Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2014"— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2014
CHIRURGIA NACZYNIOWA – HOSPITALIZACJA, HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY

2 Składanie ofert (terminy ! obszary !) Otwarcie ofert - jawne
Etapy postępowania Ogłoszenie Składanie ofert (terminy ! obszary !) Otwarcie ofert - jawne Uzupełnianie braków formalnych (terminy !) Weryfikacja - warunki wymagane i rankingujące (w tym kontrole) Ocena potencjału (w tym konflikt personelu) Negocjacje (cena i liczba) – protokoły uzgodnień Ranking końcowy (cenowo-niecenowy) Wybór ofert – rozstrzygnięcie Ew. tryb odwoławczy NIEJAWNE

3 OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA OFERT
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013, poz. 1520) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Zarządzenie Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (ze zm. – w tym 23/2014/DSOZ z 30 kwietnia 2014 r.) Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm. – w tym 24/2014/DSOZ z dnia 5 maja 2014 r.) OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA OFERT

4 Definicje !

5 CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPTALIZACJA
1 etat = 37,55 pon-pt, bez dyżurów Zał. nr 3 do rozp.MZ def. lokalizacji w rejestrze samodzielnie / podwykonawstwo (umowa) / współpraca (porozum.) samodzielnie / podwykonawstwo (umowa)

6 II POZIOM REFERENCYJNY
def. w rozporządzeniu cały rok 2013 prosimy o dołączenie do oferty

7 STENT-GRAFTY AORTALNE
(Q01) dodatkowy personel do pracowni radiologii zabiegowej Zał. nr 4 do rozp.MZ

8 STENT-GRAFTY FENESTROWANE
( ) prosimy o dołączenie

9 W § 9 w ust. 7 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
ZARZĄDZENIE Nr 23/2014/DSOZ z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – ZMIANY DOT. CHIR. NACZ. W § 9 w ust. 7 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny.” Po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Zakresy świadczeń na poszczególnych poziomach referencyjnych kontraktowane są alternatywnie.” W § 16 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) Chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny: Q01 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty, Q52 - Dostęp w leczeniu nerkozastępczym,  - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe, Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia (dotyczy stentgraftów w ramach świadczenia )” oferty alternatywne – odrzucane obie wydzielone środki na II poziomie ref. – kwota w ofercie

10 zmiany w załącznikach – katalogach i wymaganiach
ZARZĄDZENIE Nr 23/2014/DSOZ z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - ZMIANY Załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 1 Załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 2 Załącznik nr 1c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 3 W załączniku nr 3 do zarządzenia w części: 1. WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW (nie dotyczy SOR i IP) – HOSPITALIZACJA: - Lp. 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 - dodaje się Lp. 50 w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 Załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 6

11 ZAŁĄCZNIK 3 DO ZARZ 89/2013/DSOZ ZE ZM.
WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW (nie dotyczy SOR i IP) - HOSPITALIZACJA 1.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 1.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach 1.2.1 wymagania formalne Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą , zwanego "rejestrem", w tym: 1) profil oddziału szpitalnego wskazany w rejestrze: dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego zgodny z zakresem świadczeń stanowiących przedmiot kontraktowania , 2) kod resortowy rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego obejmującejgo oddział szpitalny o profilu zgodnym z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania dział I, rubryka 28 część VI kodu resortowego: 1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, 3) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych), 4) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych), 5) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego: HC.1.1 leczenie stacjonarne, 6) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4900 Izba przyjęć szpitala lub 4902 Szpitalny oddział ratunkowy, 7) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4910 Blok operacyjny (dotyczy specjalności zabiegowych, z wyłączeniem Transplantologii klinicznej/Transplantologii klinicznej dla dzieci realizującej wyłącznie świadczenia z poz ), 8) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji (art. 87 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)) 1.2.2 organizacja udzielania świadczeń W przypadku braku w strukturze organizacyjnej szpitala OAiIT (§ 4 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia): 1) co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia lp. 2 i lp. 3, w części "organizacja udzielania świadczeń" w pkt 3 wpisane w rejestrze przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego - rubryka " łóżko intensywnej opieki medycznej"; 2) udokumentowane zapewnienie transportu sanitarnego w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego. 1.2.3 pozostałe warunki 1) udokumentowane zapewnienie dostępu do środka transportu sanitarnego, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 7 rozporządzenia; 2) udokumentowane zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej lub położnych we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przepisami rozporządzenia § 5 ust. 1, 2 i 4 , w wewnętrznych aktach regulujących funkcjonowanie świadczeniodawcy. ZAŁĄCZNIK 3 DO ZARZ 89/2013/DSOZ ZE ZM. kod oddziału 4530 lub profil 39

