Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane przez Związek „ZIT wojewódzki” szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego Urząd Miasta Torunia 21.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane przez Związek „ZIT wojewódzki” szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego Urząd Miasta Torunia 21."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane przez Związek „ZIT wojewódzki” szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego Urząd Miasta Torunia 21 marca 2014 r. Spotkanie z przedstawicielami wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego

2 Cele realizacji ZIT w Polsce:
sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast (szczególnie miast wojewódzkich); promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych; realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych; zwiększanie wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze w ramach polityki spójności.

3 Warunki realizacji ZIT:
Powołanie Związku ZIT; Przygotowanie Strategii ZIT; Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji ZIT w województwie pomiędzy Związkiem ZIT a instytucją zarządzającą RPO; Zawarcie stosownych zapisów w Regionalnym Programie Operacyjnym, spełniającym wymogi Komisji Europejskiej oraz zgodnych z zapisami Umowy Partnerstwa. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”, MRR,

4 Kierunki interwencji w ramach strategii ZIT
Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny, Przywracanie funkcji społ-gosp. zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego, Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta, Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych, Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadnarodową rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”, MRR, 4

5 Priorytety inwestycyjne w Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programie Operacyjnym (wersja 3.0) możliwe do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie. 6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 10.4. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

6 9.4. Aktywna integracja w celu poprawy zatrudnialności.
Priorytety inwestycyjne w Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programie Operacyjnym (wersja 3.0) możliwe do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 8.8. Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego. 9.4. Aktywna integracja w celu poprawy zatrudnialności. 9.7. Ułatwianie dostępu do niedrogich trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 10.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego. 10.3.BIS Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości (…).

7 Zasady realizacji ZIT w dokumentach rządowych
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku Umowa Partnerstwa Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego występuje jeden zwarty obszar funkcjonalny, w skład którego wchodzą Bydgoszcz, Toruń i gminy powiązane z nimi funkcjonalnie. Nie istnieją dwa odrębne obszary - Bydgoski Obszar Funkcjonalny i Toruński Obszar Funkcjonalny.

8 Zasady realizacji ZIT w dokumentach rządowych
Umowa Partnerstwa Obszar realizacji ZIT wyznaczony będzie uchwałą zarządu województwa, z uwzględnieniem uzgodnień z jednostkami samorządu terytorialnego zainteresowanymi współpracą. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje jedna Strategia i jeden Związek ZIT. ZIT to zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, społecznych, które mają wpływ na funkcjonalne obszary miejskie. W przypadku realizacji ZIT idea prowadzenia działań na obszarach funkcjonalnych wyraża się tym, że podstawą ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich będzie przede wszystkim współpraca na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, a nie odgórnie wyznaczane granice.

9 Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń
Obszar Miasto Bydgoszcz Projekt wskazuje na istnienie dwóch obszarów funkcjonalnych: Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego i Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja ZIT na obszarze funkcjonalnym zdelimitowanym przez prof. P. Śleszyńskiego. Gmina Miasta Toruń Projekt mówi o utworzeniu jednego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia, który uwzględni powiat bydgoski, Szubin i Łabiszyn oraz wszystkie gminy z powiatu toruńskiego i dodatkowo jednostki funkcjonalnie powiązane z GMT, tj. Gminę Kowalewo Pomorskie, Gminę Miejską Ciechocinek oraz Gminę Miejską i Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski.

10 Miejski obszar funkcjonalny województwa kujawsko-pomorskiego zawarty w ekspertyzie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (wg prof. P. Śleszyńskiego) Źródło: Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, MRR luty 2013

11 Miejski obszar funkcjonalny województwa kujawsko-pomorskiego – propozycja Gminy Miasta Toruń

12 Finansowanie projektów
Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń Finansowanie projektów Miasto Bydgoszcz Podział środków finansowych na realizację projektów w ramach ZIT - proporcjonalnie do liczby mieszkańców Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, na dzień r. (dane GUS). Gmina Miasta Toruń Udział poszczególnych sygnatariuszy w środkach finansowych na realizację ZIT wynika z przyjętej Strategii ZIT – na podstawie zgłoszonych projektów. Dopuszcza się możliwość przypisania części środków dla sygnatariuszy Porozumienia w sposób stały, wg liczby ludności, jednak nie więcej niż 50% kwoty ogółem.

13 Komitet Sterujący Miasto Bydgoszcz
Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń Komitet Sterujący Miasto Bydgoszcz Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego jest Prezydent Miasta Torunia. Gmina Miasta Toruń Przewodniczącym Komitetu Sterującego są rotacyjnie przedstawiciele sygnatariuszy Porozumienia ZIT przez pełną ilość miesięcy wynikających z czasu trwania Porozumienia podzielonego przez ilość sygnatariuszy. Stałymi Zastępcami Przewodniczącego Komitetu Sterującego są Starostowie powiatów, z terenu których wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wchodzą w skład obszaru funkcjonalnego.

