Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dorota Rybarska-Jarosz ROPS Szczecin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dorota Rybarska-Jarosz ROPS Szczecin"— Zapis prezentacji:

1 Dorota Rybarska-Jarosz ROPS Szczecin

2 Polityka rodzinna: pomoc – czy polityka społeczna?...
Źródło: Autor: LilGoldWmn Źródło: Autor: LilGoldWmn

3 Polityka a polityka społeczna…
Definicja Szkoły Arystotelesowskiej [sztuka, talent, umiejętność niedostępna] sztuka podejmowania decyzji w sprawach regulujących życie zbiorowe, poza granicą prywatności. Polityka: działanie zespołowe na rzecz zaspokojenia potrzeb szerszej zbiorowości, ukierunkowanego na permanentne zwiększanie dostępności dobra /w szerokim znaczeniu/. Polityka społeczna: działania planowe, których priorytetem jest również dostępność dobra, jednak koncentrują się na sprawach i problemach towarzyszących relacjom między ludźmi: współdziałaniu, wzajemnemu oddziaływaniu, konsekwencjach działań lub ich zaniechania.

4 Czemu służy polityka społeczna?...
…określeniu sposobów wydawania publicznych pieniędzy, by efektywnie zaspokajać potrzeby jednostek i grup oraz rozwiązywać problemy społeczne a także – definiuje beneficjentów systemu wsparcia społecznego. [za: Z. Woźniak]

5 …szukaniu odpowiedzi na pytania:
…o skuteczność i efektywność tradycyjnego państwa opiekuńczego …o model instytucjonalny usług społecznych …o najlepsze rozwiązania w polityce aktywizacji i integracji społecznej …o nowe paradygmaty i modele działania …o Strategię Rozwoju Społecznego w Polsce, Europie i na świecie …o możliwości wielopoziomowej współpracy i partnerstwa międzysektorowego [za: M. Grewiński]

6 Czemu służy pomoc społeczna?...
Samopomocy (ludzi, rodzin, grup sąsiedzkich, wspólnot lokalnych) Integracja (instrumenty integracji społecznej) Edukacja społeczna (środowiskowa) Aktywności osób, rodzin, środowisk lokalnych Animacja społeczna, poprzez kulturę Praca środowiskowa Współpracy między ludźmi, instytucjami, organizacjami w środowisku Animacja działań partnerskich Edukacja Samodzielności (w realizacji potrzeb socjalnych, niektórych społecznych) osób, rodzin, środowisk lokalnych

7 Rodzina*, czyli… Wspólnota ludzi, których łączą: więzy krwi uczucia
sakramenty umowy (w tym finansowe) wspólnie zamieszkiwana przestrzeń. * Rodzina ≠ Gospodarstwo Domowe

8 Próba definicji polityki rodzinnej…
Umiejętność dostrzegania i wykorzystywania w organizacji życia zbiorowego – związków i zależności pomiędzy rozwojem lokalnym, kapitałem społecznym poczuciem jakości życia mieszkańców a kondycją Rodziny. Rodzina – fundament kapitału: Ludzkiego [zdrowie, edukacja, intelekt, zdolność samorozwoju] Społecznego [zaufanie, współpraca, budowanie relacji, przestrzeganie norm] Kulturowego [utrwalanie wartości, tradycji, kultury języka, twórcze podejście do własnego i społecznego życia, zdolność do kreatywnego przekształcania rzeczywistości]

9 Pytania o kondycję Rodziny w Województwie Zachodniopomorskim

10 Rodziny* wg liczby dzieci – w Polsce i w województwie zachodniopomorskim
*Rodzina – małżeństwa z dziećmi, partnerzy z dziećmi, rodziny niepełne z dziećmi

11 Rozwody na 1000 nowo zawartych małżeństw

12 Urodzenia pozamałżeńskie w WZ, w latach 2002-2011

13 Miejscowości popegeerowskie w podziale na gminy

14 Wnioski i rekomendacje

15 Spotkanie fokusowe, 22 maja 2014
Polityka społeczna: Wdrażanie Kart Dużych Rodzin – jako sposób na obniżanie kosztów stałych ponoszonych przez Rodzinę z dziećmi Działania na rzecz podnoszenia atrakcyjności szkół, edukacji i miast, co może zatrzymać młodych ludzi w regionie – jako sposób na odtworzenie współczynnika zastępowalności (dzieci + rodzice – w jednej przestrzeni) Oddziaływania na świadomość władz samorządowych – jako sposób na zrozumienie, że wydatki na Rodzinę (dzieci!) to inwestycja, a nie koszt Oddziaływania profilaktyczne w życiu społecznym, szczególnie wobec młodych (ważniejsze są ZACHOWANIA i POSTAWY ludzi niż WIEDZA) Pomoc społeczna: Interwencyjne działania w przypadkach kryzysowych Piecza zastępcza Instrumenty na rzecz wyrównywania szans życiowych, społecznych, zawodowych

16 Wzajemna relacja…

17 Program WZ Region dla Rodziny
Cel I: Poprawa kondycji Rodziny w Województwie Zachodniopomorskim Zadania: Powołanie, we współpracy z powiatami, sieciowej Regionalnej Akademii Rodziny [RAR]: Program warsztatowo – terapeutyczny „Zdążyć przed rozwodem” Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców” Program edukacji społeczno – finansowej „Wybierz Przyszłość” (opcjonalnie) Mediacja rodzinna Prowadzenie cyklicznych warsztatów, szkoleń i spotkań wymiany doświadczeń dla kadry i specjalistów RAR Wdrożenie Regionalnej Karty Rodziny

18 Cel II: Wspieranie samorządów lokalnych w realizacji systemowych działań na rzecz rodziny i pieczy zastępczej Zadania: Doradztwo w zakresie tworzenia lokalnych programów działań na rzecz rodziny Prowadzenie doradztwa, superwizji i szkoleń dla służb społecznych pracujących z Rodziną i Rodziną Zastępczą Dofinansowanie inicjatyw oddolnych na rzecz Rodziny Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa i tytuł Samorząd Przyjazny Rodzinie

19 Cel III: Promocja i upowszechnianie wartości rodziny
Zadania: Powołanie i wsparcie działalności Regionalnej Rady ds. Rodziny Organizacja kampanii społecznych na rzecz promocji wartości rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem dużej rodziny [2+2] Wdrożenie metody otwartej koordynacji samorządowych działań na rzecz Rodziny w regionie a. Realizacja cyklicznych badań kondycji Rodziny w Zachodniopomorskiem b. Monitoring działań na rzecz Rodziny w regionie c. Prowadzenie elektronicznej platformy, rejestrującej poziom realizacji zadań na rzecz rodziny przez samorządy [jako inspiracja/sprawdzona praktyka, porównanie]

20 Polityka Rodzinna to… … budowa fundamentów kapitału społecznego, bez którego „(…) wszelkie próby przyspieszania rozwoju gospodarczego kraju przypominają… próby przyspieszenia biegu na jednej nodze…” [J.A. Fazlagić]

21 Dziękuję za uwagę Dorota Rybarska – Jarosz Dyrektor ROPS UMWZ
Szczecin ul. Korsarzy 34 Tel.: mailto:


Pobierz ppt "Dorota Rybarska-Jarosz ROPS Szczecin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google