Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korfantów, październik 2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korfantów, październik 2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW."— Zapis prezentacji:

1 Korfantów, październik 2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW

2 Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty art. 5a ust. 4: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

3 Zadania oświatowe wynikają w szczególności z: ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

4 W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań gminy należy: zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, ustalanie sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a także granic ich obwodów, kontrola obowiązku nauki oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3–18 lat, zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno -obsługowej.

5 W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: stanowienie o wysokości składników wynagrodzenia nauczycieli, wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Ponadto zadania oświatowe związane są z obowiązkiem: inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych, wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej, realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.

6 Spis Treści: I. Informacje ogólne 1. Liczba mieszkańców Gminy Korfantów 1. Liczba mieszkańców Gminy Korfantów 2. Urodzenia i zgony w latach 2001-201 3 2. Urodzenia i zgony w latach 2001-201 3 3. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne 3. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne 4. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne wg. obwodów 4. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne wg. obwodów

7 II. Organizacja roku szkolnego 1. Wychowanie przedszkolne - uwarunkowania organizacyjne 2. Edukacja szkolna klasy I-VI – uwarunkowania organizacyjne 3. Edukacja gimnazjalna 3. Edukacja gimnazjalna 4. Wyniki sprawdzianów i egzaminów 5. Konkursy i olimpiady – etap gminny 5. Konkursy i olimpiady – etap gminny 6. Zatrudnienie w placówkach oświatowo - wychowawczych 6. Zatrudnienie w placówkach oświatowo - wychowawczych a. Pracowników pedagogicznych a. Pracowników pedagogicznych b. Pracowników administracyjno-obsługowych b. Pracowników administracyjno-obsługowych c. Liczba dni absencji chorobowych c. Liczba dni absencji chorobowych

8 III. Dowożenie do szkół 1. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Korfantów 1. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Korfantów 2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 3. Obowiązek szkolny poza obwodem 3. Obowiązek szkolny poza obwodem

9 IV. Sprawy różne 1. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy 1. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy 2. Opieka socjalno – bytowa uczniów 2. Opieka socjalno – bytowa uczniów a) Zestawienie stypendiów i zasiłków szkolnych a) Zestawienie stypendiów i zasiłków szkolnych b) Zestawienie stypendiów naukowych b) Zestawienie stypendiów naukowych c) Dożywianie uczniów c) Dożywianie uczniów d) Wyprawka szkolna – rządowy program d) Wyprawka szkolna – rządowy program e) Wypoczynek e) Wypoczynek 3. Informacja z zakresu realizacji projektów (w tym unijnych) 3. Informacja z zakresu realizacji projektów (w tym unijnych)

10 1. Demografia 2001-2013

11 2. Urodzenia i zgony w latach 2001-2013

12

13 3. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne Miejscowość Liczba dzieci urodzonych w latach 2001200220032004200520062007200820092010201120122013 Obw ó d Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie Korfant ó w 1711 720211514 1917198 Kuropas1021202141232 Myszowice1100011012230 Niesiebędow ice 1012110000030 Piechocice0142124102224 Przydroże W.1100012300200 Puszyna5333435453253 Rączka1012021021222 Stara Jamka7221113322233 Wielkie Łąki1231013101103 Włostowa3242462783344 Pleśnica4100010100200 Rynarcice3321033121202 Włodary9115 7853986 Razem 5438 33445448444338485237

14 Miejscowość Liczba dzieci urodzonych w latach 2001200220032004200520062007200820092010201120122013 Obw ó d Zespołu Szk ó ł w Przechodzie Borek4140221022423 Przech ó d 13757727996894 Kuźnica Ligocka 5435352431214 Rzymkowice6892556666567 Razem282021141714161920151918 Obw ó d Zespołu Szk ó ł w Ścinawie Małej Jegielnica3121220403141 Przydroże M.5321735442311 Ścinawa M.1227435861412676 Ścinawa N.7665387828553 Gryż ó w 3034562323232 Węża2294646576462 Razem321429192628 302934212615 OG Ó ŁEM 1147288668796929392 8788 9670

