Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIAT KRAKOWSKI w Rozwoju Regionalnym Małopolski EDUKACJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIAT KRAKOWSKI w Rozwoju Regionalnym Małopolski EDUKACJA"— Zapis prezentacji:

1 POWIAT KRAKOWSKI w Rozwoju Regionalnym Małopolski EDUKACJA
Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski

2 OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE
Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego 10.3bis Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudniania oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczna naukę zawodu realizowana w ścisłej współpracy z pracodawcami.

3 OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE
Cel szczegółowy: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy  Rezultaty: Oczekiwanym efektem planowanej interwencji będzie stworzenie adekwatnie do zmieniających się warunków demograficznych oraz potrzeb na rynku pracy sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego (sieć centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego) prowadzące do zwiększenia racjonalności, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w regionie.

4 Środki finansowe 10.3 bis 70 mln € 5 mln € 65 mln € Region
Subregiony/ZIT 5 mln € Region projekt wspierający 15 mln € - ZIT 50 mln € - pozostałe subregiony

5 Powiat Krakowski złożył kartę projektu RPOWM na lata dla zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach (szkoła ta nie znajduje się w tzw. ZIT) Tytuł projektu - „EKO” (energooszczędność, koordynacja międzybranżowa i odnawialna energia) – partnerski program kształcenia budowlanego realizowany w ZSP Krzeszowice

6 Projekt będzie polegał na:
realizacji przedsięwzięć wspierających uczniów i nauczycieli, realizacja dodatkowych praktyk i staży w tym zagranicznych, umożliwieniu organizacji staży w przedsiębiorstwach zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, rozwoju współpracy szkoły z wyższymi uczelniami (AGH, Politechnika Krakowska).

7 Projekt zakłada: modernizację pracowni, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań materiałowo konstrukcyjnych, uczniowie będą mieli, możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej nowoczesnego budownictwa oraz zapoznania się z technika wykonywania budynków o niskim zapotrzebowaniu energetycznym. Pracownia zostanie wyposażona w stanowiska komputerowe oraz pomoce dydaktyczne do prezentowania oraz montażu podstawowych elementów budynków energooszczędnych.

8 Planowany termin rozpoczęcia projektu - II kwartał 2015
Termin zakończenia projektu – III kwartał 2016 Całkowita wartość projektu – 1 495 000 zł Zakładana wartość dofinansowania z RPOWM – 1 300 000 zł Wkład własny Powiatu (15%) – 195 000 zł

9 Powiat Krakowski w ramach ZIT będzie starał się aby szkoły takie jak:
Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie zostały zakwalifikowane jako Centra Kwalifikacji Zawodowych, natomiast Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie był partnerem CKZ w Czernichowie.

10 CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od roku planowane Centra Kompetencji Zawodowych powinny obejmować obszary kształcenia: - administracyjno-usługowy (A) - budowlany (B) - elektryczno-elektroniczny (E) - mechaniczny i górniczo-hutniczy (M) - rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R) - turystyczno-gastronomiczny (T) - medyczno-społeczny (Z)

11 ZADANIA: włączenie przedsiębiorców w proces współtworzenia CKZ w zakresie wyboru dominującego profilu kształcenia, programów nauczania oraz wykorzystywanych technologii, współpraca z przedsiębiorcami (realizacja dodatkowych praktyk i staży, w tym zagranicznych, w oparciu o porozumienia, klasy patronackie), włączanie w proces kształcenia nieaktywnych już zawodowo przedsiębiorców- praktyków; promocja szkół, organizacja staży w przedsiębiorstwach jednocześnie dla uczniów i nauczycieli, dokształcanie nauczycieli, rozwój współpracy szkół zawodowych z uczelniami wyższymi, budowanie systemu szkół patronackich we współpracy z uczelniami wyższymi, prowadzenie kursów i szkoleń związanych z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym), dokształcanie i przekwalifikowywaniem osób dorosłych, doradztwo zawodowe oraz orientacja zawodowa.

