Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE KONSULTACYJNE r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE KONSULTACYJNE r."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE KONSULTACYJNE 02.06.2014r.
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Karpacz na lata 2014 – 2020 1

2 Co to jest strategia rozwoju gminy?
2

3 Pytania i odpowiedzi do STRAEGII
3

4 Ankieta do badań społecznych
Pytanie 1 Jaka jest Pani/Pana ocena warunków życia w gminie? 4

5 Ankieta do badań społecznych Jakie problemy Pani/Pana
Pytanie 2 Jakie problemy Pani/Pana zdaniem występują na terenie gminy? 5

6 Proszę wskazać, Pani/Pana
Ankieta do badań społecznych Pytanie 3 Proszę wskazać, Pani/Pana zdaniem, pięć najważniejszych problemów do rozwiązania na terenie gminy Karpacz, aby podnieść poziom życia mieszkańców. 6

7 Ankieta do badań społecznych poniższych przedsięwzięć
Pytanie 4 Proszę ocenić ważność realizacji poniższych przedsięwzięć na terenie gminy: 7

8 Jakie zmiany pozytywne dokonały się Pani/Pana zdaniem
Ankieta do badań społecznych Pytanie 5 Jakie zmiany pozytywne dokonały się Pani/Pana zdaniem na terenie gminy w przeciągu ostatnich kilkunastu lat? 8

9 Jakie zmiany negatywne dokonały się Pani/Pana zdaniem
Ankieta do badań społecznych Pytanie 6 Jakie zmiany negatywne dokonały się Pani/Pana zdaniem na terenie gminy w przeciągu ostatnich kilkunastu lat? 9

10 zrealizowane w przeciągu kilkunastu ostatnich lat uważa pan/Pani za
Ankieta do badań społecznych Pytanie 7 Jakie inwestycje zrealizowane w przeciągu kilkunastu ostatnich lat uważa pan/Pani za najważniejsze? 10

11 Jakie inwestycje–zadania wg Pani/Pana opinii
Ankieta do badań społecznych Pytanie 8 Jakie inwestycje–zadania  wg Pani/Pana opinii są najistotniejsze do zrealizowania w najbliższych kilkunastu latach? 11

12 Ankieta do badań społecznych poniższe stwierdzenia dotyczące
Pytanie 9 Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące Gminy Karpacz: 12

13 Z którymi z wymienionych form promocji gminy spotkał/a się Pan/i
Ankieta do badań społecznych Pytanie 10 Z którymi z wymienionych form promocji gminy spotkał/a się Pan/i w ciągu ostatniego roku? 13

14 najczęściej czerpie Pan/i informacje o działaniach
Ankieta do badań społecznych Pytanie 11 Z jakiego źródła najczęściej czerpie Pan/i informacje o działaniach podejmowanych przez władze gminy i wydarzeniach lokalnych? 14

15 Ankieta do badań społecznych
Pytanie 12 Czy odwiedza Pan/i stronę internetową gminy 15

16 Ankieta do badań społecznych Informatora Samorządowego?
Pytanie 12a Czy korzysta Pan /Pani z Newslettera- Karkonoskiego Informatora Samorządowego? 16

17 Ankieta do badań społecznych
Pytanie 13 Jak ocenia Pan/i pracę urzędników w Urzędzie Miejskim? 17

18 Ankieta do badań społecznych
Pytanie 14 Co jest zaletą mieszkania w tej gminie? 18

19 Ankieta do badań społecznych
Pytanie 15 Czego brakuje na terenie gminy Karpacz? 19

20 zdaniem gmina ma potencjał, który powinna szczególnie rozwijać,
Ankieta do badań społecznych Pytanie 16 Czy Pani/Pana zdaniem gmina ma potencjał, który powinna szczególnie rozwijać, jeśli tak to jaki? 20

21 Ankieta do badań społecznych
Proszę o wypełnienie METRYCZKI 21

22 ANALIZA SWOT Gminy Karpacz
22

23 ANALIZA SWOT 23

24 Co to jest analiza SWOT ? 24

25 c.d.- co to jest analiza SWOT ?
25

26 Proponowane spójne obszary rozwoju dla Gminy Karpacz
26

27 OBSZARY: -SPOŁECZEŃSTWO -INFRASTRUKTURA -ŚRODOWISKO I ENERGETYKA
-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ -GOSPODARKA -TURYSTYKA -POMOC SPOŁECZNA -KULTURA -OŚWIATA -INTEGRACJA SPOŁECZNA 27

28 SPOŁECZEŃSTWO – obszar interwencji
-służba zdrowia -organizacje pozarządowe -bezpieczeństwo (policja, OSP) -gospodarka mieszkaniowa - 28

29 INFRASTRUKTURA – obszar interwencji
-stan dróg, chodników i ścieżek rowerowych -oświetlenie -skomunikowanie z innymi gminami powiatu -gospodarka mieszkaniowa -parkingi -sieć energetyczna i siec gazowa -infrastruktura telekomunikacyjna -dostęp do internetu -miejscowe plany zagospodarowania przest. 29

30 ŚRODOWISKO i ENRGETYKA – obszar interwencji
-stan powietrza i wód -siec kanalizacyjna i deszczowa -oczyszczalnie ścieków -edukacja ekologiczna (ścieżki edukacyjne itp.) -gospodarka odpadami -wsparcie idei i inewstycji odnawialnych źródeł energii -tereny zielone, parki, zieleńce, lasy... 30

