Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIAT KRAKOWSKI w Rozwoju Regionalnym Małopolski EDUKACJA Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIAT KRAKOWSKI w Rozwoju Regionalnym Małopolski EDUKACJA Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski."— Zapis prezentacji:

1 POWIAT KRAKOWSKI w Rozwoju Regionalnym Małopolski EDUKACJA Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski

2 OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego 10.3bis Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudniania oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczna naukę zawodu realizowana w ścisłej współpracy z pracodawcami.

3 OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE Cel szczegółowy: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy Rezultaty: Oczekiwanym efektem planowanej interwencji będzie stworzenie adekwatnie do zmieniających się warunków demograficznych oraz potrzeb na rynku pracy sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego (sieć centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego) prowadzące do zwiększenia racjonalności, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w regionie.

4 Środki finansowe 10.3 bis 70 mln € 65 mln € Subregiony/ZIT 5 mln € Region projekt wspierający 15 mln € - ZIT 50 mln € - pozostałe subregiony

5 Powiat Krakowski złożył kartę projektu RPOWM na lata 2014- 2020 dla zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach (szkoła ta nie znajduje się w tzw. ZIT) Tytuł projektu - „EKO” (energooszczędność, koordynacja międzybranżowa i odnawialna energia) – partnerski program kształcenia budowlanego realizowany w ZSP Krzeszowice

6 Projekt będzie polegał na:  realizacji przedsięwzięć wspierających uczniów i nauczycieli,  realizacja dodatkowych praktyk i staży w tym zagranicznych,  umożliwieniu organizacji staży w przedsiębiorstwach zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli,  rozwoju współpracy szkoły z wyższymi uczelniami (AGH, Politechnika Krakowska).

7 Projekt zakłada: modernizację pracowni, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań materiałowo konstrukcyjnych, uczniowie będą mieli, możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej nowoczesnego budownictwa oraz zapoznania się z technika wykonywania budynków o niskim zapotrzebowaniu energetycznym. Pracownia zostanie wyposażona w stanowiska komputerowe oraz pomoce dydaktyczne do prezentowania oraz montażu podstawowych elementów budynków energooszczędnych.

8 Planowany termin rozpoczęcia projektu - II kwartał 2015 Termin zakończenia projektu – III kwartał 2016 Całkowita wartość projektu – 1 495 000 zł Zakładana wartość dofinansowania z RPOWM – 1 300 000 zł Wkład własny Powiatu (15%) – 195 000 zł

9 Powiat Krakowski w ramach ZIT będzie starał się aby szkoły takie jak: Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie zostały zakwalifikowane jako Centra Kwalifikacji Zawodowych, natomiast Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie był partnerem CKZ w Czernichowie.

10 CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 1.09.2012 roku planowane Centra Kompetencji Zawodowych powinny obejmować obszary kształcenia: - administracyjno-usługowy (A) - budowlany (B) - elektryczno-elektroniczny (E) - mechaniczny i górniczo-hutniczy (M) - rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R) - turystyczno-gastronomiczny (T) - medyczno-społeczny (Z)

11 ZADANIA:  włączenie przedsiębiorców w proces współtworzenia CKZ w zakresie wyboru dominującego profilu kształcenia, programów nauczania oraz wykorzystywanych technologii,  współpraca z przedsiębiorcami (realizacja dodatkowych praktyk i staży, w tym zagranicznych, w oparciu o porozumienia, klasy patronackie),  włączanie w proces kształcenia nieaktywnych już zawodowo przedsiębiorców- praktyków; promocja szkół,  organizacja staży w przedsiębiorstwach jednocześnie dla uczniów i nauczycieli,  dokształcanie nauczycieli,  rozwój współpracy szkół zawodowych z uczelniami wyższymi,  budowanie systemu szkół patronackich we współpracy z uczelniami wyższymi,  prowadzenie kursów i szkoleń związanych z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym),  dokształcanie i przekwalifikowywaniem osób dorosłych,  doradztwo zawodowe oraz orientacja zawodowa.