12 Przesłanki warunkujące lokalizację Centrów Kompetencji Zawodowych w danej branży
uwarunkowania komunikacyjno-logistyczne posiadana baza dydaktyczna w danej branży funkcjonujący ośrodek Egzaminacyjny OKE w danej branży liczba uczniów w danej branży wyniki egzaminów zewnętrznych

13 Ranking potencjalnych lokalizacji Centrów
kryteria i wagi: posiadana baza dydaktyczna 0,3 liczba uczniów w branży 0,3 wyniki egzaminów zewnętrznych 0,1 uwarunkowania komunikacyjno-logistyczne 0,2 funkcjonujące ośrodki egzaminacyjne 0,1

14 Mechaniczna i górniczo-hutnicza Medyczno-społeczna Budowlana
Lp. Mechaniczna i górniczo-hutnicza Medyczno-społeczna Budowlana Elektryczno -elektroniczna Turystyczno-gastronomiczna Rolniczo-leśna z ochroną środowiska administracyjno -usług 1 Gmina Miejska Kraków 91 Województwo Małopolskie 60 65 84 74 Powiat Nowosądecki 68 88 2 Powiat Oświęcimski 77 Gmina Miasta Tarnowa 17 Powiat Tatrzański 52 Miasto Nowy Sącz 55 56 Powiat Krakowski 58 48 3 Powiat Myślenicki Oświęcimski 16 Powiat Gorlicki 51 35 50 Powiat Wadowicki 57 45 4 11 49 26 Powiat Wielicki 47 Powiat Chrzanowski 5 Powiat Olkuski 10 39 25 Powiat Limanowski Powiat Miechowski 44 36 6 Powiat Nowotarski 38 24 Powiat Tarnowski 40 34 7 Powiat Bocheński Powiat Suski 19 37 29 8 28 9 43 32 33 Powiat Brzeski 41 18 31 27 Powiat Proszowicki 12 23 Powiat Dąbrowski

15 OFERTA CENTRÓW realizacja kursów i szkoleń umożliwiających nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i pozaformalnym) oraz dokształcanie się przekwalifikowywanie się osób dorosłych

16 Włączenie PRZEDSIĘBIORCÓW w proces współtworzenia CENTRÓW:
organizacja staży i praktyk w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych dla uczniów i nauczycieli włączenie w proces kształcenia nieaktywnych już zawodowo przedsiębiorców – praktyków możliwość dokształcania się nauczycieli

17 Rozwój współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi
budowanie systemu szkół patronackich, (organizacja współpracy z państwowymi szkołami zawodowymi również poprzez wspólne wykorzystanie bazy)

18 Doradztwo i orientacja
przygotowanie uczniów do efektywnego poszukiwania pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego

19 Promocja kształcenia zawodowego
Sposoby włączenia pracodawców w proces kształcenia włączenie przedsiębiorcy w proces kształcenia jako aktywnego, pełnoprawnego Partnera projektu, zawarcie porozumienia organu prowadzącego publiczną szkołę zawodową z przedsiębiorcą w celu: tworzenia klas patronackich realizacji dodatkowych staży, przedsiębiorca jako realizator staży, praktyk, szkoleń zawodowych dla młodzieży i dorosłych (poprzez uczestnictwo w procedurze PZP).

20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata wsparcie dla subregionów w projekcie programu skierowanym do Komisji Europejskiej

21 do negocjacji z Komisją Europejską
9 kwietnia 2014 r. Małopolska jako pierwsze województwo w Polsce wysłała projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata do negocjacji z Komisją Europejską

22 Alokacja – więcej o prawie 1 mld euro!
MRPO (EFRR) +PO KL (EFS) 1 902 mln euro RPO WM (EFRR+EFS) 2 875,5 mln euro MRPO – środki EFRR 1 356 mln euro RPO WM – środki EFRR 2 073,5 mln euro PO KL – środki EFS w komponencie regionalnym (zarządzał kraj, wdrażał region) 546 mln euro RPO WM – środki EFS (zarządza i wdraża region!) 802 mln euro

23 SCHEMAT RPO 2014-2020 EFRR EFS 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2.
CYFROWA MAŁOPOLSKA 140 MLN EUR 3. PRZEDSIĘBIOR CZAMAŁOPOLS KA 310 MLN EUR REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 380 MLN EUR 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 138 MLN EUR 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 144 MLN EUR 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 400,5 MLN EUR 8. RYNEK PRACY 268 MLN EUR 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 232 MLN EUR 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 200 MLN EUR 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 200 MLN EUR 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 111 MLN EUR + 13. POMOC TECHNICZNA

