Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2010 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, dnia 26 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2010 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, dnia 26 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2010 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, dnia 26 listopada 2009 r.

2 REHABILITACJA LECZNICZA

3 2009 Zarządzenie nr 85/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 października 2008r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Zarządzenie nr 17/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 marca 2009r, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Zarządzenie nr 30/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 lipca 2009r zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

4 2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009r. Nr 140, poz. 1145) Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

5 REHABILITACJA LECZNICZA Przedmiot regulacjiWymagane specjalizacje lekarza w poradni rehabilitacyjnej Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ z późn. zm. Wymagane kwalifikacje personelu w poradni rehabilitacyjnej: 1) lekarz specjalista rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej lub 2) Lekarz rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej lub 3) Lekarz rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycy fizykalnej w trakcie specjalizacji 4) Lekarz specjalista reumatologii, ortopedii Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Zapis dodatkowy: Lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo- ortopedycznej Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Zapis dodatkowy jak w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Wnioski Zwiększono liczbę specjalności lekarzy mogących udzielać świadczeń w poradni rehabilitacyjnej

6 Przedmiot regulacjiZabiegi fizjoterapeutyczne – zakres świadczeń Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ z późn. zm. Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych: 5.11.01.0000061 Fango 5.11.01.0000017 Zabiegi fizykoterapeutyczne różne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Zabiegi fizykoterapeutyczny różne, oraz fango nie znalazły się w koszyku świadczeń gwarantowanych Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Brak zabiegów w załączniku nr 4 do Zarządzenia Wnioski Brak możliwości rozliczenia zabiegów fizykoterapeutycznych spoza katalogu zabiegów. Rehabilitacja LECZNICZA

7 Przedmiot regulacjiKody komórek organizacyjnych Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ z późn. zm. Brak określenia kodów komórek organizacyjnych w obrębie których można kontraktować poszczególne zakresy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 brak Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Określono kody komórek organizacyjnych w ramach których można kontraktować poszczególne zakresy (załącznik nr 1 do Zarządzenia) Wprowadzono okres dostosowawczy dla komórek 4306; 4308 Wnioski Brak odpowiedniego wpisu w Rejestrze ZOZ-ów będzie równoznaczny z niespełnieniem warunków formalno-prawnych i spowoduje odrzucenie oferty w konkursie W przypadku udzielania po dniu 1.01.2010r. świadczeń niezgodnie z warunkami określonymi w cytowanych aktach prawnych, umowy będą musiały być rozwiązane z jednoczesną koniecznością zwrotu środków wypłaconych z tytułu realizacji tychże umów REHABILITACJA LECZNICZA

8 Kod komórki organizacyjnej Nazwa zakresuKod zakresu 1300Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna05.1300.207.02 1310Fizjoterapia ambulatoryjna05.1310.208.02 2146Fizjoterapia domowa05.1310.210.02 2300Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym05.2300.022.02 2300 Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym 05.2300.021.02 2300Rehabilitacja słuchu i mowy05.2300.023.02 2300Rehabilitacja wzroku05.2300.024.02 2300Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku dziennym05.2300.026.02 2300 Rehabilitacja pulmonologiczna w wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku dziennym 05.2300.025.02 4300Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych05.4300.300.02 4306Rehabilitacja neurologiczna05.4300.306.02 4300Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych05.4300.309.02 4308Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych05.4308.022.02 REHABILITACJA LECZNICZA

9 Przedmiot regulacjiZasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ z późn. zm. § 6 pkt.5 W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń zgodnie z planem zakupu zatwierdzonym przez dyrektora oddziału Funduszu, w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty niespełniające wymagań określonych w ust.3 (nie dotyczy to wymagań formalno-prawnych), wskazując jednocześnie termin dostosowania do tych wymagań i obniżając cenę jednostkową świadczenia. Dopuszczenie może dotyczyć pojedynczych oferentów i nie może mieć charakteru odstępstwa generalnego od wymagań określonych w ust.2-4 i dotyczyć całego postępowania. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Brak zapisu Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Brak zapisu Wnioski Niespełnianie minimalnych wymagań określonych w zał. nr 3 spowoduje odrzucenie oferty w konkursie REHABILITACJA LECZNICZA

10 Przedmiot regulacjiPrzedłużenie rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego i stacjonarnego Zarządzenie Nr 85/2008/DSOZ z późn. zm. Na przedłużenie rehabilitacji w warunkach ośrodka/oddziału dziennego, bądź stacjonarnego koniczna jest zgoda dyrektora oddziału Funduszu na uzasadniony medycznie wniosek lekarza kierującego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Brak zapisu Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Brak zapisu Wnioski Brak możliwości wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie rehabilitacji zarówno w oddziałach dziennych jak i stacjonarnych. W przypadku rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym, które ukończyły 18 rok życia, po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) istnieje możliwość przedłużenia rehabilitacji do ukończenia 25 roku życia. REHABILITACJA LECZNICZA

11 KONFLIKT PERSONELU W związku z wynikającym z procedury konkursowej obowiązkiem dokonania przez MOW NFZ weryfikacji ofert pod względem nakładania się harmonogramów pracy personelu medycznego (tzw. konflikt personelu), prosimy aktualnych świadczeniodawców oraz przyszłych oferentów o pilne sprawdzenie i zaktualizowanie przedmiotowych danych w Systemie Obsługi Potencjału (Portal Świadczeniodawcy). Powyższe sytuacje konfliktu harmonogramów są automatycznie sygnalizowane świadczeniodawcy w Portalu po zaznaczeniu w oknie LISTA PERSONELU opcji TYLKO Z KONFLIKTAMI HARMONOGRAMU. W takich przypadkach konieczne jest ustalenie z danym pracownikiem (oraz przez pracownika ze wszystkimi pracodawcami mającymi profil w Portalu) rzeczywistych dni i godzin pracy; udzielanie świadczeń jednoczasowo w kilku różnych komórkach i jednostkach organizacyjnych nie jest możliwe. REHABILITACJA LECZNICZA

12 Kontaktowe numery telefonów Osoby merytoryczne (0-12) 29-88-208 (0-12) 29-88-209 (0-12) 29-88-206 Agnieszka Winiarska Barbara Dolata Marek Laskowski DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ REHABILITACJA LECZNICZA


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2010 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, dnia 26 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google