12 Przesłanki warunkujące lokalizację Centrów Kompetencji Zawodowych w danej branży  uwarunkowania komunikacyjno-logistyczne  posiadana baza dydaktyczna w danej branży  funkcjonujący ośrodek Egzaminacyjny OKE w danej branży liczba uczniów w danej branży wyniki egzaminów zewnętrznych

13 Ranking potencjalnych lokalizacji Centrów kryteria i wagi:  posiadana baza dydaktyczna 0,3  liczba uczniów w branży 0,3  wyniki egzaminów zewnętrznych 0,1  uwarunkowania komunikacyjno-logistyczne 0,2  funkcjonujące ośrodki egzaminacyjne 0,1

14 Lp. Mechaniczna i górniczo-hutnicza Medyczno- społeczna Budowlana Elektryczno - elektroniczna Turystyczno- gastronomiczna Rolniczo-leśna z ochroną środowiska administracyjno - usług 1 Gmina Miejska Kraków 91 Województw o Małopolskie 60 Gmina Miejska Kraków 65 Gmina Miejska Kraków 84 Gmina Miejska Kraków 74 Powiat Nowosądecki 68 Gmina Miejska Kraków 88 2 Powiat Oświęcimski 77 Gmina Miasta Tarnowa 17 Powiat Tatrzański 52 Miasto Nowy Sącz 55 Powiat Tatrzański 56 Powiat Krakowski 58 Gmina Miasta Tarnowa 48 3 Powiat Myślenicki 56Oświęcimski16 Powiat Gorlicki 51 Powiat Nowosądecki 35 Województw o Małopolskie 50 Powiat Wadowicki 57 Miasto Nowy Sącz 45 4Powiat Gorlicki51 Miasto Nowy Sącz 11 Gmina Miasta Tarnowa 49 Powiat Krakowski 26 Powiat Wielicki 47 Gmina Miejska Kraków 57 Powiat Chrzanowski 45 5Powiat Olkuski50 Powiat Gorlicki 10 Powiat Oświęcimski 39 Gmina Miasta Tarnowa 25 Powiat Limanowski 45 Powiat Miechowski 44 Powiat Wadowicki 36 6 Powiat Nowotarski 49 Powiat Myślenicki 10 Powiat Nowosądecki 38Oświęcimski24 Powiat Tarnowski 44 Powiat Olkuski 40 Powiat Nowotarski 34 7 Powiat Bocheński 48Powiat Suski10 Miasto Nowy Sącz 36 Powiat Wielicki 19 Powiat Nowosądecki 37 Powiat Nowotarski 35 Powiat Krakowski 29 8 Powiat Limanowski 47 Powiat Bocheński 8 Powiat Limanowski 35 Powiat Wadowicki 19 Gmina Miasta Tarnowa 34 Gmina Miasta Tarnowa 34 Powiat Limanowski 28 9 Powiat Tarnowski 43 Powiat Chrzanowski 8 Powiat Bocheński 32 Powiat Bocheński 19 Powiat Bocheński 33 Powiat Oświęcimski 34Powiat Brzeski28 10 Miasto Nowy Sącz 41 Powiat Nowotarski 6 Powiat Myślenicki 28 Powiat Tarnowski 18 Powiat Oświęcimski 31 Powiat Bocheński 33 Powiat Oświęcimski 27 11Powiat Brzeski35 Powiat Olkuski 6 Powiat Brzeski 27 Powiat Myślenicki 18 Miasto Nowy Sącz 31 Powiat Proszowicki 33Powiat Suski27 12 Gmina Miasta Tarnowa 33 Powiat Tarnowski 6Powiat Suski 23 Powiat Limanowski 16 Powiat Wadowicki 29 Powiat Dąbrowski 32Powiat Wielicki25

15 OFERTA CENTRÓW  realizacja kursów i szkoleń umożliwiających nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i pozaformalnym) oraz dokształcanie się przekwalifikowywanie się osób dorosłych