12 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE - HOSPITALIZACJA
1.3.1 wymagania formalne wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: a) 4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 4261 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, b) Apteka szpitalna/zakładowa. 1.3.2 zapewnienie realizacji badań 1) tomografii komputerowej (TK); 2) tomografii wielorzędowej (WRTK ); 3) rezonansu magnetycznego (RM); 4) angiografii/ lub DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna); 5) endoskopowych - w lokalizacji 1.3.3 wymagania dotyczące pomieszczeń 1) w każdym oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka; 2) stacja mycia i dezynfekcji łóżek; 3) na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców, co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych 1.3.4 pozostałe warunki 1) posiadanie certyfikatu serii ISO w zakresie usług medycznych; 2) posiadanie certyfikatu CMJ - ważnego w dniu zawarcia umowy 3) zapewnienie realizacji zadań związanych z koordynacją przeszczepień - zatrudnienie w wymiarze czasu pracy nie mniej niż 1/4 etatu; 4) kontrola zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii. „rankingujące” – ich wagę pkt określa zarządzenie „kryterialne”

13 tryb planowy – aktualnie nie planowany do ogłoszenia
1. WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW (nie dotyczy SOR i IP) - HOSPITALIZACJA PLANOWA 1.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 1.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach 1.2.1 wymagania formalne Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą , zwanego "rejestrem", w tym: 1) profil oddziału szpitalnego wskazany w rejestrze: dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego zgodny z zakresem świadczeń stanowiących przedmiot kontraktowania; 2) kod resortowy rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego obejmującejgo oddział szpitalny o profilu zgodnym z zakresem świadczeń bądących przedmiotem kontraktowania dział I, rubryka 28 część VI kodu resortowego: 1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne; 3) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych); 4) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych); 5) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego: HC.1.1 leczenie stacjonarne; 6) wpis w rejestrze : część VIII kodu resortowego: 4900 Izba przyjęć szpitala lub 4902 Szpitalny oddział ratunkowy; 7) wpis w rejestrze : część VIII kodu resortowego: 4910 Blok operacyjny (dotyczy specjalności zabiegowych), 8) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji (art. 87 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)) 1.2.2 organizacja udzielania świadczeń W przypadku braku w strukturze organizacyjnej szpitala OAiIT (§ 4 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia): 1) co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia lp. 2 i lp. 3, w części "organizacja udzielania świadczeń" w pkt 3 wpisane w rejestrze przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego - rubryka " łóżko intensywnej opieki medycznej"; 2) udokumentowane zapewnienie transportu sanitarnego w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego. 1.2.3 pozostałe warunki 1) udokumentowane zapewnienie dostępu do środka transportu sanitarnego, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 7 rozporządzenia; 2) udokumentowane zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej lub położnych we wszystkie dni tygodnia zgodnie z przepisami rozporządzenia § 5 ust. 1, 2 i 4 w wewnętrznych aktach regulujących funkcjonowanie świadczeniodawcy.

