Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza Konsolidacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza Konsolidacja"— Zapis prezentacji:

1 Pierwsza Konsolidacja

2 Wartość godziwa aktywów
Na dzień objęcia (wzmocnienia)kontroli przez jednostkę dominującą ustala się wartość godziwą aktywów netto jednostki zależnej UoR określa sposób ustalenia wartości godziwej składników aktywów i pasywów w przypadku łączenia się spółek, które maja zastosowanie w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych

3 Wartość godziwa 1. Notowanych PW – aktualny kurs notowań pomniejszony o koszty sprzedaży 2. nienotowanych P – wartość oszacowaną, uwzględniającą takie czynniki jak współczynnik cena do zysku i stopa dywidendy porównywalnych pw, wyemitowanych prze spółki o podobnym charakterze

4 3. należności – wartość bieżącą (zdyskontowaną) kwot wymagających zapłaty, wyznaczona przy odpowiednich bieżących stopach procentowych , pomniejszonych o odpisy na należności zagrożone i nieściągalne oraz ewentualne koszty windykacji, w odniesieniu do nal. Krótkoterminowych wyznaczanie wartości bieżących nie jest konieczne gdy różnica kwot wymagających zapłaty nie jest istotna

5 Wartość godziwa cd 4.Zapasów produktów gotowych i towarów – cena sprzedaży netto pomniejszona o opust marży zysku wynikający z doprowadzenia przez spółkę przejmującą do sprzedaży zapasu. 5. zapasów produktów w toku – cena sprzedaży netto produktów gotowych pomniejszona o koszty zakończenia produkcji i opust marzy zysku w celu sprzedaży zapasu

6 Wartość godziwa cd 6. zapasów materiałów- aktualna cena nabycia
7. środków trwałych – wartość rynkowa lub ich wartość wg niezależnej wyceny; lub aktualna cena nabycia z uwzględnieniem aktualnego zużycia 8 WNiP – wartość oszacowana w oparciu o ceny podobnych aktywów, wartość zerową w odniesieniu do wartości firmy (+/-) zawartej w bilansie jednostki przejętej

7 Wartość godziwa 9. zobowiązań – wartość bieżąca (zdyskontowana) kwot wymagających zapłaty, wyznaczona przy odpowiednich bieżących stopach procentowych, wyznaczenie wartości bieżących w odniesieniu do krótko terminowych nie jest konieczne jeżeli nie są istotne różnice wyceny 10. rezerwy lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – wartość możliwa do realizacji przez połączone podmioty

8 Korekta wyceny 1.Wartość godziwa wyższa od księgowej
Aktywa (DT)/ Kapitał z aktualizacji wyceny (CT) Zobowiązania (CT) Kapitał z aktualizacji (DT) 2. Wartość godziwa niższa od księgowej Aktywa (CT) Kapitał z aktualizacji (DT) Zobowiązania (DT) Kapitał z aktualizacji (CT)

9 Korekty na dzień nabycia
Korekty Kapitałowe: wyłączenie wartości nabycia udziałów, Wyłączenia kapitałów własnych jednostki zależnej, Uwzględnienie różnicy konsolidacyjnej dodatniej/ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych Uwzględnienie kapitału mniejszości.


Pobierz ppt "Pierwsza Konsolidacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google