Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie polityki terytorialnej 16 maja 2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie polityki terytorialnej 16 maja 2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie polityki terytorialnej 16 maja 2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 Założenia polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2014-2020 Polityka terytorialna to różnicowanie działań wobec różnych obszarów – adekwatnie do ich roli i znaczenia w systemie osadniczym W województwie kujawsko- pomorskim polityka terytorialna będzie prowadzona na czterech poziomach - dla których będzie się odbywał proces jej planowania i wdrażania: Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar funkcjonalny (ZIT wojewódzki) Poziom regionalny i subregionalny – obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi (ZIT regionalny i subregionalny) Poziom ponadlokalny (powiatowy ) – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego) Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS). Poziom ten będzie obejmował gminy wiejskie oraz miasta nie będące stolicami powiatów (lokalne centra rozwoju) Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3 Polityka Terytorialna 439 mln euro + 90 mln euro ZIT wojewódzki 166,8 mln euro RLKS 90 mln euro ZIT regionalny/ subregionalny + Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 243,8 mln euro Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rezerwa 28,4 mln euro

4 Założenia do podziału środków na poszczególne poziomy polityki terytorialnej - kwota na 1 mieszkańca - 195,7029 euro (kwota z umowy partnerstwa podzielona przez liczbę mieszkańców ZIT wojewódzkiego wg Śleszyńskiego), - liczba mieszkańców - 31.12.2011 (wg Śleszyńskiego) – dane GUS - 2 098 370 osób.

5 Podział środków na politykę terytorialną

6 Legenda: * w skład ZIT wojewódzkiego wchodzi powiat bydgoski, powiat toruński oraz 4 gminy: Nakło nad Notecią (powiat nakielski), Szubin (powiat nakielski), Łabiszyn (powiat żniński), Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński). ** w skład ZIT Włocławek wchodzi 8 gmin powiatu włocławskiego oraz 2 gminy Bobrowniki (powiat lipnowski), Dobrzyń nad Wisłą (powiat lipnowski). *** w skład ZIT Grudziądz wchodzi 5 gmin powiatu grudziądzkiego oraz gmina Dragacz (powiat świecki). W przypadku gdy gmina należy do ZIT wojewódzkiego, regionalnego lub subregionalnego, została zaliczona do tego ZIT w 100%. W takim przypadku środki na Porozumienie powiatowe uwzględniają pozostałe gminy danego powiatu. Dla 4 dodatkowych gmin (Chełmża miasto, Chełmża gmina, Czernikowo i Nakło nad Notecią) w ZIT wojewódzkim przyjęto proporcję jak dla gmin poza ZIT wojewódzkim tj. 58,19% EFRR i 41,81% EFS.

7 Tabela podziału środków na poszczególne poziomy polityki terytorialnej LICZBA MIESZKAŃCÓWKWOTA NA POLITYKĘ TERYTORIALNĄ ZIT wojewódzki* 852 265166 790 732,07 ZIT Włocławek + pozostałe gminy z powiatu włocławskiego** 214 81442 039 722,76 ZIT Grudziądz + pozostałe gminy powiatu grudziądzkiego*** 145 83628 540 528,12 ZIT Inowrocław + pozostałe gminy powiatu inowrocławskiego 164 96532 284 128,90 Powiat nakielski 30 3455 938 604,50 Powiat żniński 61 25511 987 781,14 Powiat mogileński 46 9299 184 141,39 Powiat radziejowski 42 2398 266 294,79 Powiat aleksandrowski 56 19910 998 307,28 Powiat lipnowski 56 41311 040 187,70 Powiat rypiński 44 8738 781 776,23 Powiat golubsko-dobrzyński 33 8226 619 063,48 Powiat brodnicki 77 75115 216 096,18 Powiat wąbrzeski 35 2866 905 572,53 Powiat świecki 92 76018 153 401,00 Powiat tucholski 48 1879 430 335,64 Powiat sępoleński 41 6838 157 483,98 Powiat chełmiński 52 74810 322 936,57 RAZEM 2 098 370410 657 094,26

8 Podział środków w RPO WKP 2014 – 2020 na ERRR – 69,44 % i EFS – 30,56%: a) ZIT wojewódzki – EFRR – 85,89%, EFS – 14,11%, b) ZIT regionalny/subregionalny/powiatowy – EFRR – 58,19%, EFS – 41,81%. - Umożliwia się udział 1-nej gminy na poziomie 2 i 3 polityki terytorialnej. Podział zaproponowanych środków powinien się jednak zamykać w maksymalnej proporcji 70% (poziom powiatowy) i 30% (poziom ZIT regionalny/subregionalny). - Gminy wchodzące w skład ZIT-u wojewódzkiego nie mogą przystąpić do poziomu powiatowego. - W pierwszej kolejności należy wykorzystać środki pochodzące z poziomu krajowego (np. PI 4.3 i 4.5) - projekty na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych lub też na terenie pozostałych miast w trybie konkursowym (zgodnie z listą miast kwalifikujących się do wsparcia w ramach POIŚ (Włocławek, Grudziądz, Inowrocław).

