Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PA Ń STWOWA WY Ż SZA SZKO Ł A ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW Anna Mróz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PA Ń STWOWA WY Ż SZA SZKO Ł A ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW Anna Mróz."— Zapis prezentacji:

1 PA Ń STWOWA WY Ż SZA SZKO Ł A ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW Anna Mróz

2 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH, PROWADZ Ą CYCH DZIA Ł ALNO ŚĆ GOSPODARCZ Ą, NA PRZYK Ł ADZIE FIRMY PRODUKCYJNEJ PROMOTOR Dr hab. in ż. Zofia Wilimowska prof. PWSZ w Nysie

3 Agenda I Wst ę p II Cel pracy III Struktura pracy IV Zako ń czenie

4 I Wst ę p Podatek dochodowy jest istotnym elementem systemu podatkowego w ka ż dym pa ń stwie. Wszyscy jeste ś my zobowi ą zani p ł aci ć podatki od uzyskiwanych dochodów, dlatego ka ż dy obywatel powinien wiedzie ć co ś na ten temat, a w szczególno ś ci przedsi ę biorcy i inne osoby fizyczne prowadz ą ce dzia ł alno ść gospodarcz ą. W niniejszej pracy rozwa ż a si ę podatek dochodowy od osób fizycznych, skupiaj ą c si ę g ł ównie na dochodzie, uzyskanym z dzia ł alno ś ci gospodarczej.

5 II Cel pracy Celem mojej pracy jest ocena, która z form opodatkowania jest korzystniejsza, jeżeli chodzi o wysokość płaconego podatku, biorąc pod uwagę dwie formy opodatkowania: podatek liniowy i podatek płacony wg skali progresywnej.

6 III Struktura pracy Rozdział 1 Ogólna charakterystyka podatków Historia podatku Pojęcie podatku Współczesny system podatkowy Funkcje podatków

7 Rozdział 2 Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą Karta podatkowa Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Zasady ogólne – podatek progresywny Podatek liniowy

8 Karta podatkowa Wysokość podatku jest ustalana indywidualnie dla firmy przez Urząd Skarbowy Na jego wysokość ma wpływ: rodzaj działalności, liczba mieszkańców, liczba zatrudnianych osób Istnieje możliwość obniżenia podatku o kwotę składki zdrowotnej Mogą z niej korzystać małe firmy usługowe

9 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Warunek korzystania z tej formy: suma przychodów w roku poprzednim nie może przekroczyć 250 000 euro Wyłączeni z ryczałtu są: apteki, lombardy, wolne zawody, kupno i sprzedaż wartość dewizowych Podstawą opodatkowania jest przychód Odliczenia od przychodu są takie jak w zasadach ogólnych Stawki podatku: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%

10 Rozdzia ł 3 Podatek progresywny a liniowy Podatek wg skali progresywnej Podmiot opodatkowania Ź ród ł a przychodów Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego Koszty uzyskania przychodów Poj ę cie dochodu i sposób jego wyliczenia Odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem Odliczenia od podatku Zaliczki na podatek i rozliczenie roczne Podatek liniowy Kto nie mo ż e korzysta ć z tej formy opodatkowania Podstawa obliczenia podatku oraz odliczenia Przypadki w których op ł aca si ę podatek liniowy lub nie.

11 Zasady ogólne Możliwość korzystania z odliczeń: składki społeczne, ulga internetowa, straty z poprzednich lat, wydatki na rehabilitację, nowe technologie, działalność klubów sportowych, darowizny, składki zdrowotne Istnieje kwota wolna od podatku: 2790 zł Trzy skale kwalifikujące do płacenia podatku w wysokości 19%, 30%, 40% Możliwość rozliczania się ze współmałżonkiem

12 Podatek liniowy Korzystanie z takich odliczeń jak: składki społeczne, strata z poprzednich lat, ubezpieczenie zdrowotne Brak kwoty wolnej od podatku, podatek jest płacony od każdej złotówki Brak możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem Wysokość podatku: 19% od dochodu

13 Skala progresywna Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi ponaddo 37024 zł 19% - kwota wolna (530,08 zł) 37024 zł74048 zł 6504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37024 zł 74048 zł 17611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74048 zł

14 Wspólne działy podatku liniowego z progresywnym Przedmiot opodatkowania KUP Zwolnienia przedmiotowe Pojęcie dochodu i przychodu Obowiązki ewidencyjne

15 Rozdział 4 Podatek dochodowy w firmie produkcyjnej Działalność firmy Mróz Podatkowa księga przychodów i rozchodów Porównanie dwóch form opodatkowania na przykładzie obrotów firmy oraz przedstawionych symulacji

16 Wysokość podatku firmy w 2004 roku, przy wykorzystaniu ulgi inwestycyjnej, porównanie z podatkiem liniowym Podatek wg skaliPodatek liniowy Dochód24171,28 złDochód24171,28 zł - społeczne18193,84 zł- społeczne18193,84 Podstawa opodatkowania 18194 złPodstawa opodatkowania 18194 zł Podatek2926,78 złPodatek3456,86 zł - zdrowotne - inwestycje - 647,12 zł- zdrowotne1782,96 zł Kwota do zapłaty 0,00 złKwota do zapłaty 1783 zł

17 Wysokość podatku firmy w 2005 roku, przy wykorzystaniu ulgi inwestycyjnej oraz na nabycie nowej technologii, porównanie z podatkiem liniowym Podatek wg skaliPodatek liniowy Dochód61160,90 złDochód61160,90 zł - społeczne - nowa technologia 38911,12 zł-społeczne54911,12 zł Podstawa opodatkowania 38911 złPodstawa opodatkowania 54911 zł Podatek7070,62 złPodatek10433,09 zł -zdrowotne -inwestycje -3611,02 zł-zdrowotne8711,45 zł Kwota do zapłaty0,00 złKwota do zapłaty8711 zł

18 Symulacja Podatek wg skaliPodatek liniowy Dochód61160,90 złDochód61160,90 zł - społeczne54911,12 zł- społeczne54911,12 zł Podstawa opodatkowania 54911 złPodstawa opodatkowania 54911 zł Podatek11870,58 złPodatek10433,09 zł - zdrowotne10148,94 zł- zdrowotne8711,45 zł Kwota do zapłaty 10149 złKwota do zapłaty 8711 zł

19 IV Zako ń czenie Wybór formy opodatkowania jest bardzo ważny dla każdej firmy Należy dokładnie przebadać obroty firmy i koszty, gdyż opłacalność podatku zależy od sytuacji w jakiej firma się aktualnie znajduje Zasady ogólne mogą opłacać się przy pierwszej skali podatkowej Liniowy podatek może opłacać się, gdy w firmie dochody zaliczają się do drugiego lub trzeciego przedziału skali podatkowej Zasady ogólne mogą być korzystne np. w drugim przedziale, gdyby firma korzystała z różnych ulg, których nie ma przy podatku liniowym To, który z podatków jest korzystniejszy, zależy od każdej firmy indywidualnie


Pobierz ppt "PA Ń STWOWA WY Ż SZA SZKO Ł A ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW Anna Mróz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google