16 Włączenie PRZEDSIĘBIORCÓW w proces współtworzenia CENTRÓW:  organizacja staży i praktyk w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych dla uczniów i nauczycieli  włączenie w proces kształcenia nieaktywnych już zawodowo przedsiębiorców – praktyków  możliwość dokształcania się nauczycieli

17 Rozwój współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi  budowanie systemu szkół patronackich, (organizacja współpracy z państwowymi szkołami zawodowymi również poprzez wspólne wykorzystanie bazy)

18 Doradztwo i orientacja  przygotowanie uczniów do efektywnego poszukiwania pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego

19 Promocja kształcenia zawodowego Sposoby włączenia pracodawców w proces kształcenia  włączenie przedsiębiorcy w proces kształcenia jako aktywnego, pełnoprawnego Partnera projektu,  zawarcie porozumienia organu prowadzącego publiczną szkołę zawodową z przedsiębiorcą w celu: tworzenia klas patronackich realizacji dodatkowych staży,  przedsiębiorca jako realizator staży, praktyk, szkoleń zawodowych dla młodzieży i dorosłych (poprzez uczestnictwo w procedurze PZP).

20 R EGIONALNY P ROGRAM O PERACYJNY W OJEWÓDZTWA M AŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPARCIE DLA SUBREGIONÓW W PROJEKCIE PROGRAMU SKIEROWANYM DO K OMISJI E UROPEJSKIEJ

21 9 kwietnia 2014 r. Małopolska jako pierwsze województwo w Polsce wysłała projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 negocjacji z Komisją Europejską do negocjacji z Komisją Europejską

22 Alokacja – więcej o prawie 1 mld euro! RPO WM (EFRR+EFS) 2 875,5 mln euro RPO WM – środki EFRR 2 073,5 mln euro PO KL – środki EFS w komponencie regionalnym (zarządzał kraj, wdrażał region) 546 mln euro RPO WM – środki EFS (zarządza i wdraża region!) 802 mln euro MRPO (EFRR) +PO KL (EFS) 1 902 mln euro 2007-2013 2014-2020 MRPO – środki EFRR 1 356 mln euro

23 SCHEMAT RPO 2014-2020 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 140 MLN EUR 3. PRZEDSIĘBIOR CZAMAŁOPOLS KA 310 MLN EUR 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 380 MLN EUR 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 138 MLN EUR 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 400,5 MLN EUR 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 232 MLN EUR 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 200 MLN EUR 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 200 MLN EUR 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 111 MLN EUR 8. RYNEK PRACY 268 MLN EUR 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 144 MLN EUR + 13. POMOC TECHNICZNA EFRREFS 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR

24 Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska Zakres wsparcia: tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności gospodarczej (w tym kompleksowe uzbrojenie, dozbrojenie terenów inwestycyjnych - także działających w formule parków przemysłowych, w tym m.in. tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz wyposażenia w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę, budynki i budowle (budynki i budowle wyłącznie w ograniczonym zakresie), a także ich skomunikowania - drogi dojazdowe do SAG. Alokacja dla subregionów: 73 mln euro Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości - PI.3.1

25 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.I) Zakres wsparcia: Kompleksowa termomodernizacja: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, wykorzystanie technologii OZE; instalacja systemów chłodzących. Alokacja dla subregionów: 30 mln euro realizacja zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej - PI 4.3

26 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.II) Zakres wsparcia: Likwidacja źródeł niskiej emisji zgodnie z planami gospodarki niskoemisyjnej – wymiana kotłów, pieców, instalacji grzewczych. Alokacja dla subregionów: 40 mln euro działania wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej - PI.4.5