15 Sieć szkół w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Przedszkole Szkoła Stowarzy.

16 Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uczęszczanie do przedszkoli nie jest obowiązkiem lecz prawem każdego dziecka. Jedynie dzieci 6 – letnie i dzieci 5 – letnie zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Przedszkola publiczne realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez Gminę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

17 II Organizacja roku szkolnego 1. Wychowanie przedszkolne - uwarunkowania organizacyjne a. Przedszkola Lp.Placówka Liczba 6 l.5 l.4 l.3l.ogółem przypad. na oddz. 1Korfantów 303733100 25 4 (oddz. mieszane)4 2Przechód z 511925 11 2aOddział Rzymkowice 77418 11 3Ścinawa Nyska 17 szk 262063 21 17 „O”szk. 1112 +1 3aOddział Węża -41216 11 Razem 598578222 22,2 10

18 Liczba dzieci uczęszczających do obcych przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014 Lp.Nazwa placówkiIlość dzieci Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości 1.Grabina11 Włostowa - 2 Rzymkowice – 5 Puszyna – 2 Stara Jamka - 2 2.Lipowa9 Gryżów – 8 Węża - 1 3.Niemodlin2 Przechód – 1 Ścinawa Mała -1 4.Włodary25-

19 Rok szkolny 2013/14 Liczba dzieci zgłaszanychLiczba dzieci przyjętychUwagi Ogółemz tej liczby Ogółem z tej liczby Matek pracując ych zawodow o We własnym gospodars twie domowym Matek niepracującyc h Matek pracującyc h zawodowo We własny m gospoda rstwie domowy m Matek niepracując ych Liczba dz. nieprzyję tych ZSP- Korfantów 12276133310073121522 ZSP- Ścinawa N. -„O”- przy ZSP- -oddział. Węża 451932345193230 174310 1743100 16169 1690 ZSP- Przechód -oddział Rzymkowic e 2584132584130 1816111816110 Razem:2431093599221106348122 Dostępność do przedszkoli Od IX 2013 r. funkcjonuje oddział unijny w Przedszkolu w Ścinawie Nyskiej dla 20 dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat. W Korfantowie oddział funkcjonuje od II 2014 roku i zapewnia opiekę również dla 20 dzieci

20 Realizacja przyjęć dzieci sześcioletnich do szkół podstawowych Lp.Plac ó wkaLiczba dzieci sześcioletnich przyjętych do klas I szk ó ł podstawowych rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 1. ZSP Korfant ó w 15 2. ZSP Przech ó d 11 3. ZSP Scinawa Mała 43 Og ó łem: 69 Na terenie Gminy liczba dzieci 6-letnich w I klasach szkół podstawowych przedstawia się w następujący sposób:

21 2. Szkoły podstawowe – edukacja szkolna klas I-VI Placówka KLASA uczniów przyp. na oddz. IIIIIIIVVVIogółem Korfantów z 36 2521302932173 21,6 2 111128 Przechód z 7 91113111768 11,3 1 111116 Ścinawa M. z 20 12251122110 18,3 1 111116 Razem 63 5344655271351 17,55 4 3333420

22 3. Edukacja gimnazjalna PlacówkaOddziały Liczba uczniów Ogółem Liczba uczniów przypadająca na oddział Gimnazjum w Korfantowie I a26 8428 I b30 I c28 II a30 7224 II b25 II c17 III a 26 9624 III b 24 III c 22 III d 24 Ogółem: 10252 25,2

23 Gimnazjum – klasa sportowa Ilość uczniów zgłoszonych Ilość uczniów przystępujących do egzaminu (uczniowie spełniający określone kryteria) Ilość uczniów przyjętych Podział na dyscypliny uwagi piłka nożnalekkoatletyka 43352613 Wszyscy Kandydaci z gminy Korfantów

