Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu
Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień r.

2 Województwo Zachodnio- pomorskie
Stopa bezrobocia (stosunek osób bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo) na obszarze kraju, terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego styczeń – maj 2014r. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie styczeń 2013 13,3 % (3.843 osób) 14,2 % 19,1 % styczeń 2014 14,3% (4.100 osób) 14,0% 18,7% luty 2013 14,0 % (3.999 osób) 14,4 % 19,4 % luty 2014 14,3 % (4.126 osób) 13,9% 18,5 %

3 Stopa bezrobocia w 2013r i 2014r.- c.d.
miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie marzec 2013 13,7 % (3.898 osób) 14,3 % 19,0 % 2014 13,5 % (3.855 osób) 13,5% 17,8% kwiecień 12,9 % (3.695 osób) 14,0 % 18,5% 12,8% (3.624 osób) 13,0% 17,1%

4 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d.
miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie maj 2013 11,7% (3.248) 13,5 % 17,8 % maj 2014 3.224

5 Liczba zarejestrowanych osób
na dzień r. zarejestrowanych było osoby, w tym kobiety dla porównania: r. zarejestrowanych było osób – nastąpił spadek o 24 osoby; 2.550 osób (79% ogółu) stanowiły osoby poprzednio pracujące, 211 osób w tej grupie to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 150 osób (4,6% ogółu) stanowiły osoby niepełnosprawne; nastąpił wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 17 osób;

6 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
1) bez wykształcenia średniego – 1939 osób z ogółu osób bezrobotnych 2) długotrwale bezrobotni – 1317 osób 3) powyżej 50 roku życia – 996 osób 4) bez doświadczenia zawodowego – 861 osób 5) kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia osoby 6) samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia – 460 osób

7 Współpraca z pracodawcami
W 2014r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wpłynęły 853 oferty pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w takich zawodach jak: kelner - 76 kucharz - 56 pomoc kuchenna -37 sprzedawca - 29 recepcjonista - 25

8 Współpraca z pracodawcami - c.d.
Zorganizowano 2 giełdy pracy na następujące stanowiska: magazynier/sprzedawca: - liczba osób zaproszonych: 6 - liczba osób skierowanych: 3 - liczba osób, które odmówiły: 0 osoba sprzątająca - liczba osób zaproszonych: 14 - liczba osób skierowanych: 8 - liczba osób, które odmówiły: 4

9 Współpraca z pracodawcami - c.d.
W dniu r. w Hali Milenium przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu odbyły się kolejne Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu. Honorowy patronat nad targami objęli  Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anna Mieczkowska, oraz  Starosta Kołobrzeski Pan Tomasz Tamborski. 

10 Współpraca z pracodawcami c.d
Oficjalnego otwarcia targów dokonała Pani Anna Mieczkowska. Ideą targów było dotarcie z jak najszerszą ofertą zatrudnienia, ofertą szkoleniową oraz edukacyjną do mieszkańców naszego regionu. Uczestnicy targów mieli możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego przy tworzeniu cv oraz listu motywacyjnego, pośrednika pracy, uzyskanie informacji o możliwościach przekwalifikowania, warunkach wsparcia w przypadku podejmowania działalności gospodarczej, prowadzenia bezpośrednich rozmów z pracodawcami, a także zapoznania się z ofertami pracy w kraju.

11 Współpraca z pracodawcami - c.d.
Pomoc o charakterze informacyjno-doradczym w zakresie ofert zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej zapewniał doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

12 Współpraca z pracodawcami c.d.
Szczególne zainteresowanie uczestników Targów pracy wzbudziły prezentacje zawodów takich jak: funkcjonariusz Straży Pożarnej, funkcjonariusz Policji przedstawione przez przedstawicieli kołobrzeskich jednostek. Firma Zdrojowa Hotels zorganizowała pokaz umiejętności barmańskich, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, zachęcając do skorzystanie z własnej oferty edukacyjnej, zaprezentowała pokaz makijażu. Dzięki firmie Coffee Treder, każdy z uczestników Targów miał możliwość degustacji różnych odmian profesjonalnie parzonej kawy. Przedstawiciele lokalnych firm mieli możliwość przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych oraz zebrania niezbędnych informacji na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego

