Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Doświadczenia naboru edycja 2008 i 2009 Piotr Kryjom Warszawa, 9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Doświadczenia naboru edycja 2008 i 2009 Piotr Kryjom Warszawa, 9."— Zapis prezentacji:

1 Działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Doświadczenia naboru edycja 2008 i 2009 Piotr Kryjom Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 2009 IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP

2 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Plan prezentacji 1.Zasady dotyczące działania 5.1, Definicja powiązania kooperacyjnego, Warunki wsparcia koordynatora powiązania kooperacyjnego, 2. Wyniki ewaluacji działania 5.1, 3. Korzyści dla przedsiębiorców.

3 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. I. Cel działania 5.1 Celem działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi. W ramach działania wsparciem zostaną objęte wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów mających na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.

4 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Co to jest powiązanie kooperacyjne? Powiązanie kooperacyjne - zgrupowanie działających w określonym sektorze: niezależnych przedsiębiorców, w tym nowopowstałych przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania.

5 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Budowa powiązania kooperacyjnego

6 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wsparcie może uzyskać KOORDYNATOR powiązania kooperacyjnego (1 z 2) fundacja, stowarzyszenie, S.A., Sp. z o.o., organizacja przedsiębiorców, której przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi, zapewni udział w projekcie co najmniej 10 niezależnych przedsiębiorców, nie mniej niż 50% uczestników powiązania stanowić będą MSP, udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar na którym zlokalizowany jest klaster wynosi ogółem co najmniej 30%, posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP,

7 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wsparcie może uzyskać KOORDYNATOR powiązania kooperacyjnego (2 z 2) posiada minimum roczne doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania, zatrudnia pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje, zapewni równy, odpłatny dostęp wszystkim podmiotom funkcjonującym w ramach powiązania do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia powstałego lub nabytego w ramach projektu, zobowiąże się do utrzymania inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji.

8 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Konstrukcja działania 5.1 Działanie 5.1 Komponent inwestycyjny Komponent szkoleniowy Ekspansja rynkowa Komponent doradczy Komponent administracyjno-osobowy

9 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. DZIAŁANIE 5.1 PO IG - KOSZTY KWALIFIKOWANE WYDATKI NA NOWĄ INWESTYCJĘ nabycie prawa własności lub prawa wieczystego gruntu (do 10% całkowitych wydatków kwalifkowanych) zakup towarów i usług, zakup nowych urządzeń i maszyn oraz sprzętu z oprzyrządowaniem, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej ZAKUP USŁUG DORADCZYCH zakup usług doradczych związanych z opracowaniem planu rozwoju i ekspansji na rzecz koordynatora oraz innych usług doradczych na rzecz członków powiązania związanych z realizacją projektu WYDATKI NA SZKOLENIA zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do realizacji projektu (do 10%) WYDATKI NA EKSPANSJĘ RYNKOWĄ POWIĄZANIA rekrutacji i zatrudnienie specjalistów zagranicznych; programów praktyk i staży pracowników naukowych oraz studentów odbywanych u przedsiębiorców działających w ramach powiązania; opłaty i składki związane z udziałem w międzynarodowych sieciach branżowych KOSZTY OSOBOWE I ADMINISTRACYJNE działania marketingowe w celu pozyskania nowych podmiotów, zarządzanie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji w celu wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań pomiędzy członkami powiązania.

10 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Alokacja EFRR:88,65 mln EUR Budżet państwa:15,65 mln EUR RAZEM:104,3 mln EUR Alokacja na rok 2009 – 137 874 560 PLN Maksymalna wartość wsparcia: na komponent inwestycyjny ( nie więcej niż 40% wydatków kwalifikowanych i 3 mln PLN) 20 mln PLN na komponent szkoleniowy (35% dla dużych, 45% dla średniego i 55% dla pozostałych) 1 mln PLN na komponent doradczy 400 tys PLN na komponent ekspansja rynkowa 600 tyś PLN na koszty operacyjne i administracyjne 5% całkowitej wartości projektu.

11 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Mechanizm rozliczania udzielonej pomocy po 15 latach Rozliczenie projektu: Zwrot = kwota dotacji – (pomoc publiczna + pomoc de minimis) Rozliczenie wybudowanej infrastruktury: Zwrot = wartość końcowa nieruchomości – wartość początkowa nieruchomości

12 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Rezultaty naboru edycja 2009: Złożono 2 wnioski na łączną kwotę – 26 340 668,31 zł Procent wykorzystania: 19,10 % Charakterystyka projektów: -Profil branżowy - 2 projekty z sektora budowlanego, -Koordynatorzy – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -Ilość członków powiązania - 19 i 20 (w tym 15 i 17 przedsiębiorców), -Lokalizacja – województwo mazowieckie i śląskie.