14 Podejmowanie decyzji w Komitecie Sterującym
Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń Podejmowanie decyzji w Komitecie Sterującym Miasto Bydgoszcz Komitet Sterujący podejmuje decyzje zgodnie z systemem „podwójnej większości”, tj. by dokument został zatwierdzony musi zdobyć 2 rodzaje większości: większość sygnatariuszy Porozumienia oraz większość łącznej liczby ludności BOF i TOF. Zgodnie z systemem „podwójnej większości” uchwały Komitetu Sterującego zostaną przyjęte, jeśli ustanowi je co najmniej 50% sygnatariuszy, reprezentujących co najmniej 60% ludności BOF i TOF. Gmina Miasta Toruń Skład Komitetu Sterującego oraz decyzje w ramach Komitetu, w tym szczególnie dotyczące Strategii ZIT, zapadają w drodze konsensusu. W przypadku nieuzyskania rozstrzygnięcia, w niezbędnych kwestiach odbywa się głosowanie „podwójne większościowe” uwzględniające uzyskanie poparcia co najmniej 50% + 1 pełnego składu sygnatariuszy oraz reprezentujących co najmniej 2/3 ludności obszaru funkcjonalnego.

15 Zarząd ZIT Gmina Miasta Toruń Miasto Bydgoszcz
Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń Zarząd ZIT Gmina Miasta Toruń W skład Zarządu ZIT MOF BiT wchodzi nie więcej niż 11 członków wybranych spośród sygnatariuszy Porozumienia. Zarząd i Przewodniczący Zarządu wybierany jest w drodze głosowania „podwójnego większościowego”. Zastępcy lub Zastępca Przewodniczącego Zarządu – dwaj przedstawiciele miast wojewódzkich lub jeden, jeżeli drugi z nich zostanie wybrany jako Przewodniczący. Miasto Bydgoszcz Przewodniczącym Zarządu ZIT jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. Zastępcą Przewodniczącego Zarządu ZIT jest Prezydent Miasta Torunia. 6 Członków Zarządu - przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, będących sygnatariuszami Porozumienia (4 przedstawicieli z Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego i 2 przedstawicieli z Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego). Członkowie Zarządu zostaną wybrani spośród członków Komitetu Sterującego.

16 Podejmowanie decyzji w Zarządzie Związku ZIT
Różnice między projektami porozumień Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń Podejmowanie decyzji w Zarządzie Związku ZIT Miasto Bydgoszcz Decyzje w Zarządzie zapadają zwykłą większością głosów przy udziale min. 4 Członków Zarządu oraz Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydować będzie głos Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego. Gmina Miasta Toruń Decyzje w ramach Zarządu ZIT MOF BiT zapadają zwykłą większością głosów przy udziale min. 7 członków oraz Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydować będzie głos Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.

17 135,7 mln euro z EFRR 18,1 mln euro z EFS
Środki przewidziane na „ZIT wojewódzki” dla województwa kujawsko-pomorskiego 153,8 mln euro w tym 135,7 mln euro z EFRR oraz 18,1 mln euro z EFS

18 Skutki niezawiązania Związku ZIT:
brak możliwości lub ograniczone możliwości aplikowania o środki z POIiŚ w ramach: PI 4.3 wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym PI 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych; alokacja w K-P RPO na politykę terytorialną zmniejszona o 153,8 mln euro.

19 Kalendarium dotyczące realizacji ZIT
26 listopada 2013 r. i 16 stycznia 2014 r. – spotkania robocze w Toruniu z przedstawicielami wschodniej części BTOF. 29 stycznia 2014 r. – przyjęcie projektu porozumienia ws. ZIT przez Radę Miasta Bydgoszczy (Uchwała Nr LI/1119/14). 7 lutego 2014 r. – spotkanie w Dąbrowie Chełmińskiej z inicjatywy Starostów – bydgoskiego i toruńskiego. 24 lutego 2014 r. – spotkanie robocze w Toruniu z przedstawicielami firmy Deloitte Business Consulting S.A. – wykonawcą dokumentacji w ramach projektu „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej ”. 27 lutego 2014 r. – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Deklaracja Marszałka dotycząca przeprowadzenia naboru projektów strategicznych RPO i w ramach ZIT. 20 marca 2014 r. – apel Rady Miasta Torunia do władz samorządowych miasta Bydgoszczy w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

20 Harmonogram prac Wizyty przedstawicieli UMT w gminach partnerskich – 10 – 27 marca 2014 r. Ogłoszenie przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru na projekty strategiczne RPO i w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – I kwartał 2014 r. Współpraca z firmą Deloitte w związku z propozycjami projektów do Strategii ZIT Sesje strategiczne (podzielone na bloki tematyczne) – do połowy kwietnia 2014 r. Powstanie Strategii ZIT wraz z listą projektów ZIT – do 30 kwietnia 2014 r.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane przez Związek „ZIT wojewódzki” szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego Urząd Miasta Torunia 21."

Podobne prezentacje


Reklamy Google