Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REHABILITACJA LECZNICZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REHABILITACJA LECZNICZA"— Zapis prezentacji:

1 REHABILITACJA LECZNICZA
KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2011 REHABILITACJA LECZNICZA Szkolenie dla Świadczeniodawców Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

2 AKTY PRAWNE 2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, Nr 211 poz. 1644) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Nr 115, poz.774)

3 2010 Zarządzenie nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

4 REHABILITACJA lecznicza
Przedmiot regulacji Przedłużenie rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego i stacjonarnego oraz rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 Brak zapisu o możliwości przedłużenia rehabilitacji Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Zapis nie ma zastosowania do rehabilitacji w oddziałach dziennych rehabilitacji pulmonologicznej i kardiologicznej Wnioski Od dnia 25 czerwca 2010r na przedłużenie rehabilitacji w warunkach ośrodka/oddziału dziennego, bądź stacjonarnego koniczna jest pisemna zgoda dyrektora oddziału Funduszu na uzasadniony medycznie wniosek lekarza prowadzącego.

5 Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców
Rozdział 3 Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców § 6. 3. Fundusz zawiera umowy ze świadczeniodawcami w rozumieniu ustawy, z zaznaczeniem, że zakłady opieki zdrowotnej muszą posiadać komórki organizacyjne, których specjalności określone w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej przez część VIII kodu resortowego systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, odpowiadają zakresom określonym w załączniku nr 1n do zarządzenia. Regulacja prawna - Art. 12 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169 poz z póź. zm.) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacji dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170 poz z póź. zm.) Zapisy w/w aktów prawnych określają obowiązek rejestrowania każdej jednostki i komórki organizacyjnej zakładu, której działalność związana jest w sposób bezpośredni z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

6 kod specjalności komórki organizacyjnej*
Załącznik nr 1n  do zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. kod specjalności komórki organizacyjnej* nazwa zakresu świadczeń kontraktowanych kod zakresu świadczeń kontraktowanych 1300 lub 1301 Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 1310 lub 1311 Fizjoterapia ambulatoryjna 2146 Fizjoterapia domowa 2300 lub 2301 Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym 2300 lub 2301** Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym Rehabilitacja słuchu i mowy Rehabilitacja wzroku 2300 Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku dziennym Rehabilitacja pulmonologiczna w wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku dziennym

7 Załącznik nr 1n  do zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. kod specjalności komórki organizacyjnej* nazwa zakresu świadczeń kontraktowanych kod zakresu świadczeń kontraktowanych 4300 lub lub 4301 Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 4306 lub lub 4307 Rehabilitacja neurologiczna 4300 Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych 4308 Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych * Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi na rzecz dzieci należy oznaczyć kodem nieparzystym, o jeden wyższym niż właściwy kod dla komórki wykonującej usługi tej specjalności na rzecz świadczeniobiorców dorosłych. ** W przypadku udzielania świadczeń w zakresie: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym, w roku 2011 wprowadza się okres przejściowy (dostosowawczy) dla podmiotów realizujących te świadczenia w oparciu o komórkę organizacyjną 2300 ośrodek rehabilitacji dziennej

8 REHABILITACJA lecznicza
Przedmiot regulacji Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 pkt. 3. świadczenia realizowane w warunkach ośrodka lub w oddziału dziennego - lit. a) rehabilitacja ogólnoustrojowa , w tym dla określonej grupy pacjentów ust. 6 Wymagania dotyczące rehabilitacji dla określonej grupy świadczeniobiorców wymaga przedstawienia następujących informacji: wskazania medycznego wg ICD - 10 kwalifikującego do rehabilitacji; zakresu , rodzaju, częstotliwości planowanych do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych; czasu trwania rehabilitacji; kryteriów oceny zakończenia rehabilitacji; metody oceny skuteczności rehabilitacji; szczegółowego rachunku kosztów osobodnia Wnioski Do oferty wymagane jest dołączenie „programu rehabilitacji” zawierającego w/w informacje

9 REHABILITACJA lecznicza
Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców Niespełnianie minimalnych wymagań określonych w zał. nr 3 spowoduje odrzucenie oferty w konkursie

10 REHABILITACJA lecznicza
Tryb zawierania umów: konkurs ofert Czas obowiązywania umów: 2011 – 2014 Ustalenie warunków finansowych: na 1 rok

11 REHABILITACJA lecznicza
Produkt Nazwa produktu Obszar kontraktowania lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna powiat fizjoterapia ambulatoryjna rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym grupa powiatów rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/ oddziale dziennym województwo rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/ oddziale dziennym rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych rehabilitacja neurologiczna rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

12 REHABILITACJA lecznicza
KONFLIKT PERSONELU W związku z wynikającym z procedury konkursowej obowiązkiem dokonania przez MOW NFZ weryfikacji ofert pod względem nakładania się harmonogramów pracy personelu medycznego (tzw. „konflikt personelu”), prosimy aktualnych świadczeniodawców oraz przyszłych oferentów o pilne sprawdzenie i zaktualizowanie przedmiotowych danych w Systemie Obsługi Potencjału (Portal Świadczeniodawcy). Powyższe sytuacje „konfliktu harmonogramów” są automatycznie sygnalizowane świadczeniodawcy w Portalu po zaznaczeniu w oknie „LISTA PERSONELU” opcji „TYLKO Z KONFLIKTAMI HARMONOGRAMU. W takich przypadkach konieczne jest ustalenie z danym pracownikiem (oraz przez pracownika ze wszystkimi pracodawcami mającymi profil w Portalu) rzeczywistych dni i godzin pracy; udzielanie świadczeń jednoczasowo w kilku różnych komórkach i jednostkach organizacyjnych nie jest możliwe.

13 REHABILITACJA lecznicza
Przypomnienie !!! Przypominamy aktualnym świadczeniodawcom oraz przyszłym oferentom, że dla każdego rodzaju świadczeń w którym planowane jest złożenie ofert/oferty niezbędne jest dołączenie do jednej z ofert pełnego kompletu dokumentów formalno – prawnych, a do każdej pozostałej oferty w tym rodzaju konieczne jest złożenie oświadczenia.

14 REHABILITACJA lecznicza
1 KOMPLET DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH 1 RODZAJ ŚWIADCZEŃ oferta /oferty

15 REHABILITACJA lecznicza
Kontaktowe numery telefonów Osoby merytoryczne (0-12) (0-12) Agnieszka Winiarska Barbara Dolata DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "REHABILITACJA LECZNICZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google