13 Współpraca z pracodawcami c.d
oraz indywidualnych predyspozycji potencjalnych pracowników. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z konsultacji z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, założyć indywidualne konto na Platformie Usług Elektronicznych – PUE – ZUS, przedstawicielem Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz konsultantem Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Swoją ofertę przedstawiały również uczelnie wyższe /Politechnika Koszalińska/ oraz instytucje szkoleniowe, które przybliżyły osobom chcącym podwyższać kwalifikacje zawodowe dostępną ofertę kursów i szkoleń w regionie.

14 Współpraca z pracodawcami c.d
W tegorocznych targach wzięło udział ponad siedemdziesięciu wystawców z różnych branż. Wystawcy mieli do zaproponowania łącznie kilkadziesiąt ofert pracy głównie z branży gastronomiczno- hotelarskiej. Targi, jak co roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wobec ciągle zmieniającej się sytuacji na lokalnym rynku pracy kolejna edycja Targów Pracy potwierdziła, iż są one imprezą oczekiwaną i potrzebną zarówno dla pracodawców, jak i dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

15 Podjęcia pracy W okresie styczeń – maj 2014r. w Powiecie Kołobrzeskim pracę podjęły osób bezrobotnych, z czego: pracę niesubsydiowaną – osób pracę subsydiowaną – 80 osób

16 Środki przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w 2014r.
Łączna kwota przyznana dla Powiatu Kołobrzeskiego wynosi Kwota Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia w 2014r. wynosi ; na zadania współfinansowane ze środków POKL EFS – (Działanie 6.1, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych) przeznaczona jest kwota ;

17 Pozostałe środki wydatkowane przez PUP w Kołobrzegu w okresie styczeń – maj 2014r.
wysokość wypłaconych zasiłków – zł składka zdrowotna dla osób bez świadczeń, finansowana z budżetu Wojewody/ zł składka zdrowotna dla osób pobierających świadczenie – zł przeciętna liczba bezrobotnych, za które opłacono składkę zdrowotną w miesiącu – osób

18 nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…) - profilowanie osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego profil pomocy oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie (art. 33 ust. 2b ustawy): 1) Profil pomocy I – pośrednictwo pracy, w uzasadnionych przypadkach: poradnictwo zawodowe lub szkolenia, koszty uzyskania egzaminów (art. 40 ust.1 i 3a ustawy), zwroty kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia (art. 45 ustawy), środki na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenia aktywizacyjne dla rodzica powracającego na rynek pracy (art. 60b ustawy), pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej (art. 61e pkt 2 ustawy), bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie (art.66k-n ustawy);

19 nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…) - profilowanie osób bezrobotnych
2) Profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja; 3) Profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe;

20 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…)
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy art. 675 KP (art.60a ustawy) - dla rodzica powracającego na rynek pracy posiadającego co najmniej 1 dziecko do lat 6, dla bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją zrezygnował z zatrudnienia – do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego, utrzymanie stanowiska przez 12 miesięcy w przypadku pełnego etatu lub 18 miesięcy w przypadku zatrudnienia w połowie wymiaru czasu pracy.

21 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…)
2) Świadczenie aktywizacyjne (art.60b ustawy) - dla rodzica powracającego na rynek pracy posiadającego co najmniej 1 dziecko do lat 6, dla bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją zrezygnował z zatrudnienia – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego: 12 miesięcy – w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie 18 miesięcy – w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia odpowiednio przez okres 6 lub 9 miesięcy.

22 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…)
3) Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy (art.60c ustawy) – dla bezrobotnych do 30. roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy – przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż połowa najniższego wynagrodzenia. Pracodawca zatrudnia przez okres 6 miesięcy po zakończonej refundacji

23 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…)
4) Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie (art. 60 d ustawy) – dla bezrobotnych pow. 50 roku życia – kwota nie wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. 12 miesięcy – dla osób między 50 a 60 rokiem życia 24 miesiące dla osób powyżej 60 roku życia Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy.

