Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW Korfantów, październik 2014

2 Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty art. 5a ust. 4:
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

3 Zadania oświatowe wynikają w szczególności z:
ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.),

4 W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań gminy należy: zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, ustalanie sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a także granic ich obwodów, kontrola obowiązku nauki oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3–18 lat, zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno -obsługowej.

5 W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m. in
W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: stanowienie o wysokości składników wynagrodzenia nauczycieli, wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Ponadto zadania oświatowe związane są z obowiązkiem: inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych, wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej, realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.

6 Spis Treści: I. Informacje ogólne 1. Liczba mieszkańców Gminy Korfantów 2. Urodzenia i zgony w latach 3. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne 4. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne wg. obwodów

7 II. Organizacja roku szkolnego
1. Wychowanie przedszkolne - uwarunkowania organizacyjne 2. Edukacja szkolna klasy I-VI – uwarunkowania organizacyjne 3. Edukacja gimnazjalna 4. Wyniki sprawdzianów i egzaminów 5. Konkursy i olimpiady – etap gminny 6. Zatrudnienie w placówkach oświatowo - wychowawczych a. Pracowników pedagogicznych b. Pracowników administracyjno-obsługowych c. Liczba dni absencji chorobowych

8 III. Dowożenie do szkół 1. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Korfantów 2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 3. Obowiązek szkolny poza obwodem

9 IV. Sprawy różne 1. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy 2
IV. Sprawy różne 1. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy 2. Opieka socjalno – bytowa uczniów a) Zestawienie stypendiów i zasiłków szkolnych b) Zestawienie stypendiów naukowych c) Dożywianie uczniów d) Wyprawka szkolna – rządowy program e) Wypoczynek 3. Informacja z zakresu realizacji projektów (w tym unijnych)

10 1. Demografia

11 2. Urodzenia i zgony w latach 2001-2013

12

13 3. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne
Miejscowość Liczba dzieci urodzonych w latach 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Obwód Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie Korfantów 17 11 7 20 21 15 14 19 8 Kuropas 1 2 4 3 Myszowice Niesiebędowice Piechocice Przydroże W. Puszyna 5 Rączka Stara Jamka Wielkie Łąki Włostowa 6 Pleśnica Rynarcice Włodary 9 Razem 54 38 33 44 48 43 52 37

14 Liczba dzieci urodzonych w latach
Miejscowość Liczba dzieci urodzonych w latach 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Obwód Zespołu Szkół w Przechodzie Borek 4 1 2 3 Przechód 13 7 5 9 6 8 Kuźnica Ligocka Rzymkowice Razem 28 20 21 14 17 16 19 15 18 Obwód Zespołu Szkół w Ścinawie Małej Jegielnica Przydroże M. Ścinawa M. 12 Ścinawa N. Gryżów Węża 32 29 26 30 34    OGÓŁEM 114 72 88 66 87 96 92 93 70

15 Sieć szkół w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa Gimnazjum
Przedszkole Szkoła Stowarzy.

16 Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uczęszczanie do przedszkoli nie jest obowiązkiem lecz prawem każdego dziecka. Jedynie dzieci 6 – letnie i dzieci 5 – letnie zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Przedszkola publiczne realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez Gminę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

17 II Organizacja roku szkolnego
1. Wychowanie przedszkolne - uwarunkowania organizacyjne a. Przedszkola Lp. Placówka Liczba 6 l. 5 l. 4 l. 3l. ogółem przypad. na oddz. 1 Korfantów 30 37 33 100 25 4 (oddz. mieszane) 4 2 Przechód z 5 11 9 2a Oddział Rzymkowice 7 18 3 Ścinawa Nyska 17szk 26 20 63 21 17 „O”szk. 2 +1 3a Oddział Węża - 12 16 Razem 59 85 78 222 22,2 10

18 Liczba dzieci uczęszczających do obcych przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014
Lp. Nazwa placówki Ilość dzieci Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości 1. Grabina 11 Włostowa - 2 Rzymkowice – 5 Puszyna – 2 Stara Jamka - 2 2. Lipowa 9 Gryżów – 8 Węża - 1 3. Niemodlin 2 Przechód – 1 Ścinawa Mała -1 4. Włodary 25 -

