Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjna inżynieria finansowania nowych technologii w biznesie w aspekcie rozwoju samorządów terytorialnych w latach 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjna inżynieria finansowania nowych technologii w biznesie w aspekcie rozwoju samorządów terytorialnych w latach 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjna inżynieria finansowania nowych technologii w biznesie w aspekcie rozwoju samorządów terytorialnych w latach

2 STANISŁAW LIS Ekspert ds. polityki regionalnej, funduszy UE i EOG oraz Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP)

3 „Jeśli nie wiesz do jakiego portu płyniesz,
żaden wiatr nie będzie właściwy” SENEKA STARSZY

4 A) Innowacyjna inżynieria finansowania nowych technologii w biznesie.

5 1. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

6 Tabela 1.Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu
Oś priorytetowa Fundusz Wsparcie UE (EUR) Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu (w podziale na fundusze) Cel tematyczny 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy EFRR 90 mln 3,13 % 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 180 mln 6,26 % 2. Cyfrowa Małopolska 140 mln 4,87 % 2. Zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno komunikacyjnych 3. Aktywna gospodarczo Małopolska 163 mln 5,67 % 3. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 3. Aktywna gospodarczo Małopolska 47 mln 1,63 % 3. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 110 mln 3,83 %

7 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

8 Tabela 2. Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu
Oś priorytetowa Fundusz Wsparcie UE (w mln EUR) Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu Cele szczegółowe priorytetów inwestycyjnych I EFRR 3450,0 40,05 % Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R II 1975,2 22,93% Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną 448,0 5,20% Rozwój rynki kapitału podwyższonego ryzyka III 689,0 8,00% Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej

9 c.d. Tabeli 2. III EFRR 146,4 1,70% Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw 235,5 2,73% Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych IV 1373,0 15,94% Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym V 297,0 3,45% Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu. Zapewnienie informacji, promocji i doradztwa ramach programu. SUMA - 8614,1 100 %

10 B) Możliwości praktycznej współpracy samorządów w obszarze inwestycji i innowacji.

11 W 2014 r. miasta czy gminy zamierzają wydać na swój rozwój ponad 47 mld zł.
W 2017 r. – już tylko 18 mld zł.

12 Gdyby udało się zrealizować wszystkie te zamierzenia, byłoby to rekordowa kwota, większa niż dotychczasowy najlepszy wynik z 2011 r. – 44,3 mld zł.

13 Wydatki na ten cel mają spaść w:
Ale jak wynika z samorządowych planów, 2014 r. ma być ostatnim rokiem boomu inwestycyjnego. Wydatki na ten cel mają spaść w: 2015 r. do 28 mld zł, 2016 r. – do 20,7 mld zł, 2017 r. – do 18,4 mld zł.

14 STRUKTURA PLANOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO

15 Lokalny Program Rewitalizacji
I. Dokumenty strategicznego rozwoju kraju i regionów II. Kreowanie wizji rozwoju III. Dokumenty podstawowe określające rozwój samorządu IV. Dokumenty specjalistyczne określające rozwój samorządu RAPORT „POLSKA 2030” Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego – 2020 Plan Konwergencji Strategia Rozwoju Kraju na lata 2014 – 2020 Strategiczne Ramy Rozwoju UE Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego – MAŁOPOLSKIE 2020 Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Trzecia faza nowoczesności. Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw Małopolskiego i Śląskiego do roku 2020 Wizja Misja Cele strategiczne Cele operacyjne Cele finansowe Lokalny Program Rewitalizacji Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Strategia Rozwoju Turystyki Strategia Rozwoju Kultury Lokalny Program Ochrony Środowiska Lokalny Program Rozwoju Transportu Publicznego Lokalny Program Rozwoju Mieszkalnictwa Inne lokalne programy Studium uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Strategia Społeczno – Gospodarczego Rozwoju Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) Wieloletni Plan Finansowy (WPF) 16 RPO ,4 mln euro PO Infrastruktura i Środowisko – mln euro PO Wiedza, Edukacja, Rozwój – mln euro PO Polska Wschodnia – mln euro PO Polska Cyfrowa – mln euro PO Inteligentny Rozwój – mln euro PO Pomoc Techniczna – 570 mln euro Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa

16 Instrumenty finansowania inwestycji DOSTĘPNE DLA
samorządóW terytorialnYCH do 2020 r.

17 GŁÓWNE INSTRUMENTY FINANSOWE OBLIGACJI KOMUNALNYCH
FUNDUSZE UE MECHANIZMY FINANSOWE UE i EOG EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH PPP PPPS KONCESJE SPÓŁKI CELOWE KREDYTY POŻYCZKI GWARANCJE BANKOWE wraz z własnymi zasobami finansowymi firm wykonawczych podejmujących się inwestycji

18 INSTRUMENTY FINANSOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE W BUDOWANIU
MODELI INWESTYCYJNYCH

19 105 miliardów 800 milionów euro w tym:
Fundusze UE : 105 miliardów 800 milionów euro w tym: 72 miliardy 900 milionów euro z polityki spójności 28 i pół miliarda euro z wspólnej polityki rolnej 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 17,4 mld euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – 2 875,5 mln euro.

