Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i ALK Przyjęcie oferty II Inne procedury zawarcia umowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i ALK Przyjęcie oferty II Inne procedury zawarcia umowy."— Zapis prezentacji:

1 Dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i ALK Przyjęcie oferty II Inne procedury zawarcia umowy

2 Przyjęcie oferty II Milcz ą ce przyj ę cie oferty Milczenie w ś wietle art. 60 k.c. Co do zasady milczeniu nie mo ż na przypisa ć skutków o ś wiadczenia woli. Jednak pojawia si ę szereg wyj ą tków. Milczenie mo ż e by ć uznane za o ś wiadczenie woli, gdy w ś wietle kryteriów art. 65 k.c. nale ż ało oczekiwa ć wyra ź nego odrzucenia oferty.

3 Przyjęcie oferty II Problem 1 Wynajmuj ą cy A zło ż ył najemcy B ofert ę obni ż enia czynszu o 10%. Nie otrzymał od niego ż adnej odpowiedzi. Nadal domaga si ę wi ę c zapłaty czynszu w pierwotnej wysoko ś ci. Czy zasadnie?

4 Przyjęcie oferty II Rozwi ą zanie tego kazusu zale ż y od oceny, czy w takim wypadku milczenie oblata mo ż na traktowa ć jako jego zgod ę. Przyjmuje si ę, ż e w wypadkach, gdy z oferty wynika jedynie korzy ść oblata, to nale ż y raczej traktowa ć milczenie jako zgod ę. Pewn ą tendencj ę do takiego rozwi ą zania mo ż na zauwa ż y ć w konstrukcji formy asymetrycznej (np. art. 890 par. 1). Kwalifikowana forma jest wymagana jedynie co do o ś wiadczenia darczy ń cy, natomiast o ś wiadczenie obdarowanego mo ż e by ć zło ż one w dowolnej formie. To jeszcze nie oznacza wystarczaj ą cego argumentu do zakwalifikowania milczenia jako akceptu. Niemniej jednak stanowi wskazówk ę w tym kierunku (cho ć np. w prawie francuskim przyjmuje si ę, ż e zasada milcz ą cego akceptu oferty maj ą cej na celu wył ą cznie korzy ść oblata nie dotyczy darowizny). W naszym kazusie (tu nie ma umowy darowizny, to tylko zmiana umowy najmu) nale ż y przyj ąć, ż e milczenie oznacza zgod ę (kazus wzorowany na znanym orzeczeniu francuskim)

5 Przyjęcie oferty II Niekiedy ustawodawca wyra ź nie powi ą zuje skutki z milczeniem. Najwa ż niejszym przykładem jest art. 68 2 k.c. Przepis ten wywołuje w ą tpliwo ś ci dogmatyczne. Czy chodzi to o przypadek milcz ą cego przyj ę cia oferty (tj. oblat milcz ą c ą składa o ś wiadczenie woli), czy te ż ustawa z milczeniem oblata ł ą czy skutek zawarcia umowy, mimo ż e ten nie zło ż ył o ś wiadczenia woli. Ten spór ma znaczenie, gdy chodzi o kwestie stosowania do milczenia oblata przepisów dotycz ą cych o ś wiadcze ń woli – np. reguluj ą cych wady o ś wiadczenia woli.

6 Przyjęcie oferty II Problem 2 Przedsi ę biorca A raz w miesi ą cu dostarcza do sklepu B owoce. Czyni tak od trzech miesi ę cy. Wysłał do B ofert ę sprzeda ż y mandarynek za cen ę wy ż sz ą od dotychczasowej o 10%. B nie odpowiedział na t ę ofert ę. A dostarczył mandarynki i domaga si ę zapłaty. Czy zasadnie?

7 Przyjęcie oferty II Rozwi ą zanie tego kazusu zale ż y od rozstrzygni ę cia kwestii, czy strony pozostaj ą w stałych stosunkach gospodarczych. Art. 68 2 k.c. nie daje ż adnych wskazówek pozwalaj ą cych na dokonanie takiej oceny. Mo ż na jedynie podkre ś la ć ż e art. 68 2 k.c. jest wyj ą tkiem od reguły i jako taki powinien by ć bardzo ś ci ś le wykładany. Sporadyczne kontakty handlowe nie mog ą by ć uwa ż ane za stałe stosunki handlowe. Tak naprawd ę nie da si ę sformułowa ć jasnych kryteriów i rozwi ą zanie przedstawionego kazusu mo ż e by ć poprowadzone w jednym b ą d ź w drugim kierunku. Przepis wymaga pilnej nowelizacji.

