Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dot. kontraktowania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na okres od dnia 01.07.2013 r. i lata następne Gdańsk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dot. kontraktowania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na okres od dnia 01.07.2013 r. i lata następne Gdańsk,"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dot. kontraktowania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na okres od dnia 01.07.2013 r. i lata następne Gdańsk, dnia 22 lutego 2013 r. Narodowego Funduszu Zdrowia w GDAŃSK Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku

2 Wygaśnięcie umów w rodzaju w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w tym ASDK i KAOS) nastąpi z dniem 30.06.2013 r. Postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w tym ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne oraz w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą) prowadzone będą w trybie konkursu ofert w w/w rodzaju na poszczególne zakresy świadczeń i obszary na okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2016 r. Terminarz: 1)Planowany termin ogłoszenia postępowań: 25.02.2013 r. 2)Planowany termin składania ofert: od dnia 25.02.2013 r. do dnia 13.03.2013 r. 3)Planowany termin otwarcia ofert: 15.03.2012 r. 4)Planowany termin rozstrzygnięcia postępowań: 28.05.2013 r.

3 Obszary postępowań ustalono w większości na poziomie powiatu (lub grupy powiatów), za wyjątkiem poradni udzielających świadczeń w wąskich specjalnościach (ograniczona liczba świadczeniodawców, nierównomierne skupienie świadczeniodawców udzielających świadczeń) – gdzie obszar postępowania ustalono na poziomie województwa. Obszary postępowań

4 Najważniejsze akty prawne: 1)Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz. u. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.); 2)Ustawa z dnia 14.06.2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw; 3)Rozporządzenie MZ z dnia 27.05.2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.); 4)Rozporządzenie MZ z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2012 poz. 1422); 5)Rozporządzenie MZ z dnia 27.05.2012 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania; 6)Rozporządzenie MZ z dnia 26.06.2012 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739); 7)Rozporządzenie MZ z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484); 8)Rozporządzenie MZ z dnia 15.12.2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273, poz. 2719);

5 Najważniejsze akty prawne cd: 9)Rozporządzenie MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 10)Zarządzenie Nr 71/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7.11.2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z późn.zm); 11)Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.09.2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami (dotyczące AOS - 73/2012/DSOZ z 8.11.2012 r.); 12)Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05 października 2009r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia ze zmianami; 13)Zarządzenie Nr 46/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16.09.2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielane świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami; 14)Zarządzenie Nr 59/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej;

6 DEFINICJE: Rozporządzenie MZ z dnia 27.05.2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.); 1)Dostęp – zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane. 2)Lokalizacja – budynek lub zespól budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń. 3)Miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu udzielania świadczeń gwarantowanych. 4)Lekarz specjalista – lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny.

7 DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA Oferta powinna zawierać: 1)Wydruk formularza ofertowego, zgodny z jego postacią elektroniczną; 2)Dokumenty i oświadczenia (np. kopia polisy, kopia umów podwykonawstwa, pełnomocnictwa) wyszczególnione w Zarządzeniu Nr 46/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16.09.2012 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielane świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami; Każda strona oferty w formie pisemnej powinna być podpisana lub parafowana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, zgodnie z załączonym wzorem podpisów oraz opatrzona numerem kolejnym.

8 DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA Ważne: Niespełnienie warunków wymaganych zawartych w przepisach prawa ogólnie obowiązującego oraz określonych na ich podstawie przez Prezesa NFZ wymagań, w tym również dot. wpisu w odpowiednim rejestrze, skutkuje odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zmianami. W przypadku braku wpisu w odpowiednim rejestrze Komisja konkursowa wzywa oferenta do uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie. W przypadku świadczeniodawców realizujących procedury zabiegowe dodatkowo wymagany jest zarejestrowany gabinet zabiegowo-diagnostyczny.

9 KONFLIKT PERSONELU W przypadku, gdy: ten sam personel wykazywany jest w tym samym czasie pracy, w danym postępowaniu w kilku ofertach, ten sam personel wykazywany jest, w tym samym czasie pracy, w różnych postępowaniach Komisja konkursowa będzie wzywać do wyjaśnienia elementów spornych, w tym do składania oświadczeń przez personel medyczny.

10 Warunki deklarowane w ofercie - § 11 Zarządzenia Nr 71/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7.11.2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z późn.zm Świadczenia w poradniach specjalistycznych, na wykonywanie których Fundusz zawarł umowę ze świadczeniodawcą, udzielane powinny być osobiście przez osoby posiadające kwalifikacje spełniające jednocześnie warunki: 1)określone w rozporządzeniu AOS; 2)określone w niniejszym zarządzeniu; 3)zgodne z deklarowanymi warunkami w ofercie, o ile podlegały ocenie przy wyborze ofert. Fundusz będzie weryfikować i wymagać od świadczeniodawców spełnienia w/w warunków przez cały okres obowiązywania umowy.

11 WARUNKI DEKLAROWANE W OFERCIE Zgodność oferty (sprzęt, wykaz personelu, kwalifikacje personelu, godziny pracy, certyfikaty) z deklaracją złożoną w ankiecie.

12 § 11 Zarządzenia Nr 71/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7.11.2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z późn.zm.: Poradnia specjalistyczna czynna nie krócej niż trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych między godz. 7:30 a 14:00, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godz. 14:00 a 20:00. HARMONOGRAM CZASU PRACY PORADNI

13 WAŻNE: 1.Oferta ilościowo-wartościowa powinna być adekwatna do potencjału świadczeniodawcy; 2.Złożona oferta jest wiążąca - postępowania mogą być rozstrzygane bez negocjacji; 3.Podanie nieprawdziwej informacji będzie skutkować odrzuceniem oferty;


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dot. kontraktowania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na okres od dnia 01.07.2013 r. i lata następne Gdańsk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google