Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane przez Związek „ZIT wojewódzki” szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego Urząd Miasta Torunia 21 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane przez Związek „ZIT wojewódzki” szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego Urząd Miasta Torunia 21 marca."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane przez Związek „ZIT wojewódzki” szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego Urząd Miasta Torunia 21 marca 2014 r. Spotkanie z przedstawicielami wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego

2 2 Cele realizacji ZIT w Polsce: sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast (szczególnie miast wojewódzkich); promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych; realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych; zwiększanie wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze w ramach polityki spójności.

3 3 Warunki realizacji ZIT: Powołanie Związku ZIT; Przygotowanie Strategii ZIT; Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji ZIT w województwie pomiędzy Związkiem ZIT a instytucją zarządzającą RPO; Zawarcie stosownych zapisów w Regionalnym Programie Operacyjnym, spełniającym wymogi Komisji Europejskiej oraz zgodnych z zapisami Umowy Partnerstwa. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”, MRR, 07.2013

4 4 Kierunki interwencji w ramach strategii ZIT Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny, Przywracanie funkcji społ-gosp. zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego, Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta, Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych, Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadnarodową rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”, MRR, 07.2013 4

5 5 Priorytety inwestycyjne w Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programie Operacyjnym (wersja 3.0) możliwe do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie. 6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 10.4. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

6 6 8.8. Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego. 9.4. Aktywna integracja w celu poprawy zatrudnialności. 9.7. Ułatwianie dostępu do niedrogich trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 10.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego. 10.3.BIS Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości (…). Priorytety inwestycyjne w Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programie Operacyjnym (wersja 3.0) możliwe do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

7 7 Zasady realizacji ZIT w dokumentach rządowych Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 Umowa Partnerstwa Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce jeden zwarty obszar funkcjonalny W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego występuje jeden zwarty obszar funkcjonalny, w skład którego wchodzą Bydgoszcz, Toruń i gminy powiązane z nimi funkcjonalnie. Nie istnieją dwa odrębne obszary - Bydgoski Obszar Funkcjonalny i Toruński Obszar Funkcjonalny.

8 8 Zasady realizacji ZIT w dokumentach rządowych Umowa Partnerstwa Obszar realizacji ZIT wyznaczony będzie uchwałą zarządu województwa, z uwzględnieniem uzgodnień z jednostkami samorządu terytorialnego zainteresowanymi współpracą. jedna Strategia jeden Związek ZIT. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje jedna Strategia i jeden Związek ZIT. ZIT to zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, społecznych, które mają wpływ na funkcjonalne obszary miejskie. współpraca na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, a nie odgórnie wyznaczane granice W przypadku realizacji ZIT idea prowadzenia działań na obszarach funkcjonalnych wyraża się tym, że podstawą ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich będzie przede wszystkim współpraca na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, a nie odgórnie wyznaczane granice.

9 9 Miasto Bydgoszcz Projekt wskazuje na istnienie dwóch obszarów funkcjonalnych: Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego i Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja ZIT na obszarze funkcjonalnym zdelimitowanym przez prof. P. Śleszyńskiego. Obszar Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń Gmina Miasta Toruń Projekt mówi o utworzeniu jednego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia, który uwzględni powiat bydgoski, Szubin i Łabiszyn oraz wszystkie gminy z powiatu toruńskiego i dodatkowo jednostki funkcjonalnie powiązane z GMT, tj. Gminę Kowalewo Pomorskie, Gminę Miejską Ciechocinek oraz Gminę Miejską i Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski.

10 10 Miejski obszar funkcjonalny województwa kujawsko-pomorskiego zawarty w ekspertyzie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (wg prof. P. Śleszyńskiego) Źródło: Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, MRR luty 2013

11 11 Miejski obszar funkcjonalny województwa kujawsko- pomorskiego – propozycja Gminy Miasta Toruń

12 12 Finansowanie projektów Miasto Bydgoszcz Podział środków finansowych na realizację projektów w ramach ZIT - proporcjonalnie do liczby mieszkańców Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, na dzień 31.12.2012 r. (dane GUS). Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń Gmina Miasta Toruń Udział poszczególnych sygnatariuszy w środkach finansowych na realizację ZIT wynika z przyjętej Strategii ZIT – na podstawie zgłoszonych projektów. Dopuszcza się możliwość przypisania części środków dla sygnatariuszy Porozumienia w sposób stały, wg liczby ludności, jednak nie więcej niż 50% kwoty ogółem.

13 13 Komitet Sterujący Miasto Bydgoszcz Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego jest Prezydent Miasta Torunia. Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń Gmina Miasta Toruń Przewodniczącym Komitetu Sterującego są rotacyjnie przedstawiciele sygnatariuszy Porozumienia ZIT przez pełną ilość miesięcy wynikających z czasu trwania Porozumienia podzielonego przez ilość sygnatariuszy. Stałymi Zastępcami Przewodniczącego Komitetu Sterującego są Starostowie powiatów, z terenu których wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wchodzą w skład obszaru funkcjonalnego.