27 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.III) Zakres wsparcia: zakup środków – przyjazny środowisku, nowy tabor autobusowy modernizacja taboru pod kątem ograniczeń emisji substancji szkodliwych integracja różnych środków transportu, jak np. węzły przesiadkowe i systemy P&R (także dla SKA), systemy wspólnych opłat za przewozy, organizacja i koordynacja rozkładów jazdy, telematyczne systemy zarządzania ruchem, organizacja ruchu ułatwiająca poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej budowa/przebudowa dróg prowadzących do węzłów przesiadkowych i parkingów P&R budowa tras rowerowych, budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla komunikacji zbiorowej, dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji ekologicznego taboru. Alokacja dla subregionów: 60 mln euro zrównoważony transport miejski - PI.4.5

28 Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska (cz.I) Zakres wsparcia: budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych budowa instalacji do recyklingu surowców wtórnych budowa instalacji do przetwarzania innego niż składowanie osadów ściekowych usuwanie azbestu Alokacja dla subregionów: 20 mln euro gospodarka odpadami - PI.6.1

29 Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska (cz.II) Zakres wsparcia: budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków (w tym przydomowych) inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania osadów ściekowych utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody Alokacja dla subregionów: 77 mln euro gospodarka wodno-kanalizacyjna - PI 6.2

30 Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne (cz.I) Zakres wsparcia: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej działania służące właściwemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo: rozwój i promocja szlaków turystycznych i rekreacyjnych, rozwój infrastruktury turystycznej służącej ochronie przyrody Alokacja dla subregionów: 10 mln euro rozwój, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego - PI 6.4

31 Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne (cz.II) Zakres wsparcia: Wykorzystanie endogenicznych potencjałów mające na celu zwiększenie zatrudnienia: rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze. Alokacja dla subregionów: 25 mln euro rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze - PI 8.2

32 Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa (cz.I) Zakres wsparcia: Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu subregionalnym, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Alokacja dla subregionów: 50 mln euro drogi o znaczeniu subregionalnym – PI 7.2

33 Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa (cz. II) Zakres wsparcia: Inwestycje z zakresu integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu zbiorowego (organizacja i koordynacja rozkładów jazdy, systemy opłat za przewozy) oraz infrastrukturę służącą obsłudze podróżnych, w tym na potrzeby SKA Alokacja dla subregionów: 20 mln euro promowanie transportu kolejowego w regionie – PI.7.4

34 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (cz.I) Zakres wsparcia: działania na rzecz rozwoju kompleksowej oferty wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym m.in.: wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc pobytu czasowego, placówek zapewniających dzienną opiekę, programy mające na celu aktywizację i integrację osób starszych i niepełnosprawnych, upowszechnianie usług opiekuńczych i zdrowotnych; inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępu i podniesienia jakości usług interwencji kryzysowej; Alokacja dla subregionów: 31 mln euro usługi społeczne ukierunkowane na wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych oraz usług interwencji kryzysowej - PI 9.7

35 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (cz. II) Zakres wsparcia: usługi animacji lokalnej (m.in. działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypację społeczną); usługi rozwoju ekonomii społecznej (m.in. działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe); usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej (m.in. doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, wsparcie dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej); kompleksowe wsparcie dla zakładania przedsiębiorstw społecznych, obejmujące m.in. wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacyjne i pomostowe. Alokacja dla subregionów: 10 mln euro Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej PI.9.8

36 Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje Zakres wsparcia: rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe - wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – m.in. staże i praktyki dla uczniów, nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów działania z obszaru doradztwa zawodowego oraz orientacji zawodowej - elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi, rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek, niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w zakresie sieci centrów kompetencji zawodowych) przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu. Alokacja dla subregionów: 50 mln euro Kształcenie zawodowe – PI 10.3bis

37 Oś priorytetowa 12. Infrastruktura ochrony zdrowia Zakres wsparcia: Inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym oraz zakup specjalistycznych urządzeń medycznych, Wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim dla projektów w zidentyfikowanych priorytetowych dziedzinach tego sektora w regionie, tj. w onkologii, psychiatrii i geriatrii, a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz opieki nad matką i dzieckiem, jak również neurologii. Alokacja dla subregionów: 30 mln euro inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym oraz zakup specjalistycznych urządzeń medycznych

