Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

24 luty 2014 roku Sprawozdanie finansowe OPP - warsztaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "24 luty 2014 roku Sprawozdanie finansowe OPP - warsztaty."— Zapis prezentacji:

1 24 luty 2014 roku Sprawozdanie finansowe OPP - warsztaty

2 Co składa się na sprawozdanie finansowe OPP nieprowadzących działalności ? BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INFORMACJA DODATKOWA

3 Załącznik nr 1 Rozporządzenie MF z dnia 15 listopada 2001 r. W bilansie wykazuje się informacje o stanie aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego (np. 31.12.2012) i bieżącego roku obrotowego (np. 31.12.2013) AKTYWA = PASYWA !

4 BILANS - aktywa Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe (KLASYFIKACJA) III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów = A + B + C

5 BILANS - pasywa Pasywa A. Fundusze własne I. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Suma pasywów : A + B

6 Rachunek zysków i strat W rachunku wyników wykazuje się przychody i zyski oraz koszty i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy.

7 Załącznik nr 2 Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. A. Przychody z działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A – B) D. Koszty administracyjne: 1. Zużycie materiałów i energii 2. Usługi obce 3. Podatki i opłaty 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5. Amortyzacja 6. Pozostałe E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C – D + E – F + G – H)

8 Rachunek ZiS c.d..J Zyski i straty nadzwyczajne: I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I + J) I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

9 PLAN KONT Zespół 0 – środki trwałe Zespół 1 – środki pieniężne Zespół 2 – rozrachunki Zespół 3 – zapasy Zespół 5 – koszty statutowe i administracyjne (zespół 4) Zespół 6 – rozliczenia międzyokresowe Zespół 7 – przychody i koszty powiązane Zespół 8 – fundusze, wynik finansowy

10 Konta syntetyczne i analityczne Konto syntetyczne (główne ) – składa się z trzech cyfr, z czego pierwsza oznacza dany zespół Np. 130 – zespół 1, rachunki bankowe Konto analityczne (szczegółowe) – jako pod konto, konta głównego Np. 130-1 Bank Millenium lub 130-001

11 Zespół 0 Aktywa trwałe 010 – środki trwałe (nieruchomości, maszyny, środki transportu itd.) 020 – wartości niematerialne i prawne 070 – odpisy umorzeniowe środków trwałych 075 – odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych 080 – środki trwałe w budowie

12 Zespół 1 środki pieniężne 100 – kasa 130 – rachunki bankowe 136 – kredyty bankowe 137 – lokaty bankowe 145 – środki pieniężne w drodze (kasa-bank)

13 201 – rozrachunki z odbiorcami krajowymi 202 – rozrachunki z dostawcami krajowymi 204 – rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 220 – rozrachunki publicznoprawne (ZUS/PODATKI) 230 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 235 – rozrachunki z wolontariuszami Zespół 2 – rozrachunki

14 Zespół 3 Materiały i towary 301 – rozliczenie zakupu 310 – materiały 330 - towary

15 Zespół 4 – koszty wg rodzaju 400 – amortyzacja 410 – zużycie materiałów i energii ( 411, 419) 429 – pozostałe usługi obce 430 - wynagrodzenia 440 – ubezpieczenia 450 – podatki i opłaty 465 – usługi bankowe 467 – podróże służbowe

16 Zespół 5 – koszty realizacji zadań statutowych i administracyjnych 500 – koszty działalności statutowej 550 – koszty administracyjne wg podziału z rozporządzenie: 550-1 : zużycie materiałów i energii 550-2 : usługi obce 550-3 : podatki i opłaty 550-4 : wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne 550-5 : amortyzacja 550-6 : pozostałe

17 Zespół 6 – rozliczenia międzyokresowe koszów 641 – rozliczenie międzyokresowe kosztów – czynne – poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów 642 – rozliczenie międzyokresowe kosztów – bierne – nieponiesione, ale dotyczące bieżących okresów

18 Zespół 7 – przychody i koszty 700 – przychody z działalności statutowej 750 – przychody finansowe 751 – koszty finansowe 760 – pozostałe przychody 761 – pozostałe koszty

19 Zespół 8 fundusz, wynik finansowy 800 – fundusz statutowy 820 – rozliczenie wyniku finansowego (pod datą zatwierdzenia sprawozdania za miniony rok) 845 – przychody przyszłych okresów 860 – wynik finansowy


Pobierz ppt "24 luty 2014 roku Sprawozdanie finansowe OPP - warsztaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google