19 Liczba dzieci zgłaszanych Liczba dzieci przyjętych
Dostępność do przedszkoli Rok szkolny 2013/14 Liczba dzieci zgłaszanych Liczba dzieci przyjętych Uwagi Ogółem z tej liczby Matek pracujących zawodowo We własnym gospodarstwie domowym Matek niepracujących Liczba dz. nieprzyję tych ZSP- Korfantów 122 76 13 33 100 73 12 15 22 Ścinawa N. -„O”- przy ZSP- -oddział. Węża 45 19 3 23 17 4 10 16 1 6 9 Przechód -oddział Rzymkowice 25 8 18 11 Razem: 243 109 35 99 221 106 34 81 Od IX 2013 r. funkcjonuje oddział unijny w Przedszkolu w Ścinawie Nyskiej dla 20 dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat. W Korfantowie oddział funkcjonuje od II 2014 roku i zapewnia opiekę również dla 20 dzieci

20 Liczba dzieci sześcioletnich przyjętych do klas I szkół podstawowych
Realizacja przyjęć dzieci sześcioletnich do szkół podstawowych Na terenie Gminy liczba dzieci 6-letnich w I klasach szkół podstawowych przedstawia się w następujący sposób: Lp. Placówka Liczba dzieci sześcioletnich przyjętych do klas I szkół podstawowych rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 1. ZSP Korfantów 1 5 2. ZSP Przechód 3. ZSP Scinawa Mała 4 3 Ogółem: 6 9

21 2. Szkoły podstawowe – edukacja szkolna klas I-VI
Placówka KLASA uczniów przyp. na oddz. I II III IV V VI ogółem Korfantów z 36 25 21 30 29 32 173 21,6 2 1 8 Przechód z 7 9 11 13 17 68 11,3 6 Ścinawa M. z 20 12 22 110 18,3 Razem 63 53 44 65 52 71 351 17,55 4 3

22 Liczba uczniów przypadająca na oddział
3. Edukacja gimnazjalna Placówka Oddziały Liczba uczniów Ogółem Liczba uczniów przypadająca na oddział Gimnazjum w Korfantowie I a 26 84 28 I b 30 I c II a 72 24 II b 25 II c 17 III a 96 III b III c 22 III d Ogółem: 10 252 25,2

23 Gimnazjum – klasa sportowa
Ilość uczniów zgłoszonych Ilość uczniów przystępujących do egzaminu (uczniowie spełniający określone kryteria) przyjętych Podział na dyscypliny uwagi piłka nożna lekkoatletyka 43 35 26 13 Wszyscy Kandydaci z gminy Korfantów

24 4. Wyniki sprawdzianów i egzaminów ZESTAWIENIE WYNIKÓW UCZNIÓW KLAS VI
Szkoła podstawowa Średni wynik w latach 2010 2011 2012 2013 2014 Korfantów 24,7 24,2 22,1 22,3 24,3 Przechód 19,6 23,4 17,0 20,5 Ścinawa Mała 20,9 24,1 17,9 21,5 24,5 Włodary 25 18,3 27,6 22,9 Gmina 22,7 20,6 Województwo 25,1 22,2 23,5 25,2

25 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013/2014
GHP (polski) GHH (historia) GMM (matemat.) GMP (przyroda) Język podstawowy rozszerzony Wynik ODDZIAŁ: A 66.9 60.0 51.5 52.7 GAng 65.4 39.1 ODDZIAŁ: B 67.7 56.9 46.6 53.8 69.3 42.2 ODDZIAŁ: C 53.4 49.3 32.1 45.9 GNie 61.9 42.9 ODDZIAŁ: D 66.3 56.1 54.1 47.9 33.3 18.0 SZKOŁA 63.8 55.7 46.4 50.2 67.4 39.5 GMINA KORFANTÓW WOJ. OPOLSKIE 65.9 57.8 51.1 68.1 47.3 Podane wyniki są ujęte w %. Każda część jest oceniana odrębnie do wysokości 100 %.

26 Z literatury oświatowej wynika, że największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają następujące czynniki: - czynniki środowiskowe, czyli status społeczno – ekonomiczny ucznia, niski poziom aspiracji edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie rodziców, wielość rodzin patologicznych, - czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne, - czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór programów nauczania i podręczników.