38  Miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny  Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji oraz  Obszary wiejskie  Subregiony  Obszary o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  Obszary górskie, Uzdrowiska, Zbiorniki wodne  Osuwiska  Obszary zagrożone deficytem jakościowym lub ilościowym wód  Polska Południowa  Obszary o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  Obszary o niskim poziomie przedsiębiorczości mieszkańców  Obszary o najwyższym poziomie ubóstwa  Obszary z problemami w zakresie kształcenia O BSZARY S TRATEGICZNEJ I NTERWENCJI W RPO WM — PREFERENCJE LUB OSOBNA ALOKACJA

39 ZIT i SPR - propozycja alokacji Fund usz Oś priorytetowaDziałanie ZIT (mln euro) SPR (euro) EFRR 3. Przedsiębiorcza Małopolska Infrastruktura rozwoju gospodarczego – SAG- i 47 mln73 mln EFRR 4. Regionalna polityka energetyczna Efektywność energetyczna i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym 20 mln30 mln EFRR Obniżanie emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora publicznego i mieszkaniowego 50 mln 40 mln EFRR Transport miejski 60 mln 5. Ochrona środowiska naturalnego Gospodarka odpadami0 mln20 mln EFRR Gospodarka wodno-kanalizacyjna5 mln77 mln EFRR 6. Dziedzictwo regionalne Wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej – projekty ukierunkowane na ochronę i promocję przyrody 010 mln Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze - projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia 025 mln EFRR

40 Fundu sz Oś priorytetowaDziałanie ZIT (euro) SPR (euro) EFRR Oś 7. Infrastruktura transportowa Drogi o znaczeniu subregionalnym15 mln50 mln EFRR Infrastruktura służącą obsłudze podróżnych przy transporcie kolejowym 020 mln EFS OP 9. Region spójny społecznie Usługi społeczne w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych Usługi interwencji kryzysowej 14 mln31 mln EFSSieć wsparcia ekonomii społecznej5 mln10 mln EFS OP 10. Wiedza i kompetencje Kształcenie zawodowe15 mln50 mln EFRR OP 12. Infrastruktura ochrony zdrowia Subregionalna infrastruktura ochrony zdrowia 5 mln30 mln EFRR+ EFS Łącznie:236 mln526 mln w tym EFRR202 mln435 mln w tym EFS34 mln91 mln ZIT i SPR – propozycja alokacja

41 Kwiecień 2014: przekazanie programu do Komisji Europejskiej – rozpoczęcie negocjacji (czas trwania – do 6 miesięcy) Wrzesień/październik: przyjęcie ostatecznej wersji RPO WM 2014-2020 Kwiecień: rozpoczęcie prac nad dokumentami wdrożeniowymi ( Uszczegółowienie programu, podręcznik IZ, system wskaźników, kryteria wyboru projektów, podręcznik kosztów kwalifikowalnych, procedury naborów oraz wzory dokumentów aplikacyjnych, strategia wdrażania instrumentów finansowych) do końca 2014: opracowanie dokumentów wdrożeniowych – gotowość do ogłaszania konkursów

42 POWIAT KRAKOWSKI w Rozwoju Regionalnym Małopolski DROGI

43 Polepszenie dostępności komunikacyjnej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego północno - zachodnia część Powiatu Krakowskiego

44 ZADANIE 1 – Krzeszowice (budowa obwodnicy centrum Krzeszowic) Budowa obwodnicy łączącej drogi powiatowej nr 1076K, 2126K i 2127K w Krzeszowicach z drogą krajową nr 79 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2126K na odcinku ok. 1,3 km. Planowana obwodnica długości ok. 2,3 km docelowo ma spełniać parametry drogi zbiorczej. Z inwestycji korzystać będą mieszkańcy gminy Krzeszowice, gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz kontrahenci kopalni odkrywkowej surowców skalnych w Czatkowicach, a także planowanego przedsięwzięcia pn. „Wznowienie eksploatacji i przeróbki wapieni dewońskich w Dębniku”. Zadanie zakłada także budowę nowego przepustu.

