna- 0,7 mld euro Programy Regionalne- 31,3 mld euro Europ. Współpraca Terytorialna PROW i PRiM

4 Źródło:

5 Krajowe i regionalne programy PO Inteligentny Rozwój - wzrost innowacyjności kraju, podniesienie jakości badań naukowych i poprawa współpracy nauki i gospodarki PO Infrastruktura i Środowisko – finansowanie infrastruktury, np. drogi i koleje. Wsparcie inwestycji, które przyczynią się do efektywnego wykorzystania energii, ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego PO Wiedza Edukacja Rozwój – szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy dzięki m.in. inwestycjom w edukację. Skierowany będzie również na walkę z ubóstwem oraz poprawę efektywności administracji publicznej.

6 Krajowe i regionalne programy – c.d. PO Polska Cyfrowa – stworzy warunki do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych. Dzięki niemu Internet wysokiej jakości będzie łatwiej dostępny PO Polska Wschodnia – pięć wschodnich województw wymagających nadal szczególnego wzmocnienia otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe na przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój miast i inwestycje transportowe PO Europejska Współpraca Terytorialna – pozwoli wzmocnić powiązania gospodarcze, społeczne, kulturowe i komunikacyjne między Polską i jej sąsiadami

7 Krajowe i regionalne programy – c.d. PO Pomoc Techniczna – pomoże administracji sprawnie zarządzać Funduszami Europejskimi i informować o nich Regionalne Programy Operacyjne - 16 programami w 16 województwach będą zarządzać Zarządy Wojewódzkie. Regiony będą mogły przeznaczyć środki na cele, które wskazały w swoich strategiach rozwoju, m.in. na przedsiębiorczość, edukację, technologie informacyjno-komunikacyjne, infrastrukturę ochrony środowiska, energetykę i transport.

8 Co dla firm? Obszary wsparcia w odniesieniu do przedsiębiorstw: Badania, rozwój, innowacje Współpraca nauka-biznes (szczególnie wspierane będą konsorcja naukowo-przemysłowe) Nowe rynki zbytu Powiązania kooperacyjne firm Informatyzacja Rozwój działalności Szkolenia i doradztwo Inwestycje środowiskowe

9 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) Dlaczego taki zakres wsparcia w ramach PO IR? W polskiej gospodarce konieczne są zmiany, abyśmy mogli skutecznie konkurować na rynku europejskim i światowym. W tym celu powinniśmy: Zwiększyć zaangażowanie biznesu w prowadzenie i finansowanie działalności badawczo-rozwojowej Zachęcać do współpracy sferę biznesu i nauki Rozwijać potencjał, istniejący w sektorze MSP Zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac B+R Zachęcać przedsiębiorców do tworzenia własnych, innowacyjnych rozwiązań.

10 Założenia PO Inteligentny Rozwój: Wsparcie kompleksowych projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, realizowanych na zasadzie „od pomysłu do rynku” (także wspólne projekty biznesu i nauki), Preferencje dla sektora MSP Koncentracja na obszarach tzw. „inteligentnych specjalizacji” (krajowych i regionalnych) Zwiększenie udziału finansowania zwrotnego (pożyczek i kredytów) Preferencje dla ekoinnowacji Preferencje dla projektów realizowanych przez tzw. „klastry kluczowe”

11 Inteligentne specjalizacje Każde państwo członkowskie i każdy region wybiera określone priorytety, biorąc pod uwagę swoje mocne strony i atuty, oraz obszary rokujące szanse na uzyskanie przewag konkurencyjnych. Na tych obszarach koncentrować się będą instrumenty wsparcia, przy czym inteligentne specjalizacje będą cyklicznie aktualizowane w całym okresie programowania , aby możliwe było elastyczne reagowanie w zmieniających się warunkach gospodarczych.

12 Inteligentne specjalizacje – poziom krajowy Na poziomie krajowym wyznaczono 18 inteligentnych specjalizacji, podzielonych na 5 obszarów: 1.Zdrowe społeczeństwo 2.Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa 3.Zrównoważona energetyka 4.Surowce naturalne i gospodarka odpadami 5.Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu „horyzontalnym” czyli mogące mieć zastosowanie w różnych sektorach gospodarki)

13 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – osie priorytetowe I OŚ PRIORYTETOWA: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe” II OŚ PRIORYTETOWA: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” III OŚ PRIORYTETOWA: „Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw” IV OŚ PRIORYTETOWA: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”

