Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Jeśli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy” SENEKA STARSZ Y.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Jeśli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy” SENEKA STARSZ Y."— Zapis prezentacji:

1

2

3 „Jeśli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy” SENEKA STARSZ Y

4 A) Innowacyjna inżynieria finansowania nowych technologii w biznesie.

5 1. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

6 Oś priorytetowaFunduszWsparcie UE (EUR) Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu (w podziale na fundusze) Cel tematyczny 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy EFRR90 mln3,13 % 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy EFRR180 mln6,26 % 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Cyfrowa MałopolskaEFRR140 mln4,87 % 2. Zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno komunikacyjnych 3. Aktywna gospodarczo Małopolska EFRR163 mln5,67 % 3. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 3. Aktywna gospodarczo Małopolska EFRR47 mln1,63 % 3. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 3. Aktywna gospodarczo Małopolska EFRR110 mln3,83 %3. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP Tabela 1.Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu

7 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

8 Oś priorytetowaFunduszWsparcie UE (w mln EUR) Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu Cele szczegółowe priorytetów inwestycyjnych IEFRR3450,040,05 % Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R IIEFRR1975,222,93% Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną IIEFRR448,05,20% Rozwój rynki kapitału podwyższonego ryzyka IIIEFRR689,08,00%Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej Tabela 2. Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu

9 IIIEFRR146,41,70% Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw IIIEFRR235,52,73% Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych IVEFRR1373,015,94% Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym VEFRR297,03,45% Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu. Zapewnienie informacji, promocji i doradztwa ramach programu. SUMA-8614,1100 %- c.d. Tabeli 2.

10 B) Możliwości praktycznej współpracy samorządów w obszarze inwestycji i innowacji.

11 W 2014 r. miasta czy gminy zamierzają wydać na swój rozwój ponad 47 mld zł. W 2017 r. – już tylko 18 mld zł. W 2014 r. miasta czy gminy zamierzają wydać na swój rozwój ponad 47 mld zł. W 2017 r. – już tylko 18 mld zł.

12 Gdyby udało się zrealizować wszystkie te zamierzenia, byłoby to rekordowa kwota, większa niż dotychczasowy najlepszy wynik z 2011 r. – 44,3 mld zł.

13 Ale jak wynika z samorządowych planów, 2014 r. ma być ostatnim rokiem boomu inwestycyjnego. Wydatki na ten cel mają spaść w: 2015 r. do 28 mld zł, 2016 r. – do 20,7 mld zł, 2017 r. – do 18,4 mld zł.

14

15 Wizja Misja Cele strategiczne Cele strategiczne Cele operacyjne Cele finansowe I. Dokumenty strategicznego rozwoju kraju i regionów II. Kreowanie wizji rozwoju IV. Dokumenty specjalistyczne określające rozwój samorządu Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich 2014-2020 PO Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Strategia Rozwoju Rybołówstwa 2014-2020 RAPORT „POLSKA 2030” Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 Plan Konwergencji Strategia Rozwoju Kraju na lata 2014 – 2020 Strategiczne Ramy Rozwoju UE 2014 -2020 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego – MAŁOPOLSKIE 2020 Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Trzecia faza nowoczesności. Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Trzecia faza nowoczesności. Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw Małopolskiego i Śląskiego do roku 2020 16 RPO - 28.089,4 mln euro PO Infrastruktura i Środowisko – 24.158 mln euro PO Wiedza, Edukacja, Rozwój – 3.197 mln euro PO Polska Wschodnia – 2.000 mln euro PO Polska Wschodnia – 2.000 mln euro PO Polska Cyfrowa – 1.946 mln euro PO Polska Cyfrowa – 1.946 mln euro PO Inteligentny Rozwój – 7.625 mln euro PO Inteligentny Rozwój – 7.625 mln euro PO Pomoc Techniczna – 570 mln euro PO Pomoc Techniczna – 570 mln euro III. Dokumenty podstawowe określające rozwój samorządu Studium uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Strategia Społeczno – Gospodarczego Rozwoju 2014 -2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2014 -2020 Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) Wieloletni Plan Finansowy (WPF) Lokalny Program Rewitalizacji Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Strategia Rozwoju Turystyki Strategia Rozwoju Kultury Lokalny Program Ochrony Środowiska Lokalny Program Rozwoju Transportu Publicznego Lokalny Program Rozwoju Mieszkalnictwa Inne lokalne programy

16

17

18

19 1.Fundusze UE-2014-2020: 105 miliardów 800 milionów euro w tym: 72 miliardy 900 milionów euro z polityki spójności 28 i pół miliarda euro z wspólnej polityki rolnej 1.Fundusze UE-2014-2020: 105 miliardów 800 milionów euro w tym: 72 miliardy 900 milionów euro z polityki spójności 28 i pół miliarda euro z wspólnej polityki rolnej 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 17,4 mld euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – 2 875,5 mln euro. 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 17,4 mld euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – 2 875,5 mln euro.

