Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki wojmos@wojmos.com

2 BILANS  Bilans to sposób przedstawiania MAJĄTKU firmy i źródeł jego finansowania. Ma dwie, ZAWSZE RÓWNE strony:  AKTYWA - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.  PASYWA - źródła pokrycia majątku przedsiębiorstwa AKTYWAPASYWA

3 AKTYWA  Aktywa dzielą się na TRWAŁE i OBROTOWE  TRWAŁE: charakteryzują się tym, że występują w wielu procesach gospodarczych, zużywając się stopniowo, powyżej 1 roku wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  OBROTOWE: są to aktywa o zapadalności krótkoterminowej należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe aktywa finansowe zapasy (towary, materiały, produkty gotowe, produkcja w toku)

4 PASYWA  Pasywa dzielimy na:  Kapitał własny: Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał... (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu...(wielkość ujemna)  Kapitał obcy : Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5 Przykład  Założono spółkę o kapitale początkowym 100.000, wpłaconym w 50% gotówką, w 50% aportem (40.000 nieruchomość, 10.000 patent)  Spółce wystawiono fakturę za zakupione surowce w wysokości 20.000 z terminem płatności 1 miesiąc  Spółka zaciągnęła kredyt pod zastaw nieruchomości w wysokości 25.000 (linia kredytowa)  Spółka wyprodukowała towary z 50% surowców  Spółka sprzedała całość towarów, wystawiając fakturę na 15.000  Spółce zapłacono fakturę za towary  Spółka spłaciła fakturę za surowce  Spółka kupiła obligacje państwowe na kwotę 10.000  Spółka kupiła akcje firmy Y na kwotę 5.000 z ideą odsprzedaży

6 Bilans (1/2)

7 Bilans (2/2)

8 RZiS


Pobierz ppt "Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google