27 Konkursy dla uczniów SP Konkursy dla uczniów Gimnazjów
Zestawienie wojewódzkich konkursów przedmiotowych  szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Liczba konkursów Liczba uczestników Konkursy dla uczniów SP 6 49 Konkursy dla uczniów Gimnazjów 8 40 Suma: 14 89

28 Tomasz Misztal Juliusz Wojdyła Patryk Korociński Karolina Szelwach
Zestawienie wojewódzkich konkursów przedmiotowych  szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Aby otrzymać kwalifikacje uczeń musiał uzyskać 85 % poprawnych odpowiedzi. Nazwa konkursu Szkoła Podstawowa Gimnazjum Historyczny Tomasz Misztal J. Angielskiego Juliusz Wojdyła Patryk Korociński Karolina Szelwach Matematyczny Aleksandra Rembacz J. Niemieckiego Vanessa Korgiel Miniony rok szkolny był rokiem wyjątkowym, gdyż aż 6 uczniów reprezentowało Gminę Korfantów na szczeblu wojewódzkim!

29 6. Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych a
6. Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych a. Pracowników pedagogicznych Nazwa placówki Ogółem Osoby/godz. Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozatrudnieni Nauczyciele uzupełniający/dopełniający etat W tym liczba godzin ponadwymiarowych Uwagi Gimnazjum w Korfantowie 32/567g 22/514g 4/33g 3/20g 52 Godziny ponadwymiarowe wynikają z zastępstw chorobowych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie (SP) 24/377,5g 10/302g 7/61, 5g 2/14g 20 -- Zespół Szkolno -Przedszkolny w Ścinawie Małej – Szkoła Podstawowa 11/240g 9/217g 2/23g 9 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie – Szkoła Podstawowa 12/209,5g 9/194,5g 3/15g 44,5 Razem: 79 50 16 5 125, 5g Źródło: Wg aneksów do arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2013/2014

30 Nazwa placówki Ogółem Osoby/godz. Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozatrudnieni Nauczyciele uzupełniający/dopełniający etat W tym liczba godzin ponadwymiarowych Uwagi Zespól Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie; przedszkole 5,2 5 4g 11,5 -- Zespól Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Nyskiej; przedszkole 4,04 4 1g 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przechodzie; przedszkole 2,16 2,5 8,5g Razem: 11,4 11 7,5g 22 Ogółem: 90,4 61 16+15g 125,5+22

31 (kucharki, pomoc kuchenna, palacz)
b. Pracowników administracyjno-obsługowych Nazwa placówki Ogółem l. etatów sekretarz szkoły intendent sprzątaczki woźny woźna konserwator Inni (kucharki, pomoc kuchenna, palacz) Gimnazjum w Korfantowie 8 1 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie (SP) 7,5 0,5 2 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Ścinawie Małej – Szkoła Podstawowa 6,25 0,25 0,75 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie – Szkoła Podstawowa 3,75 Razem: 25,5 4 10 1,75 5

32 (kucharki, pomoc kuchenna, palacz)
Nazwa placówki Ogółem l. etatów sekretarz szkoły intendent sprzątaczki woźny woźna konserwator Inni (kucharki, pomoc kuchenna, palacz) Zespól Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie- przedszkole 3 0,75 2,25 Zespól Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej- przedszkole w Ścinawie Nyskiej i Węży 3,25 1,5 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przechodzie- przedszkole w Przechodzie i Rzymkowicach Razem: 7,75 3,75 Ogółem: 33,25 4 13 1,75 6

33 Średnie płace nauczycielskie w roku 2013 nie zostały osiągnięte na wszystkich stopniach. W związku z powyższym gmina musiała wypłacać dodatki wyrównawcze. Kwota nadwyżki bądź niedoboru względem wydatków poniesionych na wynagrodzenia z uwzględnieniem stopni zawodowych nauczycieli przedstawia się następująco: dla stażystów – minus ,86 zł dla kontraktowych – minus ,60 zł dla mianowanych – minus ,31 zł dla dyplomowanych – minus ,23 zł.

34

35 Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2014
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami edukacyjnymi poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2014 roku na ten cel przeznaczono ,38 zł w tym: zł przeznaczono na studia wyższe , podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne, 10 906,77 zł konferencje i warsztaty dla nauczycieli, 8 692 zł szkolenia Rad Pedagogicznych .

36 W celu zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy powierzono wykonywanie tego doradztwa Województwu Opolskiemu. Doradztwo to realizowane jest obecnie przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (stare instytucje WOM i WODIiP). Gmina w ramach podpisanej umowy przekazuje ,61 zł na doskonalenie nauczycieli.

