Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Karpacz na lata 2014 – 2020 SPOTKANIE KONSULTACYJNE 02.06.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Karpacz na lata 2014 – 2020 SPOTKANIE KONSULTACYJNE 02.06.2014r."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Karpacz na lata 2014 – 2020 SPOTKANIE KONSULTACYJNE 02.06.2014r.

2 Co to jest strategia rozwoju gminy?

3 Pytania i odpowiedzi do STRAEGII

4 Ankieta do badań społecznych Pytanie 1 Jaka jest Pani/Pana ocena warunków życia w gminie?

5 Ankieta do badań społecznych Pytanie 2 Jakie problemy Pani/Pana zdaniem występują na terenie gminy?

6 Ankieta do badań społecznych Pytanie 3 Proszę wskazać, Pani/Pana zdaniem, pięć najważniejszych problemów do rozwiązania na terenie gminy Karpacz, aby podnieść poziom życia mieszkańców.

7 Ankieta do badań społecznych Pytanie 4 Proszę ocenić ważność realizacji poniższych przedsięwzięć na terenie gminy:

8 Ankieta do badań społecznych Pytanie 5 Jakie zmiany pozytywne dokonały się Pani/Pana zdaniem na terenie gminy w przeciągu ostatnich kilkunastu lat? ostatnich kilkunastu lat?

9 Ankieta do badań społecznych Pytanie 6 Jakie zmiany negatywne dokonały się dokonały się Pani/Pana zdaniem na terenie gminy w przeciągu ostatnich kilkunastu lat? ostatnich kilkunastu lat?

10 Ankieta do badań społecznych Pytanie 7 Jakie inwestycje zrealizowane w przeciągu kilkunastu ostatnich lat kilkunastu ostatnich lat uważa pan/Pani za najważniejsze? najważniejsze?

11 Ankieta do badań społecznych Pytanie 8 Jakie inwestycje–zadania Jakie inwestycje–zadania wg Pani/Pana opinii są najistotniejsze do zrealizowania w najbliższych kilkunastu latach?

12 Ankieta do badań społecznych Pytanie 9 Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące Gminy Karpacz:

13 Ankieta do badań społecznych Pytanie 10 Z którymi z wymienionych form promocji gminy spotkał/a się Pan/i w ciągu ostatniego roku?

14 Ankieta do badań społecznych Pytanie 11 Z jakiego źródła najczęściej czerpie Pan/i informacje o działaniach podejmowanych przez władze gminy i wydarzeniach lokalnych? lokalnych?

15 Ankieta do badań społecznych Pytanie 12 Czy odwiedza Pan/i stronę internetową gminywww.karpacz.pl?

16 Ankieta do badań społecznych Pytanie 12a Czy korzysta Pan /Pani z Newslettera- Karkonoskiego Informatora Samorządowego?

17 Ankieta do badań społecznych Pytanie 13 Jak ocenia Pan/i pracę urzędników w Urzędzie Miejskim?

18 Ankieta do badań społecznych Pytanie 14 Co jest zaletą mieszkania w tej gminie?

19 Ankieta do badań społecznych Pytanie 15 Czego brakuje na terenie gminy Karpacz?

20 Ankieta do badań społecznych Pytanie 16 Czy Pani/Pana zdaniem gmina ma potencjał, który powinna szczególnie rozwijać, jeśli tak to jaki?

21 Ankieta do badań społecznych Proszę o wypełnienie METRYCZKI

22 ANALIZA SWOT ANALIZASWOT Gminy Karpacz

23 ANALIZA SWOT

24 Co to jest analiza SWOT ?

25 c.d.- co to jest analiza SWOT ?

26 Obszary Proponowane spójne obszary rozwoju dla Gminy Karpacz

27 Obszary OBSZARY:-SPOŁECZEŃSTWO-INFRASTRUKTURA -ŚRODOWISKO I ENERGETYKA -PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-GOSPODARKA-TURYSTYKA -POMOC SPOŁECZNA -KULTURA-OŚWIATA -INTEGRACJA SPOŁECZNA

28 SPOŁECZEŃSTWO – obszar interwencji SPOŁECZEŃSTWO: -służba zdrowia -organizacje pozarządowe -bezpieczeństwo (policja, OSP) -gospodarka mieszkaniowa -

29 INFRASTRUKTURA – obszar interwencji INFRASTRUKTURA: -stan dróg, chodników i ścieżek rowerowych -oświetlenie -skomunikowanie z innymi gminami powiatu -gospodarka mieszkaniowa -parkingi -sieć energetyczna i siec gazowa -infrastruktura telekomunikacyjna -dostęp do internetu -miejscowe plany zagospodarowania przest.

30 ŚRODOWISKO i ENRGETYKA – obszar interwencji ŚRODOWISKO i ENRGETYKA: -stan powietrza i wód -siec kanalizacyjna i deszczowa -oczyszczalnie ścieków -edukacja ekologiczna ( ścieżki edukacyjne itp. ) -gospodarka odpadami -wsparcie idei i inewstycji odnawialnych źródeł energii -tereny zielone, parki, zieleńce, lasy...