24 4. Wyniki sprawdzianów i egzaminów ZESTAWIENIE WYNIKÓW UCZNIÓW KLAS VI Szkoła podstawowa Średni wynik w latach 20102011201220132014 Korfantów 24,724,222,122,324,3 Przechód 22,319,623,417,020,5 Ścinawa Mała 20,924,117,921,524,5 Włodary 23,42518,327,622,9 Gmina 22,723,420,622,323,4 Województwo 24,525,122,223,525,2

25 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013/2014 Podane wyniki są ujęte w %. Każda część jest oceniana odrębnie do wysokości 100 %. GHP (polski) GHH (historia) GMM (matemat.) GMP (przyroda) Języ k podstawo wy rozszerzony Wynik Języ k Wynik ODDZIAŁ: A66.960.051.552.7GAng65.439.1 ODDZIAŁ: B67.756.946.653.8GAng69.342.2 ODDZIAŁ: C53.449.332.145.9GNie61.942.9 ODDZIAŁ: D66.356.154.147.9GNie33.318.0 SZKOŁA63.855.746.450.2GAng67.439.5 GMINA KORFANT Ó W63.855.746.450.2GAng67.439.5 WOJ. OPOLSKIE65.957.845.951.1GAng68.147.3

26 Z literatury oświatowej wynika, że największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają następujące czynniki: - czynniki środowiskowe, czyli status społeczno – ekonomiczny ucznia, niski poziom aspiracji edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie rodziców, wielość rodzin patologicznych, - czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne, - czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór programów nauczania i podręczników.

27 Liczba konkursów Liczba uczestników Konkursy dla uczniów SP 649 Konkursy dla uczniów Gimnazjów 840 Suma: 1489 Zestawienie wojewódzkich konkursów przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

28 Zestawienie wojewódzkich konkursów przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Aby otrzymać kwalifikacje uczeń musiał uzyskać 85 % poprawnych odpowiedzi. Miniony rok szkolny był rokiem wyjątkowym, gdyż aż 6 uczniów reprezentowało Gminę Korfantów na szczeblu wojewódzkim! Nazwa konkursuSzkoła PodstawowaGimnazjum Historyczny Tomasz Misztal J. Angielskiego Juliusz Wojdyła Patryk Korociński Karolina Szelwach Matematyczny Aleksandra Rembacz J. Niemieckiego Vanessa Korgiel

29 6. Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych a. Pracowników pedagogicznych Źródło: Wg aneksów do arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2013/2014 Nazwa plac ó wki Og ó łem Osoby/godz. Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat rudnieni Nauczyciele uzupełniający/ dopełniający etat W tym liczba godzin ponadwymiar owych Uwagi Gimnazjum w Korfantowie 32/567g22/514g4/33g3/20g52 Godziny ponadwymiarow e wynikają z zastępstw chorobowych Zesp ó ł Szkolno- Przedszkolny w Korfantowie (SP) 24/377,5g10/302g7/61, 5g2/14g20 -- Zesp ó ł Szkolno - Przedszkolny w Ścinawie Małej – Szkoła Podstawowa 11/240g9/217g2/23g09 -- Zesp ó ł Szkolno- Przedszkolny w Przechodzie – Szkoła Podstawowa 12/209,5g9/194,5g3/15g044,5 -- Razem: 7950165125, 5g --

30 Nazwa plac ó wki Og ó łem Osoby/godz. Nauczyciele pełnozatrudnie ni Nauczyciel e niepełnozat rudnieni Nauczyciele uzupełniają cy/dopełniaj ący etat W tym liczba godzin ponadwymia rowych Uwagi Zesp ó l Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie; przedszkole 5,254g011,5 -- Zesp ó l Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Nyskiej; przedszkole 4,0441g02 -- Zesp ó ł Szkolno- Przedszkolny w Przechodzie; przedszkole 2,1622,508,5g -- Razem: 11,4117,5g022 -- Og ó łem: 90,46116+15g0125,5+22 --