13 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. II. WYNIKI ewaluacji Mała populacja (realnych) powiązań kooperacyjnych Słabość koordynatorów, dezintegracja Wysokie ryzyko realizacji projektu Źródło: Wstępne wyniki ewaluacji działania 5.1 Piotr Tamowicz

14 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 1. Mała populacja (realnych) klastrów Konkurenc ja + kooperacja + specjalizac ja [duża] Konkurencj a + kooperacja + specjalizacj a [mała] Kompletność struktury podmiotowej (mała ) Kompletnoś ć struktury podmiotow ej (duża) 1818 2020 6 1919 8 2323 1717 9 3 4 1 1313 2525 1515 1616 2424 1414 1010 2 5 2727 1 2121 7 1212 2 2828 2929 Dolina lotnicza Kotły Pleszewskie Źródło: Wstępne wyniki ewaluacji działania 5.1 ICG Piotr Tamowicz

15 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Grupa docelowa dla 5.1? 2. Słabość koordynatorów Potencjał finansowo - org. mały duży Rodzaj koordynatora Podmiot dedykowany Multi agencja Pleszew WPT Aviation Maz Dolina Lotnicza Tarnów JCI FOZ Źródło: Wstępne wyniki ewaluacji działania 5.1 ICG Piotr Tamowicz

16 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 3. Lista ryzyk nabycie gruntu, wybudowanie budynku/budowli – prawdopodobieństwo zwrotu różnicy (Ww<Wr) = 1, kontrola nad składem powiązania w celu utrzymania popytu na usługi/produkty, ryzyko prowadzenia działlności gospodarczej, upadłość firm działających w powiązaniu, finansowanie kosztów osobowych i administracyjnych po 3 latach realizacji projektu, właściwa kalkulacja ceny usługi świadczonej na bazie powstałej w ramach projektu infrastruktury. Źródło: Wstępne wyniki ewaluacji działania 5.1 ICG Piotr Tamowicz

17 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 3. Lista ryzyk Wycena pomocy dla przedsiębiorców… Odpłatność < Koszt utrzymania/udostępnienia Cena rynkowa Wartość udzielonej pomocy Źródło: Wstępne wyniki ewaluacji działania 5.1 ICG Piotr Tamowicz

18 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Logika projektu infrastrukturalnego powiązanie kooperacyjne Infrastruktura działania miękkie produkt innowacyjny faza koncepcyjna projektfaza komercjalizacji zapewnienie popytu niższy koszt wytworzenia udział w zysku Korzyści dla przedsiębiorców

19 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Logika projektu miękkiego powiązanie kooperacyjne Infrastruktura działania miękkie produkt innowacyjny faza koncepcyjna projektfaza komercjalizacji doradztwo, ekspansja rynkowa Podniesienie kwalifikacji pracowników, obniżenie kosztów pracy

20 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Matryca innowacyjnego produktu/technologii Rodzaj innowacjiOddziaływanie w obrębie powiązania Oddziaływanie w obrębie kraju Oddziaływanie międzynarodowe produktowa+++ procesowa+++ marketingowa+++ organizacyjna+++ nowość+++ użyteczność+++ opłacalność+++

21 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Najczęściej popełniane błędy formalne 1.Wypełnienie wniosku niezgodnie z Instrukcją: niewypełnione pola, błędy rachunkowe, nieprawidłowo wypełnione pola, brak danych dotyczących podmiotów wchodzących w skład powiązania, nieprawidłowe zakwalifikowanie przedsiębiorców (kryterium nr 5), 2.Brak faktycznej współpracy z organizacją badawczą lub instytucją otoczenia biznesu (kryterium 17), 3.Wnioskodawca nie zapewnia, że podstawowym przedmiotem jego działalności jest realizacji przedsięwzięć na rzecz członków powiązania (kryterium nr 20), 4.Brak niezależności przedsiębiorców (kryterium nr 1), 5.Załączniki: Analiza potrzeb i specyfiki grupy docelowej – brak dokumentu, brak informacji na temat okresu za jaki został ona stworzona.

22 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Najczęściej popełniane błędy merytoryczne 1.Produkty projektu nie są wykorzystywane przez wszystkie podmioty znajdujące się w powiązaniu (kryterium 8), 2.Niepełne określenie potencjału grupy docelowej (kryterium nr 9), 3.Planowane wydatki są niekwalifikowane; szkolenia specjalistyczne niezwiązane z inwestycją (kryterium nr 13), 4.Nie przedstawiono sposobu wyliczenia przychodu ze sprzedaży poza obszar lokalizacji powiązania (kryterium nr 18),

23 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. III. Dlaczego opłaca się… przedsiębiorcom przystępować do powiązań kooperacyjnych 1.Obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, 2.Zagwarantowanie popytu na produkowane dobra/usługi, 3.Podniesienie konkurencyjności firmy w stosunku do konkurencji poprzez zdobycie know-how, 4.Podniesienie kwalifikacji pracowników, obniżenie kosztów pracy, 5.Wejście na nowe rynki poprzez promocję międzynarodową,

24 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Dziękuję za uwagę piotr_kryjom@parp.gov.pl Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl Punkty Konsultacyjne KSU www.ksu.parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©24


Pobierz ppt "Działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Doświadczenia naboru edycja 2008 i 2009 Piotr Kryjom Warszawa, 9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google