14 1.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
1.3.1 wymagania formalne 1) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: a) 4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 4261 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, b) Apteka szpitalna/zakładowa 1.3.2 zapewnienie realizacji badań 1) RTG; 2) TK; 3) RM; 4) USG zgodnych z profilem udzielanych świadczeń; 5) endoskopowych - w lokalizacji 1.3.3 warunki dotyczące pomieszczeń 1) w każdym oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka; 2) stacja mycia i dezynfekcji łóżek; 3) na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców, co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 1.3.4 pozostałe warunki 1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych; 2) posiadanie certyfikatu CMJ - ważnego w dniu zawarcia umowy 3) kontrola zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii.

15 rankingujące – dla tego zakresu
Całodobowa i planowa, 1 poziom 8 CHIRURGIA NACZYNIOWA 8.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do obowiązującego rozporządzenia: cz.I Lp. 7 8.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach 8.2.1 organizacja udzielania świadczeń udokumentowane zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami) - określone w Harmonogramie - zasoby 8.2.2 pozostałe warunki zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego - możliwość realizacji przez świadczeniodawcę lub udokumentowane zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego u innego świadczeniodawcy - nie dotyczy w przypadku realizacji świadczeń z grup : Q01,Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47 8.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE 8.3.1 lekarze dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej 8.3.2 pielęgniarki 1) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego; 2) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 8.3.3 organizacja udzielania świadczeń wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: a) 1120 Poradnia chorób naczyń; b) 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej. 8.3.4 pozostałe warunki 1) łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia - w miejscu udzielania świadczeń - wpisane w rejestrze; 2) Pracownia radiologii zabiegowej - dostępna całodobowo w lokalizacji rankingujące – dla tego zakresu

16 Wymagane żeby a) dostać środki w konkursie, b) realizować w umowie
8.4 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty- dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej (z grupy Q01) - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: Lp. 10; spełnienie warunków szczegółowych całodobowo - zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia 8.5 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń z grupy Q01 (dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej) 8.5.1 wymagania formalne wpis w rejestrze - Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej: część VIII kodu resortowego: 7230 8.5.2 lekarze a) równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej na każdej zmianie roboczej - z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy: co najmniej 50 angioplastyk naczyń obwodowych w co najmniej trzech obszarach zabiegowych, w tym co najmniej 40 samodzielnie - zaświadczenie potwierdzające 2 letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur, o którym mowa § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagonostyki, radiologii zabiegowej i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 365 ze zm.) poświadczone przez odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. 8.5.3 organizacja udzielania świadczeń 1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie. 8.5.4 wyposażenie w sprzęt i aparat. medyczną stanowisko znieczulenia wyposażone w: a) – r) dodatkowo

17 Wymagane żeby a) dostać środki w konkursie ,
8.6 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe (z grup: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47) - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: Lp. 12; spełnienie warunków szczegółowych całodobowo - zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia 8.7 WARUNKI WYMAGANE na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń z grup: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47 8.7.1 wymagania formalne wpis w rejestrze - Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej: część VIII kodu resortowego: 7230 8.7.2 lekarze równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę roboczą: a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub specjalista w dziedzinie angiologii, z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - angioplastyk naczyń obwodowych co najmniej w trzech obszarach zabiegowych, lub b) specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej: - wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy: co najmniej 50 angioplastyk naczyń obwodowych w co najmniej trzech obszarach zabiegowych, w tym co najmniej 40 samodzielnie - zaświadczenie potwierdzające 2 - letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur, o którym mowa § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 365 ze zm.) poświadczone przez odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej 8.7.3 organizacja udzielania świadczeń 1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie. 8.7.4 wyposażenie w sprzęt i ap. med. stanowisko znieczulenia wyposażone w: a) – r) 8.7.5 pozostałe wymagania 1) udokumentowane zapewnienie kwalifikacji do przeprowadzenia każdego zabiegu wewnątrznaczyniowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zab; 2) udokumentowane zapewnienie kwalifikacji do zabiegów na tętnicy szyjnej przez zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii naczyniowej i neurologii; 3) udokumentowane zapewnienie całodobowej opieki neurologicznej po zabiegu na tętnicy szyjnej. Wymagane żeby a) dostać środki w konkursie , b) Realizować w umowie całodobowo

