Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St
Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki

2 BILANS Bilans to sposób przedstawiania MAJĄTKU firmy i źródeł jego finansowania. Ma dwie, ZAWSZE RÓWNE strony: AKTYWA - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. PASYWA - źródła pokrycia majątku przedsiębiorstwa AKTYWA PASYWA

3 AKTYWA Aktywa dzielą się na TRWAŁE i OBROTOWE
TRWAŁE: charakteryzują się tym, że występują w wielu procesach gospodarczych, zużywając się stopniowo, powyżej 1 roku wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe OBROTOWE: są to aktywa o zapadalności krótkoterminowej należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe aktywa finansowe zapasy (towary, materiały, produkty gotowe, produkcja w toku)

4 PASYWA Pasywa dzielimy na: Kapitał własny: Kapitał obcy:
Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał ... (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu ...(wielkość ujemna) Kapitał obcy: Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5 Przykład Założono spółkę o kapitale początkowym , wpłaconym w 50% gotówką, w 50% aportem ( nieruchomość, patent) Spółce wystawiono fakturę za zakupione surowce w wysokości z terminem płatności 1 miesiąc Spółka zaciągnęła kredyt pod zastaw nieruchomości w wysokości (linia kredytowa) Spółka wyprodukowała towary z 50% surowców Spółka sprzedała całość towarów, wystawiając fakturę na Spółce zapłacono fakturę za towary Spółka spłaciła fakturę za surowce Spółka kupiła obligacje państwowe na kwotę Spółka kupiła akcje firmy Y na kwotę z ideą odsprzedaży

6 Bilans (1/2)

7 Bilans (2/2)

8 RZiS


Pobierz ppt "Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St"

Podobne prezentacje


Reklamy Google