24 Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska
Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości - PI.3.1 Zakres wsparcia: tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności gospodarczej (w tym kompleksowe uzbrojenie, dozbrojenie terenów inwestycyjnych - także działających w formule parków przemysłowych, w tym m.in. tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz wyposażenia w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę, budynki i budowle (budynki i budowle wyłącznie w ograniczonym zakresie), a także ich skomunikowania - drogi dojazdowe do SAG. Alokacja dla subregionów: 73 mln euro

25 realizacja zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej - PI 4.3
Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.I) realizacja zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej - PI 4.3 Zakres wsparcia: Kompleksowa termomodernizacja: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, wykorzystanie technologii OZE; instalacja systemów chłodzących. Alokacja dla subregionów: 30 mln euro

26 działania wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej - PI.4.5
Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.II) działania wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej - PI.4.5 Zakres wsparcia: Likwidacja źródeł niskiej emisji zgodnie z planami gospodarki niskoemisyjnej – wymiana kotłów, pieców, instalacji grzewczych. Alokacja dla subregionów: 40 mln euro

27 zrównoważony transport miejski - PI.4.5
Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.III) zrównoważony transport miejski - PI.4.5 Zakres wsparcia: zakup środków – przyjazny środowisku, nowy tabor autobusowy modernizacja taboru pod kątem ograniczeń emisji substancji szkodliwych integracja różnych środków transportu, jak np. węzły przesiadkowe i systemy P&R (także dla SKA), systemy wspólnych opłat za przewozy, organizacja i koordynacja rozkładów jazdy, telematyczne systemy zarządzania ruchem, organizacja ruchu ułatwiająca poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej budowa/przebudowa dróg prowadzących do węzłów przesiadkowych i parkingów P&R budowa tras rowerowych, budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla komunikacji zbiorowej, dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji ekologicznego taboru. Alokacja dla subregionów: 60 mln euro

28 gospodarka odpadami - PI.6.1
Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska (cz.I) gospodarka odpadami - PI.6.1 Zakres wsparcia: budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych budowa instalacji do recyklingu surowców wtórnych budowa instalacji do przetwarzania innego niż składowanie osadów ściekowych usuwanie azbestu Alokacja dla subregionów: 20 mln euro

29 gospodarka wodno-kanalizacyjna - PI 6.2
Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska (cz.II) gospodarka wodno-kanalizacyjna - PI 6.2 Zakres wsparcia: budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków (w tym przydomowych) inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania osadów ściekowych utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody Alokacja dla subregionów: 77 mln euro

30 rozwój, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego - PI 6.4
Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne (cz.I) rozwój, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego - PI 6.4 Zakres wsparcia: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej działania służące właściwemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo: rozwój i promocja szlaków turystycznych i rekreacyjnych, rozwój infrastruktury turystycznej służącej ochronie przyrody Alokacja dla subregionów: 10 mln euro

31 Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne (cz.II)
rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze - PI 8.2 Zakres wsparcia: Wykorzystanie endogenicznych potencjałów mające na celu zwiększenie zatrudnienia: rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze. Alokacja dla subregionów: 25 mln euro

32 drogi o znaczeniu subregionalnym – PI 7.2
Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa (cz.I) drogi o znaczeniu subregionalnym – PI 7.2 Zakres wsparcia: Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu subregionalnym, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Alokacja dla subregionów: 50 mln euro

33 promowanie transportu kolejowego w regionie – PI.7.4
Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa (cz. II) promowanie transportu kolejowego w regionie – PI.7.4 Zakres wsparcia: Inwestycje z zakresu integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu zbiorowego (organizacja i koordynacja rozkładów jazdy, systemy opłat za przewozy) oraz infrastrukturę służącą obsłudze podróżnych, w tym na potrzeby SKA Alokacja dla subregionów: 20 mln euro

34 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (cz.I)
usługi społeczne ukierunkowane na wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych oraz usług interwencji kryzysowej - PI 9.7 Zakres wsparcia: działania na rzecz rozwoju kompleksowej oferty wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym m.in.: wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc pobytu czasowego, placówek zapewniających dzienną opiekę, programy mające na celu aktywizację i integrację osób starszych i niepełnosprawnych, upowszechnianie usług opiekuńczych i zdrowotnych; inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępu i podniesienia jakości usług interwencji kryzysowej; Alokacja dla subregionów: 31 mln euro