8 Przyjęcie oferty II Przyj ę cie oferty przez przyst ą pienie do wykonania umowy – art. 69. Niekiedy ten przypadek jest okre ś lany jako wariant milcz ą cego przyj ę cia oferty. To nie jest prawidłowe, poniewa ż dla uznania, ż e doszło do przyj ę cia oferty oblat musi przyst ą pi ć do wykonania umowy. Art. 69 k.c. wprowadza wyj ą tek od wymogu doj ś cia o ś wiadczenia do adresata z art. 61.

9 Przyjęcie oferty II Aby przyj ę cie oferty w sposób wynikaj ą cy z art. 69 było mo ż liwe, to musi to wynika ć lub ze zwyczaju ustalonego w danych stosunkach lub z tre ś ci oferty. Problem 3 Oferent A zamówił pisemnie u B wyło ż enie łazienki w domku letnim płytkami koloru zielonego. A w tre ś ci pisma wskazał, ż eby B niezwłocznie przyst ą pił do pracy. B nie odpowiadaj ą c na ofert ę A przyst ą pił do układania płytek. Nie miał jednak płytek koloru zielonego, zacz ą ł wi ę c układa ć płytki czerwone. Czy mi ę dzy stronami została zawarta umowa?

10 Przyjęcie oferty II Rozwi ą zanie tego kazusu sprowadza si ę do rozstrzygni ę cia problemu, czy przyst ą pienie do wykonywania zobowi ą zania, jednak sprzecznie z tre ś ci ą oferty w rozumieniu art. 69 mo ż e by ć traktowane jako przyj ę cie oferty. Mo ż na przyj ąć, ż e B swoim zachowaniem wystarczaj ą co zamanifestował ch ęć zawarcia umowy, a jedynie wykonuje nienale ż ycie zobowi ą zanie. Mo ż na jednak te ż twierdzi ć, ż e brakuje akceptu odpowiadaj ą cego tre ś ci oferty i tym samym umowa nie jest zawarta. W tym wypadku skłaniałbym si ę do pierwszego rozwi ą zania.

11 Aukcja, przetarg i negocjacje Inne sposoby zawarcia umowy. Aukcja Przetarg Negocjacje Kwestia techniki legislacyjnej. Potrzeba regulowania innych ni ż tryb ofertowych procedur zawarcia umowy. Kryteria rozró ż nienia mi ę dzy aukcj ą a przetargiem: W przypadku aukcji uczestnik zna oferty składane przez innych uczestników. W przypadku przetargu oferty innych pozostaj ą niejawne.

12 Aukcja i przetarg Problem 4 Odbywa si ę aukcja dzieł sztuki. Zgłaszane s ą kolejne oferty, ale ostatecznie nawet najwy ż sza uzyskana oferta nie satysfakcjonuje organizatora aukcji. Zamyka wi ę c aukcj ę bez udzielenia przybicia najwy ż szej ofercie. Zwyci ę zca akcji uwa ż a ż e została zawarta z nim umowa, wzgl ę dnie ż e przysługuje mu roszczenie o zawarcie umowy. Czy jego stanowisko jest zasadne?

13 Aukcja i przetarg Rozwi ą zanie tego problemu nie wynika wprost z ustawy. Pewne wskazówki mog ą wynika ć z art. 70 1 par 3 k.c., z którego wynika, ż e ogłoszenie, a tak ż e warunku aukcji lub przetargu mog ą by ć zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrze ż ono to w ich tre ś ci. Podobnie par.4 nakładaj ą cy na organizatora od chwili udost ę pnienia warunków, a oferent od chwili zło ż enia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu s ą obowi ą zani post ę powa ć zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a tak ż e warunków aukcji lub przetargu. Mo ż na dalej twierdzi ć, ż e z istoty aukcji wynika, ż e oznacza ona rodzaj gry dla wszystkich uczestników, ł ą cznie z organizatorem. Jednak mo ż na te ż twierdzi ć, ż e ochrona autonomii woli jest naczeln ą zasad ą prawa cywilnego. Swoboda niezawarcia umowy jest realizacj ą tej wolno ś ci. Poza tym, nawet gdyby przyj ąć obowi ą zek zawarcia umowy, to jeszcze nie oznacza, ż e umowa ju ż została zawarta. Mo ż na twierdzi ć, ż e organizator aukcji jest zobowi ą zany do zło ż enia o ś wiadczenia woli i wtedy znajdzie zastosowanie art. 64 k.c. lub, ż e ponosi jedynie odpowiedzialno ść odszkodowawcz ą. Kwestia nie jest rozwi ą zana.


Pobierz ppt "Dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i ALK Przyjęcie oferty II Inne procedury zawarcia umowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google