Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie i zasady ewidencji podatku VAT w Polsce na przyk ł adzie Nyskiej Energetyki Cieplnej Barbara Narkiewicz PROMOTOR: Prof. Dr hab. in ż. Zofia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie i zasady ewidencji podatku VAT w Polsce na przyk ł adzie Nyskiej Energetyki Cieplnej Barbara Narkiewicz PROMOTOR: Prof. Dr hab. in ż. Zofia."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie i zasady ewidencji podatku VAT w Polsce na przyk ł adzie Nyskiej Energetyki Cieplnej Barbara Narkiewicz PROMOTOR: Prof. Dr hab. in ż. Zofia Wilimowska

2 Agenda I Wst ę p II Cel pracy III Struktura pracy IV Zako ń czenie

3 I Wst ę p  Podatek VAT jest elementem ceny prawie ka ż dego towaru lub us ł ugi. Jako konsumenci p ł acimy ten podatek przy zakupach w sklepie, nie zdaj ą c sobie cz ę sto z tego sprawy. Jako przedsi ę biorcy naliczamy go i odprowadzamy na rachunek urz ę du skarbowego.

4  Podatek ten nie jest polskim wynalazkiem. Obci ąż a on dostaw ę towarów i odp ł atne ś wiadczenie us ł ug we wszystkich pa ń stwach Unii Europejskiej.

5  Przedmiotem podatku jest sprzeda ż towarów i us ł ug a tak ż e inne czynno ś ci ( np. import i eksport towarów i us ł ug, zamiana towarów, darowizna towarów oraz szereg innych zdarze ń gospodarczych).

6 II Cel pracy Celem mojej pracy jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarce polskiej oraz udowodnienie, ż e podatek VAT nie ma istotnego wp ł ywu na kondycj ę finansow ą przedsi ę biorstw. Celem mojej pracy jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarce polskiej oraz udowodnienie, ż e podatek VAT nie ma istotnego wp ł ywu na kondycj ę finansow ą przedsi ę biorstw.

7 III Struktura pracy  Charakterystyka podatku VAT  Funkcjonowanie podatku VAT  Dokumentacja i ewidencja podatku VAT w Nyskiej Energetyce Cieplnej  Analiza propozycji partii PO i PiS dotycz ą cych zmian stawek VAT

8 Zobowi ą zania podatkowe przy proponowanych stawek VAT przez PiS i PO Lp Zobowiązanie podatkowe (zł) 1. Przy stawkach rzeczywistych 125 774 zł. 2.Przy stawkach PO73 171 zł. 3.Przy stawkach PiS101 367 zł.

9 AKTYWA PASYW I. Aktywa trwa ł e I. Kapita ł w ł asny II. Aktywa obrotowe II. Zobowi ą zania i rezerwy 1) Zapasy 1) Rezerwy na zobowi ą zania 2) Nale ż no ś ci krótkoterm. 2) Zobowi ą zania d ł ugoterm. - z tyt. dostaw i us ł ug - kredyty, po ż yczki - z tyt. podatków, ubezp - inne zobowi ą z. finansowe 3) Inwestycje krótkoterm. 3) Zobowi ą zania krótkoterm - z tyt. dostaw i us ł ug - udzia ł y lub akcje - z tyt. podatków - udzielone po ż yczki - z tyt. wynagrodze ń - ś rodki pieni ęż ne - fundusze specjalne 4) Rozliczenie miedzyokr. 4) Rozliczenie miedzyokr. Podatek naliczony Podatek nale ż ny naliczony > nale ż ny nale ż ny > naliczony (do rozliczenia w nast ę pnym okresie) ( do zap ł aty) Nale ż no ś ci netto Zobowi ą zania netto + VAT nale ż ny + VAT naliczony Uproszczony model bilansu

