Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROMOTOR: Prof. Dr hab. inż. Zofia Wilimowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROMOTOR: Prof. Dr hab. inż. Zofia Wilimowska"— Zapis prezentacji:

1 PROMOTOR: Prof. Dr hab. inż. Zofia Wilimowska
Funkcjonowanie i zasady ewidencji podatku VAT w Polsce na przykładzie Nyskiej Energetyki Cieplnej Barbara Narkiewicz PROMOTOR: Prof. Dr hab. inż. Zofia Wilimowska

2 Agenda I Wstęp II Cel pracy III Struktura pracy IV Zakończenie

3 I Wstęp Podatek VAT jest elementem ceny prawie każdego towaru lub usługi. Jako konsumenci płacimy ten podatek przy zakupach w sklepie, nie zdając sobie często z tego sprawy. Jako przedsiębiorcy naliczamy go i odprowadzamy na rachunek urzędu skarbowego.

4 Podatek ten nie jest polskim wynalazkiem
Podatek ten nie jest polskim wynalazkiem. Obciąża on dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

5 Przedmiotem podatku jest sprzedaż towarów i usług a także inne czynności ( np. import i eksport towarów i usług, zamiana towarów, darowizna towarów oraz szereg innych zdarzeń gospodarczych).

6 II Cel pracy Celem mojej pracy jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarce polskiej oraz udowodnienie, że podatek VAT nie ma istotnego wpływu na kondycję finansową przedsiębiorstw.

7 III Struktura pracy Charakterystyka podatku VAT
Funkcjonowanie podatku VAT Dokumentacja i ewidencja podatku VAT w Nyskiej Energetyce Cieplnej Analiza propozycji partii PO i PiS dotyczących zmian stawek VAT

8 Zobowiązania podatkowe przy proponowanych stawek VAT przez PiS i PO
Lp Zobowiązanie podatkowe (zł) 1. Przy stawkach rzeczywistych 125 774 zł. 2. Przy stawkach PO 73 171 zł. 3. Przy stawkach PiS 101 367 zł.

9 Uproszczony model bilansu
AKTYWA PASYW I. Aktywa trwałe I. Kapitał własny II. Aktywa obrotowe II. Zobowiązania i rezerwy 1) Zapasy ) Rezerwy na zobowiązania 2) Należności krótkoterm ) Zobowiązania długoterm. - z tyt. dostaw i usług kredyty, pożyczki - z tyt. podatków, ubezp inne zobowiąz. finansowe ) Inwestycje krótkoterm ) Zobowiązania krótkoterm - z tyt. dostaw i usług - udziały lub akcje z tyt. podatków - udzielone pożyczki z tyt. wynagrodzeń - środki pieniężne fundusze specjalne 4) Rozliczenie miedzyokr ) Rozliczenie miedzyokr. Podatek naliczony Podatek należny naliczony > należny należny > naliczony (do rozliczenia w następnym okresie) ( do zapłaty) Należności netto Zobowiązania netto + VAT należny VAT naliczony

10 Analiza wskaźnikowa bilansu
Wskaźniki Obowiązujące stawki VAT Stawki VAT PO Stawki VAT PiS Analiza majątkowa Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem 23,8% 23,4% 23,6% Udział należności w aktywach ogółem 11,7% 11,2% 11,4% Analiza kapitałowa Obciążenie przedsiębiorstwa zobowiązaniami bieżącymi 12,9% 12,5% 12,7% Analiza kapitałowo - majątkowa Pokrycie majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym 54,1% 53,1% 53,6% Pokrycie majątku obrotowego kapitałem obrotowym 45,8% 46,9% 46,4%

11 Uproszczony model CF- część operacyjna
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wynik netto (strata) netto Korekty razem + Amortyzacja + Zyski (straty) z różnic kursowych + Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) + Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej + Zmiana stanu rezerw - Zmiana stanu zapasów - Zmiana stanu należności - Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez pożyczek i kredytów) + Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych +/- inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) Zobowiązania (brutto) z tyt. zakupu dostaw i usług (VAT naliczony) Należności (brutto) z tyt. sprzedaży towarów i usług (VAT należny)

12 Rachunek przepływu środków pieniężnych NEC Nysa z działalności operacyjnej
Treść stawki VAT rzeczywiste stawki VAT PO stawki VAT PiS Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 393 747,17 II. Korekty razem 2 491 916,41 1. Amortyzacja 2 423 898,86 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kurs. 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach 17 018,63 4. Zysk (strata) z dział. Inwestycyjnej 193 497,15 5. Zmiana stanu rezerw 820 601,78 6. Zmiana stanu zapasów 143 716,52 7. Zmiana stanu należności 376 906,80 533 666,72 466 498,34 8. Zmiana stanu zobowiązań (bez pożyczek i kredytów) -815 326,33 -972 086,25 -904 917,87 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokr. -668 397,00 10. Inne korekty

13 Wnioski Analiza wskaźnikowa bilansu nasuwa wniosek, że zmiana stawek VAT proponowanych przez partie PO i PiS nie ma znaczącego wpływu na strukturę aktywów i pasywów spółki. Zmiany wielkości wskaźników są bardzo niewielkie (różnice rzędu dziesiętnych) co jest prawie nieistotne dla badania.

14 Analiza Cash Flow przy badanych stawkach VAT wykazuje, że podatek ten nie ma wpływu na przepływy pieniężne spółki.

15 Zakończenie Podatek VAT jest neutralny dla podmiotów gospodarczych z racji jego cechy jaką jest potrącalność W rzeczywistości podatkiem VAT są obciążeni konsumenci dóbr, czyli społeczeństwo, gospodarstwa domowe


Pobierz ppt "PROMOTOR: Prof. Dr hab. inż. Zofia Wilimowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google