31 b. Pracowników administracyjno-obsługowych Nazwa placówki Ogółem l. etatów sekretar z szkoły intendentsprzątaczki woźny woźna konserwat or Inni (kucharki, pomoc kuchenna, palacz) Gimnazjum w Korfantowie 8103301 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Korfantowie (SP) 7,510,52013 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ścinawie Małej – Szkoła Podstawowa 6,2510,25310 0,75 0,25 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przechodzie – Szkoła Podstawowa 3,7510200,750 Razem: 25,540,751041,755

32 Nazwa placówki Ogółem l. etatów sekretarz szkoły intendentsprzątaczki woźny woźna konserwator Inni (kucharki, pomoc kuchenna, palacz) Zespól Szkolno- Przedszkolny w Korfantowie- przedszkole 3000,752,2500 Zespól Szkolno- Przedszkolny w Ścinawie Małej- przedszkole w Ścinawie Nyskiej i Węży 3,25000,751,50 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przechodzie- przedszkole w Przechodzie i Rzymkowicach 1,500 000 Razem: 7,750033,750 1 Ogółem: 33,2540,75137,751,75 6

33 Średnie płace nauczycielskie w roku 2013 nie zostały osiągnięte na wszystkich stopniach. W związku z powyższym gmina musiała wypłacać dodatki wyrównawcze. Kwota nadwyżki bądź niedoboru względem wydatków poniesionych na wynagrodzenia z uwzględnieniem stopni zawodowych nauczycieli przedstawia się następująco: dla stażystów – minus 2 239,86 zł dla kontraktowych – minus 22 992,60 zł dla mianowanych – minus 17 914,31 zł dla dyplomowanych – minus 51 077,23 zł.

34

35 Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2014 Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami edukacyjnymi poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2014 roku na ten cel przeznaczono 37 855,38 zł w tym: 6 900 zł przeznaczono na studia wyższe, podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne, 10 906,77 zł konferencje i warsztaty dla nauczycieli, 8 692 zł szkolenia Rad Pedagogicznych.

36 W celu zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy powierzono wykonywanie tego doradztwa Województwu Opolskiemu. Doradztwo to realizowane jest obecnie przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (stare instytucje WOM i WODIiP). Gmina w ramach podpisanej umowy przekazuje 11 356,61 zł na doskonalenie nauczycieli.

37 W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zgodnie z programami rozwojowymi szkoły oraz wieloletnich planów doskonalenia zawodowego na wniosek dyrektorów organ prowadzący ustalił kwotę mak. 2 500 zł jako dopłatę do dofinansowania z tytułu kształcenia w zakresie:   wiedzy o społeczństwie,   etyki,   edukacji muzycznej i plastycznej.

38 Liczba dni absencji chorobowych Lp. Nazwa plac ó wki Liczba dni nieobecności nauczyciela z powodu Liczba dni nieobecności pracownik ó w administracyjno- obsługowych z powodu Urlop macierzyński i rodzicielski Razem liczba dni nieobecn ości Urlopu zdrowotnego Zwolnienia lekarskiego lub opieki nad chorym członkiem rodziny 1 Gimnazjum Korfant ó w 1964622501671075 2 ZSP Korfant ó w -29616- 312 3 ZSP Ścinawa Mała -12750- 177 4 ZSP Przech ó d 300182133- 615 Razem4961067449167 2179

39 Dowóz na terenie Gminy Korfantów Lp.Placówka Liczba uczniów dowożonych Uwagi Klasy I-IVV-VIGimnazjum 1. Gimnazjum w Korfantowie --199- 2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie 6933- Dowożono do przedszkola: 54 3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ścinawie Małej 2315- Dowożono do przedszkola: 14 4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przechodzie 159- + 4 dzieci dowożona do przedszkola w Przechodzie

40 Dowóz uczniów na terenie Gminy Korfantów prowadzony jest przez jednostkę organizacyjną gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W roku ubiegłym usługa była świadczona na podstawie porozumienia. Łączny przebieg kilometrów za ubiegły rok szkolny wynosił 42 580 km. Wartość zadania wyniosła 163 064,23 zł. Ponadto Gmina ogłosiła przetarg na 3 autobusy w wyniku, którego wyłoniono firmę Henry z Burgrabic. Wspomniana firma w roku szkolnym 2013/2014 wykonała na terenie Gminy 72797 km na wartość 264 981,08 zł.

