Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA"— Zapis prezentacji:

1 Preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA
Marek Rudnicki Departament Programów Europejskich, BGK IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska” Kraków, 5 grudnia 2011 r.

2 Plan Prezentacji JESSICA – czym jest, jak działa oraz zalety jej stosowania Komplementarność z POIiŚ Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich w BGK Projekty miejskie Wnioskowanie o pożyczkę Oprocentowanie pożyczki i wskaźnik społeczny Zintegrowane Plany Rozwoju Obszarów Miejskich Zrównoważony projekt miejski Przykłady inwestycji Kompleksowa oferta BGK

3 Czym jest JESSICA? Inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2005 roku, wspierana przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Rozwoju Rady Europy Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (wspólne europejskie wsparcie dla zrównoważonych inwestycji na obszarach miejskich) Instrument wspomagający skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na okres programowania Propozycja wobec: limitowanych środków EFRR, potrzeb miast zw. z inwestycjami rozwojowymi, potrzeby włączenia sektora prywatnego w projekty rozwoju miast oraz potrzeby wykorzystania know-how instytucji finansowych

4 Jak działa JESSICA? W ramach JESSICA środki z EFRR są:
wykorzystywane dla wsparcia wybranych projektów rozwoju obszarów miejskich – realizowanych m.in. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) użytkowane jako środki zwrotne / odnawialne Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla danego województwa przekazała środki przez Fundusz Powierniczy (HF - EBI) do Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM / UDF – Urban Development Fund), którego rolę pełni BGK Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich inwestuje w wybrane projekty rozwoju obszarów miejskich, ujęte w Zintegrowanych Planach Rozwoju Obszarów Miejskich

5 Zalety zastosowania JESSICA
Środki EFRR stają się środkami odnawialnymi – możliwość wielokrotnego finansowania projektów Instytucja Zarządzająca RPO deleguje zadania wdrożenia instrumentu do innych instytucji upraszczając swoje zarządzanie finansowe Efekt dźwigni – potencjalna zdolność przyciągania sektora prywatnego; źródło większych inwestycji w realizacji projektów Możliwe wsparcie projektów dochodowych, samofinansujących się, powiązanych gospodarczo z innymi działaniami w regionie

6 Komplementarność z POIiŚ
Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku Działanie 7.3 – Transport miejski w obszarach metropolitalnych Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.3 – Rozwój inteligentnych systemów transportowych Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Priorytet X – Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Działanie 10.1 – Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego

7 Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w woj. wielkopolskim
Podpisanie umowy z EBI (Funduszem Powierniczym) 29 września 2010 r. Dostępna kwota: ok. 300 mln zł - 60% dla miast > 50 tys. mieszkańców, - 40% dla miast < 50 tys. mieszkańców Nabór ogłoszony już 29 października 2010 r. wykorzystanie środków – do końca 2014 r. Dostępny produkt: preferencyjne pożyczki (oprocentowanie aktualnie od 2,5 do 4,5 %) – do 75% wydatków kwalifikowalnych Okres kredytowania: do 20 lat, karencja w spłacie kapitału: do 4 lat

8 Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w woj. pomorskim
Podpisanie umowy z EBI (Funduszem Powierniczym) 13 października 2011 r. Dostępna kwota: ok. 154 mln zł – projekty z terenu Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu Nabór ogłoszony 18 listopada 2011 r. wykorzystanie środków – do końca 2014 r. Dostępny produkt: preferencyjne pożyczki (oprocentowanie aktualnie od 0,9 do 4,5%) – do 75% wydatków kwalifikowalnych Okres kredytowania: do 20 lat, karencja w spłacie kapitału: do 4 lat

9 Projekty Miejskie Projekty miejskie
Potencjalni inwestorzy Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę prawną m.in. JST, przedsiębiorcy, PPP Brak szansy na pozyskanie środków na warunkach rynkowych Mała rentowność inwestycji Efekty zewnętrzne projektu (nieistotne w ocenie projektu dokonywanej przez komercyjne instytucje finansowe) Projekty miejskie Projekty ujęte w ZIPROM Nowe inwestycje

10 Przykładowe Zintegrowane Plany Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM)
Lokalny Program Rewitalizacji Strategia Rozwoju Miasta Plan Rozwoju Lokalnego Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Miejskiego Gminny Plan Zaopatrzenia w Energię Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wieloletni Plan Inwestycyjny/Wieloletnia Prognoza Finansowa inne dokumenty, a także zbiór innych istniejących dokumentów

11 Efekty zewnętrzne projektu miejskiego
SPOŁECZNE GOSPODARCZE ŚRODOWISKOWE ZRÓWNOWAŻONY PROJEKT MIEJSKI OPŁACALNOŚĆ FINANSOWA (IRR > 0) EFEKTY ZEWNĘTRZNE

12 Przykłady elementów projektu – sfera społeczna
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (np. instalacja monitoringu wizyjnego i przyłączenie go do systemu miejskiego) zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi i edukacji (żłobki, przedszkola, szkoły) ochrona dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępu do instytucji kultury i sztuki (muzea, centra sztuki, biblioteki, mediateki) zwiększenie dostępu do miejsc wypoczynku oraz obiektów sportowych (parki, place zabaw, sale sportowe) zwiększenie dostępu do Internetu (np. sieć bezprzewodowa, PIAP – Publiczne Punkty Dostępu do Internetu) zwiększenie komfortu dojazdu (skrócona odległość, czas dojazdu, poprawiony stan nawierzchni, zmniejszenie korków ulicznych, niższa wypadkowość, budowa obiektów typu Park & Ride) działania na rzecz różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. poprzez tworzenie punktów porad prawnych, świetlic itp.)