37 W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zgodnie z programami rozwojowymi szkoły oraz wieloletnich planów doskonalenia zawodowego na wniosek dyrektorów organ prowadzący ustalił kwotę mak zł jako dopłatę do dofinansowania z tytułu kształcenia w zakresie: wiedzy o społeczństwie, etyki, edukacji muzycznej i plastycznej.

38 Liczba dni absencji chorobowych
Lp. Nazwa placówki Liczba dni nieobecności nauczyciela z powodu Liczba dni nieobecności pracowników administracyjno-obsługowych z powodu Urlop macierzyński i rodzicielski Razem liczba dni nieobecności Urlopu zdrowotnego Zwolnienia lekarskiego lub opieki nad chorym członkiem rodziny 1 Gimnazjum Korfantów 196 462 250 167 1075 2 ZSP Korfantów - 296 16 312 3 ZSP Ścinawa Mała 127 50 177 4 ZSP Przechód 300 182 133 615 Razem 496 1067 449 2179

39 Dowóz na terenie Gminy Korfantów
Lp. Placówka Liczba uczniów dowożonych Uwagi Klasy I-IV V-VI Gimnazjum 1. Gimnazjum w Korfantowie - 199 2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie 69 33 Dowożono do przedszkola: 54 3. w Ścinawie Małej 23 15 Dowożono do przedszkola: 14 4. w Przechodzie 9 + 4 dzieci dowożona do przedszkola w Przechodzie

40 Dowóz uczniów na terenie Gminy Korfantów prowadzony jest przez jednostkę organizacyjną gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W roku ubiegłym usługa była świadczona na podstawie porozumienia. Łączny przebieg kilometrów za ubiegły rok szkolny wynosił km. Wartość zadania wyniosła 163 064,23 zł. Ponadto Gmina ogłosiła przetarg na 3 autobusy w wyniku, którego wyłoniono firmę Henry z Burgrabic. Wspomniana firma w roku szkolnym 2013/2014 wykonała na terenie Gminy km na wartość 264 981,08 zł.

41 Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty gmina zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. W roku szkolnym 2013/2014 gmina zapewniła dowóz 12 uczniom do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie. Koszt przewozu wspominanych uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wyniósł 82 246,43 zł (32 380 km).

42 Realizacja obowiązku szkolnego w obcych placówkach w roku szkolnym 2013/2014 uczniów szkół podstawowych Lp Nazwa placówki Liczba uczniów Uwagi (placówki, w których jest najwięcej uczniów) Ogółem Realizujących obowiązek szkolny w innych placówkach Przebywających za granicą 1 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ścinawie Małej 38 27 11 -5 u-. realizuje obowiązek szkolny na terenie gminy w innych szk. - 11 u- SP Rudziczka 2 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korfantowie 85 68 17 -38u.- SP Włodary -3 u.- SP Grabina 3 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przechodzie 44 37 7 -23 u.- SP Grabina -7 u.- ZSP Korfantów 4 Gimnazjum w Korfantowie 64 42 22 - Gim nr 1-9 u. -Gim nr 4- 4u. -ZS w Prudniku- 4 Razem: 231 174 57

43 Realizacja obowiązku szkolnego w obcych placówkach w roku szkolnym 2013/2014 uczniów szkół podstawowych w placówce w obcych placówkach

44 Realizacja obowiązku szkolnego w obcych placówkach w roku szkolnym 2013/2014 uczniów szkół podstawowych w placówce w obcych placówkach

45 Realizacja obowiązku szkolnego uczniów w placówkach z obcych obwodów na terenie Gminy (zameldowanych poza gminą), a uczęszczających do szkoły w naszej Gminie Placówka Uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza obwodem na terenie Gminy Uczniowie realizujący obowiązek szkolny spoza gminy ZSP Korfantów 13 6 ZSP Ścinawa Mała 8 w tym 2 ( 5-6 latki) ZSP Przechód 1 Gimnazjum w Korfantowie 7 Razem 14 21

46 Pozyskiwanie sponsorów i funduszy
Lp. Nazwa placówki Kwota pozyskanych środków w zł Wartość robocizny Źródło 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przechodzie 3042 500 PZU SA 2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ścinawie Małej 15 960,12 1 200 Rada Rodziców, Rada Sołecka, Sponsorzy prywatni, KG, PZU, Fundacja Młodzi Młodym 3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie 6 000,00 - Sponsorzy Prywatni 4. Gimnazjum w Korfantowie 3580,00 Rada Rodziców, Sponsorzy prywatni