31 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – obszar interwencji
-rozwój usług około biznesowych, w tym doradztwo gospodarcze, pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie -stwarzanie warunków do prowadzenia usług turystycznych w tym agroturystyki, gastronomi, bazy noclegowej - 31

32 GOSPODARKA – obszar interwencji
-tereny inwestycyjne i ich uzbrojenie -walka z bezrobociem tworzenie nowych miejsc pracy -rozwój bazy i infrastrukturya transportu zbiorowego - 32

33 TURYSTYKA – obszar interwencji
-wykorzystanie zasobów przyrodniczych, dziedzictwa historycznego, tradycji innych zasobów na potrzeby rozwoju Gminy Karpacz -promocja bazy hotelowej, agroturystyki, infrastruktury około turystycznej -organizowanie imprez masowych o zasięgu ponad gminnym -rozwój turystyki weekendowej -sprzyjanie rozwojowi bazy turystycznej -integracja środowiska branży turystycznej 33

34 POMOC SPOŁECZNA – obszar interwencji
-wsparcie dla osób niepełnosprawnych -rozwijanie usług socjalnych -rozwijanie kierunku przejmowania zadań, przez organizacje pozarządowe -integracja społeczna we wszystkich obszarach życia społecznego -tworzenie warunków aktywności osób starszych 34

35 KULTURA – obszar interwencji
-imprezy kulturalne -ochrona zabytków -kultywowanie pamięci i tradycji -kultywowanie regionalnej kultury -rozwijanie aktywności kulturalnej małych środowisk -wymiana kulturalna z partnerami zewnętrznymi 35

36 OŚWIATA – obszar interwencji
-przedszkola -szkoły -sport i rekreacja (w tym baza) oraz sport masowy dzieci, młodzieży i dorosłych - 36

37 INTEGRACJA SPOŁECZNA – obszar interwencji
-wspieranie sportu profesjonalnego, jednej dwu dyscyplin -łamanie barier architektonicznych, mentalnych i obyczajowych -szerzenie idei wielokulturowości i poszanowania praw mniejszości 37

38 WIZJA I MISJA Gmina musi mieć swoją: WIZJĘ I MISJĘ 38

39 Doraźny styl zarządzania gminą jest przyczyną powstawania konfliktów
WIZJA I MISJA Doraźny styl zarządzania gminą jest przyczyną powstawania konfliktów i napięć wśród radnych, bowiem ich działania koncentrują się na corocznej „walce o rozdział środków budżetowych”. 39

40 Na bazie ankiet, proponowanych, obszarów i danych do analizy SWOT
WIZJA I MISJA Na bazie ankiet, proponowanych, obszarów i danych do analizy SWOT określone zostaną: -PRIORYTETY -CELE SZCZEGÓŁOWE -KIERUNKI DZIAŁANIA 40

41 Priorytety, cele szczegółowe, kierunki działania
-Dla każdego obszaru społeczno-gospodarczego Gminy Karpacz zostanie wyznaczonych kilka priorytetów, które wskazanie będą przez mieszkańców Gminy i które zostaną powiązane z priorytetami strategii województwa dolnośląskiego. -W ten sposób uzyskamy zgodność strategi Gminy Karpacz ze strategią wojewódzką. -Priorytety staną się wyznacznikiem do podporządkowania dla każdego z nich celów szczegółowych. -Dla każdego obszaru społeczno-gospodarczego Gminy Karpacz zostanie wyznaczonych kilka priorytetów, które wskazanie będą przez mieszkańców Gminy i które zostaną powiązane z priorytetami strategii województwa dolnośląskiego. -W ten sposób uzyskamy zgodność strategi Gminy Karpacz ze strategią wojewódzką. -Priorytety staną się wyznacznikiem do podporządkowania dla każdego z nich celów szczegółowych. 41

42 Priorytety, cele szczegółowe, kierunki działania
-Dla każdego wyłonionego celu szczegółowego Gminy Karpacz, wcześniej podporządkowanego konkretnemu priorytetowi zostanie przypisanych kilka kierunków działania. -Każdy kierunek działania zostanie szeroko opisany co do sposobu jego realizacji, wymaganego obszaru interwencji na jakim będzie realizowany i w oparciu o jakie kierunkowe przedsięwzięcia. -Dla każdego obszaru społeczno-gospodarczego Gminy Karpacz zostanie wyznaczonych kilka priorytetów, które wskazanie będą przez mieszkańców Gminy i które zostaną powiązane z priorytetami strategii województwa dolnośląskiego. -W ten sposób uzyskamy zgodność strategi Gminy Karpacz ze strategią wojewódzką. -Priorytety staną się wyznacznikiem do podporządkowania dla każdego z nich celów szczegółowych. 42

43 Priorytety, cele szczegółowe, kierunki działania
Wszystkie te propozycje zostaną Państwu przedstawione do dyskusji na następnym naszym spotkaniu. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ -Dla każdego obszaru społeczno-gospodarczego Gminy Karpacz zostanie wyznaczonych kilka priorytetów, które wskazanie będą przez mieszkańców Gminy i które zostaną powiązane z priorytetami strategii województwa dolnośląskiego. -W ten sposób uzyskamy zgodność strategi Gminy Karpacz ze strategią wojewódzką. -Priorytety staną się wyznacznikiem do podporządkowania dla każdego z nich celów szczegółowych. 43

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Siedziba firmy: PROCOROL Paweł Urbański Sp. z o.o. Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/ Kobylnica tel fax http: 44


Pobierz ppt "SPOTKANIE KONSULTACYJNE r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google