Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASTER WSPIERAJĄCY TURYSTYKĘ MEDYCZNĄ I UZDROWISKOWĄ W WOJ. K UJAWSKO -P OMORSKIM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASTER WSPIERAJĄCY TURYSTYKĘ MEDYCZNĄ I UZDROWISKOWĄ W WOJ. K UJAWSKO -P OMORSKIM."— Zapis prezentacji:

1 KLASTER WSPIERAJĄCY TURYSTYKĘ MEDYCZNĄ I UZDROWISKOWĄ W WOJ. K UJAWSKO -P OMORSKIM

2 www.kpoplewiatan.pl Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. M. Porter, 1990

3 www.kpoplewiatan.pl Klaster to sieć przedsiębiorstw, ich klientów i dostawców materiałów, komponentów, maszyn, narzędzi, usług szkoleniowych i zasobów finansowych Anderson [1994]

4 www.kpoplewiatan.pl Sfera publiczna Sfera biznesu Sfera B&R Klaster

5 www.kpoplewiatan.pl

6

7

8 umowy konsorcjum, stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni, organizacji przedsiębiorców, spółki,(s.c. spółki kapitałowe* i osobowe) *W przypadku jeśli klaster chciałaby się ubiegać o środki z funduszy strukturalnych w umowie spółki (np. sp. z o.o.) musiałby pojawić się zapis, iż spółka jest non-profit, bądź też, że spółka przeznacza wszystkie swoje zyski na cele statutowe (związane z funkcjonowaniem sieci/klastra); W P OLSCE KLASTRY PRZYBIERAJĄ M. IN. FORMĘ :

9 Korzyści uczestnictwa w klastrze Kształtowanie rynku wyspecjalizowanych usług, z których najważniejsze znaczenie ma wiedza oraz wysokiej jakości kapitał ludzki Stymulowanie procesów absorpcji i generowania nowych innowacji, dzięki przestrzennej bliskości oraz interakcjom między różnymi podmiotami działającymi w ramach struktur klastrowych Zwiększenie atrakcyjności lokalizacyjnej dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych Możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych Możliwość tworzenia transgranicznych sieci klastrów Dostęp do wymagających klientów, których potrzeby antycypują zmiany na rynku międzynarodowym Bliskość rywali rynkowych, którzy walczą o przywództwo w branży Bliskość innowacyjnych branż pokrewnych, wspierających oraz powiązanych z nimi instytucji Bliskość innych podmiotów powiązanych z klastrem Możliwość korzystania przedsiębiorstw z pomocy biznesowej oferowanej przez koordynatorów klastra

10 www.kpoplewiatan.pl D ZIAŁANIA UE 2007-2013 ( NABORY ZAMKNIĘTE ) PO IG: - 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym - 5.2. Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym PO KL: - 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności - 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw PARP : Wsparcie na rozwój klastra RPO WK-P: - 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii - 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu

11 www.kpoplewiatan.pl PO IG 5.1 W SPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM – WCZESNA FAZA Dofinansowanie dla koordynatora klastra na: zakup środków trwałych i wartości niem. i praw. szkolenia i doradztwo koszty osobowe i administracyjne max 200 000 euro na fazę rozwoju powiązania max 27 000 000 zł

12 www.kpoplewiatan.pl J AKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ ? udział co najmniej 6 niepowiązanych przedsiębiorców – w tym min. 50% MŚP co najmniej 1 organizacja badawcza co najmniej 1 instytucja otoczenia biznesu

13 www.kpoplewiatan.pl J AKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ ? cd. udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie wynosi ogółem co najmniej 10%* - czyli poza woj. kuj-pom trwałość projektu (dla MŚP) – 3 lata od zakończenia projektu Wnioskodawca nie działa dla zysku *suma przychodów na podstawie umów sprzedaży, faktur w stosunku do całkowitych przychodów poszczególnych przedsiębiorców klastra

14 www.kpoplewiatan.pl W YMOGI DOT. PROFILU DZIAŁALNOŚCI Profil technologiczny – konieczność wykazania, że: do wytworzenia usługi wymagane jest zastosowanie zaawansowanych technologii oraz dużych nakładów na badania i rozwój, członkowie powiązania wytwarzają zaawansowane technologicznie usługi w momencie składania wniosku o dofinansowanie

15 www.kpoplewiatan.pl W KŁAD WŁASNY Minimalny wkład własny to co najmniej suma: 5% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych oraz kwoty stanowiącej różnicę między wydatkami całkowitymi w projekcie a kwotą dofinansowania środki mogą być gwarantowane tylko przez osoby prawne – na podstawie dok. finansowych

16 www.kpoplewiatan.pl K RYTERIA FAKULTATYWNE lokalizacja w SSE, parkach technologicz. inkubatorach przedsiębiorczości lub technologicznych wykorzystanie wyników B+R większy niż minimalny udział wkładu własnego (o 10%) posiadanie patentów – przynajmniej 1 uczestnik wcześniejsza współpraca z uczelniami lub instytucjami otoczenia biznesu

17 www.kpoplewiatan.pl K RYTERIA FAKULTATYWNE współpraca z innymi powiązaniami kooperacyjnymi zgodność z dok. strategicznymi woj. (RSI, list intencyjny władz) podmiot należący do Krajowego Systemu Usług

18 www.kpoplewiatan.pl PO KL 2.1.3 Wsparcie na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw projekty szkoleniowe dot. powiązań kooperacyjnych polskich przedsiębiorstw – działania dla klastrów na warsztaty, szkolenia, doradztwo i wizyty studyjne w UE

19 www.kpoplewiatan.pl Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń www.kpoplewiatan.pl biuro@kpoplewiatan.pl


Pobierz ppt "KLASTER WSPIERAJĄCY TURYSTYKĘ MEDYCZNĄ I UZDROWISKOWĄ W WOJ. K UJAWSKO -P OMORSKIM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google