14 PO IR – I Oś priorytetowa – typy projektów: 1.Projekty B+R przedsiębiorstw Finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych (konstrukcyjnych, technologiczno-projektowych i doświadczalnych), polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego. Prace B+R mają służyć do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań (wraz z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. „Szybka ścieżka” – przyspieszona procedura oceny projektów, przetestowana w ramach konkursu pilotażowego w działaniu 1.4 PO IG w 2013 r Beneficjenci - przedsiębiorstwa (MSP oraz firmy duże), realizujące projekty samodzielnie lub w ramach konsorcjów naukowo- przemysłowych (nie będzie to warunek obligatoryjny do uzyskania wsparcia) Tryb wyboru projektów - konkursowy

15 PO IR – I Oś priorytetowa – typy projektów: 2. Sektorowe programy B+R Finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (konstrukcyjnych, technologiczno-projektowych i doświadczalnych), polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego. Prace B+R mają służyć do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań (wraz z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Instrument służy realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Istotnym elementem wyróżniającym będzie oddolny proces określania programu sektorowego – będzie opierał się na doświadczeniach 2 programów sektorowych – Innolot oraz Innomed Beneficjenci – przedsiębiorcy, konsorcja przemysłowe i przemysłowo- naukowe (w tym klastry) Tryb wyboru projektów - konkursowy

16 PO IR – I Oś priorytetowa – typy projektów: 3. Prace B+R realizowane z udziałem funduszy kapitałowych Finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz innych kosztów związanych z przygotowaniem wyników prac B+R do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu. Przewiduje się tworzenie partnerstw instytucji publicznych oraz funduszy typu Venture capital, które będą wspólnie angażować się we wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Wsparcie kierowane do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii. Beneficjenci – przedsiębiorcy

17 PO IR – II Oś priorytetowa – typy projektów: 1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Finansowanie wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorstwo lub nabytych w celu uruchomienia produkcji towarów lub świadczenia usług. Wsparcie wdrożenia zakupionych wyników prac B+R będzie możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia koniecznych, dodatkowych prac rozwojowych. Wsparcie przewidziane jest w formie dotacji; częściowej spłaty kredytu przez bank państwowy, gwarancji. Ten typ wsparcia będzie korzystał z doświadczeń działania 4.3 P IG „Kredyt technologiczny” Beneficjenci – przedsiębiorcy (MSP oraz duże firmy), konsorcja przedsiębiorstw, członkowie klastrów, fundusz funduszy Tryb wyboru projektów – konkursowy oraz pozakonkursowy.

18 PO IR – II Oś priorytetowa – typy projektów: 2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Ten typ projektów nie ma swojego odpowiednika w PO IG. Celem jest stworzenie platformy innowacji, umożliwiającej kojarzenie firm (najczęściej dużych) będących „dawcami” technologii (patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej) z firmami zainteresowanymi pozyskaniem nowych rozwiązań („biorcami” technologii). Będzie to także swoisty „bank technologii”. Finansowane będzie kompleksowe wsparcie MSP w procesie pozyskania nowych technologii o wysokim potencjale innowacyjnym (etap I), oraz wdrożenie nowego rozwiązania w MSP w modelu z udziałem funduszu koinwestycyjnego. Finansowane będą inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, gdzie będzie udział prywatnych inwestorów - business angels, VC (II etap). Beneficjenci – przedsiębiorstwa MSP, konsorcja przedsiębiorstw, członkowie klastrów. Tryb wyboru projektów – konkursowy.

19 PO IR – II Oś priorytetowa – typy projektów: 3. Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego Tworzenie przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (preinkubacja) oraz zasilenie kapitałowe nowopowstałych firm (pożyczki dla start-upów). Beneficjenci – przedsiębiorstwa MSP, fundusze VC, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki, IOB (działające jak seed capital funds), fundusz dunduszy.

20 PO IR – III Oś priorytetowa – typy projektów: 1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Finansowanie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, technologię i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. W ocenie projektów istotne znaczenie będzie miała tzw. „agenda badawcza”, jaką przedsiębiorca będzie realizował na wytworzonej / zakupionej infrastrukturze. Beneficjenci - przedsiębiorstwa duże i MSP, konsorcja przedsiębiorstw Tryb wyboru projektów - konkursowy

21 PO IR – III Oś priorytetowa – typy projektów: 2. Usługi dla MSP Finansowanie usług (w tym proinnowacyjnych) świadczonych przez różnego typu podmioty publiczne i prywatne na rzecz sektora MSP: Współfinansowanie kosztów proinnowacyjnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw przez akredytowane lub nieakredytowane IOB, prowadzących do wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie Bony na innowacje – zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, technologii, albo ich znaczącym ulepszeniem; Kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności przemysłowej, itp.. Beneficjenci - przedsiębiorstwa MSP, konsorcja przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki naukowe, IOB, jednostki administracji publicznej lub wyłonione podmioty (projekty systemowe).

