Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE POŚWIĘTNE jm-mojaklasa.blogspot.com.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE POŚWIĘTNE jm-mojaklasa.blogspot.com."— Zapis prezentacji:

1 POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE POŚWIĘTNE jm-mojaklasa.blogspot.com

2 CEL DEBATY: Zebranie pomysłów, jak młodzi mieszkańcy Gminy Poświętne mogą czerpać korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej www.wrotapodlasia.pl

3 UNIA EUROPEJSKA www.wrotapodlasia.pl Unia Europejska – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Od 1 lipca 2013 w skład Unii Europejskiej wchodzi 28 państw.

4 CELE UNII EUROPEJSKIEJ promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, www.wrotapodlasia.pl

5 CELE UNII EUROPEJSKIEJ rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych, ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, polepszenie standardów życia. www.wrotapodlasia.pl

6 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ Polska w Unii Europejskiej – Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Polska uzyskała z Unii mnóstwo dotacji, dzięki czemu w szybkim tempie się rozwija. Powstają nowe drogi czy zakłady przemysłowe. www.wrotapodlasia.pl

7 ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – SKĄD I NA CO? Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł: z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej ; z dochodów z VAT ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich www.wrotapodlasia.pl

8 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA PODLASIU PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA PROGRAM ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ PROGRAM POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY www.wrotapodlasia.pl

9 PRZYKŁADY PROJEKTÓW W NASZEJ GMINIE We wsi Gołębie wybudowano plac zabaw, który będzie miejscem zabaw dzieci oraz odpoczynku i rekreacji dorosłych. Z placu zabaw mogą korzystać mieszkańcy nie tylko Gołębi i Poświętnego, ale także okolicznych wsi. Plac zabaw usytuowany jest w pobliżu miejscowej szkoły i wyposażony jest w huśtawki, zjeżdżalnie, sprężynowce, ławeczki. Budowę placu zabaw rozpoczęto 28.05.2012 r., a zakończono 12.07.2012 r. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł około 70 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 tys. zł., pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. http://www.gminaposwietne.vipserv.org/ www.wrotapodlasia.pl

10 PRZYKŁADY PROJEKTÓW W NASZEJ GMINIE W dniu 19 listopada 2009 roku w gminie Poświętne w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" oddano do użytku wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 30 na 60 m oraz boisko do gry w piłkę siatkową o wymiarach 20 na 30 m. Jest także zaplecze socjalne z toaletami i szatnią. Cały obiekt jest ogrodzony i oświetlony. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Przedsięwzięcie finansowane było: - ze środków Ministra Sportu i Turystyki – 333 000 zł, - ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: działanie „Odnowa i rozwój wsi” – 500 000 zł, - z budżetu gminy Poświętne – 311 000 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia, z uwzględnieniem kosztów przygotowania dokumentacji projektowej i kosztów nadzoru inwestorskiego wyniósł około 1 144 000 zł. http://www.gminaposwietne.vipserv.org/ www.wrotapodlasia.pl

11 PYTANIE 1 JAKIE KORZYŚCI PRZYNIOSŁY MIESZKAŃCOM GMINY ZREALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE? www.wrotapodlasia.pl

12 PROJEKTY UNIJNE W NASZEJ SZKOLE UCZEŃ ONLINE; ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE; "SZKOLNE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE" W RAMACH PROJEKTU AKTYWNA SZKOŁA e-TWINNING. www.wrotapodlasia.pl

13 PYTANIE 2 JAK MŁODZIEŻ NASZEJ SZKOŁY MOŻE WYKORZYSTAĆ FUNDUSZE UNIJNE? www.wrotapodlasia.pl

14 PRZYKŁADY INNYCH PROJEKTÓW W NASZEJ GMINIE plac zabaw w Pietkowie; nowa droga we wsi Gabrysin; nowa droga we wsi Zdrody Nowe; świetlica wiejska w Grochach; świetlica wiejska w Wilkowie Starym; świetlica wiejska w Brzozowie Starym; centrum wsi Pietkowo. http://www.gminaposwietne.vipserv.org/ www.wrotapodlasia.pl

15 PYTANIE 3 CZY KTOKOLWIEK Z PAŃSTWA ZNAJOMYCH, RODZINY, PRZYJACIÓŁ SKORZYSTAŁ BEZPOŚREDNIO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH? www.wrotapodlasia.pl

16 PYTANIE 4 CZY WYOBRAŻACIE PAŃSTWO, ŻE POLSKA MOGŁABY WYJŚĆ Z UNII EUROPEJSKIEJ? www.wrotapodlasia.pl

17 NA PYTANIE: CZY WYOBRAŻACIE SOBIE, ŻE POLSKA MOGŁABY WYJŚĆ Z UNII EUROPEJSKIEJ?, MŁODZIEŻ W GIMNAZJUM ODPOWIEDZIAŁA: NIE - 93% TAK - 7% www.wrotapodlasia.pl WYNIKI ANKIETY

18 WNIOSKI MIESZKAŃCY GMINY POŚWIĘTNE MOGĄ CZERPAĆ KORZYŚCI Z UNII EUROPEJSKIEJ POPRZEZ: BRANIE UDZIAŁU W PROJEKTACH UNIJNYCH W SZKOLE; SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA KONKRETNE CELE; WYKORZYSTYWANIE DOFINANSOWAŃ PRZEZ GMINĘ; KORZYSTANIE ZE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW DZIĘKI PROJEKTOM UNIJNYM. www.wrotapodlasia.pl

19 DEBATĘ PRZYGOTOWAŁY: MILENA FALKOWSKA WERONIKA GĄSOWSKA www.wrotapodlasia.pl

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! www.wrotapodlasia.pl


Pobierz ppt "POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE POŚWIĘTNE jm-mojaklasa.blogspot.com."

Podobne prezentacje


Reklamy Google