Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE (SOK)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE (SOK)"— Zapis prezentacji:

1 ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE (SOK)
Szczegółowe materiały informacyjne ROK 2009 ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE (SOK)

2 Warunki zawierania i realizacji umów na rok 2009 wprowadzone przez Zarządzenie Nr 82/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane

3 Części składowe Zarządzenia Nr 82/2008/DSOZ 1) tekst główny Zarządzenia (postanowienia ogólne, definicje, zakresy, ogólne zasady zawierania, realizacji i rozliczania umów) 2) załącznik nr 1 - katalog zakresów (wykaz, kody, jednostki rozliczeniowe, tryby - ambulatoryjny, domowy, hospitalizacja) 3) załącznik nr 2 - wzór umowy (tekst umowy, zał. 1 - plan umowy, zał. 2 - harmonogram, personel, sprzęt, zał. 3 – podwykonawcy) 4) załącznik nr 3 - wymagania (personel, organizacja, aparatura) 5) załącznik nr 4 - opisy szczegółowe świadczeń (12 zakresów)

4 Zakresy świadczeń kontraktowane w rodzaju SOK 1) dializoterapia otrzewnowa; 2) hemodializoterapia; 3) terapia hiperbaryczna; 4) tlenoterapia domowa; 5) żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych; 6) dializoterapia wątrobowa; 7) badania zgodności tkankowej; 8) badania genetyczne; 9) terapia izotopowa; 10) badania izotopowe; 11) zaopatrzenie protetyczne (protezy twarzy); 12) pozytronowa tomografia emisyjna

5 Główne zmiany w warunkach zawierania umów Zarządzenie – tekst podstawowy - § 15 dopuszczalne sumowanie świadczeń SOK ze świadczeniami SZP, OPD oraz innymi udzielanymi w trybie hospitalizacji (poprzednio - tylko w przypadku wykonywania przez różnych świadczeniodawców), ale nie dotyczy to świadczeń udzielanych w warunkach domowych (poprzednio - brak tego zastrzeżenia) - usunięto zapis § 9 ust. 4 - „Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczeniobiorcy za jakość udzielonego świadczenia” (§ 5 ust. 4 OWU) - usunięto zapis § 9 ust. 5 - „Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania” (§ 9 ust. 1 OWU)

6 Główne zmiany w warunkach zawierania umów Tekst umowy - § 2 ust
Główne zmiany w warunkach zawierania umów Tekst umowy - § 2 ust. 6 dodano zapis – „Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będącego przedmiotem umowy” (§ 1 ust. 18 OWU) - § 6 ust. 3 - rozszerzono zakres sprawozdawczości dla wszystkich świadczeń obejmujący ICD10 i ICD9 w wersjach wskazanych przez Fundusz (poprzednio – tylko ICD9 dla trybu hospitalizacji) - brak rozdziału „Zasady dokonywania zmian umów zawartych na okres dłuższy niż rok” (ogłoszenie warunków do 20 września oraz przedstawienia propozycji na kolejny rok do 30 września)

7 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 1) dializoterapia otrzewnowa; - jednostka rozliczeniowa punkt (poprzednio osobodzień = 18 pkt) - badania okresowo i-PTH co 3 miesiące (poprzednio co 6 miesięcy u dzieci) - świadczenie nie obejmuje badań specjalistycznych kwalifikacyjnych do przeszczepu nerki - koszty postępowania kwalifikacyjnego do leczenia przeszczepowego przeprowadzanego nie rzadziej niż raz do roku finansowane są w rodzaju SZP (stacja – tylko protokół podpisany przez kierownika)

8 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 2) hemodializoterapia; - dgn N17 (ostra), N18(schyłkowa), N19(nieokreślona NN) - było N18 - rozpoczęcie dializ przy eGFR poniżej 15ml/min u pacjentów bez cukrzycy (poprzednio 10 ml/min) - świadczenie nie obejmuje badań specjalistycznych kwalifikacyjnych do przeszczepu nerki - spKt/V lub URR przynajmniej raz w miesiącu - dodano - wysycenie transferyny – przynajmniej 1 raz na 3 miesiące - dodano - PTH, ferrytyna – przynajmniej 1 raz na 6 miesięcy - badania wirusologiczne – co 6 miesięcy (poprzednio - w zależności od potrzeb) - badania ekg, rtg klp – przynajmniej raz w roku (poprzednio w zależności od potrzeb)

9 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 3) terapia hiperbaryczna - jako wymagania dodatkowe personel – zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U ) - stanowisko intensywnego nadzoru z możliwością prowadzenia zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej - w miejscu - lekarz specjalista AiIT lub medycyny ratunkowej (poprzednio także w trakcie specjalizacji AiIT za to specjalista medycyny ratunkowej tylko z kwalifikacjami Medycyny Nurkowej)

10 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 4) tlenoterapia domowa; - jednostka rozliczeniowa punkt (poprzednio osobodzień = 1 punkt) - wyposażenie - pulsoksymetr – przynajmniej 2 - w miejscu - kwalifikacja do leczenia domowego tlenem w szpitalu lub ośrodku domowego leczenia tlenem (poprzednio – tylko w szpitalu) - morfologia przynajmniej raz na pół roku (poprzednio - przynamniej raz w kwartale) - realizują: pulmonologia, choroby wewnętrzne, dodano-geriatria

11 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 5) żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych; - personel – mgr farmacji – nie wymagane udokumentowane doświadczenie w żywieniu p/dojelitowym w warunkach domowych - wymagany certyfikat ukończenia kursu z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego zatwierdzony przez CMKP w porozumieniu z PTŻPiD dla lekarza pielęgniarki, farmaceuty (poprzednio 2-letnie doświadczenie lub certyfikat kursu) - kwalifikacja do leczenia żywieniowego w warunkach domowych odbywa się w szpitalu

12 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 6) dializoterapia wątrobowa; - jako wymagania dodatkowe personel – zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U )

13 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 7) badania zgodności tkankowej; - bez zmian

14 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 8) badania genetyczne; - nie można łączyć ze świadczeniami wykonywanymi w ramach „Programu wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce” Ministerstwa Zdrowia (poprzednio – nie obejmuje badań wykorzystywanych w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nowotworowych układu krwiotwórczego)

15 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 9) terapia izotopowa; - personel - lekarz specjalista medycyny nuklearnej (poprzednio – również lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej)

16 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 10) badania izotopowe; - bez zmian (w tym dopuszczony lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej)

17 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 11) zaopatrzenie protetyczne (protezy twarzy); - bez zmian

18 Główne zmiany w warunkach zawierania umów 12) pozytronowa tomografia emisyjna - bez zmian

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE (SOK)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google