9 Podział środków na politykę terytorialną - EFRR

10 Podział środków na politykę terytorialną - EFS

11 KWOTA NA POLITYKĘ TERYTORIALNĄ EFRR EFS ZIT wojewódzki* 166 790 732,07 143 259 306,9923 531 425,08 ZIT Włocławek + pozostałe gminy z powiatu włocławskiego** 42 039 722,7624 462 914,6717 576 808,09 ZIT Grudziądz + pozostałe gminy powiatu grudziądzkiego*** 28 540 528,1216 607 733,3111 932 794,81 ZIT Inowrocław + pozostałe gminy powiatu inowrocławskiego 32 284 128,9018 786 134,6113 497 994,29 Powiat nakielski 5 938 604,503 455 673,962 482 930,54 Powiat żniński 11 987 781,146 975 689,855 012 091,29 Powiat mogileński 9 184 141,395 344 251,873 839 889,52 Powiat radziejowski 8 266 294,794 810 156,943 456 137,85 Powiat aleksandrowski 10 998 307,286 399 915,014 598 392,27 Powiat lipnowski 11 040 187,706 424 285,224 615 902,48 Powiat rypiński 8 781 776,235 110 115,593 671 660,64 Powiat golubsko-dobrzyński 6 619 063,483 851 633,042 767 430,44 Powiat brodnicki 15 216 096,188 854 246,376 361 849,81 Powiat wąbrzeski 6 905 572,534 018 352,662 887 219,87 Powiat świecki 18 153 401,0010 563 464,047 589 936,96 Powiat tucholski 9 430 335,645 487 512,313 942 823,33 Powiat sępoleński 8 157 483,984 746 839,933 410 644,05 Powiat chełmiński 10 322 936,576 006 916,794 316 019,78 RAZEM 410 657 094,26285 165 143,16125 491 951,10

12 ZIT Włocławek + pozostałe gminy powiatu włocławskiego

13 ZIT Grudziądz + pozostałe gminy powiatu grudziądzkiego

14 ZIT Inowrocław + pozostałe gminy powiatu inowrocławskiego

15 Kwota 28 403 526,80 euro, w podziale: - EFRR – 16 530 252,22 euro, - EFS – 11 873 273,82 euro, ma zostać przeznaczona na realizację zadań w ramach tzw. „Funduszu Wyrównawczego”, nie objętych oddziaływaniem polityki miejskiej i poziomu krajowego, które mają przyczynić się do sprawnego funkcjonowania oraz rozwoju obszaru, na którym zdiagnozowano problemy związane z zapaścią społeczno-gospodarczego (m.in. wschodnia część województwa). Mają to być zadania związane z rozwiązywaniem najistotniejszych problemów, takich jak wysoki poziom bezrobocia, wysoki poziom ubóstwa, niska aktywność gospodarcza itp. Ze względu na charakter interwencji o środki nie może aplikować 5 największych miast tj. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław.

16 SYSTEM WSKAŹNIKÓW I MONITOROWANIA ROZWOJU LOKALNEGO Dokumenty podstawowe: - Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – wersja 4.0

17 Założenia systemu monitorowania – cztery płaszczyzny odniesienia monitoringu - Monitoring ogólnego poziomu rozwoju województwa – wskaźniki str. 96 Strategii, - Monitoring realizacji celów strategicznych – wskaźniki str. 97-99 Strategii, - Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa – wskaźniki str. 99-104 Strategii, - Monitoring realizacji przedsięwzięć zidentyfikowanych w Strategii – wykaz str. 104-108 Strategii.

18 Regionalny Program Operacyjny Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Priorytet Inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ W ramach PI wspierane będą działania polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

19 RPO WKP 2014-2020 WSKAŹNIKI REZULTAT - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - …… (Mtoe) - Zmniejszenie zużycia energii końcowej - GJ/rok - Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych - Mg/rok PRODUKT Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - …. szt.

20 Odniesienie w Strategii Obszaru Społeczno- Gospodarczego do Strategii Rozwoju Województwa Ocena wpływu projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Priorytet: Modernizacja przestrzeni miast i wsi Cel strategiczny: Sprawne zarządzanie Kierunek/Kierunek działań: Poprawa efektywności energetycznej Stopień realizacji wskaźników strategicznych Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS) Udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii - %

21 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Priorytet Inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ m.in.: - unowocześnienie, modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego, - uzupełnienia istniejących linii komunikacji zbiorowej łącznie z wyposażeniem w nowy, przyjazny dla środowiska tabor i inną infrastrukturę, - polityka parkingowa ("park&ride" i "bike&ride"), - systemy rowerów publicznych/miejskich, - systemy zarządzania ruchem (ITS), - działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast, - energooszczędne oświetlenie uliczne, - budownictwo niskoenergetyczne i pasywne oraz likwidację źródeł niskiej emisji.

22 RPO WKP 2014-2020 WSKAŹNIKI REZULTAT - Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych - Mg/rok PRODUKT Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - …. szt. WSPÓLNA LISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów - …… km Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" - …. szt. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - …. szt. Liczba wybudowanych obiektów "Park&Ride" - ….. szt. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych / zintegrowanych centrów przesiadkowych - …… szt.

23 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Priorytet: Modernizacja przestrzeni miast i wsi Cel strategiczny: Dostępność i spójność, Bezpieczeństwo Kierunek/Kierunek działań: Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego w obszarze metropolitalnym Rozwój sieci dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o znaczeniu transportowym Realizacja regionalnego systemu transportu publicznego „60/90” dla zapewnienia spójności wewnętrznej województwa Stopień realizacji wskaźników strategicznych Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS) Długość ścieżek rowerowych - …… km Liczba pasażerów przewiezionych komunikacją miejską - ………..tys. osób Liczba pasażerów przewiezionych transportem kolejowym wewnątrz województwa - ……….tys. osób Liczba połączeń autobusowych/kolejowych z miejscowości gminnych do miasta powiatowego - ……….szt. Miejscowości statystyczne położone w odległości 30 min. dojazdu do miast powiatowych bezpośrednim transportem autobusowym/kolejowym - ……szt.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Finansowanie polityki terytorialnej 16 maja 2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google