41 Dowóz uczniów niepełnosprawnych Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty gmina zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. W roku szkolnym 2013/2014 gmina zapewniła dowóz 12 uczniom do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nysie. Koszt przewozu wspominanych uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wyniósł 82 246,43 zł (32 380 km).

42 Realizacja obowiązku szkolnego w obcych placówkach w roku szkolnym 2013/2014 uczniów szkół podstawowych LpNazwa placówki Liczba uczni ó w Uwagi (placówki, w których jest najwięcej uczniów) OgółemRealizującyc h obowiązek szkolny w innych placówkach Przebywając ych za granicą 1Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ścinawie Małej 382711 -5 u-. realizuje obowiązek szkolny na terenie gminy w innych szk. - 11 u- SP Rudziczka 2Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korfantowie 856817 -38u.- SP Włodary -3 u.- SP Grabina 3Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przechodzie 44377 -23 u.- SP Grabina -7 u.- ZSP Korfantów 4Gimnazjum w Korfantowie 644222 - Gim nr 1-9 u. -Gim nr 4- 4u. -ZS w Prudniku- 4 Razem: 23117457

43 Realizacja obowiązku szkolnego w obcych placówkach w roku szkolnym 2013/2014 uczniów szkół podstawowych w placówcew obcych placówkach

44 Realizacja obowiązku szkolnego w obcych placówkach w roku szkolnym 2013/2014 uczniów szkół podstawowych w placówcew obcych placówkach

45 Realizacja obowiązku szkolnego uczniów w placówkach z obcych obwodów na terenie Gminy (zameldowanych poza gminą), a uczęszczających do szkoły w naszej Gminie PlacówkaUczniowie realizujący obowiązek szkolny poza obwodem na terenie Gminy Uczniowie realizujący obowiązek szkolny spoza gminy ZSP Korfantów136 ZSP Ścinawa Mała08 w tym 2 ( 5-6 latki) ZSP Przechód10 Gimnazjum w Korfantowie 07 Razem1421

46 Pozyskiwanie sponsorów i funduszy Lp.Nazwa placówkiKwota pozyskanych środków w zł Wartość robocizny Źródło 1. Zesp ó ł Szkolno - Przedszkolny w Przechodzie 3042500PZU SA 2.2. Zesp ó ł Szkolno - Przedszkolny w Ścinawie Małej 15 960,121 200 Rada Rodzic ó w, Rada Sołecka, Sponsorzy prywatni, KG, PZU, Fundacja Młodzi Młodym 3. Zesp ó ł Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie 6 000,00- Sponsorzy Prywatni 4. Gimnazjum w Korfantowie 3580,00-Rada Rodziców, Sponsorzy prywatni

47 Opieka socjalno bytowa a) Zestawienie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych a) Zestawienie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje uczniom w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/179/2012 Rady w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1508) i Uchwałą Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 244) podstawowa wysokość stypendium szkolnego wynosi 95 zł przy dochodzie do 228 zł na osobę w rodzinie oraz 85 zł przy dochodzie powyżej 228 zł do kwoty określonej w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty tj. 456 zł. Stypendium mogło ulec zwiększeniu o 10 zł, jeżeli w rodzinie wystąpiły dodatkowe czynniki (np. niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe, rodzina niepełna, bezrobocie, brak możliwości wypełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczej).

48 Ogólna kwota wypłacona w roku szkolnym 2013/2014: 150 140 zł – 20% środków własnych. I transza: 60 350 zł (w tym 1 zasiłek szkolny) II transza: 89 790 zł Liczba złożonych wniosków: 178; Liczba wydanych decyzji: 178: w tym: pozytywnych – 165 negatywnych – 13

