Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole Konsultantów Wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole Konsultantów Wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny"— Zapis prezentacji:

1 Kontrole Konsultantów Wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny
Anna Matuszewska Wydział Polityki Społecznej Wielkopolski Urząd Wojewódzki Ląd, 7 października 2010 r.

2 Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. Władze publiczne zapewniają obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych.

3 Do organów nadzorujących realizację świadczeń opieki zdrowotnej zaliczyć można wojewodów oraz działających w ich imieniu konsultantów wojewódzkich, wyłanianych wśród najwyższej klasy specjalistów z poszczególnych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

4 W kompetencji wojewody leży również prowadzenie rejestru zakładów opieki zdrowotnej, co wynika z art. 12. ust.3. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.),

5 a co się z tym wiąże - zlecanie konsultantom wojewódzkim kontroli tychże zakładów.
Na dzień 5 października 2010 r. w województwie wielkopolskim zarejestrowanych jest zakładów opieki zdrowotnej

6 (które ze względu na organ założycielski można podzielić na publiczne i niepubliczne).
Ogółem zaś w rejestrze Wojewody Wielkopolskiego figuruje 2637 placówek ochrony zdrowia (tj. jednostek organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej - szpitali, przychodni, stacji pogotowia ratunkowego itp.).

7 Zadania konsultantów wojewódzkich w zakresie kontroli zakładów opieki zdrowotnej reguluje art. 10 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.419):

8 1. przeprowadzanie, kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne w zakresie wynikającym z programów kształcenia;

9 2. kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych;
3. kontrola wyposażenia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania w realizacji zadań dydaktycznych;

10 4. informowanie organów administracji rządowej, podmiotów tworzących zakłady opieki zdrowotnej i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli.

11 Podstawami prawnymi do przeprowadzania kontroli przez konsultantów wojewódzkich są następujące akty prawne: - art. 10 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.419 ),

12 - art. 66 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r
- art. 66 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie zlecania kontroli zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 96 poz. 477).

13 W zakresie kontroli planowych, do obowiązków konsultanta należy:
1. sporządzenie planu kontroli (rocznego i/lub kwartalnych), w którym należy określić: nazwę i adres zakładu przewidzianego do kontroli zakres kontroli okres działalności zakładu objęty kontrolą termin przeprowadznia kontroli,

14 5. monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych.
2. sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli, 3. przekazanie kopii protokołu, podpisanego przez kierownika kontrolowanego zakładu (lub osoby upoważnionej) do wiadomości wojewody, 4. przekazanie kierownikowi kontrolowanego zakładu zaleceń pokontrolnych, 5. monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych.

15 W oparciu o sprawozdania przedłożone przez konsultantów, w województwie wielkopolskim w r. średnia liczba kontroli przypadająca rocznie na jednego konsultanta wyniosła 2,3. Przeprowadzono 4 kontrole doraźne oraz 190 kontroli planowych - w tym 139 problemowych i 51 sprawdzających, głównie w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny czy wydawanie opinii o potrzebach kadrowych i doskonaleniu zawodowym personelu medycznego.

16 - zakupu nowego lub unowocześnienia posiadanego sprzętu,
Ogółem wydano 73 zalecenia pokontrolne, które w większości dotyczyły kwestii takich jak: - zwiększenia zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji personelu kontrolowanego zakładu, - zakupu nowego lub unowocześnienia posiadanego sprzętu, - dostosowania do obowiązujących przepisów sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.

17 Reasumując, konsultanci wojewódzcy zajmują się kontrolą dostępności świadczeń zdrowotnych i kontrolą podmiotów ich udzielających. Oceniają stosowane postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne pod kątem jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy.

18 Dokonują analizy potrzeb w zakresie specjalizacji kadr medycznych i przekazują szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia opieki zdrowotnej w reprezentowanych przez siebie dziedzinach medycyny.

19 Zachęcamy zatem Państwa do aktywnej współpracy.
Funkcje nadzorcze i opiniodawcze konsultantów, w znaczący sposób przyczyniają się więc do polepszenia jakości świadczonych w naszym województwie usług medycznych. Zachęcamy zatem Państwa do aktywnej współpracy.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :)


Pobierz ppt "Kontrole Konsultantów Wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google