Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMALNO PRAWNE ASPEKTY Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMALNO PRAWNE ASPEKTY Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ"— Zapis prezentacji:

1 FORMALNO PRAWNE ASPEKTY Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2011 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, dnia 6 września 2010 r.

2 PODSTAWY PRAWNE ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U Nr 164, poz ze zm.) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008r. Nr 81. poz. 484) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273z 2004 r. poz.2719).

3 PODSTAWY PRAWNE cd. Regulamin Pracy Komisji Konkursowych Uchwała Nr 36/2005/I Rady NFZ z r. Zarządzenie Nr 49/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

4 PODSTAWY PRAWNE cd. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008, Nr 3 poz. 10)

5 Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej wraz z ofertą elektroniczną.
Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w języku polskim i w sposób czytelny.

6 Oferta w formie pisemnej obejmuje:
wydruk formularza ofertowego zgodny z jego postacią elektroniczną dokumenty i oświadczenia wymienione w § 13 Zarządzenia Prezesa NFZ nr 49/2010/DSOZ

7

8 Każda strona oferty w formie pisemnej wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta oraz opatrzona numerem kolejnym. Brak na stronach podpisu/ów oraz brak numerów kolejnych stron oferty również jest brakiem formalnym oferty.

9 OPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY
(zgodnie z § 13 Warunków postępowania, określonych w zarządzeniu Nr 49/2010/DSOZ) w § 13 ust.1 zarządzenia nr 49/2010/DSOZ dodano pkt 7 dotyczący oferentów w rodzaju ratownictwo medyczne

10 Załączniki do oferty zróżnicowane są w zależności od formy działalności Oferenta (ZOZ, praktyki indywidualne i grupowe lekarskie, pielęgniarskie i położnicze, działalność gospodarcza oraz uwzględniające specyfikę leczenia uzdrowiskowego).

11 Dokumenty formalnoprawne SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z części dotyczącej rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody lub Ministra Zdrowia obowiązujący statut polisa a) umowy zawarte z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzania kontroli albo b) oświadczenie oferenta, ze umowę będzie wykonywał samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy 6. w przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo 7. załącznik nr 2 do Warunków postępowania 8. załącznik nr 5 do Warunków postępowania - Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę 9. inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek ich dołączenia do wniosku określony został w Warunkach zawierania umów.

12 Dokumenty formalnoprawne NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
a) wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej b) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z części dot. rejestru przedsiębiorców c) umowa spółki cywilnej lub wyciąg z tej umowy albo uchwała wspólników zawierająca postanowienia o zasadach reprezentacji spółki 2. wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody lub Ministra Zdrowia 3. obowiązujący statut 4. polisa 5. a) umowy zawarte z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzania kontroli albo b) oświadczenie oferenta, ze umowę będzie wykonywał samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy 6. w przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika pełnomocnictwo 7. załącznik nr 2 do Warunków postępowania 8. załącznik nr 5 do Warunków postępowania - Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę 9. inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek ich dołączenia do wniosku określony został w Warunkach zawierania umów.

13 Dokumenty formalnoprawne INDYWIDUALNA, INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA ORAZ GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA
a) wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej b) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z części dot. rejestru przedsiębiorców wpis do rejestru właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej w przypadku grupowych praktyk lekarskich prowadzonych w formie spółki cywilnej – kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności; 3. polisa 4. a) umowy zawarte z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzania kontroli albo b) oświadczenie oferenta, ze umowę będzie wykonywał samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy 5. w przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo 6. załącznik nr 2 do Warunków postępowania 7. załącznik nr 5 do Warunków postępowania - Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę 8. inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek ich dołączenia do wniosku określony został w Warunkach zawierania umów.

14 Dokumenty formalnoprawne INDYWIDUALNA, INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA ORAZ GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH a) wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej b) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z części dot. rejestru przedsiębiorców wpis do rejestru właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w przypadku grupowych praktyk prowadzonych w formie spółki cywilnej – kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności; 3. polisa 4. a) umowy zawarte z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzania kontroli albo b) oświadczenie oferenta, ze umowę będzie wykonywał samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy 5. w przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo 6. załącznik nr 2 do Warunków postępowania 7. załącznik nr 5 do Warunków postępowania - Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę 8. inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek ich dołączenia do wniosku określony został w Warunkach zawierania umów.

15 Dokumenty formalnoprawne DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
a) wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z części dotyczącej rejestru przedsiębiorców 2. polisa 3. a) umowy zawarte z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzania kontroli albo b) oświadczenie oferenta, ze umowę będzie wykonywał samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy 4. w przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo 5. załącznik nr 2 do Warunków postępowania 6. załącznik nr 5 do Warunków postępowania - Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę 7. inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek ich dołączenia do wniosku określony został w Warunkach zawierania umów.