18 Wymagane żeby a) dostać środki w konkursie ,
b) realizować 8.10 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: L.p. 10; spełnienie warunków szczegółowych całodobowo - zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia 8.11 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe wymagania formalne Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej - wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 7230 organizacja udzielania świadczeń 1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie. pozostałe wymagania udokumentowane posiadanie stacjonarnego aparatu RTG do badań naczyniowych w obrębie sali hybrydowej lub pracowni radiologii interwencyjnej (zabiegowej)

19 50 CHIRURGIA NACZYNIOWA - DRUGI POZIOM REFERENCYJNY
50.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do obowiązującego rozporządzenia: cz. I Lp. 8 50.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach organizacja udzielania świadczeń udokumentowane zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia: lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej - (nie może być łączona z innymi oddziałami) - określone w Harmonogramie - zasoby pozostałe wymagania OAiIT - w lokalizacji - wpisany w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4260 50.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE lekarze dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej pielęgniarki 1) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego; 2) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego; 3) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego; 4) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego; 5) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 6) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. organizacja udzielania świadczeń wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1) 1120 Poradnia chorób naczyń; 2) 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej. pozostałe warunki 1) co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia - w miejscu udzielania świadczeń - wpisane w rejestrze; 2) Pracownia radiologii zabiegowej - dostępna całodobowo w lokalizacji; 3) co najmniej 25 łóżek w oddziale chirurgii naczyniowej - wpisane w rejestrze.

20 do realizacji na obu poziomach (i nie tylko)
Lp. Kod grupy Kod produktu Nazwa grupy Wartość punktowa - hospitalizacja Wartość punktowa - hospitalizacja planowa Wartość punktowa - "leczenie jednego dnia" Liczba dni pobytu finansowana grupą - typ umowy hospitalizacja Wartość punktowa hospitalizacji < 2 dni - typ umowy hospitalizacja/ hospitalizacja planowa Wartość punktowa osobodnia ponad ryczałt finansowany grupą - typ umowy hospitalizacja Zakresy świadczeń Uwagi alergologia anestezjologia i intensywna terapia angiologia audiologia i foniatria chirurgia dziecięca chirurgia klatki piersiowej chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi poziom referencyjny chirurgia ogólna chirurgia onkologiczna chirurgia plastyczna chirurgia szczękowo-twarzowa choroby płuc choroby wewnętrzne choroby zakaźne dermatologia i wenerologia diabetologia endokrynologia gastroenterologia geriatria ginekologia onkologiczna hematologia immunologia kliniczna kardiochirurgia kardiologia nefrologia neonatologia neurochirurgia neurologia okulistyka onkologia i hematologia dziecięca onkologia kliniczna ortopedia i traumat narz ruchu otorynolaryngologia pediatria położnictwo i ginekologia reumatologia toksykologia kliniczna transplantologia kliniczna urologia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 481 Q01 Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty * 1 216 X - warunki określone w zał. nr 3; - w kardiochirurgii dotyczy wyłącznie aorty piersiowej 509 Q52 Dostęp w leczeniu nerkozastępczym * 48 46 43 Lp. Kod produktu Nazwa świadczenia Zakresy świadczeń Wartość punktowa alergologia anestezjologia i intensywna terapia angiologia audiologia i foniatria chirurgia dziecięca chirurgia klatki piersiowej chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny chirurgia ogólna chirurgia onkologiczna chirurgia plastyczna chirurgia szczękowo-twarzowa choroby płuc choroby wewnętrzne choroby zakaźne dermatologia i wenerologia diabetologia endokrynologia gastroenterologia geriatria ginekologia onkologiczna hematologia immunologia kliniczna kardiochirurgia kardiologia nefrologia neonatologia neurochirurgia neurologia okulistyka onkologia i hematologia dziecięca onkologia kliniczna ortopedia i traumat. narz. ruchu otorynolaryngologia pediatria położnictwo i ginekologia radioterapia/ med. nuklearna reumatologia toksykologia kliniczna transplantologia kliniczna urologia 1 2 3 4 5 64 Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe 288 X do realizacji na obu poziomach