35 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej PI.9.8
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (cz. II) Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej PI.9.8 Zakres wsparcia: usługi animacji lokalnej (m.in. działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypację społeczną); usługi rozwoju ekonomii społecznej (m.in. działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe); usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej (m.in. doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, wsparcie dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej); kompleksowe wsparcie dla zakładania przedsiębiorstw społecznych, obejmujące m.in. wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacyjne i pomostowe. Alokacja dla subregionów: 10 mln euro

36 Kształcenie zawodowe – PI 10.3bis
Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje Kształcenie zawodowe – PI 10.3bis Zakres wsparcia: rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe - wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – m.in. staże i praktyki dla uczniów, nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów działania z obszaru doradztwa zawodowego oraz orientacji zawodowej - elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi, rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek, niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w zakresie sieci centrów kompetencji zawodowych) przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu. Alokacja dla subregionów: 50 mln euro

37 Oś priorytetowa 12. Infrastruktura ochrony zdrowia
inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym oraz zakup specjalistycznych urządzeń medycznych Zakres wsparcia: Inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym oraz zakup specjalistycznych urządzeń medycznych, Wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim dla projektów w zidentyfikowanych priorytetowych dziedzinach tego sektora w regionie, tj. w onkologii, psychiatrii i geriatrii, a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz opieki nad matką i dzieckiem, jak również neurologii. Alokacja dla subregionów: 30 mln euro

38 Obszary Strategicznej Interwencji w RPO WM — preferencje lub osobna alokacja
Miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji oraz Obszary wiejskie Subregiony Obszary o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Obszary górskie, Uzdrowiska , Zbiorniki wodne Osuwiska Obszary zagrożone deficytem jakościowym lub ilościowym wód Polska Południowa Obszary o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Obszary o niskim poziomie przedsiębiorczości mieszkańców Obszary o najwyższym poziomie ubóstwa Obszary z problemami w zakresie kształcenia

39 ZIT i SPR - propozycja alokacji
Fundusz Oś priorytetowa Działanie ZIT (mln euro) SPR (euro) EFRR 3. Przedsiębiorcza Małopolska Infrastruktura rozwoju gospodarczego – SAG-i 47 mln 73 mln 4. Regionalna polityka energetyczna Efektywność energetyczna i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym 20 mln 30 mln Obniżanie emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora publicznego i mieszkaniowego 50 mln   40 mln Transport miejski 60 mln   60 mln 5. Ochrona środowiska naturalnego Gospodarka odpadami 0 mln Gospodarka wodno-kanalizacyjna 5 mln 77 mln 6. Dziedzictwo regionalne Wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej – projekty ukierunkowane na ochronę i promocję przyrody 10 mln Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze - projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia 25 mln

40 ZIT i SPR – propozycja alokacja
Fundusz Oś priorytetowa Działanie ZIT (euro) SPR (euro) EFRR Oś 7. Infrastruktura transportowa Drogi o znaczeniu subregionalnym 15 mln 50 mln Infrastruktura służącą obsłudze podróżnych przy transporcie kolejowym 20 mln EFS OP 9. Region spójny społecznie Usługi społeczne w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych Usługi interwencji kryzysowej 14 mln 31 mln Sieć wsparcia ekonomii społecznej 5 mln 10 mln OP 10. Wiedza i kompetencje Kształcenie zawodowe OP 12. Infrastruktura ochrony zdrowia Subregionalna infrastruktura ochrony zdrowia 30 mln EFRR+ Łącznie: 236 mln 526 mln w tym EFRR 202 mln 435 mln w tym EFS 34 mln 91 mln

41 Wrzesień/październik: przyjęcie ostatecznej wersji RPO WM 2014-2020
Kwiecień 2014: przekazanie programu do Komisji Europejskiej – rozpoczęcie negocjacji (czas trwania – do 6 miesięcy) Kwiecień: rozpoczęcie prac nad dokumentami wdrożeniowymi (Uszczegółowienie programu, podręcznik IZ, system wskaźników, kryteria wyboru projektów, podręcznik kosztów kwalifikowalnych, procedury naborów oraz wzory dokumentów aplikacyjnych, strategia wdrażania instrumentów finansowych) Wrzesień/październik: przyjęcie ostatecznej wersji RPO WM do końca 2014: opracowanie dokumentów wdrożeniowych – gotowość do ogłaszania konkursów