24 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…)
5) Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy (art.61h ustawy) - pożyczka jest udzielana na podstawie umowy na wniosek podmiotu po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NPB. Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi (bank lub instytucja w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe) wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata.

25 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…)
6) Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (art. 61i ustawy) - pożyczka jest udzielana na podstawie umowy na wniosek osoby po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności w wysokości nie wyższej niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Może stanowić do 100% kosztów jej podjęcia. Forma zabezpieczenia jest weksel in blanco lub poręczenia dwóch osób fizycznych. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 7 lat. Przysługuje: bezrobotnym, poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, studentom ostatniego roku studiów;

26 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…)
Starosta współpracuje z BGK i pośrednikami finansowymi w zakresie: opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy, Wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie statutu osoby bezrobotnej, Kierowania bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy, Monitorowania z pośrednikami finansowymi zatrudnienia przez wymagany okres bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy na utworzonych stanowiskach pracy;

27 7) Program Aktywizacja i Integracja
Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…) 7) Program Aktywizacja i Integracja - PUP samodzielnie lub we współpracy z OPS może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych. - Program PAI opiniuje Powiatowa Rada Rynku Pracy i jest on realizowany przez PUP oraz OPS lub podmioty zajmujące się statutowo integracją i reintegracja społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działania są realizowane przez PUP w ramach prac społecznie- użytecznych Działania w zakresie integracji społecznej realizowane są przez OPS ze środków budżetowych gminy i mogą być współfinansowane ze środków EFS

28 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…)
8) Programy regionalne (art. 66c ustawy) – inicjowane przez starostów, wojewódzką radę rynku pracy lub wojewódzką komisję dialogu społecznego na podstawie diagnozy sytuacji na rynku pracy: sytuacji bezrobotnych, zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje na regionalnym rynku pracy, mobilności siły roboczej. PR jest realizowany przez WUP w porozumieniu z PUP. WUP określa grupy bezrobotnych dla których konieczne jest przygotowanie programu oraz dokonuje wyboru powiatów o najwyższym udziale tych bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie. PUP przygotowuje propozycje działań dla uczestników programu regionalnego.

29 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…) skierowane dla osób do 30 roku życia 9) bon szkoleniowy (art. 66 k ustawy) - gwarancja skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów. Bezrobotny musi uprawdopodobnić zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podjęcie działalności gospodarczej. Finansowane są koszty szkolenia, badania lekarskie, zakwaterowania, przejazdu na szkolenie; 10) bon stażowy (art. 66 l ustawy) – gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu.

30 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…) skierowane dla osób do 30 roku życia 11) bon zatrudnieniowy – gwarancja dla pracodawcy refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu urząd pracy przyznał bon. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia przez okres 18 miesięcy: starosta refunduje część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku określonego w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia przez okres 6 miesięcy.

31 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…) skierowane dla osób do 30 roku życia 12) bon na zasiedlenie – przyznawany w związku z podjęciem przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania jeżeli: będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz będzie podlegał wynagrodzeniom społecznym, odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i z powrotem do miejsca zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny, będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną prace zarobkową lub prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy;

32 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…) skierowane dla osób do 30 roku życia Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem pracy wynoszą nie więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Bezrobotny w terminie 30 dni otrzymania bonu dostarcza dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia i oświadczenie o spełnianiu w/w warunków. Do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu bezrobotny musi udokumentować pozostawania w zatrudnieniu. Do 7 dni od utraty zatrudnienia i podjęcia nowego zatrudnienia bezrobotny musi o tym fakcie powiadomić urząd.

33 Nowe instrumenty rynku pracy – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…)
13) Krajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem; Starosta może przyznać środki w wysokości 80% poniesionych koszów, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300%przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

34 Dziękuję za uwagę pupkolobrzeg.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google