Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawicielstwo Dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i ALK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawicielstwo Dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i ALK."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawicielstwo Dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i ALK

2 Przedstawicielstwo Przedstawicielstwo, zast ę pstwo po ś rednie, posłannictwo – kryteria rozró ż nie ń Przedstawicielstwo – kompetencja do działania w imieniu mocodawcy Problem jawno ś ci przedstawicielstwa

3 Przedstawicielstwo Problem 1 A został umocowany przez B do dokonania zakupu w jego imieniu laptopa. Przyszedł do sklepu i nie podaj ą c w czym imieniu działa kupił komputer. Kto jest stron ą stosunku obligacyjnego?

4 Przedstawicielstwo Co do zasady, aby dana osoba mogła by ć traktowana jako przedstawiciel, musi ujawni ć fakt działania w cudzym imieniu. Wymagana jest jawno ść przedstawicielstwa. Pojawia si ę spór, czy w przypadku anonimowych czynno ś ci masowych zasada jawno ś ci przedstawicielstwa ma jakiekolwiek znaczenie. Jednak je ż eli chodzi o działanie jako przedstawiciel tak. Natomiast inn ą jest spraw ą, ż e by ć mo ż e w ramach obrotu masowego kwalifikacja jako przedstawiciel cz ę sto mo ż e nie mie ć ż adnego znaczenia.

5 Przedstawicielstwo A podał si ę w hotelu za B i jako B zawarł umow ę o nocleg. Nie zapłacił. Hotel domagał si ę od B zapłaty. B odmówił. Kto był stron ą umowy i czy umowa jest wa ż na?

6 Przedstawicielstwo A podaj ą c si ę za B nie działał tym samym w imieniu B, tylko wprowadził prowadz ą cego hotel w bł ą d co do to ż samo ś ci. To A jest stron ą umowy i ponosi pełn ą odpowiedzialno ść za jej wykonanie.

7 Przedstawicielstwo Stosunek podstawowy a przedstawicielstwo Pierwotnie nie rozró ż niano stosunku wewn ę trznego, ł ą cz ą cego reprezentowanego i przedstawiciela od stosunku zewn ę trznego mi ę dzy przedstawicielem a osob ą trzeci ą. Dopiero rozwój w prawie niemieckim koncepcji abstrakcyjno ś ci poszczególnych czynno ś ci prawnych zwrócił uwag ę P. Labanda (poł. XIX w.) na konieczno ść wyodr ę bnienia przedstawicielstwa od stosunku podstawowego (przede wszystkim chodzi o pełnomocnictwo). Tre ść kompetencji wynikaj ą ca z przedstawicielstwa stała si ę niezale ż na od tre ś ci, stosunku podstawowego (np. umowy zlecenia) ł ą cz ą cego przedstawiciela z reprezentowanym. W prawie polskim pewnym reliktem dawnego ś cisłego powi ą zania stosunku podstawowego z pełnomocnictwem jest domniemanie udzielenia pełnomocnictwa w przypadku zawarcia umowy zlecenia.

8 Przedstawicielstwo Problem 3 A zlecił B nabywanie obrazów polskich malarzy z przełomu XIX i XX w., wyznaczaj ą c limit 500 tys. zł za obraz. Udzielił ponadto B pełnomocnictwa do nabywania tych obrazów w imieniu A. W tre ś ci pełnomocnictwa nie było ż adnych ogranicze ń dotycz ą cych wysoko ś ci ceny. B kupił w imieniu A obraz za 700 tys. zł. Sprzedawca domaga si ę od A zapłaty. Czy zasadnie?

9 Przedstawicielstwo Żą danie zapłaty jest zasadne, poniewa ż B działał w granicach kompetencji. Naruszenie umowy zlecenie prowadzi w tym wypadku jedynie do odpowiedzialno ś ci z tytułu naruszenia zobowi ą zania.

10 Przedstawicielstwo Problem 4 Stan faktyczny jak w problemie 3. Sprzedawca w chwili zawarcia umowy sprzeda ż y, znał jednak tre ść stosunku podstawowego. Czy mo ż e żą da ć od reprezentowanego zapłaty?

11 Przedstawicielstwo Problem ten nie jest jednolicie w doktrynie rozstrzygany. Funkcj ą rozdzielenia stosunku podstawowego od przedstawicielstwa jest ochrona zaufania do tego ostatniego. Dlatego w sytuacji znajomo ś ci tre ś ci stosunku podstawowego przez osob ę trzeci ą, nie powinna by ć ona godna ochrony. Cz ęść doktryny (a nawet wi ę kszo ść ) uwa ż a jednak, ż e sama znajomo ść tre ś ci stosunku podstawowego przez osob ę trzeci ą nie jest wystarczaj ą ca – potrzebna jest nadto koluzja – czyli działanie w zmowie mi ę dzy osob ą trzeci ą a przedstawicielem na szkod ę reprezentowanego. W mojej ocenie jednak wystarczaj ą ca jest sama znajomo ść tre ś ci stosunku podstawowego.

12 Przedstawicielstwo Teoria reprezentacji Co do zasady działanie przedstawiciela w prawie polskim oparte jest o tzw. teori ę reprezentacji. Teoria ta zakłada, ż e o ś wiadczenie woli składa sam przedstawiciel, a nie reprezentowany przez przedstawiciela. Nie ma te ż fikcji, jakoby to sam przedstawiciel miał działa ć. Z teorii reprezentacji wynika, ż e dla oceny skuteczno ś ci zło ż onego o ś wiadczenia woli doniosłe s ą przede wszystkim stany dotycz ą ce samego przedstawiciela, a nie reprezentowanego. Jednak ze wzgl ę dów słuszno ś ciowych teoria ta nie mo ż e by ć konsekwentnie dochowana.

13 Przedstawicielstwo Problem 5 A udzielił pełnomocnictwa B do nabycia oferowanego na aukcji obrazu znanego malarza. B nabył ten obraz. W tre ś ci umowy sprzeda ż y zawartej mi ę dzy B działaj ą cym w imieniu A a sprzedawc ą obraz został opisany jako oryginał. Jednak oryginałem nie był. Nale ż y rozwa ż y ć nast ę puj ą ce przypadki: 1) A nie wiedział o tym, ż e obraz jest kopi ą natomiast jego pełnomocnik wiedział 2) A wiedział, ż e oferowany obraz jest kopi ą, natomiast jego pełnomocnik uwa ż ał obraz za oryginał W którym z powy ż szych wypadków A mo ż e uchyli ć si ę od skutków o ś wiadczenia woli?

14 Przedstawicielstwo Ochrona zaufania – problem pozornego przedstawiciela Art. 97 – domniemanie czy przypisanie skutków działania przez przedstawiciela, je ż eli s ą spełnione przesłanki wymienione w tym przepisie

15 Przedstawicielstwo Problem 6 Urz ę dnik bankowy obsługuj ą cy uprzywilejowanych klientów był upowa ż niony do zawierania w imieniu banków umów rachunku bankowego o oprocentowaniu nie przekraczaj ą cym X rocznie. Klientowi A zaproponował oprocentowanie X+1. Umowa została zawarta w lokalu banku. Bank wykazał, ż e urz ę dnik działał z przekroczeniem granic umocowania. Czy umowa z tak ustalonym oprocentowaniem wi ąż e bank?


Pobierz ppt "Przedstawicielstwo Dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i ALK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google