47 Opieka socjalno bytowa
a) Zestawienie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje uczniom w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/179/2012 Rady w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1508) i Uchwałą Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 244) podstawowa wysokość stypendium szkolnego wynosi 95 zł przy dochodzie do 228 zł na osobę w rodzinie oraz 85 zł przy dochodzie powyżej 228 zł do kwoty określonej w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty tj. 456 zł. Stypendium mogło ulec zwiększeniu o 10 zł, jeżeli w rodzinie wystąpiły dodatkowe czynniki (np. niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe, rodzina niepełna, bezrobocie, brak możliwości wypełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczej).

48 Ogólna kwota wypłacona w roku szkolnym 2013/2014: 150 140 zł – 20% środków własnych.
I transza: zł (w tym 1 zasiłek szkolny) II transza: zł Liczba złożonych wniosków: 178; Liczba wydanych decyzji: 178: w tym: pozytywnych – 165 negatywnych – 13

49 Liczba uczniów w szkole Liczba uczniów otrzymujących stypendium
Zestawienie stypendiów naukowych i sportowych Stypendia naukowe wypłacane są uczniom, którzy osiągnęli średnią wyników nauczania równą, bądź większą niż 5,0 i otrzymali ocenę z zachowania wzorową. Stypendia sportowe były przyznawane uczniom za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim. Stypendia naukowe Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów w szkole Liczba uczniów otrzymujących stypendium Kwota do wypłaty zł 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie 173 17 1 700 2. ZS-P Ścinawa Mała 110 12 1 200 3. Gimnazjum w Korfantowie 249 16 1 600 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie 68 4 800 Razem 600 49 5 300

50 Stypendia sportowe Lp. Nazwa placówki 1.
Liczba uczniów w szkole Liczba uczniów otrzymujących stypendium Kwota do wypłaty zł 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie 173 9 900 2. ZS-P Ścinawa Mała 110 2 200 3. Gimnazjum w Korfantowie 249 15 1500 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie 68 - Razem 600 26 2600

51 Liczba uczniów korzystających z posiłku Z jednego gorącego dania
Dożywianie uczniów Lp. Wyszczególnienie Liczba uczniów korzystających z posiłku Uwagi Placówki Z jednego gorącego dania Mleko/Bułka/ Kanapka Inne (owoce w szkole) 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie 51 (SP) 120 (PP) 173 83 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej 32(28 OPS) 95 mleko 20 bułka 52 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Przechodzie - 68 27 14 uczniów dodatkowo korzystało z dożywiania w formie kanapki finansowanego przez OPS w Korfantowie 4. Gimnazjum w Korfantowie 40 63

52 Wyprawka szkolna – rządowy program pomocy uczniom grupa
Liczba uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę Liczba uczniów, którzy otrzymają dofinansowanie poza kryterium dochodowym (5%) Szacowana liczba uczniów uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego 1 2 3 4 w klasach I szkoły podstawowej 63 23 w klasach II szkoły podstawowej 53 14 w klasach III szkoły podstawowej 44 11 w klasach V szkoły podstawowej 52 Ogółem 212 58 Kwota do wypłaty: 14 375 zł

53 Wypoczynek Kolonia letnia w Turawie W okresie od 14 lipca 2014 r. do 27 lipca 2014 r. oraz od 9 sierpnia 2014 r. do 22 sierpnia r. na kolonię letnią do Turawy wyjechało łącznie 18 uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami ze środowiska wiejskiego i miejskiego. Miejscem wypoczynku był Ośrodek Wypoczynkowy „JOWISZ” w Turawie. Rekrutacja dzieci dokonana została we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korfantowie oraz dyrektorami szkół po weryfikacji dokumentacji potwierdzającej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Karty rozdysponowano dla: ZSP Korfantów - 3, ZSP Ścinawa Mała - 5, ZSP Przechód - 3, SP Włodary – 2, G Korfantów – 4.

54 Kształcenie młodocianych pracowników
Burmistrz Korfantowa wypłacił w łącznej wysokości ,00 zł dofinansowania dla przedsiębiorców z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Wyżej wymieniona kwota dotyczyła wykształcenia 38 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.

