Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zbudujmy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie Lublin, 25 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zbudujmy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie Lublin, 25 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Zbudujmy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie Lublin, 25 listopada 2009 r.

2 Art. 6 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: Do zadań własnych gminy należy w szczególności: 1)Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2)Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3)Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie 4)Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia

3 Pytania 1. Czy gmina opracowała program przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 2. Czy pomocą objęte są również dzieci? 3. Czy na terenie gminy działają zespoły interdyscyplinarne? 4. Czy na terenie gminy działają organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, zajmujące się zjawiskiem przemocy? Jaki jest zakres współpracy? 5. Proszę o wskazanie problemów, które utrudniają realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie gminy?

4 Z 213 gmin znajdujących się na terenie województwa lubelskiego odpowiedzi udzieliło 195

5 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

6

7 ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE

8 SKŁAD ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH pracownik socjalny przedstawiciel Policji pedagog psycholog

9 Kogo brakowało przedstawiciela środowisk medycznych psychologów, terapeutów osób koordynujących działania

10 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

11 Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzenia ośrodków pomocowych (oik, placówki opiekuńczo- wychowawcze wsparcia dziennego, itp.) pomoc specjalistów: psychoterapeutów, psychologów, terapeutów ds. uzależnień organizacje pozarządowe oferują szersze wsparcie (grupy wsparcia, terapia indywidualna, grupowa) udzielają wsparcia materialnego, schronienia.

12 Formy pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą wywiad środowiskowy pomoc materialna (zasiłki celowe) udzielanie kierowanie do innych instytucji, udzielanie informacji o instytucjach udzielających wsparcia ofiarom (np. OIK, punkty konsultacyjne, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych) praca socjalna

13 Rzadko pojawiały się informacje na temat działań podejmowanych wobec dzieci organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach, kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych „ ofiary nie przyznają się najczęściej do przemocy, a dzieci są najczęściej w szkole i nie ma możliwości porozmawiania z nimi” „przemoc w naszej gminie występuje tylko w stosunku do dorosłych, a nie wobec dzieci” współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym w sytuacji występowania przemocy wobec dzieci

14 brak informacji na temat działań podejmowanych wobec sprawców

15 Obszary problemowe Brak współpracy interdyscyplinarnej Brak specjalistów (psychologów, terapeutów) Niska świadomość społeczna na temat instytucji udzielających pomocy działających na terenie powiatu Brak możliwości odizolowania sprawcy od ofiary, poczucie bezkarności sprawców Utrudniony dostęp do programów korekcyjno- edukacyjnych Brak wiary w skuteczność instytucji pomocowych Ukrywanie faktu przemocy przez ofiary

16 Obszary problemowe brak procedur postępowania w sytuacji występowania przemocy w rodzinie problemy ze zdiagnozowaniem przemocy (na co zwracać uwagę, gdy ofiara nie chce przyznać się do występowania problemu przemocy w rodzinie) „utrudniony kontakt z Policją ze względu na brak posterunku w gminie” „działania pomocowe utrudnione są przez same ofiary „dotarcie do ofiary przemocy i spowodowanie żeby jasno określiła swoje oczekiwania i jakiej chce pomocy”

17 Dobre praktyki Objazdowe dyżury specjalistów specjaliści np. psycholog, prawnik – dyżurują w określonych dniach i godzinach w innej gminie Godziny dyżurów i miejsce są ustalane ze znacznym wyprzedzeniem i podawanie do publicznej wiadomości. (Biłgoraj)

18 Pomoc ofiarom przez treningi doskonalenia osobowości Podejmowanie działań pozwalające na odbudowanie poczucia własnej wartości ofiary. Proponowanie w pierwszej kolejności pracy z ofiar warsztatów umiejętności psychologicznych, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, kursy samoobrony. Fundusze strukturalne np. Europejski Fundusz Społeczny umożliwia finansowanie projektów ukierunkowanych na aktywizację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

19 Skrzynka zaufania umieszczenie w ośrodkach pomocowych, placówkach oświatowych, do której anonimowo można wrzucić informacje na temat przemocy.

20 Powołanie opiekuna ofiary przydzielenie osobie doświadczającej przemocy opiekuna, którego zadanie polega na wspieraniu osoby pokrzywdzonej w procesie „wychodzenia” z przemocy, towarzyszenie w trakcie procedur urzędowych, monitorowanie działań i współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.

21 Ulotka w skrzynce na listy przekazanie każdemu mieszkańcowi pisemnej informacji w formie ulotki na temat przemocy, adresy ośrodków udzielających pomocy, numery telefonów zaufania.

22 Konferencja Grupy Rodzinnej Konferencja Grupy Rodzinnej jest spotkaniem jak największej liczby członków rodziny, osób bliskich dla rodziny oraz specjalistów zwoływanym w celu podjęcia próby rozwiązania problemu jaki się w niej pojawił. KGR polega na tym, że członkowie rodziny są angażowani do tworzenia planu wyjścia z sytuacji kryzysowej.

23 Organizowanie lokalnych kampanii społecznych Lokalne kampanie społeczne mogą być skierowane do różnych grup odbiorców: ofiar, sprawców, świadków, potencjalnych ofiar przemocy. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy, wskazanie instytucji pomocowych

24 Siła przykładów Pokazywanie pozytywnych przykładów osób, które podjęły skuteczną walkę z przemocą.


Pobierz ppt "Zbudujmy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie Lublin, 25 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google