20 8 OBSZARÓW WSPARCIA NMF i EOG

21

22 EUROPARLAMENT PRZYJĄŁ SIEDMIOLETNI BUDŻET

23 Pieniądze dla Polski na lata 2014 – 2020

24

25

26

27

28

29 4. Fundusze UE bezpośrednio dostępne z Brukseli 2014 – 2020:
3. Instrumenty NMF i EOG 4. Fundusze UE bezpośrednio dostępne z Brukseli 2014 – 2020:

30 1. Program COSME (Competitiveness & SMME) – wsparcie dla firm, które zamierzają zdobyć rynki poza UE; 1,4 mld euro. 2. Duże projekty infrastrukturalne np. w energetyce i transporcie; 29 mld euro. 3. Pomoc bezzwrotna na programy kluczowe np. inwestycje w zielone technologie, budownictwo innowacyjne; 65 mld euro. 4. Program KREATYWNA EUROPA – rozwój firm; 210 mln euro. 5. Program ERAZMUS – pożyczki dla studentów i doktorantów; 880 mln euro.

31 5. Finansowanie społecznościowe CF / Crowdfounding

32 Finansowanie społecznościowe (crowdfounding - z ang. w kręgu znajomych, w skrócie CF) jest w Polsce stosunkowo nowym sposobem zdobywania funduszy na uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej. W Stanach Zjednoczonych, gdzie głównie za sprawą Facebooka tego rodzaju zbiórki się narodziły, jest to już poważny przemysł. Polega na zbieraniu od rodziny, przyjaciół, znajomych, zupełnie obcych osób mniej lub bardziej zainteresowanych produktem czy branżą funduszy na zrealizowanie pomysłu. Po jego przedstawieniu (głównie na specjalnych portalach), drobni inwestorzy wpłacają stosunkowo niewielkie kwoty (w Polsce – kilkaset zł). Gdy chętnych do finansowania zbierze się więcej, składają się na całkiem poważne kwoty. W zamian otrzymują udział w przyszłych zyskach, zostają współwłaścicielami firmy (tzw. CF udziałowy), gotowy produkt mogą kupić taniej niż inni albo otrzymują innego rodzaju nagrodę. Taki sposób zabiegania o finansowanie jest w Polsce coraz popularniejszy.

33

34

35

36 6. Programy Wspólnotowe UE:
1. AGIS – współpraca w zakresie sądownictwa i ścigania przestępstw. 2. CPFI – obrona cywilna, przeciwdziałanie klęskom naturalnym.

37 6. Programy Wspólnotowe UE:
3. CIP – realizacja celów Strategii Lizbońskiej; wsparcie przedsiębiorczości małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje, konkurencyjność przemysłu, rozwój społeczeństwa informacyjnego, technologie ochrony środowiska i inteligentna energia. 4. KONSUMENT – ochrona konsumentów (zdrowie, bezpieczeństwo, interesy ekonomiczne). 5.CUSTOMS – współpraca w zakresie polityki celnej.

38 6. Programy Wspólnotowe UE:
6. PROGRAM KULTURA – projekty kulturalne. 7. eCONTENTPLUS – rozwój społeczeństwa informacyjnego. 8. EUROPA DLA OBYWATELI – współpraca europejska, społeczeństwo obywatelskie. 9. ERASMUS MUNDUS – współpraca uczelni wyższych.

39 6. Programy Wspólnotowe UE:
10. FISCALIS – podatki. 11. VII PROGRAM RAMOWY – badania i rozwój technologiczny. 12. PRAWA PODSTAWOWE I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – przeciwdziałanie przemocy, przeciwdziałanie narkomanii, prawa podstawowe, kodeks karny i cywilny. 13. IDABC – administracja.

40 6. Programy Wspólnotowe UE:
14. KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE – edukacja. 15. LIFE+ - ochrona środowiska. 16. MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU – projekty młodzieżowe. 17. MARCO POLO II – transport.

41 6. Programy Wspólnotowe UE:
18. MEDIA – polityka audiowizualna. 19. PROGRESS – polityka społeczna. 20. PUBLIC HEALTH – zdrowie publiczne.

