Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja RSI Kujawsko – Pomorskie Forum Innowacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja RSI Kujawsko – Pomorskie Forum Innowacji"— Zapis prezentacji:

1 Promocja RSI Kujawsko – Pomorskie Forum Innowacji
Propozycje tematów publikacji „Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji” - element planu promocji RSI Spotkanie grupy eksperckiej RSI Rada Innowacji. Zespoły tematyczne Toruń r. Marek Dondelewski Doradca ds. Innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski w Toruniu

2 Założenia dotyczące publikacji w ramach Kujawsko –Pomorskiego Forum Innowacji
Publikacja KPFI jako element promocji RSI oraz innowacyjnych rozwiązań w regionie Publikacja wyników prac Zespołów Tematycznych Rady Innowacji i aktualizacji RSI w formie kwartalnika Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji. Ujęcie tematyczne w danym kwartalniku Kujawsko – Pomorskiego Forum Innowacji - prezentacja różnych aspektów kluczowego zagadnienia i promocja dobrych praktyk. Propozycje tematów do danego kwartalnika są zgodne z zakresem prac poszczególnych Zespołów Tematycznych

3 Propozycje tematyczne publikacji Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji
1.Współpraca nauki z biznesem, nauka i badania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie.  2.Innowacyjna gospodarka: Rozwój innowacji, wiodące specjalizacje regionu i model innowacyjnego rozwoju, rola poszczególnych instytucji, innowacje systemowe i rozproszone, finansowanie innowacyjnej gospodarki w regionie. 3.Proinnowacyjne otoczenie. Infrastruktura i usługi dla rozwoju innowacji. 4. Promocja postaw proinnowacyjnych i edukacja dla innowacji.

4 Współpraca nauki z biznesem, nauka i badania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie
1.Wsparcie młodych naukowców i doktorantów – system powiązania nauki z gospodarką , rozwój innowacyjnych badań dla potrzeb gospodarki województwa i stymulowanie innowacji poprzez programy stypendialne. 2.Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK 3.Centrum Optyki Kwantowej – rozwój gospodarki wiedzy w Województwie Kujawsko -Pomorskim 4.Kółka matematyczno-fizyczne w regionie – oferta i inicjatywa Marszałka dla wsparcia zdolności młodych osób. 5.Przedsiębiorczość akademicka i inkubatory akademickie 6.Projekt SPIN UMK jako metoda kooperacji nauki i biznesu. 7.Cyfryzacja edukacji – projekt zakupu tablic interaktywnych i elektronicznych jako element nowoczesnego nauczania w regionie. 8.Zakładanie firm typu spin-off lub spin-out: rozwiązania prawne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne dla osób, które chciałyby rozpocząć taką działalność na uczelnie. Przykład rozwiązań dla przedsiębiorców i naukowców.

5 Współpraca nauki z biznesem, nauka i badania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie c.d.
9. Współpraca nauki i biznesu na przykładzie laboratorium badawczego UTP. 10. Nowy model planowania kariery i rekrutacji do innowacyjnych firm na przykładzie projektu „Udana Kariera”. 11. Voucher badawczy – nowy sposób pobudzania rozwoju innowacyjnych firm przy współpracy z nauką. 12. Europejskie Centra Popularyzacji Nauki i Technologii ( projekt eksperymentalnej edukacji i innowacji opartej na wiedzy). 14. Skuteczna promocja powiązań B+R i przedsiębiorców na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przykłady i praktyka. 15. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków – innowacyjne metody naukowe pomagają sztuce.

6 Innowacyjna gospodarka
1. Smart Specialisation – wiodące technologie, produkty i sektory gospodarki regionalnej 2. Subergionalne sieci innowacji jako część RSI. Innowacje w Starostwach Powiatowych. Liderzy innowacji –przykłady zastosowań rozwiązań innowacyjnych w danym powiecie, gminie. 3. Zadania administracji w zakresie kreowania rozwoju opartego o innowację po roku Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki regionalnej. 5. CSR jako innowacja w procesie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i administracji. 6. Innowacyjne zamówienia publiczne (IPP) oraz zamówienia przedkomercyjne - nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości i rola administracji publicznej w finansowaniu innowacji w formie przedkonkurencyjnych zamówień publicznych. 7. Klastry i ich rola w gospodarce regionu. Klastry szansą rozwoju przedsiębiorstw i regionu. 8. Kujawsko - Pomorski Klaster Badawczo – Przemysłowego jako przykład innowacjnych rozwiązań w obszarze kompetencji dla innowacji. 9. Finansowe wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. System finansowania innowacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