55 Struktura uzyskanego wykształcenia zawodowego

56 Prowadzenie spraw związanych z placówkami niepublicznymi
Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty Gmina prowadzi rejestr placówek niepublicznych zlokalizowanych na jej terenie. W roku szkolnym 2013/2014 w ewidencji widniał wpis: pod poz. 1. – „Stowarzyszenie Edukator w Łomży – Szkoła Podstawowa we Włodarach – Niepubliczna szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym o uprawnieniach szkoły publicznej”.

57 Uregulowania prawne w zakresie edukacji i spraw społecznych
Na przestrzeni roku szkolnego powstały 4 akty prawa miejscowego w zakresie edukacji i spraw społecznych.

58 Awans zawodowy W lipcu i sierpniu roku komisja egzaminacyjna powołana Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa przeprowadziła postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli: - Grzegorz Żabiński (ZSP Korfantów), - Justyna Kuśnierz (ZSP Ścinawa Mała), - Katarzyna Koteluk (ZSP Korfantów), - Mateusz Skut (ZSP Śicnawa Mała). W dniu 26 sierpnia roku Burmistrz Korfantowa wręczył akt nadania stopnia i odebrał ślubowanie.

59

60 Imprezy przeprowadzone w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawie Małej w roku szkolnym 2013/2014

61 DZIEŃ LEKKIEGO TORNISTRA

62 " SADZIMY DRZEWKA "

63 TYDZIEŃ KULTURY ZDROWOTNEJ
CYBERPRZEMOC TYDZIEŃ KULTURY ZDROWOTNEJ

64 Imprezy przeprowadzone w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantowie w roku szkolnym 2013/2014

65 SPOTKANIE AUTORSKIE Z PAWŁEM BERĘSEWICZEM

66 GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

67

68 Imprezy przeprowadzone w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przechodzie w roku szkolnym 2013/2014

69 Lekcja muzealna

70 ŚNIADANIE DAJE MOC

71 ROK SZKOŁY W RUCHU

72 przeprowadzone w Gimnazjum w Korfantowie w roku szkolnym 2013/2014
Imprezy przeprowadzone w Gimnazjum w Korfantowie w roku szkolnym 2013/2014

73 UROCZYSTOŚĆ NADANIA FLAGI HONOROWEJ RADY EUROPY

74 STYPENDYŚCI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO Z NASZEGO GIMNAZJUM

75 BRUKSELA! LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „POKAŻ JĘZYK” W DNIACH ROKU POD OPIEKĄ PANI OLEKSANDRY YATSYGI ZWIEDZILI STOLICĘ UNII EUROPEJSKIEJ.     

76 PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK
Klub Młodego Odkrywcy Szperacze, po raz trzeci wystartował w ogólnopolskim konkursie na scenariusz na eksperyment przyrodniczy na 18. Piknik Naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia w Warszawie i zwycięzył.

77 Ważniejsze wydarzenia w roku szkolnym 2013/2014

78 Samorządowy Lider Edukacji
27 listopada 2013 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Burmistrz Korfantowa odebrał Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, który otrzymują Gminy wyróżniające się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym. Jednocześnie w ramach tego Programu Burmistrz został wyróżniony zaszczytnym tytułem „Mecenasa Wiedzy” przyznawanym prezydentom, wójtom i burmistrzom gmin, którzy wyróżniają się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich jednostkach nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

79

80

81 Informacja z zakresu realizowanych projektów (w tym unijnych)

82 Mały Człowiek – Wielkie Możliwości
Okres realizacji: X 2013 – XII 2014 Wartość projektu/dofinansowania: 540 192,24 zł, w tym 85% dofinansowania i 15% wkładu własnego gminy. Cele projektu: PO KL IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Poddziałania zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Grupa docelowa: dzieci przedszkolne z terenu Gminy Korfantów

83 W ramach projektu zostały utworzone dwa nowe oddziały przedszkolne na terenie Gminy Korfantów: w Ścinawie Małej oraz w Korfantowie. Oddział w Ścinawie Małej funkcjonuje od września 2013 roku i otoczył opieką dodatkowo 20 przedszkolaków w wieku od 2,5 do 4 lat. W Korfantowie oddział funkcjonuje od 3 lutego 2014 roku i zapewnia opiekę również dla 20 dzieci.  Wspomniane oddziały przedszkolne zostały wyposażone w nowe meble, sprzęt, zabawki, pomoce oraz materiały dydaktyczne. Również w ramach realizacji projektu we wszystkich grupach w przedszkolach, są realizowane dodatkowe zajęcia z logopedii, rytmiki oraz nauki języka angielskiego (w sumie 850 godzin zajęć).