13 Przykłady elementów projektu – sfera gospodarcza
działania na rzecz wzrostu rozpoznawalności i atrakcyjności obszaru, tworzenie wizerunku miejsca przyjaznego inwestorom działania na rzecz wzrostu natężenia ruchu turystycznego tworzenie warunków do zakładania i rozwoju przedsiębiorstw (np. wsparcie instytucji otoczenia biznesu) tworzenie miejsc pracy będących efektem bezpośrednim i pośrednim inwestycji (po stronie inwestora jak i np. po stronie podmiotów wynajmujących powierzchnie) wspieranie pożądanych kierunków nauki, poprawa warunków kształcenia (w przyszłości wzrost wykształcenia i dochodów pracowników, spadek bezrobocia itd.)

14 Przykłady elementów projektu – sfera środowiskowa
wspieranie spadku poziomu zanieczyszczenia środowiska wykorzystanie odnawialnych źródeł energii założenie / utrzymanie / udostępnienie terenów zielonych (w tym historycznych, o wysokiej wartości) budowa / utrzymanie / udostępnienie małej architektury

15 Wskaźnik społeczny – możliwość obniżenia oprocentowania
Niskie oprocentowanie wyjściowe stopa referencyjna NBP (aktualnie 4,50%) Możliwe obniżenie oprocentowania pożyczki na podstawie tzw. wskaźnika społecznego Wskaźnik społeczny szacowany na podstawie przewagi pozytywnych oddziaływań zewnętrznych projektu miejskiego („elementów społecznych”) nad częścią komercyjną inwestycji Preferencyjne warunki oprocentowania brak opłat i prowizji

16 Wnioskowanie o pożyczkę
Złożenie wniosku Ocena formalna i merytoryczna Uzgodnienie warunków finansowania oraz odpowiedniej formy zabezpieczenia Przedłożenie wniosku do decyzji Komitetu Inwestycyjnego Zawarcie umowy pożyczki Ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki Podczas ubiegania się o pożyczkę FROM udziela wsparcia przy przygotowywaniu wniosku oraz innych dokumentów województwo wielkopolskie województwo pomorskie ZASADY udzielania pożyczek na realizację projektów miejskich Wniosek o udzielenie pożyczki na realizację projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA Wytyczne do sporządzania studium wykonalności Nabór ma charakter ciągły – do wyczerpania środków

17 Podpisane umowy Leszno Poznań ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIASTA
Inwestycja lokalizowana na terenie poprzemysłowym Poprawa wizerunku starego miasta, powierzchnia pod muzeum / bibliotekę / informację turystyczną, ścieżka rowerowa, parkingi, przyległy plac miejski Całkowita wartość inwestycji: 178 mln zł Pożyczka JESSICA: 50 mln zł Kredyt komercyjny Umowa podpisana maj 2011 r. – pierwsza tego typu w Europie Leszno INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU Jeden z 3 etapów inwestycji obejmującej renowację oraz budowę nowych budynków na terenie poprzemysłowym Inkubator przedsiębiorczości Całkowita wartość inwestycji: 30,3 mln zł Pożyczka JESSICA: 18,5 mln zł Podpisanie umowy –lipiec 2011 r. Poznań NOWOCZESNY BUDYNEK BIUROWY Modernizacja nieruchomości poprzemysłowej Utworzenie i utrzymanie parku na działce miejskiej, budowa i modernizacja dróg dojazdowych i chodników Całkowita wartość inwestycji: 30 mln zł Pożyczka JESSICA: 22,5 mln zł Podpisanie umowy – lipiec 2011 r.

18 Podpisane umowy cd. – Koźmin Wielkopolski
Centrum kulturalne Inwestor publiczny (samorząd lokalny) Całkowita wartość: 1,43 mln zł Pożyczka JESSICA: 1 mln zł Rekonstrukcja i rozbudowa starego poprzemysłowego budynku biurowo-warsztatowego Studio muzyczne i nagraniowe, laboratorium artystyczne, sala taneczna, pomieszczenia dla chóru i orkiestry dętej, sala teatralna itp. Pomieszczenia do wynajęcia (sala konferencyjna itp.) oraz nowe usługi kulturalne

19 Kompleksowe wsparcie dla projektów realizowanych z pożyczki JESSICA
Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia finansowanie uzupełniające dla projektów realizowanych ze środków JESSICA w formie: Kredyt unijny Kredyt inwestycyjny na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych Kredyt obrotowy na VAT Kredyt na pokrycie podatku VAT od kredytowanego projektu Kredyt EBI Kredyt inwestycyjny na finansowanie przedsięwzięć w sektorach akceptowanych przez EBI (środowisko, infrastruktura, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, edukacja, zdrowie) Gwarancje bankowe Szeroki wybór gwarancji ograniczających ryzyko projektu (m. in. dobrego wykonania umowy, przetargowe, zapłaty należności, zwrotu zaliczki)

20 Dziękuję za uwagę Marek Rudnicki Departament Programów Europejskich
mail: www:


Pobierz ppt "Preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google