Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z konsultacji społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 PODSUMOWANIE Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z konsultacji społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 PODSUMOWANIE Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Raport z konsultacji społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 PODSUMOWANIE Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław 2014 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020

2  Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 został przyjęty Uchwałą nr 4894/IV/2013 z 25 października 2013 r. przez Zarządu Województwa Dolnośląskiego.  Konsultacje społeczne rozpoczęły się w dniu 28 października i trwały do 2 grudnia 2013 r. Wrocław 2014

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020  Raport z konsultacji społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 został przyjęty Uchwałą nr 5148/IV/2013 z 23 grudnia 2013 r. przez Zarządu Województwa Dolnośląskiego.  Raport z konsultacji społecznych Projektu RPO WD 2014- 2020 został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 2 stycznia 2014 r. Wrocław 2014

4 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020  Raport podzielono na II rozdziały:  I rozdział zawiera ogólne informacje dotyczące konsultacji społecznych, wskazuje cel i podstawę prawną, sposób organizacji oraz miejsca i terminy poszczególnych spotkań,  II rozdział zawiera zestawienie uczestników zgłaszających uwagi oraz informacje o ilości i rodzaju uwag oraz sposobie ich rozpatrzenia,  Załącznik do raportu stanowi zastawienie wszystkich zgłoszonych uwag wraz z odniesieniami. Wrocław 2014

5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Uczestnicy konsultacji społecznych Łącznie w 36 spotkaniach uczestniczyło ponad 1 300 osób. Wpłynęło 1161 uwag. Uwagi zgłoszono za pomocą formularza, poczty elektronicznej jak i tradycyjnej. Wrocław 2014 WyszczególnienieZgłoszone uwagi Jednostki samorządu terytorialnego 27% Administracja rządowa 8,5% Organizacja pozarządowa 20,3% Osoba fizyczna 10,5% Przedsiębiorstwo 8,9% Środowisko naukowe 5,4% Inne 12,8% Instytucja (inna niż wymieniona wyżej) 6,6% OGÓŁEM 100% Tabela 1. Podział podmiotów ze względu na formę prawną, które zgłosiły uwagi do Projektu RPO WD 2014-2020.

6 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Statystyka zgłoszonych uwag Wrocław 2014 WyszczególnienieZgłoszone uwagi Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 8,61% Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne 3,62% Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna 13,01% Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby 14,47% Oś priorytetowa 5 Transport 6,29% Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej 7,58% Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna 4,65% Oś priorytetowa 8 Rynek pracy 5,00% Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne 6,98% Oś priorytetowa 10 Edukacja 7,24% Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna 0,6% Zintegrowane podejście terytorialne 3,36% Plan finansowy programu 2,07% Diagnoza 2,33% Inne 14,21%

7 Wrocław 2014 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Statystyka zgłoszonych uwag

8 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Na potrzeby usystematyzowania wszystkich zgłoszonych uwag, przyjęto następujący sposób ich klasyfikacji  uwaga uwzględniona,  uwaga częściowo uwzględniona,  uwaga nieuwzględniona,  uwaga do uwzględnienia w uszczegółowieniu lub innym dokumencie programowym,  uwaga odrzucona ze względu na linię demarkacyjną,  uwaga w formie komentarza lub pytania,  uwaga do rozpatrzenia. Wrocław 2014

9 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Na potrzeby usystematyzowania wszystkich zgłoszonych uwag, przyjęto następujący sposób ich klasyfikacji  Status „uwzględnione” lub „częściowo uwzględnione” uzyskało 42% uwag;  Status „odrzucone” lub „odrzucone z powodu linii demarkacyjnej” uzyskało 37% uwag;  Status „uwaga do uwzględnienia w uszczegółowieniu lub innym dokumencie programowym” uzyskało ponad 8% uwag;  Status „uwaga w formie komentarza lub pytania” uzyskało około 6% uwag;  Status „uwaga do rozpatrzenia” uzyskało około 7% uwag. Wrocław 2014

10 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Zmiany wprowadzone po uwzględnieniu uwag Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje  Rozszerzono katalog potencjalnych beneficjentów w niektórych Priorytetach Inwestycyjnych m.in. o „uczelnie/szkoły wyższe”;  Rozszerzono preferencję dot. klastrów na projekty realizowane w konsorcjach;  Wskaźniki uszczegółowiono zgodnie z metodologią GUS. Wrocław 2014

11 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Zmiany wprowadzone po uwzględnieniu uwag Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne  Rozszerzono katalog potencjalnych beneficjentów w niektórych Priorytetach Inwestycyjnych m. in. o „szkoły i uczelnie artystyczne” i „instytucje naukowe”;  Doprecyzowano preferencję dot. interoperacyjności proponowanych rozwiązań;  Zapisy uzupełniono o wsparcie projektów z zakresu „open data” i „open gov”. Wrocław 2014