22 PO IR – III Oś priorytetowa – typy projektów: 3. Zwiększenie narodowego potencjału innowacji Finansowanie projektów o charakterze pilotażowym, polegających na opracowaniu i testowaniu nowych instrumentów wsparcia w obszarze B+R+I, w tym innowacji nie technologicznych, popytowych, społecznych, otwartych. Działania na rzecz lepszej współpracy między przedsiębiorstwami, nauką, otoczeniem biznesu i administracją publiczną. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja (przedsiębiorstw, jednostek naukowych), jednostki naukowe, uczelnie, IOB, jednostki administracji publicznej lub ich podmioty.

23 PO IR – III Oś priorytetowa – typy projektów: 4. Wsparcie promocji gospodarczej oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Finansowanie: Specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji firm przez akredytowane lub nieakredytowane zagraniczne IOB, a także pomoc w poszukiwaniu zagranicznych kontrahentów Programów promocji polskich marek produktowych przedsiębiorstw wpisujących się w obszary KIS Internacjonalizacji Krajowych Klastrów Kluczowych oraz rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Beneficjenci: MSP; koordynatorzy KKK.

24 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na ) Na poziomie województwa wielkopolskiego zdefiniowano następujące obszary: 1.Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów W ramach obszaru wspierane będą m.in.: produkcja bioproduktów, zdrowej żywności i żywności funkcjonalnej, bezpieczeństwo żywności, ekologiczne środki ochrony roślin, opakowania dla żywności i food design, nowoczesne technologie produkcji żywności, bio- i nanotechnologia, biologia molekularna i chemia spożywcza, wyspecjalizowane łańcuchy dostaw, usługi i technologie logistyczne oraz śledzenie, zarządzanie i konsolidowanie ładunków dla rolnictwa i branży spożywczej Innowacyjne łańcuchy produkcji i dystrybucji żywności Gospodarka paliwowo-energetyczna oparta na biomasie; itp

25 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na ) c.d. 2. Wnętrza przyszłości Produkcja wyposażenia wnętrz odpowiadających potrzebom i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem W ramach obszaru wspierane będą m.in.: Specjalistyczne i spersonalizowane meble i artykuły wyposażenia wnętrz Nowe zastosowania technologii i materiałów Wzornictwo przemysłowe i innowacje oparte o design Meble tworzone z regionalnych surowców, komponentów i półproduktów Recykling i upcykling w produkcji mebli i wyposażenia wnętrz Specjalistyczne narzędzia i produkty ICT dla branży wyposażenia wnętrz Prototypowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem ICT Wyspecjalizowane łańcuchy dostaw, usługi i technologie logistyczne oraz śledzenie, zarządzanie i konsolidowanie ładunków dla branży wyposażenia wnętrz Wysokiej jakości surowce i komponenty do produkcji mebli Technologie energooszczędne Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji

26 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na ) c.d. 3. Przemysł jutra Stosowanie zawansowanych procesów produkcyjnych i procesów specjalnych oraz wdrażanie produkcji zrównoważonej. W skład obszaru wchodzą: maszyny i elementy maszyn (w tym środki transportu) procesy specjalne nowe technologie i materiały wyspecjalizowane usługi logistyczne i produkty ICT dla branży profesjonalne kadry dla branży W ramach obszaru rozwijane będą m.in.: Wyspecjalizowane technologie, maszyny i ich komponenty dla przemysłu spożywczego, wyposażenia wnętrz i transportowego Ekoinnowacyjne środki transportu samochodowego i powietrznego Zautomatyzowane, zrównoważone i zoptymalizowane procesy produkcyjne oraz sterowania i monitorowania ICT dla przemysłu maszynowego - systemy osadzone oraz zautomatyzowane systemy dla biznesu