49 Zestawienie stypendiów naukowych i sportowych Stypendia naukowe wypłacane są uczniom, którzy osiągnęli średnią wyników nauczania równą, bądź większą niż 5,0 i otrzymali ocenę z zachowania wzorową. Stypendia sportowe były przyznawane uczniom za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim. Stypendia naukowe Lp. Nazwa plac ó wki Liczba uczni ó w w szkole Liczba uczni ó w otrzymujących stypendium Kwota do wypłaty zł 1.Zesp ó ł Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie 173171 700 2.ZS-P Ścinawa Mała 110121 200 3.Gimnazjum w Korfantowie 249161 600 4.Zesp ó ł Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie 684800 Razem 600495 300

50 Stypendia sportowe Lp. Nazwa plac ó wki Liczba uczni ó w w szkole Liczba uczni ó w otrzymujących stypendium Kwota do wypłaty zł 1.Zesp ó ł Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie 1739900 2.ZS-P Ścinawa Mała 1102200 3.Gimnazjum w Korfantowie 249151500 4.Zesp ó ł Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie 68-- Razem 600262600

51 Dożywianie uczniów Lp. WyszczególnienieLiczba uczniów korzystających z posiłku Uwagi Placówki Z jednego gorącego dania Mleko/Bułka/ Kanapka Inne (owoce w szkole) 1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Korfantowie 51 (SP) 120 (PP) 17383 2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ścinawie Małej 32(28 OPS) 95 mleko 20 bułka 52 3. Zespół Szkolno- Przedszkolny Przechodzie -6827 14 uczniów dodatkowo korzystało z dożywiania w formie kanapki finansowanego przez OPS w Korfantowie 4. Gimnazjum w Korfantowie 4063--

52 Wyprawka szkolna – rządowy program pomocy uczniom grupa Liczba uczni ó w rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę Liczba uczni ó w, kt ó rzy otrzymają dofinansowanie poza kryterium dochodowym (5%) Szacowana liczba uczni ó w uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego 1234 w klasach I szkoły podstawowej 63 023 w klasach II szkoły podstawowej 53 014 w klasach III szkoły podstawowej 44 111 w klasach V szkoły podstawowej 52 011 Og ó łem 212 158 Kwota do wypłaty: 14 375 zł

53 Wypoczynek Kolonia letnia w Turawie W okresie od 14 lipca 2014 r. do 27 lipca 2014 r. oraz od 9 sierpnia 2014 r. do 22 sierpnia 2014 r. na kolonię letnią do Turawy wyjechało łącznie 18 uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami ze środowiska wiejskiego i miejskiego. Miejscem wypoczynku był Ośrodek Wypoczynkowy „JOWISZ” w Turawie. Rekrutacja dzieci dokonana została we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korfantowie oraz dyrektorami szkół po weryfikacji dokumentacji potwierdzającej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Karty rozdysponowano dla: ZSP Korfantów - 3, ZSP Ścinawa Mała - 5, ZSP Przechód - 3, SP Włodary – 2, G Korfantów – 4.

54 Kształcenie młodocianych pracowników Burmistrz Korfantowa wypłacił w łącznej wysokości 209 927,00 zł dofinansowania dla przedsiębiorców z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Wyżej wymieniona kwota dotyczyła wykształcenia 38 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.

55 Struktura uzyskanego wykształcenia zawodowego

56 Prowadzenie spraw związanych z placówkami niepublicznymi Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty Gmina prowadzi rejestr placówek niepublicznych zlokalizowanych na jej terenie. W roku szkolnym 2013/2014 w ewidencji widniał wpis: pod poz. 1. – „Stowarzyszenie Edukator w Łomży – Szkoła Podstawowa we Włodarach – Niepubliczna szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym o uprawnieniach szkoły publicznej”.

57 Uregulowania prawne w zakresie edukacji i spraw społecznych Na przestrzeni roku szkolnego powstały 4 akty prawa miejscowego w zakresie edukacji i spraw społecznych.

58 Awans zawodowy W lipcu i sierpniu 2014 roku komisja egzaminacyjna powołana Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa przeprowadziła postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli: - Grzegorz Żabiński (ZSP Korfantów), - Justyna Kuśnierz (ZSP Ścinawa Mała), - Katarzyna Koteluk (ZSP Korfantów), - Mateusz Skut (ZSP Śicnawa Mała). W dniu 26 sierpnia 2014 roku Burmistrz Korfantowa wręczył akt nadania stopnia i odebrał ślubowanie.