42 6. Programy Wspólnotowe UE:
21. SAFER INTERNET PLUS – bezpieczny Interent. 22. SECURITY AND SAFEGUARDING LIBERTIES – przeciwdziałanie przestępczości oraz terroryzmowi. 23. SOLIDARITY AND MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS – polityka migracyjna.

43 7. Krajowe środki publiczne 8. Zagraniczne środki publiczne
9. Programy bilateralne

44 12. Partnerstwa: Publiczno – Prywatne (PPP) 14. Fundusze inwestycyjne
10. Fundacje krajowe 11. Fundacje zagraniczne 12. Partnerstwa: Publiczno – Prywatne (PPP) 13. Obligacje komunalne 14. Fundusze inwestycyjne

45 15. Fundusze Venture Capital
16. Inicjatywy Wspólnotowe: Jessica, Jaspers, Jeremi 17. Koncesje 18. Outsorcing 19. Leasing zwrotny

46 23. Fundusze luksemburskie
20. Anioły biznesu 21. Gwarancje bankowe 22. Akredytywy 23. Fundusze luksemburskie

47 25. Kredyty i pożyczki bankowe
24. Fundusze hedgingowe 25. Kredyty i pożyczki bankowe 26. Poręczenie kredytowe

48 INWESTYCJI PUBLICZNYCH SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH W RAMACH
MODELE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNYCH SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO /PPP/

49 Klasyczne modele PPP (1)
BOT (build-operate-transfer) – partner prywatny buduje infrastrukturę, zarządza nią i przekazuje podmiotowi publicznemu; DBFO (desing-build-finance-operate) – partner prywatny projektuje i buduje infrastrukturę oraz zapewnia jej finansowanie, przez okres umowy zarządza nią, a po zakończeniu umowy przedmiot PPP wraca do podmiotu publicznego; BOO (build-own-operate) – partner prywatny buduje, posiada i zarządza daną infrasturkturą; BTL (build-trasfer-lease) – partner prywatny po wybudowaniu infrastruktury przekazuje ją podmiotowi publicznemu, a sam zrządza nią na warunkach umowy dzierżawy;

50 Klasyczne modele PPP (2)
Kontrakty na zarządzanie – umowy na kompleksowe utrzymanie, zarządzanie i eksploatację infrastruktury; Umowy o świadczenie usług – partnerzy prywatni zobowiązują się do świadczenia usług w zakresie większego przedsięwzięcia. Podział na PPP kontraktualne i instytucjonalne.

51 Wybór modelu realizacji
Decyzja o tym, w jakiej formule realizujemy przedsięwzięcie ma wymiar polityczny. Na to wskazują fiaska większości ogłoszonych dotąd postępowań. Decyzja ta powinna wynikać z przeprowadzonych działań przygotowawczych – z analiz i konsultacji z rynkiem. W większości ogłoszonych dotąd postępowań zabrakło dobrego przygotowania. Dzięki przejściu „ścieżki dojścia” podmiot publiczny zyskuje argumentację na obronę – jeśli kiedykolwiek będzie musiał ich bronić – swoich racji. Każdy projekt będzie oceniany – przez społeczność, użytkowników, kontrolerów, inne podmioty publiczne, potencjalnych przyszłych partnerów prywatnych. Warto dobrze i w sposób partnerski przygotowywać projekty.

52 Model tradycyjny

53 Model koncesyjny

54 Modele finansowania w PPP
Model ogólny koncesji na roboty budowlane Koncesjodawca Koncesjonariusz (Wykonawca) Użytkownicy (Usługobiorcy) Prawo do korzystania Przekazanie zwrotne obiektu Przekazanie gruntu Płatności Pożytki Usługi

55 Modele finansowania w PPP
Model I Koncesjodawca Koncesjonariusz (Wykonawca) Prawo do korzystania (obiekt) Roboty budowlane Płatności Koncesjodawca Koncesjonariusz (Wykonawca) Prawo do korzystania (gruntu) Przekazanie obiektu po zakończeniu mowy Płatności Model II

56 Modele finansowania w PPP
Model - PPP kontraktualne

57 Modele finansowania w PPP
Model - PPP instytucjonalne - spółka PPP

58 Modele finansowania w PPP
Przykładowy model PPP w trybie koncesji

59 Modele finansowania w PPP
Przykładowy model PPP w trybie Pzp (w oparciu o opłaty za dostępność)

60 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Innowacyjna inżynieria finansowania nowych technologii w biznesie w aspekcie rozwoju samorządów terytorialnych w latach 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google