21

22 przy braku innych wytycznych - LITERALNIE
Zał. nr 1 – tabela wag przy braku innych wytycznych - LITERALNIE

23 Na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby spełnić kryterium certyfikatu systemu zarządzania, certyfikat ISO musi spełniać łącznie 4 warunki: 1) mieć zastosowanie w przedmiocie, na który złożono ofertę; 2) obejmować lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie; 3) być ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy; 4) być wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację w zakresie sektora usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA lub kategorią G Katering zgodnie z ISO/TS 22003), udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez równorzędny podmiot zagraniczny i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej. Po spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Centrum Akredytacyjnego (instytucji akredytującej podmioty wydające certyfikaty) powyższe wymagania należy rozumieć następująco:

24 Ad. 1 W celu uniknięcia wątpliwości, najlepiej aby przedmiot certyfikacji był określony z dokładnością do zakresu udzielanych świadczeń (np. certyfikat wydany w zakresie świadczeń medycznych udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii); certyfikaty wydane z dokładnością do rodzaju świadczeń, w rozumieniu Ogólnych warunków umów (leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna) będą także uznawane  i odnoszone wówczas do wszystkich świadczeń z danego rodzaju w powiązaniu z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wykazem miejsc udzielania świadczeń (parz pkt 2), chyba że komórki organizacyjne zgłoszone w ofercie zostały zarejestrowane po dacie wydania certyfikatu -  w takim wypadku wymagany jest dla nich nowy certyfikat lub poświadczenie wystawcy że już posiadany obejmuje tę komórkę; certyfikaty wydane dla szeroko rozumianej „działalności medycznej” oraz inne nie pozwalające na weryfikację będą ew. wyjaśniane z ich wystawcami. Ad. 2 W certyfikacie muszą być wskazane wszystkie miejsca objęte certyfikacją, tj. podane adresy miejsc udzielania świadczeń do których odnosi cię certyfikacja, a na które złożono ofertę. Ad. 3 Przepis powyższy należy rozmieć literalnie, tzn. w dniu złożenia oferty, oferent powinien legitymować się certyfikatem ważnym na dzień złożenia oferty i na pierwszy dzień obowiązywania umowy; nie jest uznawane za takowe zaplanowanie (lub bycie w trakcie) audytu -certyfikującego / recertyfikującego / kontrolnego. Ad. 4 Uznawany jest certyfikat wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równorzędnego podmiotu zagranicznego, za jaki należy uznawać jednostki akredytujące innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (czyli np. nie Szwajcarii, Norwegii czy USA - z najczęściej występujących instytucji spoza UE); konieczne jest opatrzenie certyfikatu znakiem graficznym lub słownym instytucji akredytującej (certyfikat bez znaku nie jest uznawany).

25

26

27

28 kryterium cenowe

29 Zał. nr 2 – obliczanie punktacji „za cenę”
Maksymalna liczba punktów oceny w zakresie kryterium ceny: s = waga skalująca określona w załączniku nr 1. Podstawą do oceny kryterium ceny jest porównanie ceny oferty z ceną oczekiwaną. Ceną oczekiwaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest cena wynikającą z wartości zamówienia i planowanej liczby świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju lub zakresie wskazanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Liczbę punktów oceny uzyskaną w kryterium ceny ustala się w następujący sposób: gdzie: yc – liczba punktów oceny danej oferty w zakresie kryterium ceny Cof- cena zaproponowana przez oferenta CNFZ- cena oczekiwana NFZ C maks = 1,1 x CNFZ C min = 0,9 x CNFZ

30 Prosimy korzystać z aktów źródłowych ! Kontakt - pytania:
Małgorzata Szelest Kierownik Sekcji Leczenia Szpitalnego tel

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google