Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Rudnicki Departament Programów Europejskich, BGK IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Rudnicki Departament Programów Europejskich, BGK IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”"— Zapis prezentacji:

1 Marek Rudnicki Departament Programów Europejskich, BGK IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska” Kraków, 5 grudnia 2011 r.

2 1.JESSICA – czym jest, jak działa oraz zalety jej stosowania 2.Komplementarność z POIiŚ 3.Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich w BGK 4.Projekty miejskie 5.Wnioskowanie o pożyczkę 6.Oprocentowanie pożyczki i wskaźnik społeczny 7.Zintegrowane Plany Rozwoju Obszarów Miejskich 8.Zrównoważony projekt miejski 9.Przykłady inwestycji 10.Kompleksowa oferta BGK 2

3  Inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2005 roku, wspierana przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Rozwoju Rady Europy  Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (wspólne europejskie wsparcie dla zrównoważonych inwestycji na obszarach miejskich)  Instrument wspomagający skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na okres programowania 2007-2013  Propozycja wobec: limitowanych środków EFRR, potrzeb miast zw. z inwestycjami rozwojowymi, potrzeby włączenia sektora prywatnego w projekty rozwoju miast oraz potrzeby wykorzystania know-how instytucji finansowych 3

4  W ramach JESSICA środki z EFRR są: – wykorzystywane dla wsparcia wybranych projektów rozwoju obszarów miejskich – realizowanych m.in. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – użytkowane jako środki zwrotne / odnawialne  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla danego województwa przekazała środki przez Fundusz Powierniczy (HF - EBI) do Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM / UDF – Urban Development Fund), którego rolę pełni BGK  Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich inwestuje w wybrane projekty rozwoju obszarów miejskich, ujęte w Zintegrowanych Planach Rozwoju Obszarów Miejskich 4

5  Środki EFRR stają się środkami odnawialnymi – możliwość wielokrotnego finansowania projektów  Instytucja Zarządzająca RPO deleguje zadania wdrożenia instrumentu do innych instytucji upraszczając swoje zarządzanie finansowe  Efekt dźwigni – potencjalna zdolność przyciągania sektora prywatnego; źródło większych inwestycji w realizacji projektów  Możliwe wsparcie projektów dochodowych, samofinansujących się, powiązanych gospodarczo z innymi działaniami w regionie 5

6  Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich  Priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska  Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku Działanie 7.3 – Transport miejski w obszarach metropolitalnych  Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.3 – Rozwój inteligentnych systemów transportowych  Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna  Priorytet X – Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Działanie 10.1 – Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego 6

7 Podpisanie umowy z EBI (Funduszem Powierniczym) 29 września 2010 r. Dostępna kwota: ok. 300 mln zł - 60% dla miast > 50 tys. mieszkańców, - 40% dla miast < 50 tys. mieszkańców Nabór ogłoszony już 29 października 2010 r. wykorzystanie środków – do końca 2014 r. Dostępny produkt: preferencyjne pożyczki (oprocentowanie aktualnie od 2,5 do 4,5 %) – do 75% wydatków kwalifikowalnych Okres kredytowania: do 20 lat, karencja w spłacie kapitału: do 4 lat 7

8 Podpisanie umowy z EBI (Funduszem Powierniczym) 13 października 2011 r. Dostępna kwota: ok. 154 mln zł – projekty z terenu Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu Nabór ogłoszony 18 listopada 2011 r. wykorzystanie środków – do końca 2014 r. Dostępny produkt: preferencyjne pożyczki (oprocentowanie aktualnie od 0,9 do 4,5%) – do 75% wydatków kwalifikowalnych Okres kredytowania: do 20 lat, karencja w spłacie kapitału: do 4 lat 8

9 Potencjalni inwestorzy Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę prawną m.in. JST, przedsiębiorcy, PPP Mała rentowność inwestycji Efekty zewnętrzne projektu (nieistotne w ocenie projektu dokonywanej przez komercyjne instytucje finansowe) Projekty ujęte w ZIPROM Nowe inwestycje 9

10  Lokalny Program Rewitalizacji  Strategia Rozwoju Miasta  Plan Rozwoju Lokalnego  Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Miejskiego  Gminny Plan Zaopatrzenia w Energię  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Wieloletni Plan Inwestycyjny/Wieloletnia Prognoza Finansowa  inne dokumenty, a także zbiór innych istniejących dokumentów 10

