Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza Konsolidacja. Wartość godziwa aktywów Na dzień objęcia (wzmocnienia)kontroli przez jednostkę dominującą ustala się wartość godziwą aktywów netto.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza Konsolidacja. Wartość godziwa aktywów Na dzień objęcia (wzmocnienia)kontroli przez jednostkę dominującą ustala się wartość godziwą aktywów netto."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsza Konsolidacja

2 Wartość godziwa aktywów Na dzień objęcia (wzmocnienia)kontroli przez jednostkę dominującą ustala się wartość godziwą aktywów netto jednostki zależnej UoR określa sposób ustalenia wartości godziwej składników aktywów i pasywów w przypadku łączenia się spółek, które maja zastosowanie w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych

3 Wartość godziwa 1. Notowanych PW – aktualny kurs notowań pomniejszony o koszty sprzedaży 2. nienotowanych P – wartość oszacowaną, uwzględniającą takie czynniki jak współczynnik cena do zysku i stopa dywidendy porównywalnych pw, wyemitowanych prze spółki o podobnym charakterze

4 3. należności – wartość bieżącą (zdyskontowaną) kwot wymagających zapłaty, wyznaczona przy odpowiednich bieżących stopach procentowych, pomniejszonych o odpisy na należności zagrożone i nieściągalne oraz ewentualne koszty windykacji, w odniesieniu do nal. Krótkoterminowych wyznaczanie wartości bieżących nie jest konieczne gdy różnica kwot wymagających zapłaty nie jest istotna

5 Wartość godziwa cd 4.Zapasów produktów gotowych i towarów – cena sprzedaży netto pomniejszona o opust marży zysku wynikający z doprowadzenia przez spółkę przejmującą do sprzedaży zapasu. 5. zapasów produktów w toku – cena sprzedaży netto produktów gotowych pomniejszona o koszty zakończenia produkcji i opust marzy zysku w celu sprzedaży zapasu

6 Wartość godziwa cd 6. zapasów materiałów- aktualna cena nabycia 7. środków trwałych – wartość rynkowa lub ich wartość wg niezależnej wyceny; lub aktualna cena nabycia z uwzględnieniem aktualnego zużycia 8 WNiP – wartość oszacowana w oparciu o ceny podobnych aktywów, wartość zerową w odniesieniu do wartości firmy (+/-) zawartej w bilansie jednostki przejętej

7 Wartość godziwa 9. zobowiązań – wartość bieżąca (zdyskontowana) kwot wymagających zapłaty, wyznaczona przy odpowiednich bieżących stopach procentowych, wyznaczenie wartości bieżących w odniesieniu do krótko terminowych nie jest konieczne jeżeli nie są istotne różnice wyceny 10. rezerwy lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – wartość możliwa do realizacji przez połączone podmioty

8 Korekta wyceny 1.Wartość godziwa wyższa od księgowej Aktywa (DT)/ Kapitał z aktualizacji wyceny (CT) Zobowiązania (CT) Kapitał z aktualizacji (DT) 2. Wartość godziwa niższa od księgowej Aktywa (CT) Kapitał z aktualizacji (DT) Zobowiązania (DT) Kapitał z aktualizacji (CT)

9 Korekty na dzień nabycia Korekty Kapitałowe: -wyłączenie wartości nabycia udziałów, -Wyłączenia kapitałów własnych jednostki zależnej, -Uwzględnienie różnicy konsolidacyjnej dodatniej/ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych -Uwzględnienie kapitału mniejszości.


Pobierz ppt "Pierwsza Konsolidacja. Wartość godziwa aktywów Na dzień objęcia (wzmocnienia)kontroli przez jednostkę dominującą ustala się wartość godziwą aktywów netto."

Podobne prezentacje


Reklamy Google