16 LECZENIE UZDROWISKOWE powinny ponadto zawierać:
Oferty w rodzaju LECZENIE UZDROWISKOWE powinny ponadto zawierać: wypis z ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, prowadzonej przez naczelnego lekarza uzdrowiska lub zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o lokalizacji zakładu lecznictwa uzdrowiskowego w strefie ochronnej „A” kopię koncesji na eksploatację naturalnych surowców leczniczych lub kopię umowy na korzystanie z usług świadczonych przez zakład posiadający taką koncesję;

17 Oferty w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA składane w postępowaniach prowadzonych w roku 2011 powinny ponadto zawierać informacje określone w § 13 ust.1 pkt 6 zarządzenia nr 49/2010/DSOZ RATOWNICTWO MEDYCZNE składane w postępowaniach prowadzonych w roku 2011 powinny ponadto zawierać informacje określone w § 13 ust.1 pkt 7 zarządzenia nr 49/2010/DSOZ

18 Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

19 Wymagania dot. dokumentów formalnoprawnych

20 Dokumenty rejestrowe: (tj
Dokumenty rejestrowe: (tj.: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, wpis do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej, Pielęgniarskiej i Położnych) powinny być wystawione (lub ich aktualność potwierdzona przez właściwy organ) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert Dokumenty nieaktualne, wydane wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert powodują brak formalny oferty.

21 Wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej powinien zawierać właściwe kody resortowe specjalności komórek organizacyjnych dla konkretnych miejsc udzielania świadczeń wykazanych w ofercie.

22 Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres nie krótszy niż od r. do r. polisa spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z dnia 9 stycznia 2008r. Nr 3 poz.10)zakres ubezpieczenia minimalna suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, zróżnicowana w zależności od formy prowadzenia działalności (SP ZOZ, N ZOZ, IPL, GPL, IPP, IPP, GPP, GPP, GPPP, dział. gosp.)

23 Zakres ubezpieczenia wszystkie szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyjątkiem szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia; 2) polegających na zapłacie kar umownych; 3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

24 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla: SP ZOZ, N ZOZ, IPL, GPL
minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych euro, na jedno zdarzenie którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, euro, na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia.

25 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla: IPP, IPP, GPP, GPP, GPPP
minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych euro, na jedno zdarzenie którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, euro, na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia.

26 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla dział. gosp.
minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych euro, na jedno zdarzenie którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, euro, na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia.

27 BARDZO WAŻNE! Powyższych wymogów nie spełnia polisa OC zawarta na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 283 poz. 2825) tzw. Ubezpieczenie obowiązkowe – znajdująca oparcie w art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zm.).

28 obok lub zamiast lub polisy OC
Oferent, może złożyć zamiast lub obok polisy umowę przedwstępną lub inny dokument stwierdzający, że umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na okres nie krótszy niż od r. do r.; umowa przedwstępna lub inny w/w dokument musi spełniać wszystkie w/w wymagania określone dla polisy (tj: określać minimalną sumę gwarancyjną w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, określać zakres ubezpieczenia zgodnie z w/w rozporządzeniem MF)

29 W przypadku, gdy w dniu składania oferty Oddział Funduszu posiada dokumenty rejestrowe, statut, koncesje na eksploatację naturalnych surowców leczniczych lub polisę OC oferent może złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Warunków postępowania

30

31 BARDZO WAŻNE! dokumenty rejestrowe, w których posiadaniu jest Fundusz wymienione w zał. nr 3 do Warunków postępowania nie mogą być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a polisa musi spełniać wymagania określone w Warunkach postępowania

32 W przypadku, gdy Fundusz dopuszcza zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową: Kopię zawartej umowy (bez postanowień finansowych) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Oddziałem Funduszu.

33 W przypadku gdy oferent nie przedstawia dokumentów kopii umowy lub zobowiązania podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem musi dołączyć oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy. Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej jest również brakiem formalnym oferty.

34 Oświadczenie nr 2 według wzoru określonego w załączniku do szczegółowych warunków postępowania.

35

36 Załącznik nr 5 do Warunków postępowania
tj.: Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę

37 W przypadku, gdy Oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta w szczególności do złożenia oferty, udzielne przez osobę, lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

38 Inne dokumenty, lub oświadczenia, jeżeli obowiązek ich dołączenia do oferty określony został w szczegółowych materiałach informacyjnych.

39 Wybrany w toku postępowania oferent, niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przesyła do oddziału Funduszu w formie elektronicznej, poprzez portal NFZ oraz w formie pisemnej wniosek w sprawie rachunku bankowego. Załącznik nr 6 do Warunków postępowania

40

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "FORMALNO PRAWNE ASPEKTY Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google