14 14 Podejmowanie decyzji w Komitecie Sterującym Miasto Bydgoszcz Komitet Sterujący podejmuje decyzje zgodnie z systemem „podwójnej większości”, tj. by dokument został zatwierdzony musi zdobyć 2 rodzaje większości: większość sygnatariuszy Porozumienia oraz większość łącznej liczby ludności BOF i TOF. Zgodnie z systemem „podwójnej większości” uchwały Komitetu Sterującego zostaną przyjęte, jeśli ustanowi je co najmniej 50% sygnatariuszy, reprezentujących co najmniej 60% ludności BOF i TOF. Gmina Miasta Toruń Skład Komitetu Sterującego oraz decyzje w ramach Komitetu, w tym szczególnie dotyczące Strategii ZIT, zapadają w drodze konsensusu. W przypadku nieuzyskania rozstrzygnięcia, w niezbędnych kwestiach odbywa się głosowanie „podwójne większościowe” uwzględniające uzyskanie poparcia co najmniej 50% + 1 pełnego składu sygnatariuszy oraz reprezentujących co najmniej 2/3 ludności obszaru funkcjonalnego. Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń

15 15 Zarząd ZIT Miasto Bydgoszcz Przewodniczącym Zarządu ZIT jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. Zastępcą Przewodniczącego Zarządu ZIT jest Prezydent Miasta Torunia. 6 Członków Zarządu - przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, będących sygnatariuszami Porozumienia (4 przedstawicieli z Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego i 2 przedstawicieli z Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego). Członkowie Zarządu zostaną wybrani spośród członków Komitetu Sterującego. Gmina Miasta Toruń W skład Zarządu ZIT MOF BiT wchodzi nie więcej niż 11 członków wybranych spośród sygnatariuszy Porozumienia. Zarząd i Przewodniczący Zarządu wybierany jest w drodze głosowania „podwójnego większościowego”. Zastępcy lub Zastępca Przewodniczącego Zarządu – dwaj przedstawiciele miast wojewódzkich lub jeden, jeżeli drugi z nich zostanie wybrany jako Przewodniczący. Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń

16 16 Podejmowanie decyzji w Zarządzie Związku ZIT Miasto Bydgoszcz Decyzje w Zarządzie zapadają zwykłą większością głosów przy udziale min. 4 Członków Zarządu oraz Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydować będzie głos Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego. Gmina Miasta Toruń Decyzje w ramach Zarządu ZIT MOF BiT zapadają zwykłą większością głosów przy udziale min. 7 członków oraz Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydować będzie głos Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego. Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń

17 17 Środki przewidziane na „ZIT wojewódzki” dla województwa kujawsko-pomorskiego 153,8 mln euro w tym 135,7 mln euro z EFRR oraz 18,1 mln euro z EFS

18 18 S kutki niezawiązania Związku ZIT: brak możliwości lub ograniczone możliwości aplikowania o środki z POIiŚ w ramach: – PI 4.3 wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym – PI 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych; alokacja w K-P RPO na politykę terytorialną zmniejszona o 153,8 mln euro.

19 19 Kalendarium dotyczące realizacji ZIT 26 listopada 2013 r. i 16 stycznia 2014 r. – 26 listopada 2013 r. i 16 stycznia 2014 r. – spotkania robocze w Toruniu z przedstawicielami wschodniej części BTOF. 29 stycznia 2014 r. – 29 stycznia 2014 r. – przyjęcie projektu porozumienia ws. ZIT przez Radę Miasta Bydgoszczy (Uchwała Nr LI/1119/14). 7 lutego 2014 r. – 7 lutego 2014 r. – spotkanie w Dąbrowie Chełmińskiej z inicjatywy Starostów – bydgoskiego i toruńskiego. 24 lutego 2014 r. – 24 lutego 2014 r. – spotkanie robocze w Toruniu z przedstawicielami firmy Deloitte Business Consulting S.A. – wykonawcą dokumentacji w ramach projektu „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. 27 lutego 2014 r. – 27 lutego 2014 r. – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Deklaracja Marszałka dotycząca przeprowadzenia naboru projektów strategicznych RPO i w ramach ZIT. 20 marca 2014 r. – 20 marca 2014 r. – apel Rady Miasta Torunia do władz samorządowych miasta Bydgoszczy w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

20 20 Harmonogram prac 10 – 27 marca 2014 r. Wizyty przedstawicieli UMT w gminach partnerskich – 10 – 27 marca 2014 r. I kwartał 2014 r. Ogłoszenie przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego naboru na projekty strategiczne RPO i w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – I kwartał 2014 r. Współpraca z firmą Deloitte w związku z propozycjami projektów do Strategii ZIT do połowy kwietnia 2014 r. – Sesje strategiczne (podzielone na bloki tematyczne) – do połowy kwietnia 2014 r. 30 kwietnia 2014 r. Powstanie Strategii ZIT wraz z listą projektów ZIT – do 30 kwietnia 2014 r.

21 21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane przez Związek „ZIT wojewódzki” szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego Urząd Miasta Torunia 21 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google