59

60 Imprezy przeprowadzone w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawie Małej w roku szkolnym 2013/2014

61 DZIEŃ LEKKIEGO TORNISTRA

62 " SADZIMY DRZEWKA "

63 CYBERPRZEMOC TYDZIEŃ KULTURY ZDROWOTNEJ

64 Imprezy przeprowadzone w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantowie w roku szkolnym 2013/2014

65 SPOTKANIE AUTORSKIE Z PAWŁEM BERĘSEWICZEM

66 GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

67

68 Imprezy przeprowadzone w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przechodzie w roku szkolnym 2013/2014

69 Lekcja muzealna

70 ŚNIADANIE DAJE MOC

71 ROK SZKOŁY W RUCHU

72 Imprezy przeprowadzone w Gimnazjum w Korfantowie w roku szkolnym 2013/2014

73 UROCZYSTOŚĆ NADANIA FLAGI HONOROWEJ RADY EUROPY

74 STYPENDYŚCI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO Z NASZEGO GIMNAZJUM

75 BRUKSELA! LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „POKAŻ JĘZYK” W DNIACH 1.04-5.04.2014 ROKU POD OPIEKĄ PANI OLEKSANDRY YATSYGI ZWIEDZILI STOLICĘ UNII EUROPEJSKIEJ. LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „POKAŻ JĘZYK” W DNIACH 1.04-5.04.2014 ROKU POD OPIEKĄ PANI OLEKSANDRY YATSYGI ZWIEDZILI STOLICĘ UNII EUROPEJSKIEJ.

76 PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Klub Młodego Odkrywcy Szperacze, po raz trzeci wystartował w ogólnopolskim konkursie na scenariusz na eksperyment przyrodniczy na 18. Piknik Naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia w Warszawie i zwycięzył.

77 Ważniejsze wydarzenia w roku szkolnym 2013/2014

78 Samorządowy Lider Edukacji 27 listopada 2013 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Burmistrz Korfantowa odebrał Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, który otrzymują Gminy wyróżniające się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym. Jednocześnie w ramach tego Programu Burmistrz został wyróżniony zaszczytnym tytułem „Mecenasa Wiedzy” przyznawanym prezydentom, wójtom i burmistrzom gmin, którzy wyróżniają się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich jednostkach nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

79

80

81 Informacja z zakresu realizowanych projektów (w tym unijnych)

82 Mały Człowiek – Wielkie Możliwości Okres realizacji: X 2013 – XII 2014 Wartość projektu/dofinansowania: 540 192,24 zł, w tym 85% dofinansowania i 15% wkładu własnego gminy. Cele projektu: PO KL IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Poddziałania 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Grupa docelowa: dzieci przedszkolne z terenu Gminy Korfantów

83 W ramach projektu zostały utworzone dwa nowe oddziały przedszkolne na terenie Gminy Korfantów: w Ścinawie Małej oraz w Korfantowie. Oddział w Ścinawie Małej funkcjonuje od września 2013 roku i otoczył opieką dodatkowo 20 przedszkolaków w wieku od 2,5 do 4 lat. W Korfantowie oddział funkcjonuje od 3 lutego 2014 roku i zapewnia opiekę również dla 20 dzieci. Wspomniane oddziały przedszkolne zostały wyposażone w nowe meble, sprzęt, zabawki, pomoce oraz materiały dydaktyczne. Również w ramach realizacji projektu we wszystkich grupach w przedszkolach, są realizowane dodatkowe zajęcia z logopedii, rytmiki oraz nauki języka angielskiego (w sumie 850 godzin zajęć).