20

21

22 EUROPARLAMENT PRZYJĄŁ SIEDMIOLETNI BUDŻET

23 Pieniądze dla Polski na lata 2014 – 2020

24

25

26

27

28

29 3. Instrumenty NMF i EOG 2015 - 2020 4. Fundusze UE bezpośrednio dostępne z Brukseli 2014 – 2020:

30 1. Program COSME (Competitiveness & SMME) – wsparcie dla firm, które zamierzają zdobyć rynki poza UE; 1,4 mld euro. 2. Duże projekty infrastrukturalne np. w energetyce i transporcie; 29 mld euro. 3. Pomoc bezzwrotna na programy kluczowe np. inwestycje w zielone technologie, budownictwo innowacyjne; 65 mld euro. 4. Program KREATYWNA EUROPA – rozwój firm; 210 mln euro. 5. Program ERAZMUS – pożyczki dla studentów i doktorantów; 880 mln euro.

31 5. Finansowanie społecznościowe CF / Crowdfounding

32 Finansowanie społecznościowe (crowdfounding - z ang. w kręgu znajomych, w skrócie CF) jest w Polsce stosunkowo nowym sposobem zdobywania funduszy na uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej. W Stanach Zjednoczonych, gdzie głównie za sprawą Facebooka tego rodzaju zbiórki się narodziły, jest to już poważny przemysł. Polega na zbieraniu od rodziny, przyjaciół, znajomych, zupełnie obcych osób mniej lub bardziej zainteresowanych produktem czy branżą funduszy na zrealizowanie pomysłu. Po jego przedstawieniu (głównie na specjalnych portalach), drobni inwestorzy wpłacają stosunkowo niewielkie kwoty (w Polsce – kilkaset zł). Gdy chętnych do finansowania zbierze się więcej, składają się na całkiem poważne kwoty. W zamian otrzymują udział w przyszłych zyskach, zostają współwłaścicielami firmy (tzw. CF udziałowy), gotowy produkt mogą kupić taniej niż inni albo otrzymują innego rodzaju nagrodę. Taki sposób zabiegania o finansowanie jest w Polsce coraz popularniejszy.

33

34

35

36 6. Programy Wspólnotowe UE: 1. AGIS – współpraca w zakresie sądownictwa i ścigania przestępstw. 2. CPFI – obrona cywilna, przeciwdziałanie klęskom naturalnym.

37 3. CIP – realizacja celów Strategii Lizbońskiej; wsparcie przedsiębiorczości małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje, konkurencyjność przemysłu, rozwój społeczeństwa informacyjnego, technologie ochrony środowiska i inteligentna energia. 4. KONSUMENT – ochrona konsumentów (zdrowie, bezpieczeństwo, interesy ekonomiczne). 5.CUSTOMS – współpraca w zakresie polityki celnej. 6. Programy Wspólnotowe UE:

38 6. PROGRAM KULTURA – projekty kulturalne. 7. eCONTENTPLUS – rozwój społeczeństwa informacyjnego. 8. EUROPA DLA OBYWATELI – współpraca europejska, społeczeństwo obywatelskie. 9. ERASMUS MUNDUS – współpraca uczelni wyższych.

39 10. FISCALIS – podatki. 11. VII PROGRAM RAMOWY – badania i rozwój technologiczny. 12. PRAWA PODSTAWOWE I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – przeciwdziałanie przemocy, przeciwdziałanie narkomanii, prawa podstawowe, kodeks karny i cywilny. 13. IDABC – administracja. 6. Programy Wspólnotowe UE:

40 14. KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE – edukacja. 15. LIFE+ - ochrona środowiska. 16. MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU – projekty młodzieżowe. 17. MARCO POLO II – transport. 6. Programy Wspólnotowe UE:

41 18. MEDIA – polityka audiowizualna. 19. PROGRESS – polityka społeczna. 20. PUBLIC HEALTH – zdrowie publiczne.

