Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Projekt z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na Polskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Projekt z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na Polskiej."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Projekt z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB)

2 Projekt Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife obejmuje 17 jednostek naukowo-badawczych, które dysponują nowoczesną technologią badawczo-przemysłową oraz kapitałem ludzkim i tworzą masę krytyczną odpowiednią do realizowania ambitnego programu badań unikatowy charakter proponowanej IB wynika z braku w Polsce tak skoordynowanej struktury umożliwiającej badania w łańcuchu: ma charakter przedsięwzięcia krajowego, interregionalnego i interdyscyplinarnego środowisko/ekologia – surowce – przetwórstwo – żywność – zdrowie - jakość życia

3 Uczestnicy projektu – konsorcjum w składzie: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, PIB Państwowy Instytut Weterynaryjny, PIB w Puławach Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu (Ośrodek Badawczo- Rozwojowy) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

4  Konsorcjum jest odpowiedzią na rosnącą konkurencyjność pomiędzy jednostkami badawczymi w obszarze transferu wiedzy i technologii do gospodarki, zwłaszcza w ramach kontraktów terytorialnych tzw. „smart specialisation”.  Badania wszystkich członków Konsorcjum są ściśle powiązane ze sobą i integrują badaczy ze społeczeństwem i gospodarką, czego potwierdzeniem jest włączenie powstania Konsorcjum do strategii rozwoju kilku regionów kraju.  Konsorcjum jest mobilną agendą badawczą, podmiotem otwartym, gotowym na szeroką, krajową i międzynarodową, interdyscyplinarną współpracę, w ramach regionalnych specjalizacji bazujących na programach RSI. EnFoodLife

5 LIDER - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Operacyjna struktura projektu rozproszona w postaci 3 węzłów środowisko / ekologia Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach surowce /technologia /żywność Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zdrowie / jakość życia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IUNG UWM UM K UM B EnFoodLife

6 WĘZEŁ nr 1środowisko / ekologia Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy IUNG Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie EnFoodLife Uniwersytet Mikołaja Kopernika

7 WĘZEŁ nr 2surowce / technologia / żywność Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Państwowy Instytut Weterynaryjny, PIB w Puławach Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w Warszawie Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny UWM EnFoodLife

8 WĘZEŁ nr 3zdrowie / jakość życia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wojewódzki Specjalistyczny Szpital we Wrocławiu (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy) UMB UMK EnFoodLife

9  Ideą projektu jest utworzenie zintegrowanych laboratoriów innowacyjnych technik i technologii na rzecz oceny surowców roślinnych i zwierzęcych (także ryb), prawidłowości realizacji procesów przetwórczych, a w efekcie bezpieczeństwa żywności.  Działania te docelowo mają sprzyjać wypracowaniu kryteriów środowiskowych sprzyjających produkcji „zdrowej” żywności wysokiej jakości.  EnFoodLife wychodzi naprzeciw współczesnym problemom, oczekiwaniom i wyzwaniom środowiskowym, epidemiologicznym i medycznym.  Proponowane badania mają charakter podstawowy, rozwojowy oraz wdrożeniowy i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich firm. Wsparcie lokalnych jednostek administracji daje dużą szansę sukcesu wdrożenia założeń, dzięki regionalnej polityce spójności. EnFoodLife

10  Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych do rozpoznawania i zapobiegania występującym w ostatnich latach procesów degradacji środowiska, rozwoju bezpiecznych i bezodpadowych technologii produkcji i przetwórstwa spożywczego oraz wpływu żywości i sposobu odżywiania na jakość życia i postawy konsumenckie.  Pomocne w tych działaniach mają być m.in. technologie zorientowane na izolację i charakterystykę substancji naturalnych i produktów ich transformacji wykazujących nutraceutyczny i profilaktyczny wpływ na przewlekłe choroby niezakaźne określane jako cywilizacyjne, w tym choroby dietozależne, takie jak cukrzyca, otyłość, choroby nowotworowe, alergie pokarmowe, itp.  W ramach skoordynowanych działań uczestników Konsorcjum możliwe będzie opracowanie nowoczesnych metod ich separacji i frakcjonowania oraz „stabilizacji”. EnFoodLife

11  Ważnymi kierunkami badań pozwalającymi na osiąganie założonych celów będą m.in. genomika, transkryptomika, proteomika, lipidomika i metabolomika.  Tylko połączenie wymienionych technik, w wyniku współpracy wchodzących w skład Konsorcjum jednostek naukowych może pozwolić na kompleksowe wyjaśnienie złożonych zależności w układach biologicznych. Centrum Edukacyjno-Badawcze „Mleczarstwa” Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dodana przedsięwzięcia będzie wynikać z połączenia wysiłków wyspecjalizowanych laboratoriów poszczególnych ośrodków naukowych z obszaru całego kraju. EnFoodLife

12  Priorytetowym celem podejmowanego przedsięwzięcia będzie stworzenie naukowych podstaw pozwalających na specjalizację i modernizację kluczowych dla większości regionów Polski działów gospodarki, obejmujących produkcję rolną oraz przetwórstwo surowców roślinnych i zwierzęcych, w połączeniu z interdyscyplinar- nymi badaniami łańcucha: środowisko – rolnictwo – przemysł spożywczy – jakość żywności – jakość życia.  Efektem realizacji tego celu będzie określenie możliwości profilaktyki żywieniowej chorób cywilizacyjnych, w tym dzięki poszerzeniu propozycji produkcji nutraceutyków i bioproduktów na bazie surowców/zasobów naturalnych i tradycyjnych.  Wskaźnikiem prawidłowości proponowanych kierunków działań będą skojarzone techniki analityczne pozwalające na wykrywanie biomarkerów predyspozycji do zapadania na choroby cywilizacyjne. EnFoodLife

13  Takie interdyscyplinarne podejście możliwe jest dzięki wykorzystaniu już posiadanej, a także planowanej w niewielkim zakresie do uzupełnienia, specjalistycznej aparatury badawczej członków Konsorcjum.  Nadrzędnym założeniem projektu jest optymalizacja wykorzystania posiadanej przez partnerów infrastruktury w postaci nowoczesnych budynków, aparatury naukowo-badawczej oraz instalacji pilotażowych. Do tej pory zainwestowano już ponad 700 mln złotych, pochodzących z Programów Operacyjnych, środków krajowych i własnych. EnFoodLife Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14  Zaproponowane nowe technologie dadzą możliwość wdrożenia i zwiększenia asortymentu produktów żywnościowych oraz zwiększenie rentowności przedsiębiorstw.  Proponowana IB umożliwi osiągnięcie postępu w badaniach o potencjale implementacyjnym związanym z bezpieczeństwem żywności, zrównoważoną produkcją sektora rolno-spożywczego, uwzględniającą zmiany środowiskowe, w tym klimatyczne i gospodarkę odpadami oraz profilaktykę chorób dietozależnych i ochronę zdrowia. KORZYŚCI / WARTOŚĆ DODANA EnFoodLife Regionalne Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

15 Kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Projekt z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na Polskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google