Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia."— Zapis prezentacji:

1 Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodniopomorskim

2 Ekonomia społeczna w Strategii Województwa Zachodniopomorskiego Cel strategiczny nr 5 Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności Cel kierunkowy 5.2. Zwiększenie aktywności zawodowej ludności. Działanie Zapewnienie równości szans na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do informacji o nim (m.in. szkolenia, doradztwo, kampanie informacyjne, instytucje ekonomii społecznej)

3 Ekonomia społeczna w Strategii Województwa Zachodniopomorskiego Cel strategiczny nr 6 Wzrost tożsamości i spójności społecznej Cel kierunkowy 6.6 Przeciwdziałanie ubóstwu i procesom marginalizacji. Działania A. Przeciwdziałanie procesom marginalizacji społecznej B. Oddolne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu C. Działania partnerskie na rzecz integracji społecznej D. Rozwijanie instrumentów ekonomii społecznej E. Rozwój kadr pomocy i integracji społecznej F. Realizacja szkoleń i form dialogu adresowanych do osób i instytucji dotyczących przemocy w rodzinie i zjawisk jej towarzyszących

4 Plan jako zadanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Obserwatorium Integracji Społecznej powstałe w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Obsługa merytoryczna zadania pn. Opracowanie planu na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt systemowy ROPS Profesjonalne kadry – lepsze jutro 2011-2012 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Obsługa administracyjna zadania pn. Opracowanie planu na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie. Biuro Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Zespół Koordynujący Uchwała nr 665/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. Planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechnia ekonomii społecznej w regionie. Zespół Koordynujący składa się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, samorządów powiatowych i gminnych, środowiska akademickiego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, organizacji pracodawców, podmiotów ekonomii społecznej.

6 Zespół Koordynujący Maciej Berlicki -Burmistrz Gminy i Miasta Sianów; Katarzyna Błaszczyk -Dyrektor PCPR w Łobzie; Mariola Cieśla -Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; Wacław Idziak -Przedstawiciel Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego; Michał Karłowski -Członek Zarządu Powiatu Łobeskiego; Jarosław Namaczyński -Dyrektor PUP w Łobzie; Antoni Niedzielko -Wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie; Andrzej Przewoda -Dyrektor WUP w Szczecinie; Włodzimierz Puzyna -Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie; Dorota Rybarska-Jarosz -p.o. Dyrektora ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; Teresa Sadowska -Wójt Gminy Banie; Jan Sławczyński -Dyrektor PUP w Policach; Antoni Sobolewski -Przedstawiciel Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan; Bogdan Wankiewicz -Starosta Wałecki.

7 Zadania Zespołu Koordynującego: wyznaczenie przedstawicieli do prac Zespołu Roboczego, odpowiedzialnego za wsparcie merytoryczne Obserwatorium Integracji Społecznej, które z ramienia ROPS realizuje zadanie, określenie zasad działania i organizacji prac ZR ocena stanu rozwoju ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim, inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej,

8 Zadania Zespołu Koordynującego c.d. wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w zakresie wdrażania ekonomii społecznej, bieżący nadzór nad kształtem i treścią powstającego Planu, monitoring prac Zespołu Roboczego, okresowe opiniowanie i zatwierdzanie powstających poszczególnych części Planu, zatwierdzenie ostatecznego kształtu i treści Planu

9 Harmonogram Prac: 29.03.2011 – spotkanie powołujące Zespół Koordynujący

10 Harmonogram Prac: 13.04.2011 – spotkanie Zespołu Roboczego Analiza wstępnej diagnozy sytuacji ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim, Wypracowanie założeń do prognozy trendów rozwojowych.

11 Harmonogram Prac: 23.05.2011 – spotkanie Zespołu Koordynującego Wypracowanie regionalnych standardów pracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Naniesienie uwag do diagnozy ekonomii społecznej 10.06.2011 – spotkanie Zespołu Roboczego Wypracowanie priorytetów oraz kierunków interwencji

12 Harmonogram Prac c.d. 09.09.2011 – spotkanie Zespołu Koordynującego Zatwierdzenie ostatecznego kształtu diagnozy 15.09.2011 – spotkanie Zespołu Roboczego Wypracowanie wskaźników Określenie ram finansowych, sposobu wdrażania i monitoringu 30.11.2011 – spotkanie Zespołu Roboczego Przedstawienie jednolitego tekstu Planu, naniesienie ewentualnych uwag 12.12.2011 – spotkanie Zespołu Koordynującego Zatwierdzenie ostatecznego kształtu Planu

13 Definicja ekonomii społecznej Przedsiębiorczość Społeczna to… narzędzie rozwoju lokalnego, wykorzystujące potencjał własny środowiska, oparte na zasadach: - poszanowania wspólnych wartości - partnerstwa - wolnego rynku

14 Struktura Planu I. Diagnoza sytuacji ekonomii społecznej opracowana na podstawie następujących badań i analiz: analiza obowiązujących przepisów prawnych w kontekście ekonomii społecznej, analiza społeczno - demograficzna, badania liściowe i jakościowe podmiotów ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania, analiza stanu infrastruktury wsparcia oraz działań podmiotów publicznych na rzecz ekonomii społecznej

15 Struktura Planu c.d. II. Prognoza trendów rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej (wg metody scenariuszowej) III. Cel główny oraz cele szczegółowe IV. Kierunki interwencji V. Wskaźniki realizacji VI. System realizacji Planu VII. Plan finansowy VIII. Monitoring

16 Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do Planu na stoisku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

17 Dorota Rybarska – Jarosz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ul. Korsarzy 34 73-540 Szczecin ois@wzp.pl www.ois.wzp.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google