12 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Zmiany wprowadzone po uwzględnieniu uwag Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna  Rozszerzono katalog potencjalnych beneficjentów i grup docelowych m.in. o „kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych” i „uzdrowiska”;  Wsparcie rozszerzono o możliwość finansowania trigeneracji - czyli zintegrowanej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu;  W kierunkach wsparcia doprecyzowano zapis umożliwiający finansowanie energooszczędnego oświetlenia miejskiego. Wrocław 2014

13 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Zmiany wprowadzone po uwzględnieniu uwag Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby  Rozszerzono katalog potencjalnych beneficjentów m.in. o „szkoły wyższe” i „organizacje badawcze i konsorcja naukowe„;  Rezygnacja z preferencji dot. WPGO (inwestycje będą musiały wynikać z planów inwestycyjnych zatwierdzanych przez MŚ – kryterium dostępu). Wrocław 2014

14 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Zmiany wprowadzone po uwzględnieniu uwag Oś priorytetowa 5 Transport  Zweryfikowano wskaźniki w oparciu o dane GUS;  Rozszerzono zapisy umożliwiając finansowanie lokalnych linii kolejowych;  Definicje wskazane w uwagach wpisano w treść dokumentu. Wrocław 2014

15 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Zmiany wprowadzone po uwzględnieniu uwag Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej  Rozszerzono katalog potencjalnych beneficjentów i grup docelowych m.in. o kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;  Dodano zapisy dot. tworzenia ośrodków wsparcia;  W ramach PI Rewitalizacja zdegradowanych obszarów interwencję poszerzono o części wspólne budynków mieszkaniowych, bez ograniczania się tylko do budynków zabytkowych. Wrocław 2014

16 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Zmiany wprowadzone po uwzględnieniu uwag Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna  Rozszerzono katalog potencjalnych beneficjentów i grup docelowych m.in. o „organizacje pozarządowe” ;  Wskazano iż możliwe jest wsparcie przyszkolnej infrastruktury, w tym sportowej;  Wprowadzono drobne korekty tekstu zaproponowane w uwagach. Wrocław 2014

17 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Zmiany wprowadzone po uwzględnieniu uwag Oś priorytetowa 8 Rynek pracy  Kierunki wsparcia poszerzono o propozycje zaproponowane w uwagach m.in. wparcie finansowe dla nowo powstałych, funkcjonujących przedsiębiorstw;  W zapisach dotyczących osi priorytetowej zaakcentowano zapisy dot. działania zw. z aktywizacją zawodową osób starszych;  Część zaproponowanych zapisów o charakterze redakcyjnym uwzględniono w zapisach dokumentu. Wrocław 2014

18 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Zmiany wprowadzone po uwzględnieniu uwag Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne  Katalog potencjalnych beneficjentów i grup docelowych obejmie wszystkie osoby niepełnosprawne, bez wskazywania konkretnych rodzajów;  Część wskaźników zaproponowanych w uwagach uwzględniono w treści dokumentu;  W ramach Priorytetu Inwestycyjnego Wspieranie gospodarki społecznej „przedsiębiorstwa” usunięto z listy beneficjentów. Wrocław 2014

19 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Zmiany wprowadzone po uwzględnieniu uwag Oś priorytetowa 10 Edukacja  Kierunki wsparcia poszerzono o zaproponowane zapisy dot. osób dorosłych (LLL);  Preferencje rozszerzono i uwzględniono projekty partnerskie z organizacjami pozarządowymi;  Wprowadzono drobne korekty tekstu zaproponowane w uwagach. Wrocław 2014

20 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Harmonogram prac nad nowym RPO WD 2014-2020  Opracowanie kolejnej wersji Programu uwzględniającej uwagi z konsultacji społecznych, uwagi z MIR, analizy ex-ante oraz Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko,  Wpłynęły uwagi z MIR do Projektu RPO WD 2014-2020, obecnie trwa proces ich rozpatrywania,  20 grudnia 2013 r. został odebrany I etap analizy ex-ante do RPO 2014-2020, obecnie trwają prace nad II etapem,  W najbliższym czasie rozpoczną się konsultacje społeczne dokumentu: projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WD 2014-2020”,  Negocjacje z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju,  Program zostanie przekazany do Komisji Europejskiej do dnia 10 kwietnia 2014 r. Wrocław 2014

21 Dziękuję za uwagę Wrocław 2014


Pobierz ppt "Raport z konsultacji społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 PODSUMOWANIE Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google