42 POWIAT KRAKOWSKI w Rozwoju Regionalnym Małopolski DROGI

43 Polepszenie dostępności komunikacyjnej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego północno - zachodnia część Powiatu Krakowskiego

44 ZADANIE 1 – Krzeszowice (budowa obwodnicy centrum Krzeszowic)
Budowa obwodnicy łączącej drogi powiatowej nr 1076K, 2126K i 2127K w Krzeszowicach z drogą krajową nr 79 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2126K na odcinku ok. 1,3 km. Planowana obwodnica długości ok. 2,3 km docelowo ma spełniać parametry drogi zbiorczej. Z inwestycji korzystać będą mieszkańcy gminy Krzeszowice, gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz kontrahenci kopalni odkrywkowej surowców skalnych w Czatkowicach, a także planowanego przedsięwzięcia pn. „Wznowienie eksploatacji i przeróbki wapieni dewońskich w Dębniku”. Zadanie zakłada także budowę nowego przepustu.

45 ZADANIE 2 – Modernizacja DP 2126K (Przeginia – Paczółtowice)
Modernizacja DP 2126K Krzeszowice – Przeginia pozwoli na połączenie (również dzięki obwodnicy Krzeszowic) drogi krajowej nr 79 z drogą krajową nr 94, które stanowią alternatywne dla autostrady A4 szlaki komunikacyjne łączące Kraków ze Śląskiem. Konieczne do wykonania są nowe chodniki, remont istniejących, przebudowa (umocnienie) rowów przydrożnych, wykonanie nakładki asfaltowej, remont dwóch mostów oraz przebudowa pięciu przepustów.

46 ZADANIE 3 – Sułoszowa (budowa obwodnicy Sułoszowej)
Przebudowa drogi 2136K Sułoszowa – Kolonia Długa, która w połączeniu z drogą powiatową 2135K łączy drogę wojewódzką nr 773 z drogą wojewódzką 794. Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest płynne skomunikowanie granic dwóch powiatów: Olkuskiego oraz Krakowskiego. Zakres modernizacji zawiera remont jezdni (podbudowa wraz z nawierzchnią) budowę oraz remont istniejących chodników, modernizację odwodnienia, a w tym budowę trzech przepustów.

47 ZADANIE 4 – Modernizacja DP 2134K na odc
ZADANIE 4 – Modernizacja DP 2134K na odc. od drogi krajowej nr 94 do Skały Droga 2134K relacji Sąspów – Ojców może stanowić główny ciąg komunikacyjny pomiędzy drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzka nr 773. Droga wymaga modernizacji w zakresie wymiany podbudowy (w celu zwiększenia nośności), położenia nakładki oraz wykonania/odtworzenia odwodnienia. W ramach inwestycji planuje się również wykonanie odwodnienia przedmiotowego odcinka oraz przebudowę trzech mostów i jednego przepustu oraz budowę jednego nowego przepustu.

48 ZADANIE 5 – Modernizacja DP 2143K na odc
ZADANIE 5 – Modernizacja DP 2143K na odc. od drogi wojewódzkiej nr 794 do drogi wojewódzkiej nr 773 Droga 2143K Sąspów – Ojców – Grodzisko łączy ze sobą drogę krajową nr 794 oraz 773. Zakres modernizacji obejmuje zabezpieczenie osuwiska, wykonanie nakładki asfaltowej, odtworzenie rowów oraz przebudowę przepustów.

49 Planowane koszty projektu kategorie kosztów wraz z kwotami w złotówkach

50 Całkowita wartość projektu (brutto)
ZADANIE 1 – 4 720 000 zł ZADANIE 2 – 12 500 000 zł ZADANIE 3 – 5 800 000 zł ZADANIE 4 – 12 000 000 zł ZADANIE 5 – 4 150 000 zł SUMA: 39 170 000 zł

51 Zakładana wartość dofinansowania z RPO WM 2014-2020
ZADANIE 1 – 3 300 000 zł ZADANIE 2 – 10 625 000 zł ZADANIE 3 – 4 930 000 zł ZADANIE 4 – 10 200 000 zł ZADANIE 5 – 3 527 000 zł SUMA: 32 582 000 zł