31 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – obszar interwencji PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: -rozwój usług około biznesowych, w tym doradztwo gospodarcze, pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie -stwarzanie warunków do prowadzenia usług turystycznych w tym agroturystyki, gastronomi, bazy noclegowej -

32 GOSPODARKA – obszar interwencji GOSPODARKA: -tereny inwestycyjne i ich uzbrojenie -walka z bezrobociem tworzenie nowych miejsc pracy -rozwój bazy i infrastrukturya transportu zbiorowego -

33 TURYSTYKA – obszar interwencji TURYSTYKA: -wykorzystanie zasobów przyrodniczych, dziedzictwa historycznego, tradycji innych zasobów na potrzeby rozwoju Gminy Karpacz -promocja bazy hotelowej, agroturystyki, infrastruktury około turystycznej -organizowanie imprez masowych o zasięgu ponad gminnym -rozwój turystyki weekendowej -sprzyjanie rozwojowi bazy turystycznej -integracja środowiska branży turystycznej

34 POMOC SPOŁECZNA – obszar interwencji POMOC SPOŁECZNA: -wsparcie dla osób niepełnosprawnych -rozwijanie usług socjalnych -rozwijanie kierunku przejmowania zadań, przez organizacje pozarządowe -integracja społeczna we wszystkich obszarach życia społecznego -tworzenie warunków aktywności osób starszych

35 KULTURA – obszar interwencji KULTURA: -imprezy kulturalne -ochrona zabytków -kultywowanie pamięci i tradycji -kultywowanie regionalnej kultury -rozwijanie aktywności kulturalnej małych środowisk -wymiana kulturalna z partnerami zewnętrznymi

36 OŚWIATA – obszar interwencji OŚWIATA:-przedszkola-szkoły -sport i rekreacja (w tym baza) oraz sport masowy dzieci, młodzieży i dorosłych -

37 INTEGRACJA SPOŁECZNA – obszar interwencji INTEGRACJA SPOŁECZNA: -wspieranie sportu profesjonalnego, jednej dwu dyscyplin -łamanie barier architektonicznych, mentalnych i obyczajowych -szerzenie idei wielokulturowości i poszanowania praw mniejszości

38 WIZJA I MISJA Gmina musi mieć swoją: WIZJĘ I MISJĘ

39 WIZJA I MISJA Doraźny styl zarządzania gminą jest przyczyną powstawania konfliktów i napięć wśród radnych, bowiem ich działania koncentrują się na corocznej „walce o rozdział środków budżetowych”.

40 WIZJA I MISJA Na bazie ankiet, proponowanych, obszarów i danych do analizy SWOT określone zostaną: -PRIORYTETY -CELE SZCZEGÓŁOWE -KIERUNKI DZIAŁANIA

41 Priorytety, cele szczegółowe, kierunki działania -Dla każdego obszaru społeczno-gospodarczego Gminy Karpacz zostanie wyznaczonych kilka priorytetów, które wskazanie będą przez mieszkańców Gminy i które zostaną powiązane z priorytetami strategii województwa dolnośląskiego. -W ten sposób uzyskamy zgodność strategi Gminy Karpacz ze strategią wojewódzką. -Priorytety staną się wyznacznikiem do podporządkowania dla każdego z nich celów szczegółowych. -Dla każdego obszaru społeczno-gospodarczego Gminy Karpacz zostanie wyznaczonych kilka priorytetów, które wskazanie będą przez mieszkańców Gminy i które zostaną powiązane z priorytetami strategii województwa dolnośląskiego. -W ten sposób uzyskamy zgodność strategi Gminy Karpacz ze strategią wojewódzką. -Priorytety staną się wyznacznikiem do podporządkowania dla każdego z nich celów szczegółowych.

42 Priorytety, cele szczegółowe, kierunki działania -Dla każdego obszaru społeczno-gospodarczego Gminy Karpacz zostanie wyznaczonych kilka priorytetów, które wskazanie będą przez mieszkańców Gminy i które zostaną powiązane z priorytetami strategii województwa dolnośląskiego. -W ten sposób uzyskamy zgodność strategi Gminy Karpacz ze strategią wojewódzką. -Priorytety staną się wyznacznikiem do podporządkowania dla każdego z nich celów szczegółowych. -Dla każdego wyłonionego celu szczegółowego Gminy Karpacz, wcześniej podporządkowanego konkretnemu priorytetowi zostanie przypisanych kilka kierunków działania. -Każdy kierunek działania zostanie szeroko opisany co do sposobu jego realizacji, wymaganego obszaru interwencji na jakim będzie realizowany i w oparciu o jakie kierunkowe przedsięwzięcia.

43 Priorytety, cele szczegółowe, kierunki działania -Dla każdego obszaru społeczno-gospodarczego Gminy Karpacz zostanie wyznaczonych kilka priorytetów, które wskazanie będą przez mieszkańców Gminy i które zostaną powiązane z priorytetami strategii województwa dolnośląskiego. -W ten sposób uzyskamy zgodność strategi Gminy Karpacz ze strategią wojewódzką. -Priorytety staną się wyznacznikiem do podporządkowania dla każdego z nich celów szczegółowych. Wszystkie te propozycje zostaną Państwu przedstawione do dyskusji na następnym naszym spotkaniu. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

44 Siedziba firmy: PROCOROL Paweł Urbański Sp. z o.o. Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69 62-006 Kobylnica tel. 61 815 11 00 fax 61 815 11 49 e-mail office@procorol.pl http: www.procorol.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Karpacz na lata 2014 – 2020 SPOTKANIE KONSULTACYJNE 02.06.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google