11 11 SPOŁECZNEGOSPODARCZE ŚRODOWISKOWE ZRÓWNOWAŻONY PROJEKT MIEJSKI OPŁACALNOŚĆ FINANSOWA (IRR > 0) EFEKTY ZEWNĘTRZNE

12 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (np. instalacja monitoringu wizyjnego i przyłączenie go do systemu miejskiego) zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi i edukacji (żłobki, przedszkola, szkoły) ochrona dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępu do instytucji kultury i sztuki (muzea, centra sztuki, biblioteki, mediateki) zwiększenie dostępu do miejsc wypoczynku oraz obiektów sportowych (parki, place zabaw, sale sportowe) zwiększenie dostępu do Internetu (np. sieć bezprzewodowa, PIAP – Publiczne Punkty Dostępu do Internetu) zwiększenie komfortu dojazdu (skrócona odległość, czas dojazdu, poprawiony stan nawierzchni, zmniejszenie korków ulicznych, niższa wypadkowość, budowa obiektów typu Park & Ride) działania na rzecz różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. poprzez tworzenie punktów porad prawnych, świetlic itp.) 12

13 działania na rzecz wzrostu rozpoznawalności i atrakcyjności obszaru, tworzenie wizerunku miejsca przyjaznego inwestorom działania na rzecz wzrostu natężenia ruchu turystycznego tworzenie warunków do zakładania i rozwoju przedsiębiorstw (np. wsparcie instytucji otoczenia biznesu) tworzenie miejsc pracy będących efektem bezpośrednim i pośrednim inwestycji (po stronie inwestora jak i np. po stronie podmiotów wynajmujących powierzchnie) wspieranie pożądanych kierunków nauki, poprawa warunków kształcenia (w przyszłości wzrost wykształcenia i dochodów pracowników, spadek bezrobocia itd.) 13

14 wspieranie spadku poziomu zanieczyszczenia środowiska wykorzystanie odnawialnych źródeł energii założenie / utrzymanie / udostępnienie terenów zielonych (w tym historycznych, o wysokiej wartości) budowa / utrzymanie / udostępnienie małej architektury 14

15 Niskie oprocentowanie wyjściowe stopa referencyjna NBP (aktualnie 4,50%) Możliwe obniżenie oprocentowania pożyczki na podstawie tzw. wskaźnika społecznego Wskaźnik społeczny szacowany na podstawie przewagi pozytywnych oddziaływań zewnętrznych projektu miejskiego („elementów społecznych”) nad częścią komercyjną inwestycji Preferencyjne warunki oprocentowania brak opłat i prowizji 15

16  www.bgk.com.pl/jessica www.bgk.com.pl/jessica  województwo wielkopolskie  województwo pomorskie  ZASADY udzielania pożyczek na realizację projektów miejskich  Wniosek o udzielenie pożyczki na realizację projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA  Wytyczne do sporządzania studium wykonalności  Nabór ma charakter ciągły – do wyczerpania środków 16  Złożenie wniosku  Ocena formalna i merytoryczna  Uzgodnienie warunków finansowania oraz odpowiedniej formy zabezpieczenia  Przedłożenie wniosku do decyzji Komitetu Inwestycyjnego  Zawarcie umowy pożyczki  Ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki  Podczas ubiegania się o pożyczkę FROM udziela wsparcia przy przygotowywaniu wniosku oraz innych dokumentów

17 17

18 Pomieszczenia do wynajęcia (sala konferencyjna itp.) oraz nowe usługi kulturalne Studio muzyczne i nagraniowe, laboratorium artystyczne, sala taneczna, pomieszczenia dla chóru i orkiestry dętej, sala teatralna itp. Rekonstrukcja i rozbudowa starego poprzemysłowego budynku biurowo- warsztatowego Centrum kulturalne Inwestor publiczny (samorząd lokalny) Całkowita wartość: 1,43 mln zł Pożyczka JESSICA: 1 mln zł 18

19 Kredyt inwestycyjny na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych Kredyt na pokrycie podatku VAT od kredytowanego projektu Kredyt inwestycyjny na finansowanie przedsięwzięć w sektorach akceptowanych przez EBI (środowisko, infrastruktura, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, edukacja, zdrowie) Szeroki wybór gwarancji ograniczających ryzyko projektu (m. in. dobrego wykonania umowy, przetargowe, zapłaty należności, zwrotu zaliczki) 19 Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia finansowanie uzupełniające dla projektów realizowanych ze środków JESSICA w formie:

20 Marek Rudnicki Departament Programów Europejskich mail: dpe@bgk.com.pl, JESSICA@bgk.com.pl www: www.bgk.com.pl 20


Pobierz ppt "Marek Rudnicki Departament Programów Europejskich, BGK IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google