42 21. SAFER INTERNET PLUS – bezpieczny Interent. 22. SECURITY AND SAFEGUARDING LIBERTIES – przeciwdziałanie przestępczości oraz terroryzmowi. 23. SOLIDARITY AND MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS – polityka migracyjna. 6. Programy Wspólnotowe UE:

43 7. Krajowe środki publiczne 8. Zagraniczne środki publiczne 9. Programy bilateralne

44 10. Fundacje krajowe 11. Fundacje zagraniczne 12. Partnerstwa: Publiczno – Prywatne (PPP) 13. Obligacje komunalne 14. Fundusze inwestycyjne

45 15. Fundusze Venture Capital 16. Inicjatywy Wspólnotowe: Jessica, Jaspers, Jeremi 17. Koncesje 18. Outsorcing 19. Leasing zwrotny

46 20. Anioły biznesu 21. Gwarancje bankowe 22. Akredytywy 23. Fundusze luksemburskie

47 24. Fundusze hedgingowe 25. Kredyty i pożyczki bankowe 26. Poręczenie kredytowe

48

49 Klasyczne modele PPP (1) BOT (build-operate-transfer) – partner prywatny buduje infrastrukturę, zarządza nią i przekazuje podmiotowi publicznemu; DBFO (desing-build-finance-operate) – partner prywatny projektuje i buduje infrastrukturę oraz zapewnia jej finansowanie, przez okres umowy zarządza nią, a po zakończeniu umowy przedmiot PPP wraca do podmiotu publicznego; BOO (build-own-operate) – partner prywatny buduje, posiada i zarządza daną infrasturkturą; BTL (build-trasfer-lease) – partner prywatny po wybudowaniu infrastruktury przekazuje ją podmiotowi publicznemu, a sam zrządza nią na warunkach umowy dzierżawy; 49

50 Klasyczne modele PPP (2) Kontrakty na zarządzanie – umowy na kompleksowe utrzymanie, zarządzanie i eksploatację infrastruktury; Umowy o świadczenie usług – partnerzy prywatni zobowiązują się do świadczenia usług w zakresie większego przedsięwzięcia. Podział na PPP kontraktualne i instytucjonalne. 50

51 Wybór modelu realizacji Decyzja o tym, w jakiej formule realizujemy przedsięwzięcie ma wymiar polityczny. Na to wskazują fiaska większości ogłoszonych dotąd postępowań. Decyzja ta powinna wynikać z przeprowadzonych działań przygotowawczych – z analiz i konsultacji z rynkiem. W większości ogłoszonych dotąd postępowań zabrakło dobrego przygotowania. Dzięki przejściu „ścieżki dojścia” podmiot publiczny zyskuje argumentację na obronę – jeśli kiedykolwiek będzie musiał ich bronić – swoich racji. Każdy projekt będzie oceniany – przez społeczność, użytkowników, kontrolerów, inne podmioty publiczne, potencjalnych przyszłych partnerów prywatnych. Warto dobrze i w sposób partnerski przygotowywać projekty. 51

52 Model tradycyjny 52

53 Model koncesyjny 53

54 Modele finansowania w PPP Model ogólny koncesji na roboty budowlane 54 Koncesjodawca Koncesjonariusz (Wykonawca) Użytkownicy (Usługobiorcy) Prawo do korzystania Przekazanie zwrotne obiektu Przekazanie gruntu Płatności PożytkiUsługi

55 Modele finansowania w PPP Model I Model II 55 Koncesjodawca Koncesjonariusz (Wykonawca) Prawo do korzystania (obiekt) Roboty budowlane Płatności Koncesjodawca Koncesjonariusz (Wykonawca) Prawo do korzystania (gruntu) Przekazanie obiektu po zakończeniu mowy Płatności

56 Modele finansowania w PPP Model - PPP kontraktualne 56

57 Modele finansowania w PPP Model - PPP instytucjonalne - spółka PPP 57

58 Modele finansowania w PPP Przykładowy model PPP w trybie koncesji 58

59 Modele finansowania w PPP Przykładowy model PPP w trybie Pzp (w oparciu o opłaty za dostępność) 59

60


Pobierz ppt "„Jeśli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy” SENEKA STARSZ Y."

Podobne prezentacje


Reklamy Google