Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna
Reforma systemu oświaty Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

2 Przebieg spotkania Znaczenie wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka Proponowane zmiany w systemie oświaty dotyczące edukacji przedszkolnej i I etapu szkoły podstawowej Finansowanie zmian Zadania jednostek samorządu terytorialnego Harmonogram spotkań informacyjnych Kuratora Oświaty dotyczących reformy systemu oświaty w zakresie obniżenia wieku szkolnego i edukacji przedszkolnej

3 Znaczenie wychowania przedszkolnego
Najważniejszy etap w życiu dziecka Kształtuje się znaczna część możliwości intelektualnych Najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u najmłodszych dzieci Polska Kraje UE 60% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola 90% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola

4 Gminy wiejskie w Polsce bez przedszkoli (w procentach)
Źródło: Dobry Start, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego (Informator MEN 2008)

5 Istota wprowadzenia zmiany
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat Obniżenie wieku szkolnego Reforma programowa – nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

6 Reforma programowa wychowania przedszkolnego
Od 1 września 2009 r. obowiązywać będzie nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która: opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i zapewnia ciągłość procesu edukacji w szkole podstawowej zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych gwarantuje prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci zobowiązuje nauczycieli do prowadzenia w ramach etatu analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

7 Obniżenie wieku szkolnego
Trzyletni okres wprowadzania obniżenia wieku szkolnego – najważniejsze fakty

8 Sześciolatek w szkole lata 2009/2010 –2011/2012
3. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły 2. Wniosek rodzica do dyrektora szkoły 4. Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły: a) warunki organizacyjne szkoły b) objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki Sześciolatek w szkole lata 2009/2010 –2011/2012 1. Prawo dziecka sześcioletniego do edukacji szkolnej 5. Możliwość przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły nieobjętego wcześniej żadną formą wychowania przedszkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii ppp 6. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku nierozpoczęcia nauki w klasie pierwszej

9 Ważne W latach o wcześniejszym pójściu dziecka sześcioletniego do szkoły decydują RODZICE i DYREKTOR SZKOŁY

10 dzieci sześcioletnie zostaną objęte
Warto pamiętać Wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym od 1 września 2012

11 Nauka sześciolatka w szkole – w jaki sposób?
Zapewnienie ciągłości wychowania i kształcenia przez: – znajomość przez nauczycieli klas pierwszych podstawy programowej wychowania przedszkolnego, – zadbanie o adaptację dzieci do warunków szkolnych (poczucie bezpieczeństwa), – zorganizowanie sal lekcyjnych tak, by składały się z części edukacyjnej (wyposażonej w tablice, stoliki itp.) i rekreacyjno-zabawowej (wyposażonej w materace, zabawki itp.) 11

12 Nauka sześciolatka w szkole – w jaki sposób?
zintegrowana forma kształcenia, formy zajęć takie, jak: zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć.

13 Nauka sześciolatka w szkole – w jaki sposób?
Zadbanie o zaspokojenie potrzeb dzieci przez organizowanie: – zajęć opiekuńczych (możliwość wykorzystania sali zajęć po zakończonych lekcjach), – zajęć zwiększających szanse edukacyjne (uczeń zdolny i mający trudności w nauce). 13

14 Rodzice dziecka sześcioletniego mają prawo do:
poznania bazy szkoły uzyskania informacji od dyrektora szkoły o sposobie zapewnienia dziecku opieki przed i po lekcjach (świetlica) uzyskania informacji od dyrektora szkoły o zapewnieniu dziecku posiłków

15 Wsparcie rodziców w podejmowaniu decyzji
Przeprowadzenie przez nauczyciela obowiązkowej diagnozy przedszkolnej dziecka w roku poprzedzającym podjęcie nauki w szkole (dziecko pięcio- i sześcioletnie) Informowanie rodziców o wynikach diagnozy i potrzebach rozwojowych dziecka

16 Dziecko sześcioletnie w szkole ma prawo do:
udziału w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę opieki przed i po lekcjach korzystania z sali gimnastycznej, komputerów, innych pomocy znajdujących się w szkole objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zindywidualizowanego wspomagania rozwoju, stosownie do jego potrzeb i możliwości korzystania z posiłków bezpłatnego dowozu na warunkach określonych w ustawie

17 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego
Organizowanie innych form wychowania przed- szkolnego (zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) uzupełniających sieć przedszkoli W latach 2009/2010 i 2010/2011 – prawo dziecka pięcioletniego do edukacji przedszkolnej Od 1 września 2011 r. zagwarantowanie każdemu pięciolatkowi rocznej obowiązkowej edukacji przedszkolnej przygotowującej do nauki w szkole

18 Dziecko pięcioletnie obowiązek prawo w roku szkolnym w roku szkolnym
2011/2012 dziecko w wieku 5 lat będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w: – przedszkolu – oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – innej formie wychowania przedszkolnego prawo w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat będzie miało prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w: – przedszkolu – oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – innej formie wychowania przedszkolnego

19 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego
Finansowanie: z dochodów własnych gmin ze środków unijnych

20 Finansowanie obniżenia wieku szkolnego
1. Wszystkie dzieci sześcioletnie, które w latach rozpoczną naukę w pierwszej klasie zostaną objęte subwencją oświatową od r. 2. MEN podjęło działania w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie przygotowania szkół do wprowadzenia nowej podstawy programowej.

21 Zadania jednostek samorządu terytorialnego
Zapewnienie dzieciom pięcioletnim miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach lub w innych formach wychowania przedszkolnego od r. Zapewnienie dzieciom sześcioletnim miejsc w klasie I Wsparcie dyrektorów w tworzeniu warunków do przyjęcia dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

22 Harmonogram spotkań informacyjnych
Adresaci Terminy Osoby odpowiedzialne wizytatorzy 24 lutego 2009 r. Starszy wizytator Elżbieta Kintop, Starszy wizytator Małgorzata Makowska Jednostki samorządu terytorialnego 6 marca 2009 r. dyrektorzy przedszkoli 10 marca 2009 r. dyrektorzy szkół podstawowych 12 – 13 marca 2009 r.

23 Podstawy prawne: Ustawy:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz z późń. zm.) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2009 r., Nr…, poz….) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

24 Podstawy prawne Rozporządzenia:
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr..., poz....)

25 Podstawy prawne Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie innych form wychowania przedszkolnego (Dz.U. Nr 7, poz. 38) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 104, poz. 667)

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google