Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka bilansu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka bilansu"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka bilansu

2 1. Sprawozdania finansowe
Każda firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości i przedstawianie swoich wyników finansowych za pomocą zestawienia w formie odpowiednich sprawozdań: Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie przepływów środków pieniężnych

3 2. Czym jest bilans Bilans to podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, umożliwiające ocenę sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Stanowi fotografię przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym.

4 3. Z czego składa się bilans?
Bilans dzieli się na dwie części: aktywa - będące wykazem posiadanego przez dane przedsiębiorstwo majątku, (ile mamy) pasywa - zawierające informacje na temat źródeł finansowania majątku (kto za to zapłacił)

5 Aktywa Pasywa Gotówka w kasie i na rachunku w banku 170 Kredyt bankowy 400 Należności od odbiorców 40 Zobowiązania wobec dostawców 80 Zapasy 50 Wartość (zysk/strata) netto 120 Linia produkcyjna 340 razem 600

6 4. Aktywa Aktywa to ogół składników majątkowych przedsiębiorstwa, wykorzystywanych przy realizacji operacji gospodarczych związanych z jego działalnością. W bilansie, gdzie aktywa wykazywane są według zasady wzrastającej płynności, przyjmuje się podział na trzy zasadnicze grupy:

7 I. Aktywa trwałe (majątek trwały) - wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, finansowe składniki majątku trwałego oraz należności długoterminowe, II. Aktywa obrotowe (majątek obrotowy) - zapasy (materiałów, produkcji nie zakończonej, produktów gotowych, towarów, itp., ) III. Pozostałe aktywa - rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne (wydatki dotyczące miesięcy następujących po miesiącu, w którym je poniesiono np. zapłacono za towar, który przyjdzie później).

8 5. Pasywa Pasywa to ogół źródeł finansowania składników majątkowych, wyrażony w formie wartościowej. Bilans przedsiębiorstwa wymienia dwa źródła finansowania majątku: kapitały własne i kapitały obce uporządkowane według kryterium wymagalności (terminowości spłaty) - od najmniej wymagalnych to jest kapitałów własnych, do najbardziej wymagalnych, tzn. zobowiązań krótkoterminowych.

9 Rezerwy - m.in. na podatek dochodowy
I. Kapitał (fundusz) własny - kapitał podstawowy i zapasowy – wkład właściciela w momencie rozpoczynania działalności i suma wypracowanych zysków zatrzymanych w firmie. II. Kapitał obcy Zobowiązania długoterminowe - kredyty bankowe, pożyczki, papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok, Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - pożyczki i kredyty bankowe, papiery wartościowe oraz zobowiązania o terminie zapłaty krótszym niż rok, Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów – pobranie z góry zapłaty za coś co będzie zrobione w przyszłym okresie Rezerwy - m.in. na podatek dochodowy

10


Pobierz ppt "Charakterystyka bilansu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google