Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wzp.p l Technologie informacyjno- komunikacyjne w RPO WZ 2007- 2013, RPO WZ 2014-2020 i PO PC 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wzp.p l Technologie informacyjno- komunikacyjne w RPO WZ 2007- 2013, RPO WZ 2014-2020 i PO PC 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 www.wzp.p l Technologie informacyjno- komunikacyjne w RPO WZ 2007- 2013, RPO WZ 2014-2020 i PO PC 2014-2020.

2 www.wzp.p l Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

3 www.wzp.p l DZIAŁANIE 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Cel: rozwój oraz zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. Działanie skierowane w szczególności na wsparcie inwestycji z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych regionalnych sieci szerokopasmowych w oparciu o technologię światłowodową i technologię bezprzewodową oraz tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. Alokacja: 30 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. RPO 2007 – 2013 OP 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

4 www.wzp.p l DZIAŁANIE 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług Cel: rozwój aplikacji i systemów informatycznych dla sektora publicznego oraz wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Działanie skierowane jest na realizację przedsięwzięć zakładających tworzenie bezpiecznych sieci i systemów informatycznych, rozwój systemów informacji przestrzennej, tworzenie oraz wdrożenie usług publicznych dla ludności świadczonych on-line, służącej poprawie dostępu do informacji publicznej. Alokacja: 12 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. RPO 2007 – 2013 OP 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

5 www.wzp.p l RPO 2007 – 2013 OP 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

6 www.wzp.p l Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

7 www.wzp.p l Oś priorytetowa Alokacja na oś (EUR) Fundusz Udział procentowy danym funduszu Udział procentowy w alokacji na RPO WZ I OP Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie(CT 1 (1PI) i 3)365 385 000EFRR31,67%22,84% II OP Gospodarka niskoemisyjna (CT 4)194 376 416EFRR16,85%12,15% III Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom75 000 000EFRR6,50%4,69% IV Naturalne otoczenie człowieka93 600 000EFRR8,11%5,85% V Zrównoważony transport (CT 7)301 000 000EFRR26,09%18,82% VI Rynek pracy (CT 8)169 900 000EFS38,08%10,59% VII Włączenie społeczne (CT 9)121 180 000EFS27,16%7,58% VIII Edukacja (CT 10)91 325 820EFS20,47%5,71% IX Infrastruktura publiczna (CT 10 i CT 2)124 200 000EFRR10,77%7,76% X Pomoc Techniczna63 734 200EFS14,29%3,98% 1 599 701 436 SUMA EFRR1 153 561 41672,11% SUMA EFS446 140 02027,89% RPO WZ 2014 – 2020 Wstępny podział środków

8 www.wzp.p l RPO WZ 2014 – 2020 Technologie informacyjno-komunikacyjne OP II Rozwój społeczeństwa informacyjnego - RPO WZ 2014-2020 wersja z 3.12.2014 PI 2.3 Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e- kultury i e-zdrowia PI 2.2 Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększenie zapotrzebowania na TIK OP IX Infrastruktura publiczna PI 2.3 Wzmocnienie zastosowań TIK dla e- administracji, e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e- kultury i e-zdrowia OP I Gospodarka, Innowacje, nowoczesne technologie PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.3: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

9 www.wzp.p l RPO WZ 2014 – 2020 OP IX Infrastruktura publiczna PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.3: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e- administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e- zdrowia Cel: Zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii komunikacyjnych i informacyjnych (TIK) w usługach publicznych. Typy projektów: 1.wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, systemów informacji przestrzennej. 2.wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.

10 www.wzp.p l RPO WZ 2014 – 2020 OP IX Infrastruktura publiczna PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.3: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e- administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e- zdrowia Typy projektów: 3.rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.)oraz instytucji publicznych z klientami. Alokacja: 20 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

11 www.wzp.p l RPO WZ 2014 – 2020 OP IX Infrastruktura publiczna PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.3: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e- administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e- zdrowia Typy beneficjentów:  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne jst,  jednostki sektora finansów publicznych,  organizacje pozarządowe,  instytucje kultury. Alokacja: 20 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12 www.wzp.p l RPO WZ 2014 – 2020 Przedsięwzięcia planowane do realizacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Kontraktu terytorialnego. Nazwa przedsięwzięciaSzacunkowy koszt (PLN) Budowa zachodniopomorskiej sieci nowej generacji (NGN/NGA) 250 000 000 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 50 000 000 Rozwój usług e-Zdrowia o charakterze ponadregionalnym, w tym telemedycyna 75 000 000 Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach województwa zachodniopomorskiego 50 000 000 Budowa zintegrowanego systemu rozwiązań teleinformatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa zachodniopomorskiego w zakresie regionalnego systemu e-Edukacji 25 000 000