84 Otwarcie oddziału w Korfantowie

85

86 ZABAWA KARNAWAŁOWA W ODDZIALE W ŚCINAWIE NYSKIEJ

87 Nowe pomoce w oddziale w Ścinawie Nyskiej

88 Zajęcia z j. angielskiego w oddziale w Korfantowie

89 Fascynujący świat nauki i technologii Okres realizacji: 2013/2015 Wartość projektu/dofinansowania: wartość projektu w skali Województwa Opolskiego 30 000 000,00 zł (100 % dofinansowania) Cele projektu: PO KL IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkól podstawowych. Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych

90 W ramach projektu są realizowane następujące zajęcia: Zajęcia pozaszkolne w pracowniach eksperymentalnych Zajęcia edukacyjne w ośrodkach akademickich Badania diagnozujące potrzeby uczniów Zajęcia edukacyjne w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

91 Zajęcia w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych „ZACZAROWANY ŚWIAT”

92 Mobilne planetarium Orion

93 Pracownie eksperymentalne w Zamku w Mosznej

94 „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym bierze udział Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ścinawie Małej. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.

95 W ramach projektu wytypowane osoby wzięły udział w szkoleniach. -Szkolenie dla nauczycieli miało na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa. Uczestniczyły w nim pani dyrektor Joanna Beśka oraz pani Ewa Sopel. - - Uczennice Wiktoria Gach oraz Wiktoria Konopka wzięły udział w szkoleniu dotyczącym m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami. - - Panie Edyta Konopka oraz Beata Faltyn zostały przeszkolone z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.

96

97 Mleko piję, świat podbiję! Program „Szklanka mleka” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie mleka i przetworów mlecznych. W roku szkolnym 2013/2014 w programie uczestniczyły wszystkie szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina.

98

99 Owoce w szkole Program „Owoce w szkole” finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%) skierowany jest do uczniów klas I – III Szkół Podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.

100

101 Na przestrzeni ostatnich 6 lat Gmina Korfantów zrealizowała projekty edukacyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie programowania 2007-2013 i innych źródeł na łączną kwotę ponad 5 029 000 zł!!! Wartość dofinansowania wyniosła ponad 3 637 000!!!

102 W ramach wspomnianego dofinansowania były realizowane następujące projekty: Program wyrównywania różnic między regionami II” obszar D – zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (117 730 zł); Radosna Szkoła – tworzenie miejsc zabaw w klasach szkół podstawowych (28 750 zł); Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 – zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum oraz zakup pomocy dydaktycznych (91 117,36 zł); 3 -krotnie Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów SP z trudnościami oraz zakup pomocy dydaktycznych (291 222,79 zł); Radosna Szkoła – utworzenia placu zabaw przy ZSP w Korfantowie (226 880 zł); Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości – zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum w Korfantowie ( 505 000 zł)

103 Rodem Korfantowianin a w przyszłości Europy obywatel - zajęcia dodatkowe dla uczniów SP, wyjazdy oraz zakup pomocy dydaktycznych (160 329,90 zł); Cyfrowa Szkoła - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do ZSP w Korfantowie (116 882 zł); Więcej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013 - zajęcia dodatkowe dla uczniów SP oraz Gim., wyjazdy oraz zakup pomocy dydaktycznych (290 612,95 zł); Fascynujący świat nauki i technologii - zajęcia dodatkowe dla uczniów SP, wyjazdy – zajęcia plenerowe (247 845 zł); Mały człowiek - wielkie możliwości – utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych, zakup mebli i pomocy oraz zajęcia dodatkowe (540 192,94 zł); Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – utworzenie siłowni zewnętrznej (35 977,50 zł)

104 Oraz projekty inwestycyjne na obiektach: Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej (949 462,45 zł); Budowa kompleksu boisk sportowych w Korfantowie przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym (1 315 496,19 zł); Przystosowanie kotłowni w szkole w Przechodzie do opalania biomasą (111 973 zł).

105 Zapraszamy na strony internetowe placówek oświatowych: http://www.gimnazjumkorfantow.pl/ http://www.zspkorfantow.pl/ http://zsp-scinawa.pl/ http://www.zsprzechod.pl/ Niniejsza prezentacja będzie dostępna już od jutra na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

106 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Korfantów, październik 2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google