45 ZADANIE 2 – Modernizacja DP 2126K (Przeginia – Paczółtowice) Modernizacja DP 2126K Krzeszowice – Przeginia pozwoli na połączenie (również dzięki obwodnicy Krzeszowic) drogi krajowej nr 79 z drogą krajową nr 94, które stanowią alternatywne dla autostrady A4 szlaki komunikacyjne łączące Kraków ze Śląskiem. Konieczne do wykonania są nowe chodniki, remont istniejących, przebudowa (umocnienie) rowów przydrożnych, wykonanie nakładki asfaltowej, remont dwóch mostów oraz przebudowa pięciu przepustów.

46 ZADANIE 3 – Sułoszowa (budowa obwodnicy Sułoszowej) Przebudowa drogi 2136K Sułoszowa – Kolonia Długa, która w połączeniu z drogą powiatową 2135K łączy drogę wojewódzką nr 773 z drogą wojewódzką 794. Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest płynne skomunikowanie granic dwóch powiatów: Olkuskiego oraz Krakowskiego. Zakres modernizacji zawiera remont jezdni (podbudowa wraz z nawierzchnią) budowę oraz remont istniejących chodników, modernizację odwodnienia, a w tym budowę trzech przepustów.

47 ZADANIE 4 – Modernizacja DP 2134K na odc. od drogi krajowej nr 94 do Skały Droga 2134K relacji Sąspów – Ojców może stanowić główny ciąg komunikacyjny pomiędzy drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzka nr 773. Droga wymaga modernizacji w zakresie wymiany podbudowy (w celu zwiększenia nośności), położenia nakładki oraz wykonania/odtworzenia odwodnienia. W ramach inwestycji planuje się również wykonanie odwodnienia przedmiotowego odcinka oraz przebudowę trzech mostów i jednego przepustu oraz budowę jednego nowego przepustu.

48 ZADANIE 5 – Modernizacja DP 2143K na odc. od drogi wojewódzkiej nr 794 do drogi wojewódzkiej nr 773 Droga 2143K Sąspów – Ojców – Grodzisko łączy ze sobą drogę krajową nr 794 oraz 773. Zakres modernizacji obejmuje zabezpieczenie osuwiska, wykonanie nakładki asfaltowej, odtworzenie rowów oraz przebudowę przepustów.

49 Planowane koszty projektu kategorie kosztów wraz z kwotami w złotówkach

50 Całkowita wartość projektu (brutto) ZADANIE 1 – 4 720 000 zł ZADANIE 2 – 12 500 000 zł ZADANIE 3 – 5 800 000 zł ZADANIE 4 – 12 000 000 zł ZADANIE 5 – 4 150 000 zł SUMA: 39 170 000 zł

51 Zakładana wartość dofinansowania z RPO WM 2014-2020 ZADANIE 1 – 3 300 000 zł ZADANIE 2 – 10 625 000 zł ZADANIE 3 – 4 930 000 zł ZADANIE 4 – 10 200 000 zł ZADANIE 5 – 3 527 000 zł SUMA: 32 582 000 zł

52 Wkład własny Beneficjenta ZADANIE 1 – 1 420 000 zł ZADANIE 2 – 1 875 000 zł ZADANIE 3 – 870 000 zł ZADANIE 4 – 1 800 000 zł ZADANIE 5 – 623 000 zł SUMA: 6 588 000 zł

53 Inne źródła finansowania ZADANIE 1 – 420 000 zł Kopalnia Wapienna Czatkowice

54

55 Polepszenie dostępności komunikacyjnej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego północno - wschodnia część Powiatu Krakowskiego