7 Innowacyjna gospodarka c.d.
10. Fundusz Badań i Wdrożeń jako nowy instrument pobudzania innowacyjnych rozwiązań opartych na wiedzy wśród przedsiębiorców . 11.JEREMIE –nowy model wsparcia przedsiębiorców w regionie. Doświadczenia i wyniki , wskazania na przyszłość. 12. Regionalny mechanizm inżynierii finansowej jako element wsparcia innowacyjnej gospodarki w ramach regionalnej polityki spójności Regionalny system innowacji – innowacje systemowe czy rozproszone, kształt RSI, a oczekiwania firm w regionie. 14. Innowacje w gospodarce, jako wynik współpracy międzynarodowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 15.Rozwój w oparciu o innowacje - doświadczenia firm kujawsko – pomorskich we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

8 Proinnowacyjne otoczenie. Potencjał i usługi dla rozwoju innowacji
1. Regionalna sieć Parków przemysłowych, parków technologicznych i Centrów TT oraz Centrów Innowacji NOT– kompleksowa oferta infrastruktury innowacyjnej dla firm i ich kooperacji z B+R. 2. Centrum Przetwarzania Danych – nowoczesne usługi z zakresu udostępniania sprzętu i usług informatycznych jako element rozwoju innowacyjności firm. Model cloud computing. 3. Regionalne Centrum Przedsiębiorczości - Park przemysłowy Solec – II etap rozwoju jako przykład budowy potencjału innowacyjnego otoczenia w regionie. 4. Centrum Nowoczesności, Inkubator Technologiczny i Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu –rozwój otoczenia proinnowacyjnego w regionie. 5. COI jako forma przyciągania innowacyjnych inwestycji do regionu oraz eksportu innowacji. Oferta, formy wsparcia, rozwiązania dla przedsiębiorstw i ich międzynarodowych powiązań kooperacyjnych

9 Proinnowacyjne otoczenie. Potencjał i usługi dla rozwoju innowacji c.d.
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko –Pomorskiego 7. Centrum Techniki Rolniczej – wprowadzanie innowacji technicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej (KPODR w Minikowie). 8. Projekt Centrum Zarządzania Środowiskiem – Centrum Ekoinnowacji jako usługa dla firm w obszarze innowacji środowiskowych i efektywności energetycznej. 9. „eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań usług informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”: „e-Zdrowie w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

10 Promocja postaw proinnowacyjnych i edukacja dla innowacji
Środowiskowe centra popularyzacji nauki i techniki jako innowacyjny sposób pobudzania gospodarki opartej na wiedzy. Cyfryzacja edukacji – projekt zakupu tablic interaktywnych i elektronicznych, jako element nowoczesnego nauczania w regionie. Astrobazy – regionalny model innowacji opartej na wiedzy i edukacji. Kujawsko - Pomorska sieć kreatywnego biznesu. Sektor kreatywny w Województwie Kujawsko-Pomorskim Wynalazki kujawsko- pomorskie: patenty, wzory użytkowe, rozwiązania ochrony własności intelektualnej jako wzmocnienie innowacyjności regionu. Wynalazczość w regionie - kształtowanie innowacyjnych postaw w gospodarce.

11 Promocja postaw proinnowacyjnych i edukacja dla innowacji c.d.
6. Innowacyjna edukacja od przedszkola: Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli. 7. Modelowanie kierunkowe kształcenia technicznego i zawodowego zgodnie z potrzebami gospodarki regionu przy udziale firm i instytucji gospodarczych. 8. „Innowacje – to proste!” Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Związek Rzemiosła Polskiego -„Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”. 9. Kształcenie kierunków kluczowych – Regionalny Ośrodek EFS jako element budowy postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie 10. Promocja innowacji.

12 Dziękuję za uwagę Marek Dondelewski
Doradca ds. innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu tel:


Pobierz ppt "Promocja RSI Kujawsko – Pomorskie Forum Innowacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google