10 Analiza wska ź nikowa bilansu Wskaźniki Obowiązują ce stawki VAT Stawki VAT PO Stawki VAT PiS Analiza majątkowa Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem 23,8%23,4%23,6% Udział należności w aktywach ogółem 11,7%11,2%11,4% Analiza kapitałowa Obciążenie przedsiębiorstwa zobowiązaniami bieżącymi 12,9%12,5%12,7% Analiza kapitałowo - majątkowa Pokrycie majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym 54,1%53,1%53,6% Pokrycie majątku obrotowego kapitałem obrotowym 45,8%46,9%46,4%

11 Uproszczony model CF- cz ęść operacyjna A. Przep ł ywy ś rodków pieni ęż nych z dzia ł alno ś ci operacyjnej Wynik netto (strata) netto Korekty razem + Amortyzacja + Zyski (straty) z ró ż nic kursowych + Odsetki i udzia ł y w zyskach (dywidendy) + Zysk (strata) z dzia ł alno ś ci inwestycyjnej + Zmiana stanu rezerw - Zmiana stanu zapasów - Zmiana stanu zapasów - Zmiana stanu nale ż no ś ci - Zmiana stanu nale ż no ś ci - Zmiana stanu zobowi ą za ń krótkoterminowych - Zmiana stanu zobowi ą za ń krótkoterminowych (bez po ż yczek i kredytów) (bez po ż yczek i kredytów) + Zmiana stanu rozlicze ń mi ę dzyokresowych biernych + Zmiana stanu rozlicze ń mi ę dzyokresowych biernych - Zmiana stanu rozlicze ń mi ę dzyokresowych czynnych - Zmiana stanu rozlicze ń mi ę dzyokresowych czynnych +/- inne korekty +/- inne korekty Przep ł ywy pieni ęż ne netto z dzia ł alno ś ci operacyjnej (I+II) Zobowi ą zania (brutto) z tyt. zakupu dostaw i us ł ug (VAT naliczony) Nale ż no ś ci (brutto) z tyt. sprzeda ż y towarów i us ł ug (VAT nale ż ny)

12 Rachunek przep ł ywu ś rodków pieni ęż nych NEC Nysa z dzia ł alno ś ci operacyjnej Treść stawki VAT rzeczywiste stawki VAT PO stawki VAT PiS A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 393 747,17 II. Korekty razem2 491 916,41 1. Amortyzacja2 423 898,86 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kurs.0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach 17 018,63 4. Zysk (strata) z dział. Inwestycyjnej 193 497,15 5. Zmiana stanu rezerw 820 601,78 6. Zmiana stanu zapasów 143 716,52 7. Zmiana stanu należności 376 906,80533 666,72466 498,34 8. Zmiana stanu zobowiązań (bez pożyczek i kredytów) -815 326,33-972 086,25-904 917,87 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokr.-668 397,00 10. Inne korekty0,00

13 Wnioski  Analiza wska ź nikowa bilansu nasuwa wniosek, ż e zmiana stawek VAT proponowanych przez partie PO i PiS nie ma znacz ą cego wp ł ywu na struktur ę aktywów i pasywów spó ł ki. Zmiany wielko ś ci wska ź ników s ą bardzo niewielkie (ró ż nice rz ę du dziesi ę tnych) co jest prawie nieistotne dla badania.

14  Analiza Cash Flow przy badanych stawkach VAT wykazuje, ż e podatek ten nie ma wp ł ywu na przep ł ywy pieni ęż ne spó ł ki.

15 Zako ń czenie  Podatek VAT jest neutralny dla podmiotów gospodarczych z racji jego cechy jak ą jest potr ą calno ść  W rzeczywisto ś ci podatkiem VAT s ą obci ąż eni konsumenci dóbr, czyli spo ł ecze ń stwo, gospodarstwa domowe


Pobierz ppt "Funkcjonowanie i zasady ewidencji podatku VAT w Polsce na przyk ł adzie Nyskiej Energetyki Cieplnej Barbara Narkiewicz PROMOTOR: Prof. Dr hab. in ż. Zofia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google