84 Otwarcie oddziału w Korfantowie

85 Otwarcie oddziału w Korfantowie

86 ZABAWA KARNAWAŁOWA W ODDZIALE W ŚCINAWIE NYSKIEJ

87 Nowe pomoce w oddziale w Ścinawie Nyskiej

88 Zajęcia z j. angielskiego w oddziale w Korfantowie

89 Fascynujący świat nauki i technologii
Okres realizacji: 2013/2015 Wartość projektu/dofinansowania: wartość projektu w skali Województwa Opolskiego 30 000 000,00 zł (100 % dofinansowania) Cele projektu: PO KL IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkól podstawowych. Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych

90 W ramach projektu są realizowane następujące zajęcia:
Zajęcia pozaszkolne w pracowniach eksperymentalnych Zajęcia edukacyjne w ośrodkach akademickich Badania diagnozujące potrzeby uczniów Zajęcia edukacyjne w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

91 Zajęcia w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych „ZACZAROWANY ŚWIAT”

92 Mobilne planetarium Orion

93 Pracownie eksperymentalne w Zamku w Mosznej

94 „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”
to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym bierze udział Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ścinawie Małej. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.

95 W ramach projektu wytypowane osoby wzięły udział w szkoleniach.
- Szkolenie dla  nauczycieli miało na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa. Uczestniczyły w nim pani dyrektor Joanna Beśka oraz pani Ewa Sopel. Uczennice Wiktoria Gach oraz Wiktoria Konopka wzięły udział w szkoleniu dotyczącym m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami. Panie Edyta Konopka oraz Beata Faltyn zostały przeszkolone z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.

96

97 Mleko piję, świat podbiję!
Program „Szklanka mleka” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie mleka i przetworów mlecznych. W roku szkolnym 2013/2014 w programie uczestniczyły wszystkie szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina.

98

99 Owoce w szkole Program „Owoce w szkole” finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%) skierowany jest do uczniów klas I – III Szkół Podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.

100

101 Na przestrzeni ostatnich 6 lat Gmina Korfantów zrealizowała projekty edukacyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie programowania i innych źródeł na łączną kwotę ponad 5 029 000 zł!!! Wartość dofinansowania wyniosła ponad 3 637 000!!!

102 W ramach wspomnianego dofinansowania były realizowane następujące projekty:
Program wyrównywania różnic między regionami II” obszar D – zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych ( zł); Radosna Szkoła – tworzenie miejsc zabaw w klasach szkół podstawowych ( zł); Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 – zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum oraz zakup pomocy dydaktycznych (91 117,36 zł); 3 -krotnie Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów SP z trudnościami oraz zakup pomocy dydaktycznych ( ,79 zł); Radosna Szkoła – utworzenia placu zabaw przy ZSP w Korfantowie ( zł); Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości – zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum w Korfantowie ( zł)

103 Rodem Korfantowianin a w przyszłości Europy obywatel - zajęcia dodatkowe dla uczniów SP, wyjazdy oraz zakup pomocy dydaktycznych ( ,90 zł); Cyfrowa Szkoła - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do ZSP w Korfantowie ( zł); Więcej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/ zajęcia dodatkowe dla uczniów SP oraz Gim., wyjazdy oraz zakup pomocy dydaktycznych ( ,95 zł); Fascynujący świat nauki i technologii - zajęcia dodatkowe dla uczniów SP, wyjazdy – zajęcia plenerowe ( zł); Mały człowiek - wielkie możliwości – utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych, zakup mebli i pomocy oraz zajęcia dodatkowe ( ,94 zł); Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – utworzenie siłowni zewnętrznej (35 977,50 zł)

104 Oraz projekty inwestycyjne na obiektach:
Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej ( ,45 zł); Budowa kompleksu boisk sportowych w Korfantowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ( ,19 zł); Przystosowanie kotłowni w szkole w Przechodzie do opalania biomasą ( zł) .

105 Zapraszamy na strony internetowe placówek oświatowych:
Niniejsza prezentacja będzie dostępna już od jutra na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

106 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google