Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej
oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodniopomorskim

2 Ekonomia społeczna w Strategii Województwa Zachodniopomorskiego
Cel strategiczny nr Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności Cel kierunkowy 5.2. Zwiększenie aktywności zawodowej ludności. Działanie Zapewnienie równości szans na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do informacji o nim (m.in. szkolenia, doradztwo, kampanie informacyjne, instytucje ekonomii społecznej)

3 Ekonomia społeczna w Strategii Województwa Zachodniopomorskiego
Cel strategiczny nr 6 Wzrost tożsamości i spójności społecznej Cel kierunkowy 6.6 Przeciwdziałanie ubóstwu i procesom marginalizacji. Działania Przeciwdziałanie procesom marginalizacji społecznej Oddolne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu Działania partnerskie na rzecz integracji społecznej Rozwijanie instrumentów ekonomii społecznej Rozwój kadr pomocy i integracji społecznej Realizacja szkoleń i form dialogu adresowanych do osób i instytucji dotyczących przemocy w rodzinie i zjawisk jej towarzyszących

4 Plan jako zadanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Biuro Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy ROPS „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Obsługa administracyjna zadania pn. „Opracowanie planu na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie”. Obserwatorium Integracji Społecznej powstałe w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Obsługa merytoryczna zadania pn. „Opracowanie planu na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie”.

5 Zespół Koordynujący Zespół Koordynujący składa się z przedstawicieli:
Uchwała nr 665/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. Planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechnia ekonomii społecznej w regionie. Zespół Koordynujący składa się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, samorządów powiatowych i gminnych, środowiska akademickiego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, organizacji pracodawców, podmiotów ekonomii społecznej.

6 Zespół Koordynujący Maciej Berlicki - Burmistrz Gminy i Miasta Sianów;
Katarzyna Błaszczyk Dyrektor PCPR w Łobzie; Mariola Cieśla Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; Wacław Idziak Przedstawiciel Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego; Michał Karłowski Członek Zarządu Powiatu Łobeskiego; Jarosław Namaczyński Dyrektor PUP w Łobzie; Antoni Niedzielko Wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie; Andrzej Przewoda Dyrektor WUP w Szczecinie; Włodzimierz Puzyna Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie; Dorota Rybarska-Jarosz p.o. Dyrektora ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie; Jan Sławczyński Dyrektor PUP w Policach; Antoni Sobolewski Przedstawiciel Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”; Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

7 Zadania Zespołu Koordynującego:
wyznaczenie przedstawicieli do prac Zespołu Roboczego, odpowiedzialnego za wsparcie merytoryczne Obserwatorium Integracji Społecznej, które z ramienia ROPS realizuje zadanie, określenie zasad działania i organizacji prac ZR ocena stanu rozwoju ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim, inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej,

8 Zadania Zespołu Koordynującego c.d.
wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w zakresie wdrażania ekonomii społecznej, bieżący nadzór nad kształtem i treścią powstającego Planu, monitoring prac Zespołu Roboczego, okresowe opiniowanie i zatwierdzanie powstających poszczególnych części Planu, zatwierdzenie ostatecznego kształtu i treści Planu

9 Harmonogram Prac: – spotkanie powołujące Zespół Koordynujący

10 Harmonogram Prac: 13.04.2011 – spotkanie Zespołu Roboczego
Analiza wstępnej diagnozy sytuacji ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim, Wypracowanie założeń do prognozy trendów rozwojowych.

11 Harmonogram Prac: 23.05.2011 – spotkanie Zespołu Koordynującego
Wypracowanie regionalnych standardów pracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Naniesienie uwag do diagnozy ekonomii społecznej – spotkanie Zespołu Roboczego Wypracowanie priorytetów oraz kierunków interwencji

12 Harmonogram Prac c.d. 09.09.2011 – spotkanie Zespołu Koordynującego
Zatwierdzenie ostatecznego kształtu diagnozy – spotkanie Zespołu Roboczego Wypracowanie wskaźników Określenie ram finansowych, sposobu wdrażania i monitoringu – spotkanie Zespołu Roboczego Przedstawienie jednolitego tekstu Planu, naniesienie ewentualnych uwag – spotkanie Zespołu Koordynującego Zatwierdzenie ostatecznego kształtu Planu

13 Definicja ekonomii społecznej
Przedsiębiorczość Społeczna to… narzędzie rozwoju lokalnego, wykorzystujące potencjał własny środowiska, oparte na zasadach: - poszanowania wspólnych wartości - partnerstwa - wolnego rynku

14 Struktura Planu Diagnoza sytuacji ekonomii społecznej opracowana na podstawie następujących badań i analiz: analiza obowiązujących przepisów prawnych w kontekście ekonomii społecznej, analiza społeczno - demograficzna, badania liściowe i jakościowe podmiotów ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania, analiza stanu infrastruktury wsparcia oraz działań podmiotów publicznych na rzecz ekonomii społecznej

15 Struktura Planu c.d. Prognoza trendów rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej (wg metody scenariuszowej) Cel główny oraz cele szczegółowe Kierunki interwencji Wskaźniki realizacji System realizacji Planu Plan finansowy Monitoring

16 Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do Planu na stoisku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

17 Dziękuję za uwagę Dorota Rybarska – Jarosz
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ul. Korsarzy 34 Szczecin


Pobierz ppt "Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google