27 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na ) c.d. 3. Przemysł jutra – c.d. Nowe technologie i materiały dla maszyn i środków transportu, w tym polimery i kompozyty do zabudowy przestrzeni ładunkowej oraz nanotechnologie i materiały nano- i mezoskopowe Procesy specjalne –m.in.: obróbka cieplna, termomechaniczna, galwaniczna, spawalnictwo, obróbka plastyczna oraz metalurgia proszków Narzędzia optymalizacji i wspomagania decyzji i procesów logistycznych, ICT dla transportu i logistyki: sensory i geolokalizacja, platformy wymiany danych logistycznych Wyspecjalizowane łańcuchy dostaw (w tym oparte na transporcie intermodalnym), oraz śledzenie, zarządzanie i konsolidowanie ładunków Usługi i technologie logistyczne oraz produkty dla logistyki (np. palety, kontenery i nadwozia wymienne) Innowacyjne procesy w przemyśle chemicznym (katalityczne, membranowe, niskoemisyjne i bezodpadowe) Materiały z recyclingu i odzysku Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji Prototypowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem ICT

28 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na ) c.d. 4. Nowoczesne technologie medyczne Nowe technologie pomocne w walce z chorobami cywilizacyjnymi takimi jak choroby układu krążenia, układu nerwowego i choroby nowotworowe, a także technologie farmaceutyczne wykazujące potencjał komercjalizacji i odpowiadające na popyt ze strony przedsiębiorstw. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.: Medycyna spersonalizowana Produkty, usługi i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich ICT dla ochrony zdrowia

29 Inteligentne specjalizacje – województwo wielkopolskie (stan na ) c.d. 5. Rozwój oparty na ICT Technologie dla innowacyjnych społeczności, które służą rozwojowi inteligentnego otoczenia człowieka w sferze prywatnej i publicznej: zintegrowane systemy usług publicznych, np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe systemy oparte na wykorzystaniu Big Data, systemy zarządzania danymi, działania w obszarze Smart City W ramach obszaru rozwijane będą m.in.: nowe zastosowania, dedykowane produkty i usługi ICT dla innowacyjnych społeczności zintegrowane systemy usług publicznych (np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe, gospodarki odpadami z wykorzystaniem Big Data, systemów zarządzania danymi, działania w obszarze Smart City) aplikacje i urządzenia poprawiające jakość życia indywidualnych obywateli, w tym aplikacje mobilne e-usługi, systemy informatyczne do zarządzania złożoną infrastrukturą, systemy osadzone dla infrastruktury, przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji

30

31 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Osie priorytetowe WRPO 2014+: 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2. Społeczeństwo informacyjne 3. Energia 4. Środowisko 5. Transport 6. Rynek Pracy 7. Włączenie społeczne 8. Edukacja 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 10. Pomoc techniczna

32 WRPO OŚ PRIORYTETOWA 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka wsparcie działalności B+R, w szczególności związanej z rozwojem inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego), wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, wspieranie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach na wszystkich etapach powstawania i rozwoju nowych produktów i usług, wsparcie transferu technologii, szczególnie dla inteligentnych specjalizacji, wsparcie współpracy nauki i biznesu na rzecz wypracowania i wdrażania innowacji.

33 tworzenie przedsiębiorstw i wsparcie ich rozwoju w początkowym okresie działalności, rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji, tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych specjalizacji regionalnych. wsparcie potencjału instytucji otoczenia biznesu, WRPO OŚ PRIORYTETOWA 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

34 usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw, zwiększające ich zdolność do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku, wzmacnianie zdolności MŚP do korzystania z usług IOB, wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich sieci, w tym klastrów, wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, WRPO OŚ PRIORYTETOWA 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

35 promocja przedsiębiorstw regionu na rynkach międzynarodowych, promocja gospodarcza i turystyczna regionu. inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług, wsparcie rozwoju klastrów, wsparcie inwestycyjne dla podmiotów ekonomii społecznej. WRPO OŚ PRIORYTETOWA 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

36 Beneficjentami będą m.in. przedsiębiorcy Przewiduje się konkursowy tryb wyboru projektów. W ramach Priorytetu Inwestycyjnego nie przewiduje się możliwości wsparcia w postaci finansowania zwrotnego. WRPO OŚ PRIORYTETOWA 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

37 dotacje na rzecz tworzenia i wdrażania nowych e-usług, wsparcie działalności on-line przedsiębiorstw, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej (w tym wsparcie systemu B2B). wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, szczególnie relacjach administracja-administracja, administracja-biznes oraz administracja-obywatel, WRPO OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwo informacyjne

38 dotacje na rzecz tworzenia i wdrażania nowych e-usług, wsparcie działalności on-line przedsiębiorstw, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej (w tym wsparcie systemu B2B). wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, szczególnie relacjach administracja-administracja, administracja-biznes oraz administracja-obywatel Beneficjenci: przedsiębiorcy, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry. WRPO OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwo informacyjne

