Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie finansowe OPP - warsztaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie finansowe OPP - warsztaty"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie finansowe OPP - warsztaty
24 luty 2014 roku 1

2 Co składa się na sprawozdanie finansowe OPP nieprowadzących działalności?
BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INFORMACJA DODATKOWA

3 Załącznik nr 1 Rozporządzenie MF z dnia 15 listopada 2001 r.
W bilansie wykazuje się informacje o stanie aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego (np ) i bieżącego roku obrotowego (np ) AKTYWA = PASYWA !

4 BILANS - aktywa II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów = A + B + C Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe (KLASYFIKACJA) III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

5 BILANS - pasywa Pasywa A. Fundusze własne I. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Suma pasywów : A + B

6 Rachunek zysków i strat
W rachunku wyników wykazuje się przychody i zyski oraz koszty i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy.

7 Załącznik nr 2 Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r.
A. Przychody z działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A – B) D. Koszty administracyjne: 1. Zużycie materiałów i energii 2. Usługi obce 3. Podatki i opłaty 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5. Amortyzacja 6. Pozostałe E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C – D + E – F + G – H)

8 Rachunek ZiS c.d. .J Zyski i straty nadzwyczajne: I. Zyski nadzwyczajne — wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne — wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I + J) I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

9 PLAN KONT Zespół „0” – środki trwałe Zespół „1” – środki pieniężne Zespół „2” – rozrachunki Zespół „3” – zapasy Zespół „5” – koszty statutowe i administracyjne (zespół „4”) Zespół „6” – rozliczenia międzyokresowe Zespół „7” – przychody i koszty powiązane Zespół „8” – fundusze, wynik finansowy

10 Konta syntetyczne i analityczne
Konto syntetyczne (główne ) – składa się z trzech cyfr, z czego pierwsza oznacza dany zespół Np. 130 – zespół 1, rachunki bankowe Konto analityczne (szczegółowe) – jako pod konto , konta głównego Np Bank Millenium lub

11 Zespół „0” Aktywa trwałe
010 – środki trwałe (nieruchomości, maszyny, środki transportu itd.) 020 – wartości niematerialne i prawne 070 – odpisy umorzeniowe środków trwałych 075 – odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych 080 – środki trwałe w budowie

12 Zespół „1” środki pieniężne
100 – kasa 130 – rachunki bankowe 136 – kredyty bankowe 137 – lokaty bankowe 145 – środki pieniężne w drodze (kasa-bank)

13 Zespół „2” – rozrachunki
201 – rozrachunki z odbiorcami krajowymi 202 – rozrachunki z dostawcami krajowymi 204 – rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 220 – rozrachunki publicznoprawne (ZUS/PODATKI) 230 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 235 – rozrachunki z wolontariuszami

14 Zespół „3” Materiały i towary
301 – rozliczenie zakupu 310 – materiały 330 - towary

15 Zespół „4” – koszty wg rodzaju
400 – amortyzacja 410 – zużycie materiałów i energii ( 411, 419) 429 – pozostałe usługi obce wynagrodzenia 440 – ubezpieczenia 450 – podatki i opłaty 465 – usługi bankowe 467 – podróże służbowe

16 Zespół „5” – koszty realizacji zadań statutowych i administracyjnych
500 – koszty działalności statutowej 550 – koszty administracyjne wg podziału z rozporządzenie: 550-1 : zużycie materiałów i energii 550-2 : usługi obce 550-3 : podatki i opłaty 550-4 : wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne 550-5 : amortyzacja 550-6 : pozostałe

17 Zespół „6” – rozliczenia międzyokresowe koszów
641 – rozliczenie międzyokresowe kosztów – czynne – poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów 642 – rozliczenie międzyokresowe kosztów – bierne – nieponiesione, ale dotyczące bieżących okresów

18 Zespół „7” – przychody i koszty
700 – przychody z działalności statutowej 750 – przychody finansowe 751 – koszty finansowe 760 – pozostałe przychody 761 – pozostałe koszty

19 Zespół „8” fundusz, wynik finansowy
800 – fundusz statutowy 820 – rozliczenie wyniku finansowego (pod datą zatwierdzenia sprawozdania za miniony rok) 845 – przychody przyszłych okresów 860 – wynik finansowy


Pobierz ppt "Sprawozdanie finansowe OPP - warsztaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google