56 Droga powiatowa nr 2148K Poskwitów – Zalesie – Zerwana stanowi połączenie drogi wyższego rzędu tj. drogi krajowej E7. W perspektywie budowy trasy S7 i lokalizacją węzła komunikacyjnego, w jej pobliżu, będzie stanowić element znaczącego dla rozwoju regionu ciągu komunikacyjnego. W ramach modernizacji należy wykonać nakładkę asfaltową oraz odtworzyć rowy przydrożne. ZADANIE 1 – Droga powiatowa nr 2148K Poskwitów – Zalesie – Zerwana

57 ZADANIE 2 – Droga gminna nr 600140K Narama Droga gminna nr 600140K w miejscowości Narama w ramach realizacji projektu planowana jest jako droga powiatowa. Znajduje się ona w ciągu komunikacyjnym prowadzącym z terenu gminy Iwanowice i znajduje się pomiędzy drogami powiatowymi nr 2144K i 2151K. Modernizacja odcinka drogi gminnej pozwoli na utworzenie alternatywnej komunikacji między drogami krajowymi 794, a 773 biegnącej równolegle do trasy drogi krajowej nr 7. Modernizacja zakłada podniesie parametrów drogi gminnej do klasy D do klasy Z. Modernizacja będzie dotyczyć poprawy nośności, wykonanie nawierzchni, wykonanie chodników oraz zapewnienie właściwego odwodnienia.

58 ZADANIE 3 – Droga powiatowa nr 2161K Słomniki – Kocmyrzów Droga powiatowa nr 2161K Słomniki – Kocmyrzów stanowi połączenie dróg wyższego rzędu tj. drogi krajowej E7 z drogą wojewódzką nr 776 i jest głównym ciągiem komunikacyjnym północnej części województwa małopolskiego z Nową Hutą i Krakowem. Aktualnie droga przenosi duży ruch samochodów osobowych i ciężarowych. Modernizacja oprócz poprawy bezpieczeństwa pozwoli na dobre skomunikowanie terenu ze stacja kolejową, przy której zlokalizowany będzie węzeł przesiadkowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach modernizacji należy odcinkowo odtworzyć nawierzchnię, zapewnić właściwe działanie rowów odwodnieniowych oraz wykonać ciągi piesze na kluczowych odcinkach.

59 ZADANIE 4 – Droga powiatowa nr 2145K na odcinku Niedźwiedź - Zaborze Droga powiatowa nr 2145K na odcinku Niedźwiedź – Zaborze łączy drogę powiatową 2161K z drogą krajową E7, a w przyszłości przeniesie ruch kołowy z gmin powiatu krakowskiego w stronę węzła Widoma przyszłej trasy szybkiego ruchu S7, ponadto skomunikuje węzeł przesiadkowy stacji kolejowej Niedźwiedź od strony zachodniej. Ze względu na stan obecny (nawierzchnia betonowa) należy wykonać nakładkę oraz zapewnić właściwe odwodnienie.

60 Planowane koszty projektu kategorie kosztów wraz z kwotami w złotówkach

61 Całkowita wartość projektu (brutto) ZADANIE 1 – 731 721 zł ZADANIE 2 – 1 176 928 zł ZADANIE 3 – 3 100 000 zł ZADANIE 4 – 1 236 000 zł SUMA: 6 244 649 zł

62 Zakładana wartość dofinansowania z RPO WM 2014-2020 ZADANIE 1 – 621 963 zł ZADANIE 2 – 1 000 389 zł ZADANIE 3 – 2 635 000 zł ZADANIE 4 – 1 050 600 zł SUMA: 5 307 952 zł

63 Wkład własny Beneficjenta ZADANIE 1 – 109 758 zł ZADANIE 2 – 176 539 zł ZADANIE 3 – 465 000 zł ZADANIE 4 – 185 400 zł SUMA: 936 697 zł

64

65 Dziękuję za uwagę Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski


Pobierz ppt "POWIAT KRAKOWSKI w Rozwoju Regionalnym Małopolski EDUKACJA Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google