39 budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, budowa, rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci, budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych w wysokosprawnej kogeneracji, produkcja urządzeń dla OZE oraz dla biokomponentów i biopaliw. działania ograniczające energochłonność, racjonalizacja produkcji w celu zmniejszenia strat energii, ciepła i wody, Wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa WRPO OŚ PRIORYTETOWA 3 - Energia

40 Cel: poprawa stanu środowiska przyrodniczego zmniejszenie zagrożenia zjawiskami przyrodniczymi i ograniczenie skutków katastrof; poprawa gospodarki odpadami; zaopatrzenie w wodę, kanalizację i oczyszczalnie ścieków; poprawa stanu dziedzictwa kulturowego; ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienie różnorodności biologicznej; zrównoważony rozwój miast. Beneficjenci: JST; państwowe jednostki budżetowe; osoby prawne; przedsiębiorcy WRPO OŚ PRIORYTETOWA 4 - Środowisko

41 Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich oraz lokalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach, budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg (obiekty mostowe, wiadukty, estakady, tunele drogowe i inne). budowa, modernizacja, rehabilitacja kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T, infrastruktura obsługi i serwisowania taboru. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, zarządzające infrastrukturą kolejową, podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu przewozów regionalnych WRPO OŚ PRIORYTETOWA 5 - Transport

42 WRPO OŚ PRIORYTETOWA 6 – Rynek Pracy wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowe wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, wsparcie rozwojowe udzielane na rzecz przedsiębiorstw pozwalające na dostosowanie do zmian w gospodarce,

43 WRPO OŚ PRIORYTETOWA 6 – Rynek Pracy wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących, w tym w wieku 50 lat i więcej, wsparcie typu outplacement’owego dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn zakładu pracy, wzmacnianie dialogu społecznego i lokalnych partnerstw na rzecz adaptacyjności, programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy, programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące w szczególności chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych, a także innych chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu,

44 WRPO OŚ PRIORYTETOWA 6 – Rynek Pracy przekwalifikowywanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych, poprawa ergonomii pracy i eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy,

45 WRPO OŚ PRIORYTETOWA 6 – Rynek Pracy Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, jednostki organizacyjne jst w zakresie aktywizacji zawodowej w trybie pozakonkursowym, jednostki organizacyjne jst oraz ochotnicze hufce pracy w zakresie działań EURES w trybie pozakonkursowym, podmioty, które uzyskały akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie działań EURES w trybie konkursowym, jednostka organizacyjna samorządu województwa w zakresie monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy w trybie pozakonkursowym.

46 WRPO OŚ PRIORYTETOWA 7 – Włączenie społeczne Na co wsparcie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin/grup/środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystująca instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, kulturalnej, działania na rzecz podnoszenia umiejętności społecznych, kwalifikacji zawodowych oraz wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych i pieczy zastępczej oraz opuszczającej te placówki,.

47 WRPO OŚ PRIORYTETOWA 8 – Edukacja Na co wsparcie: projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej, przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, w tym tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i TIK, wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie uczniów pochodzących z rodzin najuboższych, wsparcie działań profilaktyki rówieśniczej i na rzecz uczniów. projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej

48 WRPO OŚ PRIORYTETOWA 8 – Edukacja przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w placówkach kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego warunków do kształcenia zawodowego i egzaminowania, projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla osób dorosłych, projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków do kształcenia zawodu, projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży. Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

49 WRPO OŚ PRIORYTETOWA 9 – Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego Na co wsparcie: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, inwestycje w infrastrukturę społeczną, projekty wynikające z kompleksowych programów rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, wymagających odnowy, w tym rozwiązywania problemów społecznych; inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego, inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje Beneficjenci: placówki wychowania przedszkolnego, jst, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne oraz ich ograna prowadzące, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, pracodawcy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy,

50 Zmiany w obszarze pomocy publicznej Pomoc de minimis – limit 200 tys. EUR na 3 lata, odnoszony nie do pojedynczego przedsiębiorstwa, ale do grupy podmiotów powiązanych. Pomoc horyzontalna na B+R – odstąpiono od konieczności zwrotu dofinansowania w przypadku wygospodarowywania przychodów z prototypów Pomoc horyzontalna na szkolenia – zrezygnowano z podziału na szkolenia specjalistyczne i ogólne Linia demarkacyjna – wstępnie zakłada się, że w WRPO projekty B+R do 3 mln zł, wdrożeniowe – do 10 mln zł

51 Dziękuję za uwagę Beata Frontczak Tel


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na lata 2014 - 2020 Konin, 25 listopada 2014 r. Beata Frontczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google