13 www.wzp.p l RPO WZ 2014 – 2020 OP I Gospodarka, Innowacje, nowoczesne technologie PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.3: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cel: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP Typy projektów: 1.Inwestycje w przedsiębiorstwach 2.Inwestycje w wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstwach. Typy beneficjentów:  przedsiębiorstwa Alokacja: 190 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

14 www.wzp.p l Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

15 www.wzp.p l PO PC 2014-2020 OP I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Cel 1: Ograniczenie terytorialne różnice w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Działanie: Zapewnienie do 2020 r. dostępu do szybkiego internetu (o przepustowości powyżej 30 Mb/s dla każdego Polaka. Wspieranie projektów budowy sieci dostępowej oraz uzupełniania sieci szkieletowej i dystrybucyjnej powstałej w latach 2007-2013. Ma to dotyczyć obszarów, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do internetu na warunkach rynkowych. Możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym. Typy beneficjentów:  przedsiębiorcy telekomunikacyjni,  jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Alokacja: 1 020 300 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16 www.wzp.p l PO PC 2014-2020 OP II E-Administracja i otwarty rząd Cel 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Działanie: Wsparcie podmiotów publiczne w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych e-usług oraz integracji usług na wspólnej platformie ePUAP, portalu usług publicznych. Wsparcie projektów zwiększające interoperacyjność (współpracę) systemów informatycznych i rejestrów publicznych. Ma to doprowadzić do lepszego wykorzystania infrastruktury, zapewniając równocześnie odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz przechowywania i ochrony danych. Dodatkowo – ma uwzględnić profesjonalne przygotowanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania (np. poprzez udostępnienie interfejsu dla programistów, tzw. API).

17 www.wzp.p l PO PC 2014-2020 OP II E-Administracja i otwarty rząd Typy beneficjentów:  jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,  sądy i jednostki prokuratury,  konsorcja uprawnionych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna

18 www.wzp.p l PO PC 2014-2020 OP II E-Administracja i otwarty rząd Cel 3: Poprawa cyfrowej efektywności urzędów Działanie: usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej dzięki: upowszechnianiu systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz systemów klasy ERP, standaryzacji kluczowych interfejsów, zapewnieniu interoperacyjności systemów oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej ePUAP, zapewnieniu otwartego, bezwnioskowego dostępu do informacji sektora publicznego i podnoszenie kwalifikacji kadr IT, polityce bezpieczeństwa teleinformatycznego, oraz przetwarzaniu danych osobowych. Typy beneficjentów:  urzędy administracji rządowej w tym urzędy wojewódzkie, oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane.

19 www.wzp.p l PO PC 2014-2020 OP II E-Administracja i otwarty rząd Cel 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego Działanie: zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego, tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i infeormacje sektora publicznego. Typy beneficjentów:  jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,  państwowe i współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,  archiwa państwowe,  ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni  konsorcja uprawnionych beneficjentów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi,  jednostki naukowe,  organizacje pozarządowe,  przedsiębiorcy.

20 www.wzp.p l PO PC 2014-2020 OP II E-Administracja i otwarty rząd Alokacja na cel 2, 3, 4: 1 032 600 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21 www.wzp.p l PO PC 2014-2020 OP III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Cel 5: E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu Działanie: wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań cyfrowej integracji i aktywizacji; wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji. Prowadzenie kampanii edukacyjno- informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia e-umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych. Typy beneficjentów:  jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia,  organizacje pozarządowe i ich partnerstwa (w tym partnerstwa z jst),  instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.

22 www.wzp.p l PO PC 2014-2020 OP III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Cel 6: E – pionier – promowanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych poprzez konkurs i program dla zdolnych programistów Działanie: przewiduje się konkursy dla uzdolnionych studentów kierunków z zakresu TIK (działających indywidualnie lub w ramach interdyscyplinarnych zespołów studentów). W ramach konkursu przedstawiane będą projekty innowacyjnych produktów/usług do wykorzystania w działalności społecznej, biznesowej lub administracji publicznej. Typy beneficjentów:  beneficjent systemowy

23 www.wzp.p l PO PC 2014-2020 OP III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Alokacja na cel 5 i 6: 135 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24 www.wzp.p l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.wzp.p l Technologie informacyjno- komunikacyjne w RPO WZ 2007- 2013, RPO WZ 2014-2020 i PO PC 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google