52 Wkład własny Beneficjenta
ZADANIE 1 – 1 420 000 zł ZADANIE 2 – 1 875 000 zł ZADANIE 3 – 870 000 zł ZADANIE 4 – 1 800 000 zł ZADANIE 5 – zł SUMA: 6 588 000 zł

53 Inne źródła finansowania
ZADANIE 1 – 420 000 zł Kopalnia Wapienna Czatkowice

54

55 Polepszenie dostępności komunikacyjnej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego północno - wschodnia część Powiatu Krakowskiego

56 ZADANIE 1 – Droga powiatowa nr 2148K Poskwitów – Zalesie – Zerwana
Droga powiatowa nr 2148K Poskwitów – Zalesie – Zerwana stanowi połączenie drogi wyższego rzędu tj. drogi krajowej E7. W perspektywie budowy trasy S7 i lokalizacją węzła komunikacyjnego, w jej pobliżu, będzie stanowić element znaczącego dla rozwoju regionu ciągu komunikacyjnego. W ramach modernizacji należy wykonać nakładkę asfaltową oraz odtworzyć rowy przydrożne.

57 ZADANIE 2 – Droga gminna nr 600140K Narama
Droga gminna nr K w miejscowości Narama w ramach realizacji projektu planowana jest jako droga powiatowa. Znajduje się ona w ciągu komunikacyjnym prowadzącym z terenu gminy Iwanowice i znajduje się pomiędzy drogami powiatowymi nr 2144K i 2151K. Modernizacja odcinka drogi gminnej pozwoli na utworzenie alternatywnej komunikacji między drogami krajowymi 794, a 773 biegnącej równolegle do trasy drogi krajowej nr 7. Modernizacja zakłada podniesie parametrów drogi gminnej do klasy D do klasy Z. Modernizacja będzie dotyczyć poprawy nośności, wykonanie nawierzchni, wykonanie chodników oraz zapewnienie właściwego odwodnienia.

58 ZADANIE 3 – Droga powiatowa nr 2161K Słomniki – Kocmyrzów
Droga powiatowa nr 2161K Słomniki – Kocmyrzów stanowi połączenie dróg wyższego rzędu tj. drogi krajowej E7 z drogą wojewódzką nr 776 i jest głównym ciągiem komunikacyjnym północnej części województwa małopolskiego z Nową Hutą i Krakowem. Aktualnie droga przenosi duży ruch samochodów osobowych i ciężarowych. Modernizacja oprócz poprawy bezpieczeństwa pozwoli na dobre skomunikowanie terenu ze stacja kolejową, przy której zlokalizowany będzie węzeł przesiadkowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach modernizacji należy odcinkowo odtworzyć nawierzchnię, zapewnić właściwe działanie rowów odwodnieniowych oraz wykonać ciągi piesze na kluczowych odcinkach.

59 ZADANIE 4 – Droga powiatowa nr 2145K na odcinku Niedźwiedź - Zaborze
Droga powiatowa nr 2145K na odcinku Niedźwiedź – Zaborze łączy drogę powiatową 2161K z drogą krajową E7, a w przyszłości przeniesie ruch kołowy z gmin powiatu krakowskiego w stronę węzła Widoma przyszłej trasy szybkiego ruchu S7, ponadto skomunikuje węzeł przesiadkowy stacji kolejowej Niedźwiedź od strony zachodniej . Ze względu na stan obecny (nawierzchnia betonowa) należy wykonać nakładkę oraz zapewnić właściwe odwodnienie.

60 Planowane koszty projektu kategorie kosztów wraz z kwotami w złotówkach

61 Całkowita wartość projektu (brutto)
ZADANIE 1 – zł ZADANIE 2 – 1  zł ZADANIE 3 – 3  zł ZADANIE 4 – 1  zł SUMA: 6  zł

62 Zakładana wartość dofinansowania z RPO WM 2014-2020
ZADANIE 1 – 621 963 zł ZADANIE 2 – 1  zł ZADANIE 3 – 2  zł ZADANIE 4 – 1  zł SUMA: 5  zł

63 Wkład własny Beneficjenta
ZADANIE 1 – 109 758 zł ZADANIE 2 – zł ZADANIE 3 – zł ZADANIE 4 – zł SUMA: 936 697 zł

64

65 Dziękuję za uwagę Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski


Pobierz ppt "POWIAT KRAKOWSKI w Rozwoju Regionalnym Małopolski EDUKACJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google