Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE POŚWIĘTNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE POŚWIĘTNE"— Zapis prezentacji:

1 POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE POŚWIĘTNE
jm-mojaklasa.blogspot.com

2 CEL DEBATY: Zebranie pomysłów, jak młodzi mieszkańcy Gminy Poświętne mogą czerpać korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej

3 Od 1 lipca 2013 w skład Unii Europejskiej wchodzi 28 państw.
UNIA EUROPEJSKA Unia Europejska – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Od 1 lipca 2013 w skład Unii Europejskiej wchodzi 28 państw.

4 CELE UNII EUROPEJSKIEJ
promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,

5 CELE UNII EUROPEJSKIEJ
rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych, ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, polepszenie standardów życia.

6 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
Polska w Unii Europejskiej – Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Polska uzyskała z Unii mnóstwo dotacji, dzięki czemu w szybkim tempie się rozwija. Powstają nowe drogi czy zakłady przemysłowe.

7 Środki z budżetu Unii Europejskiej – skąd i na co?
Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł: z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej ; z dochodów z VAT ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich

8 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA PODLASIU
PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA PROGRAM ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ PROGRAM POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

9 przykłady projektów w naszej gminie
We wsi Gołębie wybudowano plac zabaw, który będzie miejscem zabaw dzieci oraz odpoczynku i rekreacji dorosłych. Z placu zabaw mogą korzystać mieszkańcy nie tylko Gołębi i Poświętnego, ale także okolicznych wsi. Plac zabaw usytuowany jest w pobliżu miejscowej szkoły i wyposażony jest w huśtawki, zjeżdżalnie, sprężynowce, ławeczki. Budowę placu zabaw rozpoczęto r., a zakończono r. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł około 70 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 tys. zł., pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

10 PRZYKŁADY PROJEKTÓW W naszej GMINIE
W dniu 19 listopada 2009 roku w gminie Poświętne w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" oddano do użytku wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 30 na 60 m oraz boisko do gry w piłkę siatkową o wymiarach 20 na 30 m. Jest także zaplecze socjalne z toaletami i szatnią. Cały obiekt jest ogrodzony i oświetlony. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Przedsięwzięcie finansowane było: - ze środków Ministra Sportu i Turystyki – zł, - ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: działanie „Odnowa i rozwój wsi” – zł, - z budżetu gminy Poświętne – zł. Łączny koszt przedsięwzięcia, z uwzględnieniem kosztów przygotowania dokumentacji projektowej i kosztów nadzoru inwestorskiego wyniósł około zł.

11 Pytanie 1 jakie korzyści przyniosły mieszkańcom gminy zrealizowane projekty unijne?

12 PROJEKTY UNIJNE W NASZEJ SZKOLE
UCZEŃ ONLINE; ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE; "SZKOLNE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE" W RAMACH PROJEKTU AKTYWNA SZKOŁA e-TWINNING.

13 PYTANIE 2 jAK MŁODZIEŻ NASZEJ SZKOŁY MOŻE WYKORZYSTAĆ FUNDUSZE UNIJNE?

14 przykłady innych projektów w naszej gminie
plac zabaw w Pietkowie; nowa droga we wsi Gabrysin; nowa droga we wsi Zdrody Nowe; świetlica wiejska w Grochach; świetlica wiejska w Wilkowie Starym; świetlica wiejska w Brzozowie Starym; centrum wsi Pietkowo.

15 PYTANIE 3 CZY KTOKOLWIEK Z PAŃSTWA ZNAJOMYCH, RODZINY, PRZYJACIÓŁ SKORZYSTAŁ BEZPOŚREDNIO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH?

16 PYTANIE 4 CZY WYOBRAŻACIE PAŃSTWO, ŻE POLSKA MOGŁABY WYJŚĆ Z UNII EUROPEJSKIEJ?

17 nie - 93% TAK - 7% WYNIKI ANKIETY
NA PYTANIE: Czy Wyobrażacie Sobie, że polska mogłaby wyjść z unii europejskiej? , MŁODZIEŻ W GIMNAZJUM ODPOWIEDZIAŁA: nie - 93% TAK - 7%

18 WNIOSKI MIESZKAŃCY GMINY POŚWIĘTNE MOGĄ CZERPAĆ KORZYŚCI Z UNII EUROPEJSKIEJ POPRZEZ:
BRANIE UDZIAŁU W PROJEKTACH UNIJNYCH W SZKOLE; SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA KONKRETNE CELE; WYKORZYSTYWANIE DOFINANSOWAŃ PRZEZ GMINĘ; KORZYSTANIE ZE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW DZIĘKI PROJEKTOM UNIJNYM.

19 DEBATĘ PRZYGOTOWAŁY: MILENA FALKOWSKA WERONIKA GĄSOWSKA

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE POŚWIĘTNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google